voor Ztrii wstli-Yliiiiidereii. Iravin Ilario. ko. 459. Zaterdag 27 Januari 1900. 9e jaargang. mi Buitenland. FEUILLETON. van De) >rys lek* iver ET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Pm 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ2.50 en voor Amerika ƒ3.30. ibonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte, Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens i» 0 0 4.» o 4,1: o 4: 4,1, strike der mijnarbeiders in Bocherae is ook overgedragen naar die van Pruisen, de Belgische Kamer is door den heer sle een interpellatie tot de regeering ge- Itn doel hebbende inlichtingen te vragen linde «le reis van den heer Beernaert naar iji). Indien deze belast was met eene zending Jen pte bemiddeling nopens den Engelsch- faschen oorlog, dan keurde hij dit bij Nt ten sterkste af. minister van buitenlandsche zaken gaf te ra, dat Beernaert gezonden was, belast met (pdracht over de grenzen van den Kongo- -bi :de« 18. hem verband met de reis van den Koning van naar Weeneu eu de hartelijke ontvangst iet Hof aldaar is men in Rasland eenigs- mnsegd, omdat deze goede verhouding bestendiging waarborgt van den ex-Ko- Milan in Servië, wat voor Rusland een in het oog is. «njc wil niet onderdoen waar het betreft rtakingen. In tal van werkplaatsen tot ver- diging van spoorwegmaterieel is de arbeid igtlegd, en men vreest dat stokers en ma- aten zich daarbij zullen aansluiten. sprake van dat de verschillende Euro- the mogendheden eene conferentie zullen den ter bespreking van de maatregelen te- de pest. Dat zal beter kunnen slagen, dan Vredesconferentie. moeder van de Keizerin van Duitschland jsteren overleden. Uil liet Ilaliaansch vertaald DOOR II. c. herstelpt door hare smart, was zij nog niet fat geweest aan de toekomst te denken en besluit te nemen. Meer werktuigelijk dan moreelen aandrang had zij de verpleging Amalia Veber op zich genomen, die met the schreden den dood tegemoetging daar- bid de liefdadigheid in hare edele ziel de 'hand bekomen en zij had zich met geheel hart aan hare menschlievende taak gewijd. e gravin ontbood een der eerste geneeshee- 'an de stadeene ziekenverpleegster werd ruis opgenomenhet kamertje zag er niet gat koud en ledig uitmet alles wat de u°m en de smaak ecner vrouw konden aan- 'fn had zij Amalia omringd. Maar de dok- had haar gezegder is geene hoop meer tering neemt haren loop en laat zich niet «houden. De Portngeesche regeering heeft doorgang geweigerd aan alle personen die voor Transvaal zijn ingeschreven. Dat besluit zal ook wel on der Engelsche invloed genomen zijn. Men moet maar geld- en machthebbende zijn, om er een verkeerd gebruik van to maken. Transvaal. Hoe staat 't in de Transvaal? is als 'tware do eerste vraag die tegenwoordig bij iedereen opkomt, als eene courant in handen genomen wordt. Vnor.il in de laatste dagen wordt het nieuws papier teleurstellend weggelegd, als de berich ten schaarsch zijn en als datgene wat er in de telegrammen staat of niet bevredigt, of van te weinig belang geacht wordt. Nu 't is dan ook opmerkelijk stil. En of 't een stilte is, die aan een storm voorafgaat, we vermoeden 't wel, maar we weten 't niet. De omstandigheden in aanmerking genomen en lettende op de bewegingen, die beide partijen maken, dan zou men zeggen, dat weldra een groote slag zal geleverd worden. Deze slag schijnt zich te zullen oplossen in den omtrek van de Tugelarivier, over welks doortrekken de Engelschen zoo'n ophef maak ten. Immers ook de Engelschen hebben thans drie stellingen aan de Tugela bezet. Daarvan ia het oude kamp Chieveley het dichtst bij Colenso gelegende centrale stel ling is aan Zwartskop Drift (Potgietersdrift), waar zij beide