fèn sprekend getuigenis GEMENGD NIEUWS. LANDBOUW. AA lA- ld oV SAOvt KxsvuA* lA/tou*AA/v\. kerk en school. handel en nijverheid. marktberichten. burgerlijke stand. OOSTBURG 'n Torpedo Vrijwielremnaaf 33 jaar in gebruik! \AA- 1^- AxsJL,uA cyctA clu.a li ArA 'VNArci JAA°VG> A St. <KA\ A- oJAri^fS ChLi5cui>~~ *AtAa 4a. Si ^^A- \/KJ OOM op dat ver- pelen' LChtig' overt ssure b. nog: gelukken de meerderheid in punten uit te drukken. Ook BKC wist van de ge ringe kansen geen gebruik te maken. athletiek. P. van Driel zal deelnemen aan Internationale wedstrijden. Het „Marathcn'Vlid P. van Driel is door de K.N.A.U. uitgenoodigd om deel te nemen aan de internationale athletiek- wedstrijden op 3 Juli a.s. te Antwerpen. P. van Driel, die het vorige jaar het kampioenschap van Nederland hoogsprin gen behaalde, is de eerste Zeeuwsche athleet die de eer geniet zijn land op in ternationale wedstrijden in het buiten land te verdedigen. Aan de te Vught gehouden nationale ath- letiekwedstrijden hebben ook Zeeuwsche athleten deelgenomen. Op het nummer hoogspringen werd Van Driel (Mar.) 2e met een sprong van 1.785 m; eerste werd Span- jerd met 1.885 m. Op de 4 x 100 m estafette werd een ploeg van Marathon 4e. In de C-klasse wist Dronkers zich op de 3000 m 2e te klasseeren. Dobbelaere won de 1500 m van de C-klasse. fanny koen evenaart het wereldrecord 100 yards. Tijd 11 sec. De Nederlandsche sprintkampioene, mej. Fanny Koen, heeft gistermiddag op de Sintelbaan te Amsterdam een schitte rende prestatie geleverd. Zij liep de 100 yards in den prachtigen tijd van 11 sec. en verbeterde daarmede nietT alleen het Nederlandsche record met 0.2 sec. doch evenaarde tevens het wereldrecord op de zen afstand, dat sedert 20 April 1935 op naam staat van de Zuid-Afrikaansche athlete, Barbara Burke, gevestigd te Pre toria. Het oude Nederlandsche record op de 100 yards stond ten name van Tollien Schuurman, gevestigd op 30 Augustus 1931 en Fanny Koen zelf, gevestigd op 29 Au gustus 1937. Nieuw wereldrecord 4 x 200 m estafette dames. Een Duitsche ploeg vestigde gisteren te Cottbus een nieuw wereldrecord op de 4 x 200 m estafette, door dezen afstand af te leggen in 1 min. 45.3 sec. Oud re cord 1 min. 45.8 sec., eveneens ten name van een Duitsche ploeg. WIELRENNEN. De Nederlandsche deelnemers aan de Tour de France. Thans zjjn alle Nederlandsche wegren ners, welke zullen deelnemen aan de in Ju li te verrijden wegwedstrijd rond Frankrijk, gekozen. Volgens de Maandagmorgen is als zesde man aangewezen Anton van Schen- del. De Nederlandsche ploeg bestaat der halve uit de volgende renners: Schulte, Van Nek, Middelkamp, Dominicus, Helle- mons en Anton van Schendel. Reserves zijn Lambrichts en. Bronger. SCHAKEN. Het tournooi te Noordwijk. De uitslagen van de in de zevende en achtste ronde gespeelde partijen luiden: Zevende ronde: EiiskaseSBogoljubov afgebr.; Schmidt—Sir G. A. Thomas dr. EuweLandau afgebr.; Spielmann Keres 01; Pircdr. Tartakower 1O. Achtste ronde: BogoljubovTartakower afgebr.; Keres—Pirc Landau— Spielmann 1—0; Thomas—Euwe 0—1; EliskasesSchmidt 10. postduiven. Wedvlucht van