voor Zeouwsch-Vlaaiiileim Iravin Ilario. GE njn No. 458. Woensdag 24 Januari 1900. 9e jaargang. Buitenland. FEUILLETON. II. c. Transvaal. ins vu - lit ileimit s, ml. en, re- en pnp flung :nlo4 Jitgen I.) lid 1U ,20 12.) lil lit HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. Er schjjnt een waar gebrek te zullen ont- itaan aan steenkolen in Oostenrijk breidt de door ons reeds vermelde werkstaking zich schier tik oogenblik uit. Verschillende fabrieken in Oostenrijk zijn ge noodzaakt den arbeid neer te leggen wegens gebrek aan steenkolen. De stoomtrammen in Praag hebben nog maar et enkele dagen kolen genoegkrijgen ze er '.eisll J bij, en dat gaat niet zoo vlug, dan moeten het bedrijf neerleggen. De gasfabriek heeft no weinig brandstof meer, dat zij weldra de stad des nachts in een halve duisternis znl meten laten. De nieuwe vlootwet in Duitschland, bedoe lende de sterkte op het dubbele te brengen van vil ze nu is, en het iustellen van een reserve- vloot is bij den Bondsraad, nl. bij de afgevaar digden van de verschillende Duitsche Staten ingediend. De moeder van de Duitsche Keizerin is ge- vaarlijk ziek en verkeert in bedenkelijken toe stand. Ook Keizerin Friedrich, de moeder des Keizers, ligt ziek in Italië. De afgevaardigden van de Spaansche Kamers tan koophandel hebben besloten om propagan da te maken voor het weigeren van belasting betaling. Weenen zal eene groote vergadering ge bonden worden om te trachten dc Duitsche en sche partijen, die immer zeer vijandig 6'» tegenover elkander staan, te verzoenen. Ken Engelsche kolonel houdt zich bezig met St. ENS 51 alk Jber 41511 4 21II 4411! 50314 5-14 5» 541 55i 611 F Uit het Italiaansch vertaald f®' DOOR II» M I» - Toen gij vertrokken waart en mij niet "eer schroeft, heb ik, door uwe ondankbaarheid letroffen, u van ongevoeligheid beschuldigd en "J 'ntwoordde Ja zij is ongevoelig 1 H ij, ver staat gij H ij 1 O, mijn vertrouwen, mijne liefde, "ine achting 1 Na met bovenmenschelijke kracht zoo lang 'an baar natuurlijk gevoel te hebben weerstand pboden, barstte de gravin in tranen uit. Zij 'melde op den ruwen vloer, met de borst te- pn het ledikant gelennd en hare lokken stre ken langs de lippen van de zieke. Amalia hief het hoofd op en drukte een kus °P de tressen van Innocenza. Gij zijt gewroken 1 fluisterde zij haar in net oor. Hij bemint mij niet, geloof. Ook ik be te'111 hem niet 1 voegde zij er bij en viel op het opkoopen van paarden voor Zuid-Afrika. Hij zou er gaarne 5000 koopen. Déroulède, die voor 10 jaren uit Frankrijk is verbannen, zal niet geschrapt worden als lid van het legioen van Eer. Als hij het nog niet was, zou hij het nu wellicht geworden zijn. Nadat de Kongo-troepen twee jaren geleden genoodzaakt waren den post Oevira te ontrui men, heeft een Belgische expeditie, bestaande uit 15 blanke en 85 zwarte soldaten en een aantal vrouwen van soldaten, onder aanvoering van den onderbevelhebber flecq, dezen weder bezet, nadat hij de muitende Batetela's tweemaal heeft verslagen. In Polen wordt getracht d6 natie aan te spo ren om in verzet te komen ten einde zioh on afhankelijk te maken. In Saksen hebben 6000 wevers het werk ge staakt. De pest die op verschillende plaatsen buiten Europa op zoo onrustbarende wijze heerscht, vertoont zich ook in enkele steden van het vaste land van ons werelddeel. De onderdrukking van het Finsche volk gaat eiken dag met meer gestrengheid door. De protesten worden steeds luider en geven er blijk van dat de Finnen het juk niet willen aanvaarden en het volk verlaat liever bij dui zenden het land dan zich aan Rusland te on derwerpen. In Brilsch-Indië heerscht een ontzettende hongersnood. Niet