dan naar waterbak geen spreekuur heden zaterdag 29 jan. grote partq afbraak Pakpapieren, aan rollen of vellen zaterdag 5 febr. 1955 de gedeeltelijke inboedel 2 rellen in aardappelkoelhuis En toch Wij bezoeken a.s. week het eiland een meisje of werkster Ongekend laag zijn onze prijzen De LooFs Fruithandel V.V.V. Noord- en Zuid-Beveland Uitvoering „Zanglust" Kortgene Opzienbarend plan voor de afsluiting der zeegaten PREDIKBEURTEN publiek verkopen Breng uw wensen in vervulling door er voor te sparen Zolang jij bij mij bent publiek verkopen: MAIS0N AUBERT stoomt en verft stukken beter en krimpvrij DE WITTE de aanwezigen nog gezellig bijeen te blijven, de directeur van de muziek vereniging, ,de heer F. Smit, zou dan voor een muzikale omlijsting zorgen. Aller oordeel over het gebouw: za kelijk en degelijk, geschilderd in spre kende en de betekenis nuancerende kleuren. De electrische installatie (1700 meter kabel) recht en strek. Een fraai geheel. COOMANS vo&t tatweltooJ, FILMNIEUWS Naar wij vernemen zal hedenavond om 7 uur in het verenigingsgebouw van de Herv. Kerk te Wissekerke de bekende deense film ,,Ditte, een men senkind" .worden vertoond. Deze film is vervaardigd naar het boek van de beroemde deense schrijver Martin An dersen Nexö. Deze filmavond wordt verzorgd door de Stichting Filmcen trum van de Hervormde Kerk. Verleden ,week vergaderde in hotel „Centraal" te Goes de V.V.V. Noord en Zuid-Beveland. Voor Noord-Beve land werden in het gereorganiseerde bestuur gekozen de heren Leendertse en Markusse. In het provinciaal be stuur werd voor ons eiland benoemd de heer Leendertse. V.V.V. Wisseker ke vestigde de aandacht op een boot verbinding Kamperland - Veere v.v. méér in het zomerseizoen in de a - vonduren. Ook werd door hen ge vraagd naar een busdienst des mor gens en des avonds op de zondagen vanaf het kortgeense steiger en naar een busdienst in de zomer naar de duinen. Het belang van deze diensten werd door allen ingezien en zal ter verwezenlijking nader onderzocht wor den. Kaboutertjes, elfjes, feeën, prinsen en molenaars waren vrijdag j.l. op het toneel in „De Korenbeurs" te zien, te horen en te bewonderen. Het jeugdkoor „Zanglust" gaf daar een uit voering onder leiding van mevr. C-ij- souw en mevr. Schot. Mevr. Schuit opende deze avond met enige goedgekozen welkomstwoorden, waarna door de jongste leden van het koor een 7-tal liedjes werden ge zongen. De middengroep van dat koor voerde de operette „Lentebloemen" van Cath. van Renes op, waarna door de oudste groep werd opgevoerd de bekende operette „Repelsteeltje" van Johanna Veth. Wat een geduld, wat een toewijding en wat een tijdsopoffe- ring is dit voor de leidsters geweest om deze jeugdige schare zo in de hand te krijgen en te houden. Het gehele programma werd in een vlot tempo en ,zeer tot genoegen van het talrijke en aandachtig luisterende publiek uit gevoerd. Het decor, geheel in nieuwe kleur en motieven, door een niet met name genoemde en toch voor allen bekende schilder vervaardigd, voldeed best en droeg in hoge mate bij tot het wel slagen van deze avond. Twee dames, wier namen ook niet genoemd moch ten worden, hadden zich zeer ver dienstelijk gemaakt door het vervaar digen van de nodige atributen. Het tempo, het toneel en de fraaie costu mes zorgden met het met veel elan opgevoerde voor een schitterend ge slaagde avond. Een dankbaar applaus beloonde telkens spelers en leidsters. Jammer dat achter in de zaal het ge zongen woord zo moeilijk verstaan baar was. Mevr. Schuit dankte na afloop al len die tot het welslagen van deze a- vond hadden meegewerkt. Ter