oevers bezet hebben hooger op Over het verledene was tusschen de beide vrouwen geen enkel woord meer gewisseldde gravin vervulde zwijgend en kalm hare taak van pleegzusterAmalia dacht zwijgend en be rustend na over hare zonde en hare strat, met het oog de heilige en schoone vrouw volgende die eiken dag twaalf uren aan haar ziekbed doorbracht. Een jn een doek gewikkeld borduurwerk trok eens de aandacht der gravin. Was het kussen dat mij op mijn ver jaardag gebracht is van u vroeg zij onverschil lig- Amalia antwoordde toestemmend en de gravin kwam in verzoeking haar te vragen Wist mijn echtgenoot dat maar zij zweeg. Amalia echter las hare gedachte op hare lippen. Neen 1 zeide zij met trillende lippen, nie mand wist dat ik hier was en dat ik werkte om mijn brood te verdienen. Toen de gravin tegen den avond in haar pa leis terugkeerde, spiak zij geen enkel woord zij begaf zich rechtstreeks naar haar slaapver trek, waar zij het middagmaal liet opzetten dat haar overigens niet lang bezighield. Later op den avond van dien dag ver toonde zich de hooge gestalte van een man op in de richting van Zunkles hebben zij de rivier overbrugd. Eeu zeer groote verplegingstros is ingericht op den kop en de terrassen van den Zwartskop. De Engelschen hebben vijf scheepskanonnen opgesteld en een veldbatterij de rivier overge bracht naar een kopje aan den noordelijken oe ver, vanwaar zij een onafgebroken hevig vuur op onze verschansingen richten. Sedert het be gin van de weck moest de gemeenschap tusschen de verschillende stellingen onder dit vuur wor den onderhouden. Deongevallen door deze beschieting veroorzaakt, zijn zwaarder dan te Colenso. Uit het scheepsgeschut worden pant- sergranalen met stalen punt geschoten, waarvan er een een vader en een zoon doodde. Het waren Vrijstaters die samen spraken. Merkwaardig is, dat zij geen zichtbare won den hebben. In de patrouillegevechten met 2000 man Britsche cavalerie verloren de Boeren in het geheel ongeveer 40 man aan gesneuvelden, ge wonden en vermisten. De lijst der Engelsche gesneuvelden laat men gemakshalve maar achterwege. Generaal Buller seint uit Spearmanskamp van 6.20 Dinsdagavond Generaal Warren houdt de stelling bezet, die hij den 21en heeft ingenomen. Tegenover hem, op en 1300 ineter afstand is de stelling van de Boeren ten Westen van Spionkop. Zij is hooger gelegen dan Warren's stelling, daarom is het onmogelijk goed erin te zien. Zij kan alleen bereikt worden over een open helling zonder eenige dekking. De heuvelruggen door Warren bezet, zijn zoo den drempel van de ruime vestibule en toen de gravin, binnenkomende, het hootd omwendde en markies Alessandrr Erosio voor zich zag, over- toog eene doodelijke bleekheid haar gelaat. Mijnheer de markies wacht reeds sedert twee uren, zeide de bediende, en is niet in de antichambre willen gaan. Vergeef mij gravin dat ik het consigne verbroken heb, zeide Frosio, nader toetredende. Ik gevoel eene onweerstaanbare behoefte om met u te spreken. De gravin kon in tegenwoordigheid van een bediende moeielijk een aanzienlijk man de deur wijzendaarom groette zij en gelastte den be diende haar met. de lamp voor te gaan. Deze ging naar het boudoir zijner meesteres, plaatste de lamp op den schoorsteen en vroeg of hij vnur zou aanmaken. Niet noodig, zeide de gravin, ofschoon zij van het hoofd tot de voeten rilde. Zij had haar boudoir niet wedergezien sedert den morgen dat Rodolfo was vertrokken. Ontvang mij met goed vertrouwen, bid ik u 1 fluisterde de markies, die hare doodelij ke bleekheid opmerkte. Zij antwoordde niet, maar deed eene schre de voorwaarts, wachtte tot de bediende ver-

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1