minder dan 49 millioen mcnschen lijden gebrek. De werkstaking der mijnarbeiders in Bohetne, waarvan in den aanhef van dit overzicht sprake is, breidt zich dermate uit, dat nu reeds 40000 het kussen terug. XXXII. Haar bevel liet geene uitzondering toe. De gravin ontving niemand. Sedert eene week was de woning gesloten, en de gravin bewoonde slechts hare slaapkamer, waar zij ook het mid dagmaal gebruikte. Eiken ochtend ging zij vroeg tijdig uitzij begaf zich naar Amalia en keerde eerst tegen den avond terug. Op visitekaartjes, die in grooten getale hare schrijftafel bedekten, sloeg zij ternauwernood een oog, al waren zij ook van goede vrienden of bloedverwanten. Twee uit Rome aangekomen brieven bleven onaangeroerd. De rentmeester had haar, met kiesche voorzichtigheid te ken nen gegeven dat het adres van den graat hem bekend was, zoodat., indien iemand dezen mocht willen schrijven Zwijgend had de gravin het in zijn beschei den volzin opgesloten verzoek aangehoord, en de rentmeester had er zich toe bepaald do twee uit Rome gekomen brieven steeds eene in het oog vallende plaats op de schrijftalel te geven, opdat zij den blik zijner meesteres niet zonden ontgaan. Eiken ochtend, als deze was uitgegaan, mannen den arbeid nederlegden. De voorzitter eener liberale rereeniging te Barcelona is op straat door een revolverschot gedood. Het blijkt toch maar steeds, dat men zeer voorzichtig moet zijn met de berichten te ver melden, die van speciaal Engelsche alkomst zijn. De vorige week werd maar getrouw verteld, dat Ladysmith ontzet was, en dat de Boeren aanzienlijke verliezen haddenmen sprak zelfs van 2000. Maar tot heden heeft zich nog niets van dat alles bevestigd. Zeiden we dat aan het overtrekken van do Tugela minder gewicht moet toegekend worden, dan Engelsche bladen het doen voorkomen, het blijkt dat zulks is in overeenstemming met de werkelijkheidimmers men leest nu, dat aan de wijziging in het gevechtsplan door generaal Joubert, de bedoeling ten grondslag ligt de Engelschen in een val te lokken. Nu kunnen de Engelschen deze opsnijderij wel voor zoete koek aannemen, maar ieder, die niet zoo onbevooroordeeld is, weet dat de Boe ren zich niet zoo gemakkelijk laten verschalken als de Engelschen dachten on dat zouden wil len. Men hoort overigens van weinig belangrijks; slechts worden kleine voorpostengevechten ge leverd. Zoo werden in het gevecht van Zaterdag bij Ventersspruit elf officieren gewond, van wie een stak hij het hoofd door de deur om te zien of de brieven nog op de plaats lagen waar hij ze had neergelegd. Zij bleven onaangeroerd. Dan ging de waardige man zuchtende heen om aan den graaf te berichten Uwe brieven zijn niet geopend. Onder de kaartjes die op hare tafel lagen had één de aandacht der gravin getrokken en zij had de wenkbrauwen gefronst toen zij de letters ontcijferde. Alessandro Frosio had zij gelezen- Een schok ging haar door de leden en lang vervlo gen herinneringen doemden voor haren geest op. De naam van Frosia herinnerde haar zekere vage woorden, zekeren ironischen glimlach, eene bijzonderheid vooral waarvan zij de beteekenis toen ter tijd niet had begrepen. Had Frosio, toen hij op een zomeravond vertrouwelijk met haar zat te praten, niet met een zekeren ge- maakten eerbied den hoed afgenomen toen zij verzekerde dat Rodolfo de beste der echtgenoo- ten was O, dat gebaar 1De markies moest alles geweten hebben, en met eene kwetsende, voorgewende beleefdheidsbetuiging zijne geheime gedachte vertolkt hebben. De liefdesverklaring van Frosio, waarvan zij zich geene rekenschap kon geven bij de groote achting welke zjj voor

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1