de P.V. de Telegraaf te Middelburg van Orleans 18 km. Los om 7.30 uur met Z.O. wind. Aankomst 1ste duif 13.27.36 laatste prijsduif 15.07.43 uur. J. La- main te Middelburg 1, 2, 5, 7 en 8; S. Kodde te Vere 3, 11, 12, 17, 18 en 20; R. Dirven 4, 16 en 21; A. Steketee te Soeburg 6, 13 en 15 A. J. Kuijpers te Vlissingen 9 en 14 en W. Hendriks te Middelburg 10 en 19de prijs. Wedvlucht van Orleans (418 km.) van de Postduivenver. „Zeelandia" te Middel burg. Ie en 14 pr.: J. de Bree ;2e, 5e, 11e en 16e pr. P. F. Streefkerk; 3e pr. J. Din- gemanse; 4e en 6e pr. J.J. Snoep; 7e en 8e pr. W. Witte; 9e en 10e pr. P. Pantus; 12e pr. D. M. Klaassen; 13e pr. P. van Over- beeke; 15e pr. S. Versluys; 17e en 18e pr. Moens en Joziasse. Aan de Chr. Kweekschool te Nijmegen slaagde voor de akte L.O. de heer M. Vleu gel te Goes. <?e R.K.H.B.S. te Rolduc slaagde voor het eindexamen de heer P. Retel te IJ z e n d ij k e. den 00r ^et esperanto-diploma A slaag- V1 i e c 6 de heeren J- Verheijke te kerke"gen en A' Breel te Koude re Evang' Luth. Kerk. ds c tt m Swal te 's Gravenhage komt voor C. F. Nolte te Middelburg. Handelsregister. wekehjksche1 ^nejYh1Skericbten °Pgenomen i x epenbaarmakingen i z het Handelsregister betreffende Zeeland ont leenen wy het volgende. eeiana ont- van Koophandel voor de Zeeuw sche Eilanden (Middelburg). Aeeuw- Nieuwe inschrijvingen Eerste Middelburgsche Cafetaria, Middel- ^.Gtcote Markt 20. Cafetaria, E.: AF van der Harst. Fa. Gebr. ir. C. en J. Koopman. (BP) SardTn en" d B 46" Exploitatie van boom- Öritt hPhnnS V 1 in alles wat tot dat Koopman. C' Koc™' Wijzigingen Wm H. Müller Co., N.V. (F), Vlissin. gen, Haven 20. Erts- en Scheepvaartbedrijf «tel°vmd u°i -aig' gemachtigde met den kerke bednjfsïeider: K- G- Bron, Koude- Opheffingen: M«wVkorehUï h"m' Dr. H. G. CANNEGEETER DOOR EEN AUTO AANGEREDEN EN ERNSTIG GEWOND. Gisteravond omstreeks zes uur is de nieu we directeur van het Kon. Ned. Meteorolo gisch Instituut te De Bilt, dr. H. G. Canne- gieter, toen hij per rijwiel den Soestdijker- straatweg in de gemeente De Bilt, ter hoog te van -de Oude Tol overstak, door een per sonenauto, bestuurd door een geneesheer uit Utrecht, aangereden en ernstig ge wond. De autobestuurder bemerkte de nieuwe oversteekplaats voor rijwielen te laat. Voor automobilisten van Bilthoven naar De Bilt maakt de weg ter plaatse 'n s-bocht, waar door pas op het allerlaatste oogenblik de oversteekplaats opgemerkt kan worden. Dr. Cannegieter liep een ernstig hoofdwonde op en werd ter plaatse behandeld door den Utrechtschen geneesheer en den gemeente geneesheer van De Bilt. Vervolgens werd hij per ziekenauto overgebracht naar de rijksklinieken te Utrecht. Vanochtend was de toestand naar om standigheden redelijk wel. Dronken automobilist richt onheil aan. Op het Marconiplein te Rotterdam is gistermiddag een dronken autobestuurder met zijn wagen in botsing gekomen met een lichtmast van het electrische net. Ver volgens slingerde de auto naar de linker zijde van den rijweg, waarbij het voertuig inreed op den 29-jarigen D. N. Visser en zijn 34-jarige echtgenoote, alsmede