Nieuwsblad voor Tholen, Zuid- en Noord-Bevèland. Elfde. Jaargang. Vrijdag 7 Jannari 1876. 9,10 18. 8,20 9,20 12,118.88 9,80 12,25 8,48 9,39 12,85 9,58 12.51 Krabbend. 9,59 12,1.8 So send. V Wonw. •Rilland.. jKruiningen /•Vlake \Biezelinge.. |Góes~ 3;Arend» - f Aracmuid." f Hïddelb., .tZ 1 Vliering. 8.10 11.30 2. 10;9 1.10, 10,14 1.16;— 16,25 1,27 10,86 1,88 10,44 '1;4« 11,1 -^2,8 11.7 2.9 -i-, 11,12 2.12 5,45 8,80 5.56 6,9 8,47 6.19 6i84 6.41 6,58 6,59 V 7,10 7.20 4,27 9,40 7,28 --9749 A-.7v48 .10,4 w 7,49 9,4810,10 7.51 9,5210,1b 7,80.10, 12,50 8, 10, "10,2 •Aan 'deïébklkea wordtaHWng._ daar reiziger» worden. opgeöotnoa «I VjiBsing. 6, Middelb Ö>9' 7,40 10,8 12.58 v 6,18 10,10 ^I,2 Arnomnld. 6,21 1,9 'i>H. Arend» 6,87 1,24 Goes........ 6,50 v— 10,82 .1,84 BieséHnge. 7,4 145 •Vlake7,18 1,5* Krninisgen 7,19 .157 Krabbend.7,81. 2,7 •KOknd».. 7.89 2,18 Woeqidr.-.. 7,55 2,27 Berg. op Z. 8,16. -11,15 2,40 6,45 .-&SO «3 5,58 MO 1 B 5,57 MI; m 6,4 - 8,6* !J 6,19 .-a. .'9,7 - - 9.16 4,7 ri.^-8,-38f—2,62 4,19 7.50 Deze Courant re» «bynt, uitgezonderd op Christelijke feestdagen, de» Ifauindmjt eh JicmcUrdtft tnoudt. Priji P kwartaal 1 0,85.fr. p. pott/1,—AIxonderHjke Kommer» f et. Pry» der Advertentien 10'et. per. regel, grooté lettere en vignetten -naar plaatiruiinte. Geboortes huwelijk»-, en doodberigien ran 1—6 regel» 50 eeut. Alle Stukken de redactie betreffende, gelieve men minBten» dén dagvóór de nitnnre franco toe te zende- a n den lUtgever A.C DK johbr 8J». te Goea, ■AdvertentHin voor dit Blad worden aangenomen voor Frankrijk, Belrié. Dnltséhland^Bngelana en Oostenrijk door G. Ir. DAÜBE Cq^pl bis EneduFaubourg, MontmariretePirys POSTERIJEN De DIRECTEU R. van het postkantoor te Goes, maakt bekend, dat van den 8 dezer, gezegelde Om jagen van 5| en 121. cent verkrijgbaar zjjn. De Directeur voornoemd VAN DEE FELTZ. BINNENLAND. Goes, 6. Januari 1876. Wg waren heden in de gelegenheid de étalage te bezichtigen der collectie Zeeuwsche Landbouw producten, bestemd voor de internationale tentoon stelling te Philadelphia, opgesteld in een der za len van het Slot Ostende alhier. En waa flijk, wg beklaagden ons de moeite niet. Wjj wissen niet, wat vg meer moesten bewonderen, dessprachtige pro ducten daar ten toongesteld of wel de doelmatige en nette wijze van tentoonstelling. Niéts wat" den landbouw in Zeeland betreft, dat daar niet ver tegenwoordigd is, Njet, alleen de landbouw-voort brengselen en houtsoorten, maar ook de zeer geluk kig geslaagde photografien van Zeeuwsche hofste den en schuren, koeien, paarden enz. figuren van tichelsteenen, ja zelfe .de perkoenpalen, het rgs-. werk en-de. steensoorten onzer oeverdediging ont braken niet. Daarbij statistische opgaven/Ier opbreng sten gedurende een tiental jaren. Uit die bonte mengeling van voorwerpep was het der met de inrichting der étalage, belaste commissie, bestaande uit de heeren J. M. Kakébecke en E. Van den Boschgelukt een ordenlgk^net geheel te vervaardigen. Zoo als het thans is geregeld, zal zg ook op de Tentoonstelling zelf worden tentoonr gesteld. Wij kunnen daarom den liefhebbers van en be langstellenden in den Zeeuwsehen Landbouw niet „genoeg aanraden derwaartB te gaan, en wg twij felen niet of 'allen zullen met ons dankbaar en hoogst voldaan terugkeeren. Men vergete echter niet dat de bezichtiging alleen nog morgen (vrgdag) zal kunnen 3 - Gisteren is de voorlaatste trein, die van Mid delburg kwam, tengevolge van "het op een ver keerd spoor loopen, tegen drie goederenwagens aangereden, waarvan óen totaal verbrijzeld werd. Persoonlijke ongelukken" vielen er gelukkig, voor "zoover* h0hend is, niet bij voor. De Min. van Finantiëu heeft benoemd tot postbode van Colijnsplaat op Cortgeno, F. Vel, thans als zoodanig van Goes op Wolfaartsdpk, en in diens plaats W. Van Kogelenbergthans als zoodaüig van Goes op Hoedekenskerke, in wiens plaats F. Frenks is aangesteld. - Vpax men verneemt, zal in April en Mei e; k. gen 0-Amen worden" gehouden voor 'de betrekking yan pirnumerair der registratie en doinëinen. *- Ten bewyze van het ©normé oester yervoer uit jjp putten- ,te Yerseke, deelt men ons mede, dat van het station Kruiningen gedurende do maand December 3 millioen zijn vervoerd, waarvan in de Kerstweek tot Nieuwjaar alleen óen millioen. 