ver steviging van de kas werd nog een verloting, met vele prijzen, gehouden en werd er gelegenheid gegeven zich als donateur van dit jeugdkoor op te geven. „Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" schrijft de bijna 88 jaar oude dr. ir. h.c. L. A. Sanders boven zijn brochure „Afsluiting zee gaten van Westkapelle tot Rockanje". Verleden week hadden wij, met nog enige persmensen, een bespreking met genoemde ingenieur in „De Koren beurs" te Goes. Deze heer komt met het plan een betonnen dijk, van slechts 58 km lengte, in één rechte lijn te leggen vóór de genoemde zeegaten, aansluitende ^aan de dijken te Westka pelle en Rockanje. Door dit plan zou den komen te vervallen de kostbare dammen tussen de eilanden, zoals deze door 's rijks waterstaat zijn geprojec teerd. De betonnen rechte dijk heeft vol gens spreker vele voordelen, o.a. de meest veilige dijkconstructie, hoege naamd geen onderhoudskosten, goed koopste werkwijze en een snelst moge lijke uitvoering. Het gehele werk zou ^n 7 jaar, na de aanvang, worden op geleverd, wat dus een tijdswinst van 8 jaar zou geven. Een bedrag var 550 miljoen gulden zou hiermede maar gemoeid zijn, terwijl voor de uitvoe ring van het Deltaplan het dubbele bedrag nodig zal zijn en een werktijd van minstens 15 jaar. Op de vraag van één onzer of zijn plan geen fantastisch plan was, ant woordde spreker dat het z.g. Delta plan een fantastisch plan is met zijn vele dammen, dijken, hoeken en boch ten. Een rechte dijk verdient verre de voorkeur boven de rafelige kustlijn met al de daaraan verbonden be zwaren. Gaarne zou dr. Sanders een commissie van deskundigen zien inge steld, die hem over verschillende de tails zou kunnen horen. Men moet wel bewondering voor de 87 jarige hebben om met zo een op zienbarend plan te kunnen komen. Als volslagen leek trekt het plan-Sanders je wel aan en doet bij ons de vraag rijzen: wordt aan het plan op zijn uit voerbaarheid wel de nodige aandacht besteed, immers, getijen en stormen wachten niet. Zondagdienst artsen. Zoodag a.s. doen dienst dr Janssen en dokter 'tHart. Ger. Gem. Colijnsplaat Donderdag 3 febr. om 7 uur ds. F. J. Dieleman van Ierseke. Oud Ger. Gem. Kamperland Zondag 30 jan. om 9.30, 2.30 en 6.30 uur L. Gebraad en donderdag 3 febr. om 6.30 uur J. Slager van Stavenisse. Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Jacomina Geertruida J. A. Vink. E. D. Vink - Meulenberg. Leo. Trudy. Keesje. Colijnsplaat, 21 januari 1955. Ondertrouwd Thijs van der Maas en Adri Kramer Huwelijksvoltrekking D.V. 9 februari a.s. te 3.30 uur. Kerkelijke inzegening om 4 uur in de Ned. Herv. Kerk te Wis- senkerke. Gelegenheid tot feliciteren van 5.30 - 6.30 uur in hotel „De Kroon". Maandag 31 jan. a.s. hoopt onze vader, groot- en overgrootvader !L. P. Wolse, zijn 80ste verjaardag te vieren. Receptie van half 7 tot half 8 in het verenigings gebouw. Namens kinderen, klein en achterkleinkinderen. Kortgene, Hoofdstraat. Te koop, een zo goed als nieu we bij J. DE REGT, Oud-Campen- polder 9, Kamperland. Heden overleed onze ge liefde man, vader, behuwd- en grootvader Pieter Jacob Boone, in de ouderdom van bijna 68 jaar. Kortgene P. M. Boone- Maas. Utrecht: P. C. Boone. J. Boone- Hoogendonk. Vlissingen L. P. Boone. A, Boone- van Oeveren en kinderen. Kortgene, 24 januari 1955. De begrafenis heeft plaats gehad op donderdag 27 janu ari j.l., des namiddags 2 uur. Heden overleed, zacht en kalm, in de leeftijd van 90 jaar en 5 maanden, onze tan te, behuwd- en oudtante, mej. Geertruida Maria van der Zwart. Uit aller naam, J. D. de Koster. Colijnsplaat, 24 januari 1955. De begrafenis heeft plaats gehad op 27 januari 1955. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig lij den, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, de heer Iz. Kramer, in de leeftijd van ruim 74 jaar. Kortgene C. Kramer-Welleman. N. Augustijn - Kramer. M. Augustijn. Middelburg J. H. Kramer. A. C. Kramer- Verburg en kleinkinderen. Kortgene, 28 januari 1955. De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 1 febr. a.s., des namiddags 2 uur. Langs deze weg betuigen wij allen onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij het herdenken van ons 60- jarig huwelijk ondervonden. C. van Goudswaard A. van Goudswaard- Anthonisse. Molenweg 28, Kamperland. Tandarts KROMMENHOEK houdt heden Veiling van afbraak, biels en schuurtjes te Wissekerke en Colijnsplaat Deurwaarder G. Heijboer te Kortgene, zal nam. 1 uur aan de schuur bij dhr. Ketelaar te Wissekerke en half 3 op de stoof te Colijnsplaat, voor de firma C. Westdorp Zn. alplanken, balken, palen, ribben, latten, tengels, deuren, schutten, partij biels en enige schuurtjes. Betaaldag 29 april 1955. Coöperatieve Boerenleenbanken met afzonderlijke Stichting Spaarbank „COLIJNSPLAAT" te Colijnsplaat Tel. (K 1199)-228 Postrek. 316389 .WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 EEN VOORDELIG ADRES voor al Uw Koekzakken, kruidenierszakken, hoeden-, petten en fourniturenzakies enz. Taartranden, gebakdozen, bloes, enveloppen en alle andere papierwaren PAPIERHANDEL J. A. WESTSTRATE Rouaanse kaai 21, Middelburg, Tel. 2453 3 keer per week verzenden wij naar Noord-Beveland Hotel „De Korenbeurs" te Kortgene, vertoont op zaterdag 29 januari de grootste en interessantste europese film van het jaar (Solange du da bist) met Maria Schnell en O. W. Fischer. De grootste, charmantste en meest suggestieve film, ooit op het continent vervaardigd. Aanvang 7.30 uur. Notaris J. J. W. Klop te Kort gene, zal op nam. 2 uur, ten verzoeke en ten huize van de heer A. M. Hage, aan de Beatrixstraat 31 te Colijns plaat, als: 2 eiken wascomodes, 2 pers. eiken ledikant met spiraalma tras, tafels, kastjes, armstoelen, haard, vloerkleed, loper, tafel kleed, divankleed, gordijnen, schilderijen, glas- en aardewerk en wat verder zal worden ge toond. Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Tel. 20235 40 jaar gevestigd Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren Vr. gratis inl.toez. onder blanco couvert. Gratis spreek uur dag. van 108 uur. Te huur: te Kortgene. F. G. ISRAËL, hof stede „Prinsland", Kortgene. Leliestr. 19, Tel. 3286, Middelburg Burgemeester en wethouders van KORTGENE maken bekend, dat met ingang van heden de stortplaats voor huisvuil e.d., niet meer is in de Frederikspolder, doch op een terrein, gelegen na bij de hofstede van de heer C. A. Hartog aan de Klaverweg te Colijnsplaat. Kortgene, 27 januari 1955. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, A. A. Schuit, de wnd. secretaris, W. Goossen. Gevraagd met maart Burg. Snellenstraat 14, Kortgene WENST U EEN RIJBEWIJS de erkende B.B.N. Autorijschool Reeds zeer velen slaagden Telefoon 01198-241 Wolfaartsdijk Ook genegen in eigen woonplaats te lessen Stoofperen, Gieze Wildemans, vanaf 2 kg voor 50 cent Comtesse, vanaf 3 kg voor 50 ct Jaffa's, 12 voor 1 gulden Iets fijns om te persen Eerste soort citroenen 15 cent, 7 voor één gulden Mandarijnen, 12 voor een gld. Noten 20 voor 50 cent Speciale rijpe handperen, Con ference, 1 V2 kg voor 50 cent enz. enz. Wij konden u nog niet bezoeken Colijnsplaat

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1955 | | pagina 2