voor Zeriiwscli-Vliiiiiult'iTii. Gravin Ilario. No. 463. Zaterdag 10 Februari 1900. 9e jaargang Buitenland. FEUILLETON. Transvaal. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 8 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België 2.50 en voor Amerika 3.30. Abonuementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met <t regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. De Fransche pers werpt een balletje op om Engeland in Egypte in het nauw te brengen. Het is hoofdzakelijk de ontruiming van Fas- hoda door de Franschen die blijkbaar om wraak roept. Heltig wordt aangedrongen op samen werking met Duitschland en Rusland om op te treden tegen Engeland in hunne gemeen schappelijke belangen. üe Franscbe bladen verlangen onzijdigver- klaring van het Slez-Kanaal. Zij zoudeu willen dat Duitschland de kat de hel aanbond, wijl het niet bang behoeft te zijn dat het door Frankrijk en Rusland in den steek soa gelaten worden. De vloten der drie rijken zouden samen wel groot genoeg zijn om Engeland te dwingen tot toegeven. Maar Duitschland zal die kat wel eerst uit den boom zien, alvorens haar de bel aan te binden. Ter oplossing van de voortdurende strijd tus- schen de Czechische en Duitsche volksstammen in Oostenrijk heeft de regeering eene verzoe ningsconferentie samengeroepen. De Czechen verlangen voornamelijk hunne taal als diensttaal in te voeren en de Duit- schers vorderen eene getrouwe toepassing van de grondwet. Het staat te bezien dat deze conferentie eïen weinig vruchten zal afwerpen als de Vredes conferentie. Koning Leopold van België lijdt aan eene oogziekte, die lang niet ongevaarlijk wordt ge- Uit het Italiawnsch vertaald 58. DOOR H. C. De markies verstomd, ten hoogste gegriefd, hield zich goed tegenover de gravin, doch pre— teldeHoezeer doet gij mij lijden Ware uwe moeder hier, dan zou zij zeg gen Gaat beiden uws weegs zonder aan elkaar te denken. Gedraag u zoo, dat gij u haar gerust in ons midden kunt voorstellen, die voortreffelijke vrouw! frosio 1 Frosio 1 ging zij voort op zacht- moedigen toon en uitermate vermoeid laat mij met rust. Ik heb mij den ganschen dag beziggehouden met Amalia Veber te verplegen en ik gevoel dringend behoefte aan rust. Amalia Veber? riep de markies, het hoofd eprichtende. Ja, die arme vrouw 1 Ik ben degene die hsar bijstaat in de doodelijke ziekte waaraan zij lijdt. acht. De artsen hebben Z. M. volslagen rust voorgeschreven. De weduwe van Kroonprins Rudolf van Oostenrijk zal zich weldra weer in het huwe lijk begeven met een Engelsche graat. Als gevolg van de groote werkstakingen in de steenkolenmijnen is ook in Italië gebrek ontstaan aan die brandstoffen. In de stad Varesse was door de gemeentelij ke overheid bovendien nog een verhoogde be - lasting op de brandstoffen ingevoerd, tengevolge waarvan zeer heftige tumulten plaats hadden. In Zwitserland zal binnenkort eene volks stemming plaats hebben over een door de re geering ingediend wetsontwerp tot verzekering tegen ziekte en ongevallen. Het getal der voorstanders van de vloot wet in Duitschland breidt zich uit. De Belgische Senaat nam een wetsontwerp aan waarin aan getrouwde vrouwen en minder jarigen vrije beschikking wordt toegekend over gelden op de postspaarbank belegd. De stilte is weer een igszins verbroken met het verblijdend telegram uit het Boerenlaager mel dende dat de Engelschen Maandag bij Pont- drift en Molendrift de Tugela overtrokken. Bij Pontdrift wierpen de Boeren onder aan voering van Schalk burger de Engelschen terug, die in groote wanorde over de rivier terugtrok ken. Bij Molendrift leden de Engelschen zware verliezen en duurde de strijd Dinsdag voort Freule Veber door u verzorgd Maar gij zijt immers gravin Ilario, of wie zijt gij Ik ben gravin