voor Zeeuwsch-Vlaaiideim Gravin Ilario. No. 456. Woensdag 17 Januari 1900. 9e jaargang. Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Buitenland. FEUILLETON. II. c. Binnenland. BET NIEUWSBLAD Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsclag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Bres/eens. De herkozen president van de Pransche Ka mer heeft het voorzitterschap opnieuw aanvaard met cene redevoering, waarin hij zinspeelde op de groote gebeurtenissen van den laatsten tijd in Frankrijk, en tevens op het groote feit der unstaande tentoonstelling als een middel tot herstelling der eendracht, die noodig is voo$ ten land als eene eerste voorwaarde voor zijn bloei en voor zijn kracht naar buiten. De kroonprins van Duitschland is door de koningin van Spanje benoemd in de orde van het Galden Vlies. Te Warshau, de hoofdstad van Russische Polen zijn een aantal dames en heeren gevan gen genomen en in den citadel opgesloten, we gens agitatie tegen de stedelijke overheid. Het gebrek aan steenkolen laat zich overal gevoelennu ook in Italië waar de prijs ver dobbeld is. Dientengevolge staan vele fabrieken stil, te Milaan zijn 3000, te Genua 500 arbei ders werkeloos. De regeering van San Domingo heeft de door Frankrijk gevorderde schadeloosstelling betaald. In Duitschland zijn eveneens een groot aan tal werkeloozen in de diamant-nijverheid, ten gevolge van de oorlog. Reeds zijn een drietal fabrieken gesloten. Daar te lande zal vermoedelijk worden over gegaan tot verzekering van weduwen en wee- zen, in aansluiting met die tegen invaliditeit. Fr bestaat kans dat Engeland zich wet toe schietelijk zal betoonen in het beloven van schade vergoeding, betrekkelijk de inbeslag neming van Uit het Italiaansch vertaald !1. noon XXXI. Op den kalen vloer van het kamertje viel schuins een zonnestraaleen vale zon, maar toch scheen in die dagen van naargeestigen en kouden neveleene zon, die aan de vogels in de goot en op de daken een lied ontlokteee ne zon, die het gelaat van Amalia Veber ver lichtte, uitgestrekt op haar armoedig [bed met koortsig gloeiende wangen en bleeke, smartelijk saamgeperste lippen- De benedenbev,monster had haar melk en brood gebracht en gevraagd of zij den dokter zou ha len. De zieke bedankte. Tot den avond zou zij alleen blijvende vrouw ging buitenshuis uit werken. Be klokjes van eene naburige kerk deden Duitsche mailbooten door Eugelsche oorlogs schepen. In Britsch-Indië heerscht zoo'n kolossale hongersnood, dat de regeering nu reeds aan 3 raillioen mensehen ondersteuning moet verschaf fen. Transvaal. Er is weinig nieuws van het oorlogsterrein. De verscherpte censuur op de telegrammen die weder wordt toegepast, houdt zeker weer in, dat het den Engelschen minder voor den wind gaat. Een telegram uit het Boerenkamp bij Colen- so van 11 Januari zegt dat alles wijst op een grooten veldslag aan de Toegela op een van deze dagen. Hedenmorgen ging een sterke afdeeüng Hoog landers met cavelerie en geschut een schijnge vecht aan. Gedurende twee nachten heeft men uit Ladysmith vuurpijlen opgelaten. Men gelooft het plan der Engelschen te be grijpen, inaar men is er niet zeker van. Uit officieale berichten blijkt, dat kleine af- deelingen Britsche troepen herhaaldelijk de grens van den Vrijstaat overtrekken en men ziet der gelijke detachementen in de nabuurschap van Blauwkraai. Zoutpansdrift in Oranje Vrijstaat is fi Janu ari bezet door den Engelschen generaal Wood met een strijdmacht van alle wapenen. Er is dus voor 't eerst in dezen veldtocht een Engelsche post gevestigd in het land der Boeren. Het verkeer tusschen de oevers der ri- hare