Tan Asjeren ïeneie, 6. Yan der HOEK DEVEREENIGING „GEMEENTEBELANG" ■den 5den Juli, te Velzen, op het landgoed Beeken- fitein, eigendom ran de familie Boreel van Hooge landen. Voor eenig© dagen ia te Beek het driejarig. 3>roertje van de voor eenigë maanden door Marie Van der Linden vermoorde kinderen in het wa iter gevallen en verdronken. De deelneming in bet lot der familie Laarakkers, die in zulk een lort tijdsbestek tweemaal door zulke vreeselijke slagen getroffen werd, is algemeen. De V. Amh. Ct. heeft met genoegen verr nomen dat de Arnhemsche Eau dé Cologne- iahriek, directie Verwaag en ën Van den Berg, de bizonderë 'onderscheiding is te beurt gevallen, dat haar door Z. M. den Koning de personeele ver gunning is verleend tot het voeren van het. Ko- ninklgkè wapen én de fabriek zich dut voortaan aal noemen Koninklijke Arnhemsche Eau de Cologne fabriek. Naar zg met zekerheid meent te weten, is dit de éerete fabriek van dien aard in ons land, waar aan dérgelgke onderscheiding te beurt valt, wel een hewps^ -.tot/Ket inlandscbe: fabriekaat niet behoeft .voor het buitenlandsche... Wij rer- hëugén-.onsï dat aldus het Arnhemsche water den Oöilög; hééft verklaard aan het Keqlsche en Tlëieh óns. dat het Hollandsche product 'het gebruik van het Duitsche in ons land zal verdringen. Deze Eau do Cologne is steeds gerégeld in ver schillende merken en prijzen voorhanden in den boekwipkel van A. C. De Jonge SJz., opril groote Markt, te Goes. Mr, iE. baron Mackay, rechter té Zutfen, ïs "candidaat voor de Tweede Kamer gesteld door de afdeeling Amersfoort en Bunschoten van het Anti-schoolwetverbond en door de Geldersche. kies- xereQuiging Nederland en Oranje. Woensdag ia te -Roosendaal bij aankomst van deneerstenspoortrein uit Antwerpen eene vrouw overreden, Vólgens ëen telegram, uit Napols is dé uit-. barsting van den Vesuvius, reeds Zondag door wol-: ken rook en des nachts door het Schijnsel van vlam-j, ihen aangekondigd, begonnen en vloeit d e lava in de richting van Pómpeï. Eene óntzachelijkè' kolom Witte rook, nn en dan door. dé.vlammen gekleurd, rijst uit den top des bergs opwaarts. Een': 9-jarige knaap te Groot-Ammers heeft dezer dagen het ouderlijk huis in brand gestoken. Hg moet dit gedaan hebben óp aansporing van zgn vader, wien het om dé yérzekeringssom te doen. was. Den'knaap was voor zijne daad een.... nieu we broek beloofd. De rader is, naar men meldt, in hechtenis genomen. 1 Uit TJlrum wordt van 20 Maart gemeld: Héden ochtend is alhier een verschrikkelijk on- Keil geschied. Twee volwassen zonen nl. vaü den molenaar J. B. alhier, - zeer oppassende en werkza me jongelieden, van omstreeks 20 j'aren, verdron ken in het groote Hunsigokanaal bij dit dorp. Zij waren bezig langs, dit kanaal zand te vervoe ren in een boot, zoogenaamde schouw, en zonken, doordien ze deze te zwaar geladen haddén, daar mede haar. de diepte. PogiDgen tot, redding, moob-, ten niet batenmen kwam te laat. Iemand wierp een van hen nog een touw toe, dooh deze bad geen kracht meer het te grijpen, en eenige oogen-. blikken later had zich het water'weder boren hun ne' hoofden, toegesloten. Do toestand der ouders is hartverscheurend. Het onheil trof nog te onge lukkiger,- doordat de. vader juist afwezig was. Als eene bizondèrheid kan gemeld worden, dat een Frieséh schaap te Mark el o 4 lammeren heeft geworpen, v. Hoewel de König Wilhelm reeds zeer diep- in het zand gezonken en zwaar lek is, willen de Engelsché Ondernemers, naar men vorzekert, het plan, om het schip af ie brengen, nog niet opge ven. Zg móéten voornemens zgn werktuigen uit Engeland te ontbieden, om hét schip te lichten. Het doen van werkzaamheden is nu échter veel xnooieljjker, omdat het schip thans op de buiten- bpnk rondom in 't water \igt. J In de nabghéid van Eijso (Limburg) is een gootje op.de Maas omgeslagen. Twee personen, die suobi daarin bevonden zjjn verdronken. ^oor -e9n paar dagen is teHirzum (Frane- keradeel) een kind in zgnatool, waarin vuur gezet was, ter verwarming, in brandgeraakt. Hetbekwam a^Ojtj hevige brandwonden, dat het kort daarop on der hevigeoverleed. Ötreoker deelt in de Mitthi a.di thierarstl Praxis in Pr. 1875 ,het volgende mede: Etóé pMmplkëndë jonge