hun zes jarig dochtertje, die allen tegen den grond geworpen werden. De vrouw liep een hoofdwonde en een gecompliceerd rechter- onderbeenbreuk op en moest in het zieken huis aan den Coolsingel opgenomen wor den. Het dochtertje kon na in het zieken huis verbonden te zijn, naar huis vervoerd worden, evenals de man, die schaafwon den had opgeloopen. Na deze aanrijding zwenkte de automo bilist naar rechts, waarbij een motorrijwiel dat op het trottoir geparkeerd stond, om ver geworpen werd. Toen de 24-jarige brie venbesteller Z. P. M. Oppen den bestuurder wilde dwingen te stoppen, trachtte de auto mobilist den besteller omver te rijden. Door snel opzij te springen, wist de man aan een ernstig ongeluk te ontsnappen. De eigenaar van het motorrijwiel, J. Vlietstra heeft hiermede den automibilist nagezet. Op den Westzeedijk heeft hij den man door klemrijden tot stilhouden gedwongen. In middels was ook de auto van de politie ge arriveerd, waarin de onverlaat naar het po litiebureau is overgebracht. De man, die reeds meer aanrijdingen op zijn kerfstok bleek te hebben is opgesloten. Ontsnapte gevangene aangehouden. Op 28 April jl. heeft de 33-jarige J. S., een beruchte figuur uit de Amsterdamsche onderwereld, die nog enkele jaren gevange nisstraf te goed heeft, kans gezien, uit het gerechtsgebouw te Haarlem te ontsnappen, nadat hij daar in een strafzaak als getuige was gehoord. De rijksveldwachter, die voor de eerste maal in Haarlem dienst deed, had hem naar de cel teruggebracht, maar deze vermoedelijk niet goed gesloten, zoodat het voor S. zeer gemakkelijk was te ontvluch ten. Alle nasporingen bleven tot dusverre vruchteloos, doch dezer dagen werd te Brussel een man betrapt bij een poging tot inbraak. Daar de politie vermoedde, dat hij een valschen naam had opgegeven, werd een nader onderzoek naar zijn identiteit inge steld en daarbij kwam aan het licht dat men te doen had met den lang gezochten J. S. Hij zal nu eerst in Brussel moeten terecht staan en na zijn straf uitgezeten te hebben wordt hij weer naar Amsterdam overge bracht, waar hij gedetineerd was. DE OUDE WISSELTRUC. Man en vtouw aangehouden. De Leidsche recherche heeft Zaterdag avond een goede vangst gedaan door de aanhouding van een 52-jarige Frangaise, E. M., laatstelijk wonende te Antwerpen. De vrouw werd reeds geruimen tijd gezocht in verband met oplichtingen, waarvan ver scheidene Leidsche winkeliers het slachtof fer zijn geworden. Zij maakte er een ge woonte van, onbelangrijke aankoopen van slechts enkele centen te betalen met een bankbiljet van vijfentwintig gulden en daarna, tegelijk met het wisselgeld, ook het bankbiljet op te strijken. Minstens vier win keliers zijn het slachtoffer geworden. Bij het verhoor is voorts gebleken, dat zij de zelfde truc ook in Amsterdam met succes heeft toegepast. Mej. M. vertoefde in gezel schap van een Franschman, den 52-jarigen A. F., eveneens uit Antwerpen, die ook is aangehouden. Hij ontkende, iets met deze oplichtingen uitstaande te hebben. Beiden zijn ter beschikking van den offi cier van justitie gesteld. DUITSCH MILITAIR VLIEGTUIG BIJ GELDERMALSEN GEDAALD. Zaterdagmiddag is in een weide nabij het station Geldermalsen een Duitsch militair vliegtuig, een tweedekker-jachttoestel, ge merkt D-EEGA gedaald. Het vliegtuig was bemand met een militair. De burgemeester van Geldermalsen heeft beslag gelegd op het toestel en heeft zich voor nader orders in verbinding gesteld met de militairen autoriteiten. De vlieg tuigbestuurder is naar het gemeentehuis geleid voor nader onderzoek. Bij l\et roeien verdronken. Gistermiddag is de 57-jarige heer Wa genaar, chef der douane, belast met het toezicht op de suikerfabriek te Stampers- gat, in de Mark onder Fijnaard verdronken, De heer W. was op de rivier gaan roeien en vermoedelijk heeft hij bij het aanleggen het evenwicht verloren, waardoor hij te water geraakte. Toen men de roeiboot en een hoed drijvende aantrof, is men gaan dre- gen, waarop het levenlooze lichaam na een uur werd opgehaald. Kind in een sloot geraakt en verdronken, Gisteravond is een zoontje van anderhalf jaar van de familie G. Roks achter de ouderlijke woning te Fijnaard (N.B.) in een sloot gevallen en verdronken. Geitenkeuring. VROUWENPOLDER. Vrijdagavond werd op de daartoe door den heer P. Melse wel willend beschikbaar gestelde weide, de jaar- lijksche geitenkeuring van de afd. Vrouwen polder van de Prov. Vereen, tot verbetering van het geitenras in Zeeland gehouden. In totaal werden 46 geiten aangevoerd, als keurmeesters fungeerden de heeren Sietema uit Middelburg en Versluijs van Seroos- kerke. Het oordeel van de keurmeesters over de aangevoerde dieren was gunstig, de aangevoerde dieren waren van goede kwa liteit, de geitenstand te Vrouwenpolder kan goed genoemd worden. De uitslag van de keuring was als volgt: Lammers: le pr. J. Adriaanse, 2e pr. J. Schout, 3e pr. J. C. Sturm, 4e pr. H. Jan- se, 5e pr. J. Polderman. Eenjarige geiten: le pr. W. van den Broeke, 2e pr. P. Schout, 3e pr. P. Mat- thijsse, 4e pr. C. Wagenaar, 5e pr. P. Boone Pzn. Óverloopers: le pr. P. Matthijs- se. T w ee j a r i g e geiten: le pr. Jb. Geertse, 2e pr. H. Janse, 3e pr. W. Duvekot Sr., 4e pr. C. de Voogd. Oudere geiten: le pr. Wed. C. Schout, 2e pr. P. Boone Pzn., 3e pr. Jb. Geertse, 4e pr. Jac. Louwerse. De prijs voor het beste melktype werd toegewezen aan Jb. Geertse. DE STAND DER LANDBOUW GEWASSEN OP 13 JUNI. Over 't geheel zeer bevredigend. Het onderstaande bericht betreffende den stand der landbouwgewassen op 13 Juni 1938 is, onder medewerking der rijkslandbouwconsulenten, samengesteld naar gegevens, verstrekt door de corres pondenten der directie van den landbouw en door het Koninklijk Nederlandsch Me teorologisch Instituut. De gunstige weersomstandigheden in Maart bevorderen een vroegtijdige ont wikkeling, welke evenwel door het daar na volgende droge en koude voorjaarsweer tijdelijk geremd werd. Begin Juni veran derde de weersgesteldheid echter zooda nig, dat een snelle groei kon plaats heb ben, waardoor de stand der meeste ak kerbouwgewassen op 13 Juni beter was dan gemiddeld in de laatste 10 jaren. De wintertarwe vertoont over het al gemeen een goeden stand. Alleen in de