'i De heer G. A. Vosterman Van Otjen heeft voor zijn benoeming tot leeraar aan den te Oostburg geopenden cursus voor 't hoofdonderwgzers-examén bedankt. - voor eenigen tjjd werd gemeld, dat de Arhhemsche Eau-de-Cologne-fabriek voornemens was met haar uitmuntend,, welriekend product kraohtig op te treden in den wereldwedstrjjd te Philadelphia. Of zg dit met smaak zal doen, .kan het Nederland- sche publiek thans beoordeelen bij een bezoek aan 't Paleisvoor Volksvlijt te Amsterdam, waar de etalage po is ten toon gesteld.Rustende op vier beelden, bestaat do etalage nit een rgk.geornamen- teerd vierkant, waarop een fontein (versierd met de Nederlandspbe, Amerikaansche en Keulsche wa pens), benevens een aantal sierlijke flacons, .in al lerlei grootte, 't Bovenstuk van de smaakvolle fon tein is een vrij groot vrouwenbeeld, dat zicè 't hóófd met het welriekend water bevochtigt. Ougetwg- feld zal ook de keurige etalage jbet bare bijbrengen aan den triomf van hét product, dat mét het besté Keulsche water-kan, we.dgveren., Deze Eau de Cologne.zal eerstdaags.in depot te be komen zgn b§ A. C. De Jonge SJz. alhier. Naar men verneemt, wordt ook voor de por tefeuille van oorlog genoemd de kolonel N. van Willes, kommandant van het 7de regiment inf. te Utrecht, die-boven en .behalve dat hg uitgebrei de militaire 'kundigheden bezit, gedurende achit aren aan het Departement van Oorlog werfc- zaam was en derhalve met de gebreken van het administratief raderwerk volkomen bekend is. U, D. Als gerucht deelt men ons onder reserve mede, dat er sprake zou zgn van planneu tof in trekking van het ontwerp tot heffing eener belas ting opde tabak, waarmede eene verdere ver hooging van den accijns op het gedistilleerd, in verband zoude staan.U.D. Naar men .verneemt is aan Jonkh. J. L. de Jonge, lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal, door Bj^emeester en Wethouders, leden en oudleden van den raad der gemeente Zierik- zee, een. prachtig, in zilver gemonteerd album vereerd, als aandenken van al zijne mederegenten, die zgne verdiensten op hoogen prgs stelden, ge durende de 20 jaren, dat hg als lid van den raad en wethouder de belangen dezer gemeente behar tigd e. Een dergelijk album was den heer de Jonge reeds overhandigd in Sept. des vorigen jaars door het bestuur van het Waterschap Schouwen, in zgne betrekking van griffier in genoemd Waterschap. 6tand. Te Rotterdam en misschién ook elders zgn naar de Maasbode meldt, kleine Deensche geld stukjes in omloop, veel gelijkenis hebbende met onze dubbeltjes, doch slechts eene waarde, bezit tende van 1 A 2è cent. Tusschen dubbeltjes lig gende, met den beeldenaar naar boven, doen zij geen onderscheid opmerken, wel als men de keer zijde ziet. Een handelaar aldaar moet er reeds een vrg groot aantal ontvangen hebben. J)e algemee- ne aandacht behoort dus op deze vrg leelijke geld-- stukjes gevestigd te worden. Het Provinciaal Gerechtshof in Friesland, heeft een gewezen burgemeester van Hennaarde- radeel, Y. R., schuldig "verklaard aan ruim 200 valschheden in authentieke en andere geschriften, en hem te dier zake veroordeeld tot 7 jaren tucht huisstraf en 380 geldboeten van f 50 en 22 geld boeten