koe, die dagoljjks iS—15 libera melk gaf, werd 'vèrkóoht en 'in een goed in- f'eriohten'Btal bjj zeven andere koeien geplaatst, "auwelgka waa zjj daar of zg bewoog zich voorl^ dtürond angstig hoon on weder, alsof zjj met een IJtok gedrévon word. In de volgende dugën vermin derde deze onrust volstrekt niet; de koe vrat steeds minder, werd mager en gaf dagelijks minder melk. Na drie weken werd "zjj in haar vorigen stal, waarin zg van jongs at aan gestaan had, terug gebracht. Sedert dit öogenblik werd zijf rustig, vrat goed en gaf weder evenveel melk als te'voren. {Landb. Ct). Onlangs is een meisje onder vreeselijke om standigheden bezweken, ten gevolge van het kus sen van een hond. Een dame had sedert geyui- men tijd'aan vallen van ongesteldheid: vaak zwol haar gansche lichaam op. Verschillende geneés- heeren werden te vergeefs geraadpleegd. Eindelijk werd een andere doctor te hulp geroepen, die de dame een tgdlang aandachtig beschouwde en ten slotte vroeg: >Ia hier wellicht ook een hond?" De familie was verwonderd over deze vraag en gaf een ontkennend antwoord. »Maar gehad misschien?" »Drie jaar geleden, ja," was het, antwoord. Heeft de - dame zich ook wel eens door het dier laten likken?" vreeg de docter verder. Ook dat werd bevestigd. Toen wist de docter genoeg'. Volgens zijne meening, had de zieke van den hond blaaswormen, oneindig kleine diertjes, die alleen bij zieke honden voorkomen, overgeno men, en deze hadden zich in de lever dér zieke, gevestigd. Dé lever werd geopereerd, en het bleek toen dat de docter juist gezien had. De lever was 'met ontelbare wormpjes bezet, die zonder twijfel van den hond afkomBtig. waren. Driemaal door stond de- dame de kunstbewerking, doch bij de vier de maal bezweek zij. Bij deze mededeeling vinde een opmerking'van eene geneesheer over dé veel gezochte kalfslever, eene plaats. Men zg met deze spgs hoogst voor zichtig; alleen wanneer de lever in rauwen toe stand volkómen gelijk van kleur is, kan men .ze gébruiken. Zeer dikwijls bevat ze dergelijke worm pjes als, boven bedoeld zijn. Als de rauwe lever een enkele lichtere of donkere vlek vertoont, is ze verdacht, v Dat er al zeer zonderlinge middelenkunnen énd worden om den nood: der óverstrpomden leenigen, kan het volgende' bewijzen. Hertogenbosch gevestigde Maatschappij vpé^éiPffiverön Van plaatsvervangers bij de militie, Hééft aan de* plaatsvervangers, die door hare tus- scbéhkomst zijn geplaatst, eene circulaire gericht van dezen inhoud Aan de plaatsvervangers der Militie- .maatschappij <.Eendracht> WATERSNOOD Algemeen en van alle kanten boort men de samenstel ling van commisBiën, welke zich belasten met de inzame ling der giften 'voor onze ongelukkige landgenooten in ver schillende pro vmciën van het rijk Da edele pogingen worden ook meer algemeen aange wend, zoodat zelfs de arme en mingegoede niet- aarzelt, hoé gering ook, het zjjne bjj te brengen om den 'nood, welke vreeseljjk groot is, zooveel mogeljjk te lenigen. Ook de Directie der Militiemaatschappij «Eendracht», elege verplicht te zgn, ook u in de gelegenheid te stel len, een klein bewjjs.uwer menschlievendheid en hulpvaar digheid te geven, en verzoekt uïngesloten kwitantie ad /"2.50. te teekenen. De gelden zullen gezameljjk in de courant worden ver antwoord, ónder het mottoDe gezamenlgke plaatsver-, vangers van.de Maatschappij «Eendracht». - Indien gjj wilt medewerken tot bovengenoemd doel, waardoor ge u zei ven en uw stand zult veredelen, verzekert gjj u van de dankbaarhoid uwer ongelukkige landgenooten en de achting van De Directie der Maatschappij Eendracht»-, Gelieve ingesloten kwitantie J. J. HERENS. onverwgld terug te zenden, v Bjj de circulaire was gevëegd eene kwitantie, waar in de plaatsvervanger verklaart van de Directie der Maatschappij ontvangen te hebben*/' 2.50, op reke ning zijner bij contract als plaatsvervanger hedongon geldén. Er bljjkt echtet uit die kwitantie niets van de bestemming dier 2^50. Dé plaatsvervanger, aldus door de Directie tot wol- doen in'staat gesteld, hééft intusschen de kwitantie Blechts te ondertoekenen'en terug te zenden: Wat de directie zeggen zon indien eens de ouders of voogden, die van deze Maatschappjj plaatsvervan gers koohten, óp hun beurt ook haar in degelegen-, heid willende stellen een klein bewijs harer mensoh- lieven'dheid en hulpvaardigheid te geven,^een dèel van het geld aan de Maatschappg schuldig, aan dénood- ljjdendèn gaven, en óp hare rekening éfeohfeven. N. R. C. 