Adverteert in dit Blad BEVOLKING. ADVtftï ciVi itN RITTHEM. Opneming wegen en voet paden met de kunstwerken. Aanvangende 5 Mei 1937. BEKENDMAKINGEN. POLDER WALCHEREN. AANBESTEDING. Verordening op het verkeer in de gemeente Middelburg. WAAR IS WERK? Verkooplngen - Verpachflitgsa In Zeeland. AIENBA. COöP. MELKINRICHTING „WALCHEREN". Van de 4 Obligatieleening (oorspronkelijk groot 30.000. d.d. 1916) zijn uitgeloot de num mers: 20, 21, 41, 72, 75, 99, 159, 161, 248 en 275. De inwisseling kan geschieden vanaf 1 Mei ten kantore der ver- eeniging van 9—12 en 24 uur, alwaar dan tevens een nieuw stel couponbewijzen in ontvangst kan worden genomen. Opgemerkt wordt dat Obligatie No. 106, welke reeds in 1933 is uit geloot, nog steeds niet verzilverd is. De Directeur: M. A. VAN VARIK Jzn. Notaris R. BATTEN te Middel burg is voornemens op Vrijdag 23 April 1937 des namiddags 2 uur op de Hof stede „Zandenburg" te Zandijk, ge meente Veere ten verzoeke van den Heer P. WONDERGEM, pu bliek te verkoopen, a contant: Baatgevende melkkoe, 2 scha pen met lammeren, schaap, 35 kip pen, 15 eenden, windmolen, (klein model) kortmolen, mangelmolen, jkiekenren, kaashorden, kruiwa gens, turk, handblok, vleeschblok, meelkisten, mutsaardstoel, boom gaardladder, erwtenpikker, fornuis (50 L.), klaverruiters, hand- en stalgereedschap, bascule, gewich ten, spekstandaard, mutsaard, mest- en loopplanken, ovenhaak, ijzeren ketel, melk- en zolderge reedschap, graanzeeft, 34 H.L., tui- melkarn, melkbus, melkzeef, em mers, waschketel, emmerkachel enz. Notaris VERBIST te Hontenisse is voornemens op Dinsdag 27 April 1937 om 8 uur in ,,De Prins van Oranje" te Goes, in het openbaar te ver koopen: DRIE HUIZEN met Erf en Tuin aan de Leliestraat te Goes, plaatselijk gemerkt: No. 60, groot 1.66 Are, verhuurd aan den Heer Dagevos voor 25 per maand; No. 62, groot 1.67 Are, verhuurd aan den Heer Den Arend voor 28.50 per maand; No 64, groot 1.66 Are, verhuurd aan den Heer Stassen voor 28.50 per maand. Aanvaarding in genot der huur, bij de betaling uiterlijk 31 Mei a.s. Bezichtiging in overleg met de huurders. De Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg is voorne mens op Woensdag 21 April 1937, des middags te 2 uur, in Café ,,'t Groene Woud" te Grijpskerke, in het openbaar te verkoopen: Het HOFSTEEDJE aan den Chris- tiaansweg te Grijpskerke, ge merkt B 9, bewoond door den Heer Abr, de Visser Jz., ter grootte van 2.25.30 H.A. of 5 gem. 222 r. Aanvaarding gebouwen 15 Mei 1937, landerijen terstond na de be taling. Voor soliede koopers hypo theek ad 4 beschikbaar. Bezichtiging gebouwen daags voor verkoopdag van 1012 en van 24 uur, en op verkoopdag van 1012 uur, landerijen eiken werkdag. Breeder omschreven notities met kaart en verdere inlichtingen ver krijgbaar ten kantore van den No taris, Lange Noordstraat 63. De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder is voornemens in het openbaar te verkoopen, op Vrijdag 23 April 1937, des nam. half twee, aan de herberg van den heer A, van der Hage, te Ellewoutsdijk en te diens ver zoeke: Den geheelen KOEMELKERSINVENTARIS, best. o.m. uit: 3 melkkoeien, snijmolen, moes molen, ontroomer (Mejotte boter- gelte, melkbussen, melkemmers, verschillend gereedschap; benevens eenig Meubilair, als: Chiffonière, kleerkast, spekrek, kachels, spiegels, lampen, tafels, stoelen, ledikanten en matrassen, glas- en aardewerk, en hetgeen verder te voorschijn zal worden ge bracht. Betaling contant. Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op Woensdag 28 April 1937, voorm. 11 uur, in het café Korstan- je te Wemeldinge, voor de Erven van wijlen den Heer M. Laven, pu bliek te verkoopen: HET WOONHUIS aan de Wilhelminastraat B 169 te Wemeldinge met het erfpachts- recht op den^ grond, kad. Sectie C, no. 1411 en den vollen eigendom van achtergelegen tuin met schuur, kad. Sectie C nrs. 1781 en 1782, samen groot 4 A 36 cA. Bezichtiging: 22 April van 14 uur. Op gebruik bij de betaling, doch niet vóór 22 Mei a.s. Betaling uiterlijk 25 Mei 1937. Nadere inlichtingen bij den No taris. De Notaris H. JONKERS te Goes, zal op Donderdag 29 April 1937, des n.m. 2 uur, te Krabbendijke, in de herberg van M. Otte, namens den heer A. v. d. Sande Sr. te Krabbendijke, publiek verkoopen: I. Een woonhuis met erf en tuin te Krabbendijke, aan den West- weg A 163, groot 3.75 A. Verhuurd aan Wed. F. Wagenaar voor 2.50 per week. II. Een woonhuis met erf en tuin aldaar, aan de Dorpstraat A 140, groot 1.38 A. Verhuurd aan F. Me loen voor 1.80 per week. III. Tuin aldaar, gelegen nabij