van f 25, met bepaling van gevangenisstraf bg wanbetaling, mits voor de gezamelgke geldboe- *ten den tgd van één jaar. met. te boven gaande. De voorlezing van het arrest duurde meer dan 2 uren. Hoe te Amsterdam de Nieuwjaarsdag is ge vierd weten wg niet, in het liberale Rotterdam heeft men op schandelijke wijze huisgehouden. Men heeft giet alleen den geheel en nacht »oud en nieuw," gevierd, maar zelfs des morgens te 8 uren van den Nieuwjaarsdag zag men nog besohonken troepen, uit 'mannelijke en vrouwelijke personen bestaande, langs de Btraten gieren, met eene sans géne, als of de politie er niet het minste bezwaar in ha^ dat aldus de rust en plechtig feestelgke stemming- der fatsoonlgke Rotterdammers gestoord werd. ,D|j onzedelijkheid, waarvan mem in sommige straten is moeten zijni gaat alle beschrgving te boven men noemt feiten, waarvoor zelfs oude Héiidft- nen zich zoudeti geschaamd hebben. -Dat geschiedt m Rotterdam, waar' zooveel vóór bet onderwijs gedaan wordt. Maasb. Te Amsterdam móeten de honden op den open baren weg voorzien zgn van een penning, als be* wgs, dat^ de belasting over het laatste halfjaar taald is,"" en van een hateband* waarop naam'éft woonplaats van den eigenaar vermeld staad. Met zekerheid wordt ons thans uit Ylisain? gen gemeld, dat het onderzoek naar do vennoe del jj ka oorzaak -van den dood des sloeproeierB/fii W., (wiens oVerlgden 'wg in dé vorigo week me dedeelden) is afgeloopen. De loods heeft zgn dienst, waarin hg geschort was, mogen'hervatten en er zgn geene termen gif. vonden» jorg ,hem, wegens., manslag to vervol gen. N.M.C. —i- De weezen te Neerbosch hebben een heerlg- kon kerstavond gevierd. Eene schoone groené den van het landgoed Hulzen, onder Hatert, vulde mét zijne breede takken een groot deel van het school lokaal. Allerlei figuren van groen, rood en blauVr papier ^versierde hem;- 100 waskaarsjeB verlichtte® hem- en een menigte sinaasappelen waren er aam gehecht. Te vijf uren mochten de nieuwsgierigen binnenkomenLat was een gejubel't Kleine muziek korps deed-zich voor het eerst hooren ter hege leiding der kerstliederen die voor, tuBschen en na het spreken over de geboorte des Heilands g'ezon- gen werden. Rondom den Kerstboom stonden ta fels vol geschenken, in de laatste dagen voor deja boom ontvangen. Dé kerstkransen, broodjes, vggeü, sinaasappels, werden dien avond uitgedeeld. Den eersten Kerstdag kreeg iedere wees drie stuks van de ontvangen goederen. Daarbgrgst met krentèn en suiker, bruine böonen met een klein vet var kentje van'tweehonderd pond. Geen wonder, dat de weezen en weesjes blijde waren. Afsluiting der Kasboeken en ReBtantenljjst bij de Coöperatieve Yoorschotvereeniging en Spaarbank te Goes, voor de maand December 1875. Ontvangst. Reservefonds f 1670,19' Storting aandeel 8879,82 Terugbetaling op schuldvordering 41978,99 Intreasen daarvoor en ger. Intr. B 2751,59' Opgenomen gelden B 40876,64 Onkosten nihil Uitgaaf. Reservefonds f 28,67 Terngbetaaldo Aandeelen w 818,85 Verleende voorschotten 71519,27 Terugbetaalde Intressen 80,76 Terugbetaalde opgenomen gelden a 18570,66 Intressen van opgenomen gelden 78,45s Onkosten 77,86 f96156,74 -f 90628,52s 1 Kassaldo f 5588.21s r>ï Omtrent het vinden te Groenlo yan. steenmi kannen met goud- en zilvergeld wordt het vol gende gemeld; y Bg de zilveren.munten waren vele vreemdesoor ten van Bazel, Bremen, Lubeok, Bjnnswgk, Sak sen, Hamburg, Thuringen, Weimar en Mentz, o^k enkele van Zwolle enz. 1 Het is wel opmerkelijk, dat de oudste stukkgi, vooral de goudstukken van Filips II, zeer z^n. gesnoeid, zoodat het randschrift.moejlijk ineer lees baar is. Twee der steenen kannen zgn gaaf, mér-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1876 | | pagina 1