'sHeerenhoek, 26 Maart. Bg de verkiezing van Donderdag der vorige weekvoor .een lidvan denGemeenteraad, ter vervanging van wethouder B. A. Eemijn, nit de 'gemeente vertrokken eri.thans onder 'sHéor Arendskerke woönaohtig, mooht nie mand de volstrekte meerderheid bekomen, zoodat ér herstemming zal moeten plaats hebben tusaobon P. J. Rifk, en Jan Rijk, "die de - mefléto Btemmen op zioh veroonigden. •Waarde, 27 Maart. Jl. Vrjjdagia alhierdobr de Commissie voor de noodlijdenden door den water snood, aan de huizen der ingezetenen eene cöllectje gehouden, die 125,85 heeft opgebracht, welke, som onmiddéllgk is verzonden naar de Hoofdcom missie- te Amsterdam. Kerkniënwa XJhr. Geref. Gem. Beroepen: te Colgnsplaat, ds. P. Diermanse, pred. te Nieuw-Yennip (Haarlemmermeer)té Wia- senkerke ds. J. Verhaven, te Noordwgk a. z. - BUITENLAND. Pruiimu Té Berlgn is dezer dagen een huisheer uit den waan gebracht waarin sommige huiseigenaars al daar schijnen te yerkeeren dat hij de vrijheid zou hebben, de woning zijner huurders haar be lieven binnen- te treden én daar den baas te spe len. 't Was gemelden verhuurder nl. ter oore ge komen, dat bg een zgner huurders ih dé keuken zoo slordig met het water werd omgegaan"; dat het soms langs de wanden van de daaronder gelegen woning afdroop. Hg ging de vrouw van zgn huur der, die zich in de keuken bevond, naar 't schgnt op yrg onparlementaire wgze hierover onderhon den althans - de vertoornde dame smeet de deur met zulk een geweld achter hem dicht, dat een zijner rokspanden in de klem bleef. Woedend gaf. bij daarop een krachtigen schop tegen het: paneel, tuimelde met deur en al de keuken weer binnen, en'begon daar nu zoo grof uit te varen, dat de huisvrouw, na hem eerst te vergeefs verzocht te hebben de keuken te verlaten, -eindelijk met de politie dreigde. Toen nu de-zaak voor den rechter kwam, be weerde hij krachtens zgn huurcontract, het recht te hebben, de woning zjjner huurders in sommige gevallen te inspecteeren. Hij werd echter, wegens zijn onbehoorlijk gedrag, tot een geldboete van 42 mark, subsidiair - 7 dagen, gevangenisstraf, veroor deeld. Perzië. De Schah heeft een gouden, globe laten maken van 2 voet diameter; de landen en zeeön zgn door edelgesteenten aangegeven. Naarmate bij het land hooger schat, is de steen kostbaarder. Perzië en Birma prijken er op met groote diamanten. De bevolking is nifmsschen aan de grootste ellende prijs gegeven. B TJRGEItL IJK JE STAND. O O S. Yan den 23 tot en- met den 27 Maart 1876. Ondertrouwd: den 20, Dirk Nonnekes, 58 j., wedn- van Jacoba Pieternella Yroegop, met Aagje Prins, 54 j., wed. vau Daniel Taveoier; den 23, Arie Romgn, 23. j. jm..met Paulina Susanna Nonnekes, 24 j. jd. Overleden: den.24, Jacobus Johannes Hubertus, 25 j.,z. v.' Jacobus Timmermans.(overleden) en AnnaKaas Johanna Gerardina Legdecker, 77 j. wed. van Jan Karei Kolenbrander. VERKOOPINGEN ENZ 31 Mr tl'Inzet Hofstede etc. Poortvliet. Sipkes. 1 April Woonhuis enz. 'a Heerenhoek. v. d. Bussche. 5 Woonhui» enz 'sHeer Arendskerke, v, d. Bnsscho. 7 u Hofstede en MqUu. Kruiningen. mr.VanD«m. 10 Hofstede en landen. Poortvliet. Öipkes. 15 w Boeren. Inspan. Schore. Pilaar. 16 Mei Boeren Inspan. IJzondijke. W. C. de Smidt. ADVERTEN TIEN. jYoor de menigvuldige blijken van be- langstelling, ondervonden op den 23 dezer,, betuig ik mgnen oprechten dank. Goes,' 27 Maart 1876. P. C. VAN DER HAGEN. De Kies ver eeniging»VOOR NEDER LAND EN ORANJE" beeft' tot candidaat gesteld voor de verkiezing op Donderdag a. s.,' de heer dien zg den kiezers met-allen aandrang aanbeveelt. HET BESTUUR. heeft met algemeene stenitnen besloten den,heer tot candidaat to stellen voor eon lid van den Gemeenteraad, (Donderdag 80 dezer), terwjjl ^zjj de gegronde hoop koestert; dat hjjdeze oandida- tuur, na rgpo overweging, zioh zal laten welge vallen. - - Goes, 24 Maért 18,76. HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1876 | | pagina 2