Joncquois-tarwe komt zeer veel i roest voor, speciaal op de perceelen, welke vroeg zijn bezaaid. Ook de stand van de zomertarwe is goed. De stand van de wintergerst kan nor maal worden genoemd, die van zomer- gerst is zeker iets boven normaal. De stand van de haver is goed tot zeer goed. De stand der veldboonen is normaal, die der erwten in het algemeen beter dan in vele andere jaren om dezen tijd. Dit laatste gewas vertoont een bijzonder mooie kleur en rijken bloei. Voor de stamboonen is de Meimaand te koud geweest, waardoor vele boonen geel boven den grond kwamen. Daarnevens heeft de wind nogal schade veroorzaakt, terwijl ook de vlekkenziekte hier en daar optreedt. De stand van het vlas is normaal, hoe wel in het zuidwesten des lands aantasting door thrips („kwade koppen") en aard- vlooien optrad en nachtvorst schade aan richtte, waardoor verschillende perceelen omgeploegd moesten worden. In Groningen is de stand beter dan elders. Het koolzaad vertoont een goeden tot zeer goeden stand, evenals het kanariezaad, terwijl de stand van blauwmaanzaad en mosterdzaad goed is en die van karwij nor maal. De karwij is door de droogte zeer kort gebleven. In Groningen treedt de kar- wijmot slechts in geringe mate op. In Fries land bezit de karwij een hollen stand. De consumptie-aardappelen hadden veel van de nachtvorsten en den sterken wind te verduren, zoodat het gewas hier en daar onregelmatig was. De groei is echter thans uitstekend, zoodat de stand met goed kan worden aangeduid. De vroege aardappelen leden in sterkere mate van de ongunstige weersomstandigheden dan de late. Ook de fabrieksaardappelen leden van de nachtvorst, doch in de tweede helft van Mei kwam in de ontwikkeling een groote ver betering, ten gevolge waarvan de stand thans goed is. De suikerbieten leden aanvankelijk ook van de koude en groeiden langzaam en iets onregelmatig. De groei is nu uitstekend en de stand goed. De uien hebben hier en daar wat te lijden van aanvreting en kroefziekte; de stand is vrij goed tot goed. Cichorei staat er matig tot vrij slecht voor. Vele stukken moesten worden o ver- gezaaid. De stand van roode klaver, witte klaver en lucerne is vrij goed tot goed. De eerste snede van laatstgenoemd gewas is inmid dels reeds gemaaid. Het schrale weer en de nachtvorsten belemmerden aanvankelijk een weelderige ontwikkeling dezer groen- voedergewassen. Ook het grasland onderging de nadeelige invloeden van droogte en koude, waardoor de opbrengst van de eerste snede hooi en kuilgras zeer middelmatig was. Door het gunstige weer van de laatste 2 weken trad overal herstel in, hoewel de schade niet kon worden goedgemaakt, in het bijzonder niet op het hooiland. Middelburg, 20 Juni. Fruitveiling. Aardbeien 2848 e., Zwartjes 7276 c., Pruimen 5052 c., alles per kg, Perziken 26 c., per stuk. *4. K a p e 1 1 e. Opbrengst 4 gemet Jucunda aardbeien circa 8 a 10.000 kg voor leden der tuinbouwvereeniging Kapelle Biezelinge en Wemeldinge. Kooper A. Murre te Poort vliet voor 17.30 per 100 kg. Groep aard beientelers „Aller Belang" Kapelle e.o., op brengst 42 gemet Jecundaaardbeien circa 