welluidende klanken hooren van de straat drong het geluid van den hamer van den smid, de zaag van den timmerman, het getrappel der paarden tot de zieke door. De beweging, de vroolijkheid, de arbeid von den geen weerklank daarboven, waar loomheid, smart en eenzaamheid eene vrouw verteerden. Amalia Veber zegde hare gebeden op. Van het begin van den dag at, toen zij met kalmer geest aan den dood van haar kind, aan de ont moeting met gravin Ilario dacht, werd hare ziel met onweerstaanbaren drang tot God getrokken; eene behoefte aan devotie doordrong haar ge moed, die de gebeden barer kindsheid, in de dagen harer ijdele jeugd in vergetelheid ge raakt, in haar hart en op de lippen terugriep. Haar kind was in den Hemel. De gedachte aan hem deed haar tot God opzien. De gravin, wie zij met eigen hand het vertrouwen van het verledene ontnomen had, moest hare rust ver loren hebben, en zij bad voor haar met al de innigheid van eene dochter voor hare moeder, van eene zuster voor hare zuster. Voor hare wijd geopende oogen zag zij A- malia steeds de wieg van haar stervend kind, de gravin in het midden der kamer, haar met verbazing aanstarendedan zag zij haar nader vier heeft plaats door een pontonbrug. Alle voorraadschuren en mijnen in Swazi land zijn door de Boeren geplunderd met be hulp der Swazilaudpolitie. Vele Britsche inwo ners zijn verjaagd of gevangen genomen er. naar Pretoria overgebracht. Eenigen zijn naar La- sourbos op Portugeesch gebied gevlucht. De plundering van het land is door inlan ders voltooid. De Koningin-Moeder onderhoudt voortdu rend gemeenschap met de Boeren. In Zambaansland is een Boeren-commando met wagens op een dagreis afstand van de zee. Men gelooft dat zij op levensmiddelen en ammunitie wachten die ontscheept zullen wur- den in de Sint Luciabaai. De Engelsche avondbladen bevatten telegram men uit Kaapstad onder dagteekeuing van 12 Jan. waarin gezegd wordt, dat Sir Charles War ren de Toegela overtrok. Het oorlogsschip Penelope aan boord waar van zich de krijgsgevangen Boeren bevinden, is bijna door brand vernield. Het onderloopen van het kruitmagazijn redde het schip. Driehonderd Boeren naderden Zaterdag het kamp bij Sterkstroom, der Engelschen aan de Birdsrivier, met maaimachines, op nog geen twee mijl afstands van het kamp haalden zij den oogst binnen. De Engelsche macht was te [zwak om tus- schenbeide te komen. Men maakt zich ongerust over het vermoe delijk lot van de »Prins van Oranje", een der komen, en zij voelde weder den kouden vinger, die zich met wreede langzaamheid haar in het hoofd scheen te boren. Zij bad haastig, in onsamenhangende woor den zij verwarde het eene gebed met het an dere, sprak nu in haar eigen taal, dan weder in het Latijnzij telde de Ave Maria's van haven rozenkrans op de vingers af, maar pre velde daartusscken verzen van een psalm of spreuken uit het Evangelie en zinnen uit de heilige geschiedenis. Hare ziel brandde van on eindige liefde voor baar gestorven kind, de le vende gravin en de almachtige, barmhartigen God. Op een hevigen aanval van koorts, die haar gedurende den nacht had gekweld, was eene sterke reactie gevolgdcene onverdragelijke warmte deed haar het dek tot haar middel te rugslaan. Uit het plooisel van haar gewaad kwam de lange fijne hals te zien, op welker doorzichtige huid de gezwollen blauwe aderen zich duidelijk afleekenden. De zon vervolgde haren weg aan den hemel en hare vroolijke stralen vielen plotseling op het gelaat van de zieke, die snel met eene pijnlijke uitdrukking de oogen sloot. Op hetzelfde oogenblik kraakte de deur en

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1