Ilario, zeer verschillend, zoo gij wilt, van de persoon die ik weinige dagen te voren was, maar zeker oneindig beter, aangezien men door de beproeving gelouterd wordt Dingt gij naar de kroon cener heilige riep de markies, zichzelf vergetende, tot trots en toorn geprikkeld door de zelfverloochening dezer ziel, wie hij geene enkele klacht kon ont lokken. Zulk eene eerzucht koester ik niet. Wat ik van mijzelve verlang is trouw op mijn post bevonden te worden. Dit zeggende gaf zij hem zijn afscheidsgroet. Frosio verliet haar, met het hoofd gloeiende van opgewondenheid. Hij sprong in het eerste het beste rijtuig dat hij op zijn weg tegen kwam, en met de gebalde vuisten tegen de sla pen van zijn hoofd gedrukt dacht hij aan den dag waarop hij gravin Ilario aan de zijde van haar echtgenoot zou ontmoeten. Hjj haatte hem. Mannen van zijn slag, sprak hij in zichzelf, verdienen een kogel in het hart, en daarente gen beschijnt eene gelukster hun pad. Inno- cenza, die bezwijkt van smart, bezit zooveel met zwaar arlillerievuur. Aan de Boerenzijde vier gesneuveld. Generaal Buller begon den opraarsch tot ont zet van Ladysinith op Maandag. De sckeepskanounrn openden het vuur om 7 uur in den morgen. Een schijnaanva! werd door ons front gedaan, waarvan drie bataljons met zes batterijen om 11 uur des morgens naar Brakfontein oprukten. De Boeren openden het gevecht met de ar tillerie en zonden eenige granaten te midden van de Britsche infanterie, die later terugtrok. Middelerwijl werd een krachtige aanval ge daan door de troepen van de uiterste rechter zijde. De Britsche genietroepen bouwden vlug een pontonbrug terwijl vele kanonnen, verbor gen tusschen de boomen op Zwartkop, de stel lingen der Boeren heftig beschoten. De Britsche infanterie rukte daarop voor waarts, de Boeren werden ovverroinpeld. Te vier uur was een hooge heuvel, die de voortzetting is van den Brakfontein-rug, geno men. De operaties waren uitstekend beraamd. De naam van ditvkopje is Kranskloof. Woensdagmorgen werd de beschieting der Boerenstelling hervat. De Boeren schoten met een antomatisch rijzend en dalend kanon van een hoogen heuvel, Doornkloof genaamd, rechts van den genomen heuvel. De Engelsche granaten deden het magazijn springen, waarop het kanon tot laat op den dag buiten werking werd gesteld. De geweren knalden onafgebroken tot den namiddag toen de Boeren een krachtige poging deden om den heuvel te hernemen. De Britsche versterkingen stormden voorwaarts kracht, dat zij hare tranen inhoudt oin dien man nog te verdedigen en uit plichtbesef tot hem terug te keeren en onder den dekmantel van dien plicht haren afgrijselijken toestand te verbergen. Dergelijke edelmoedige gedragingen zijn onbekend in onze onbeschaamde, laaghar tige, bedorven maatschappij Vrouwen die zich wreken op slechte echtgenooten, die ken ik vrouwen die zich gedragen gelijk gravin Ilario neen! neen! Zij wil niet getroost worden, neen! Zij stelt zich niet aan als een slachtoffer, zjj geeft geen gehoor aan de stem die uit de we reld tot haar opstijgt en haar beklaagt, haar vleit en baar vereert 1 Zij wil uit zichzelve al leen handelen. Zij wil niets weten van vriend schap, van wetten, van de publieke opinie. Zij is doordrongen van het gevoel van trouwzij eerbiedigt hare ketenen, vergeldt kwaad met goed; zij houdt zich staande in den strijd en weet zich over de vernedering eener ontgooche ling heen te zetten. Ik zal haar terugzien aan de zijde van haar gemaal, wiens voet, eenmaal op het hellende vlak der zonde uitgegleden, wederom zal struikelen, en steeds dieper en dieper zinken. Eu zij En zij Rein, koel, stand vastig, geduldig, zij zal het blijven aanzien? Hare bevallige jeugd, hare buitengemeeue

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1