100.000 kg. Kooper A. Murre voornoemd voor 17.90 per 100 kg. 21 Gemet aardbeien a 17.80 per 100 kg aan D. Gansenman te Kapelle. Voor de Tuinbouwvereeniging Tholen, opbrengst 13 gemet aardbeien Je- cunda te leveren in Poortvliet. Kooper A. Murre voornoemd voor 17.00. Tuinbouw vereeniging Kapelle en Wemeldinge op brengst 7 gemet Madame Moutot 10 a 1400 kg. Kooper D. Ganseman te Kapelle voor 16.40. Rotterdam, Veemarkt 20 Juni 1938. Aanvoer: Totaal 1770. Vette runderen: 612; Vette kalveren: 265; Nuchtere kal veren: 8; Schapen: 144; Lammeren: 122; Varkens: 619. Prijzen per kg.: Vette koeien, le kw. 76; 2e kw. 65, 3e kw. 50 tot 55; Vette os sen: le kw. 70; 2e kw. 64; 3e kw. 52 tot 56. Vette kalveren: le kw. 95; 2e kw. 80; 3e kw. 50 tot 60. Varkens (levend gewicht) le kw. 49; 2e kw. 48; 3e kw. 47. Schapen: le kw. 50; 2e kw. 50; 3e kw. 35. Prijzen per stuk: Schapen: le kw. 26; 2e kw. 22; 3e kw. 14. Zuiglammerenle kw. 14; 2e kw. 6. Vette koeien en ossen: aanvoer gelijk aan vorige week, handel kalm, prijzen vooral niet hooger, prima koeien 80 ct., prima ossen 74 ct. Vette kalveren: Aanvoer iets kleiner, handel stroef, prijzen vertoo- nen neiging tot dalen, prima f 1.05. Schapen en lammeren: Aanvoer matig, handel lui, Prijzen lager. Varkens: Aanvoer ruimer, handel traag, prijzen terugloopende, weinig verkocht tegen hooge noteering. Zuiglam- meren: gelijk aan vorige week. handel ma tig, prijzen dalende. R o t te rd a m Aardappelmarkt, 20 Juni. Aardappelen: Red Star 7 tot 8 per h.l. Industrie 5.50 tot 6.per h.l.. West- landsche nieuwe: 13 tót 15 cent per kg. Westlandsche kleine nieuwe 1012 ct.; Malta's (Springs) 1517 ct; Italiaansche 1112 ct. alles per kg; met weinig aanvoer en handel. Vlas-aanvoer: 3250 kg blauw, schoon 58 68 per kg; 13375 kg Hollandsche Geel 5468 per kg; 1100 kg Dauwroot 50 60 per kg. Er was iets meer kooplust. De prijzen blijven nog op hetzelfde peil. Beste soorten het meest gevraagd, mindere soorten verla ten. Bijna alles werd verkocht. Rotterdam, 20 Juni. Buiten- landsche granen. Stemming lusteloos. Mais (per 2000 kg). Gele La Plata disponibel 147; stoomend n.a. 145143; nr. 2 gele Amerikaansche aangekomen 131.50, stoomend n.a. 132133; Gele Braziel disponibel naar kwaliteit ƒ- 132140; nr. 3 Afrikaansche disponibel 142; Gele Yougoslavische disponibel 135; Gele Donau aangekomen 134; Gele Java dis- ponibela 160. Binnenlandsche granen (per 100 kg). Haver 6.256.85; Gerst Chevalier 7.25 7.65; Rogge tot 7.40. Peulvruchten (per 100 kg). Erwten, kleine groene 8.5011.50; Schokkers 1316.50; Bruinen boonen 1117. Middelburg. Bevallen: A. Haan, geb. Kerkhove, z. D. K. H. Postma, geb. Kruik, d. Getrouwd: H. W. Wolf, 26 j., jm. en A. Verijzer, 21 j., jd. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door de Agente Fa. A. J. BRONSWIJK. .-.ilmim iJ11.jljj—ui1'I1;1;-'ljjj;U;;;irJ Lyv~c l/l-e-t -cw ctc \/C> SiL-e. vi-te^S-s v- 1 lta r* I '\SSs\JUL <~A) -e. -vvoU. cAsuA Sn-A v w-Ai •••vsans v fe:B ERKELJ 0 jÊlk f fËochersiraat'68r jrVVn KAA ScrnccUn het ideaal voor den wielrijder! (Adv.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 3