voor Zeenwsch-Vlaanderai. Eu 11 acllsr- ei sen 11 No. 452. Maandag 1 Januari 1900. 9' jaargang. Advertentieprijs: SET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Van 1 tot en met 4 regel» 25 centselke gewene regel meer 5 cent». Bij abonnement lager tarief. Qroote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. De stroom des tijds heeft in zijne alles tnee- troonende golven het achter ons liggend jaar rerzwolgen en het doen zinken in den onmete- lijken oceaan van het eindeloos verleden. Voorbij dat tijdperk, zoo hoopvol aangevan gen, voorbij dat jaar, waarin zooveel gebeurde, dat voor dezen een aangename herinnering, voor genen een treurige overpeinzing oplevert. We staan als om een geopende groeve, waarin etn stoffelijk overschot zal worden nedergelaten. Door den een betreurd en beweend, door den ander als met een verzuchting nagestaard. Heeft het oude jaar ons beproeving en te leurstelling gebracht, we beweenen de oorzaken ran het wee, baarde het ons vreugde, met wel gevallen zien we er op terug. In de scheidingsstonde worden onwillekeurig gedachten opgewekt, gewijd aan den vervlogen tijd. We herdenken dit, en we roepen dat in on es herinnering terug, kortom we werpen een blik achterwaarts. Ieder doet zulks overeenkomstig de behoef ten van zijn eigen hart, naar gelang de om standigheden, waarin hij verkeerde. Vinden we in (tien terugblik aanleiding om een andere weg in te slaan geeft ze ons stof tot overweging van onzen boestand om die in ee» andere richting te sturen, of zijn we ge noopt den ouden sleur te volgen en elke aan- wijzing tot het verlaten van het oude pad on gebruikt te laten 0, wie gevoelt niet vaak de onmogelijkheid om den ontsloten jaarkring anders aan te van gen. Hoevele geheime machten zijn er niet, die u •ls 't ware tegenhouden om nieuw gevormde plannen ten uitvoer te brengen Niet zelden zijn tal van teleurstellingen, in weerwil van de best opgevatte voornemens, uw deel geweest, die u ontmoedigen en met be— •orgdheid de nieuwe levensperiode doen aan- rar.gen. Als ge n zelf afvraagt, wat zal de nieuwe jaarkring thans weer breligen, dan slaat u als t ware de schrik om 't hart, gedachtig aan de ontgoocheling van het werkelijke leven. Inderdaad het leven is ernstig en de tijden, *>arin we ons bewegen, zijn niet minder ern- 'bg. De oorlogsklaroen schalt in het zuiden van het groote Afrika. De geheele beschaafde wereld roept .ach en weeover het vermoedelijk lot van de Boe ren, die genoodzaakt zijn gewapenderhand voor hunne vrijheid te strijden. Wat zal de toekomst baren, waarover thans nog een dichte sluier hangt Zal deze ongelijke strijd uitvallen ten gunste der Boeren, zooals ieder dat hoopt Of zal het trotsche doch zich zelf diep-ver- nederende Engeland zijn gebied kunnen ver meerderen, zij het dan ten koste van ontzaglijk veel menschenbloed, zij het dan op onrechtma tige wijze. Eu indien dat zoo mocht wezen, waartoe de kansen wel eenigszins verminderd zijn, en wat geenszins te hopen is, zou dan deze gebeurtenis niet van een machtigen invloed zijn op den loop der wereldgeschiedenis. Bood het eind der vorige eeuw een gewel dige omwenteling aan, wat zal het ons thans bereiden De schijn is er alsof een eeuw niet eindigen kan, dan op een tegenstrijdige en angstwekken de wijze. De volken worden er door gedrukt. De lucht schijnt bezwangerd, donkere wolken pakken zich samen aan den horizont en de drukkende atmosfeer is benauwend. Zal het dreigend onweder kunnen afgewend worden, of zal dit proces eene natuurlijke uit werking moeten hebben. Zijn het geen teekenen der tijden dat Enge land een zoo roekelooze oorlog voert en zijn strijdmacht in Zuid-Afrika tot den laatst be schikbaren man versterkt Trekt het niet de aandacht dat Duitschland zijn vlootsterkte tot op het dubbele wil bren gen P Zoudt ge als gewoon toeschouwer niet be ginnen te wanhopen aan de ware bedoeling der Vredes-conferentie, ontworpen door den mach tigen Eussischen Czaar, terwijl het ongehoord ingrijpen van Rusland in de oude rechten van Finland een algemeen protest in Europa deed hooren Is de ontmaskering van het Dreyfus-drama in Frankrijk niet een slag in het aangezicht van recht en waarheid, een schandelijke verzaking van het beginsel der vrjjheid, waarop het Fran- sche volk zich immer voorsfond Moet men de laatste stuiptrekkingen van het eertijds machtige Spanje niet beschouwen als de oogst van de onderdrukking, die allerwegt werd uitgestrooid Neemt het christelijk Europa niet een groote verantwoordelijkheid op zich, dat zij om rede nen der hoogere staatkunde de christenmoorden in het Ottomaansche rijk gedwee moet toelaten? Dezelfde verschijnselen als op het groote we- reldtooneel ontwaren we ook in engeren kring, ja zelfs worden ze tot op zekere hoogte aan getroffen bij ieder individueel. Elk wapent zich in den strijd om het be staan. De lagergeplaatsten vereenigen en gorden zich aan om zich in den vaak ongelijken strijd sterker te gevoelen. De hoogeren beginnen langzamerhand zich te scharen onder de vaan van den vooruitgang. Deze is het gevolg van het ontwaakt besef, dat de groote wereldstrijd door nieuwere denk beelden kan beteugeld worden. Is de schrik niet om het hart geslagen bjj de aanschouwing van de aanvankelijke beweging der roodgekleurden. En alhoewel hun gewelddadig optreden in de geboorte is gestuit, moet niettemin hun eisch naar een menschwaardiger bestaan met een ze kere voorzorg behandeld worden. De gewjjzigde denkbeelden van ons volken- rechterlijk bestaan komen allengs tot uitwerking. We kunnen al die verschijnselen niet ander» beschouwen, dan als zoovele teekenen, dat het leven ernstig is. .De lendenen omgord, de kaarsen branden de", dat is de leuze, waartoe de tijdgeest noopt. Op alle gebied wordt behoefte gevoeld aan verbetering, en niet het minst tot hoogere ont wikkeling van den mensch. Immers als er wat voor den mensch gedaan wordt, is het allereerst noodig, dat hij de be- teekenis daarvan kent, opdat hij 't des te beter kan waardeeren. Komt hij tot het besef van wat voor hem gedaan wordt, ontwaakt de kennis welk voor deel hij met de aangeboden hulp doen kan, dan eerst zal de hem toegestoken hand gretiger, maar ook dankbaarder worden aanvaard, en dan zal het meer vrncht kunnen afwerpen. Is echter onder de vele medewerking en op heffing van den mensch niet zelden eens bij bedoeling te bespeuren ten eigen bate, toch straalt er in Yele gevallen naastenliefde uit. Zullen de Kerstklanken, waarvan de nagal men pas zijn weggestorven naar waarde kunnsn geschat worden, zal de nieuwjaarswensch veelal stelselmatig nitgestooten, een weinig beteekenie

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1