de Herv. Kerk, groot 2.83 A. Ver huurd aan Firma H. de Kok voor 25 per jaar. IV. Zes woonhuizen met erven en tuin aldaar, nabij de Dorpstraat A 8, A 9, A 10, A 11, A 12 en A 13, samen groot 11.52 A, waar van A 9, A 10 en A 13 zijn ver huurd resp, aan G. Clement, Wed. Sonke en P. Huisen elk voor 1.75 per week, terwijl de overige onbe woond zijn. V. Twee woonhuizen met het erfpachtsrecht van den grond al daar aan den Spoorweg, samen groot 3.55 A. A 63 verhuurd aan J. C. v. d. Einde voor' 2.75 per week en A 62 onbewoond. VI. Drie woonhuizen met het erfpachtsrecht van den grond al daar, hoek Julianastraat A 74, A 75 en A 76 samen groot 5.60 A. Verhuurd aan resp. C. Clement, J. Lindenberg en J. Kervinck elk voor 2.75 per week. Nadere inlichtingen en notitiën te bekomen bij den Notaris. SCHOOLMELKCOMITé MIDDELBURG. Het Dagelijksch Bestuur van den Polder Walcheren zal op DONDERDAG 22 APRIL 1937, des namiddags te half twee ure, in het Polderhuis, Abdij te Mid delburg, AANBESTEDEN: De uitvoering der werken en leverantiën tot verbete ring en onderhoud der zee weringen enz., in 4 percee- len. (Bestek No. 6). Het bestek ligt voor gegadigden ter inzage op de Griffie van den Polder en is aldaar verkrijgbaar a 2.50 per exemplaar. Plaatselijke aanwijzingen door de betrokken opzichters: voor de Noordwatering op 19 en 20 April; voor de Oost-, Zuid- en West watering op 20 en 21 April. Middelburg, 8 April 1937. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. F. LANTSHEER, Voorzitter. R. W. VAN LYNDEN, Griffier. BRUINE melkkaart, geldig voor week 26 t/m. 30 April, koopen in de week van 19 t/m. 23 ApriL IV. Artikel 33. Hij, d e een rij- of trekdier be stuurt of geleidt, is verplicht zich bestendig bij dat dier te bevinden. Artikel 34. Het is verboden: a. rundvee of paarden te drijven door de Gortstraat, Graven straat, Lange- en Korte Delft, Lange- en Korte Burg en Lan ge en Korte Noordstr,aat; b. paarden binnen de bebouwde kom over den openbaren weg, niet behoorende tot de in dit artikel onder a, genoemde wegen, te drijven, anders dan geleid aan een touw van vol doende sterkte, halster of ketting en anders dan geleid door ten minste telkens één persoon, die den leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, voor ten hoogste drie stuks; c. rundvee binnen de bebouwde kom over den openbaren weg, niet behoorende tot de in dit artikel onder a. genoemde wegen, te drijven, anders dan geleid door tenminste telkens één persoon, die den leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, voor ten hoogste drie stuks. Artikel 35. Het is verboden: a. op den openbaren weg een paard, een muildier of een stuk rundvee aan een:gen per soon beneden den 16-jarigen leeftijd ter geleide, ter bestu ring of ter bewaking toe te vertrouwen; b. op den openbaren weg een dekhengst of een stier,, ouder dan één jaar, anders dan aan de hand vast te houden en bovendien, voor wat een stier ouder dan één j,aar be treft, dien op den openbaren weg te doen verblijven an ders dan geblinddoekt of voorzien van een neusring of een klem, waaraan-een touw of ketting van voldoende sterkte is bevestigd. HOOFDSTUK VI. Bepalingen betreffende de voetgangers. Artikel 36. De voetgangers zijn verplicht ge volg te geven aan de bevelen en aanwijzingen door de ,ambtenaren van pol tie, in het belang van de vrijheid en veiligheid van het ver keer op den openbaren weg ge geven. Zij zijn, onverminderd het be paalde in artikel 7, lid 1, van het Motor- en Rijwielreglement, ver plicht op bruggen de rechterzijde van den weg te houden. Artikel 37, Het is verboden, tenzij uit noodzaak, op de trottoirs, voetpa den of stoepen te loopen met lad ders, planken, ijzeren staven of andere lange voorwerpen, recla meborden of andere groote recla memiddelen. HOOFDSTUK VII. Bepalingen betreffende het stop pen, stationneeren, parkeeren en te lang parkeeren met motorrijtui gen, rijwielen en andere rij- of voertuigen. Artikel 38. In het belang van de vrijheid en veilighe d van het verkeer op de wegen kan door Burgemeester en Wethouders worden bepaald: a. dat op door hen aan te wij zen openbare wegen of ge deelten van openbare wegen motorrijtuigen, rijwielen of an dere rij- of voertuigen niet tot stilstand mogen worden gebr,acht (stopverbod); b. dat men op door hen aan te wijzen openbare wegen of ge deelten van openbare wegen motorrijtuigen, rijwielen op meer dan twee wielen of rij- of voertuigen, geen motorrij- tu'gen of rijwielen zijnde, niet in stlstand mag hebben, an ders dan tot het. onmiddellijk uit- of inlaten of uit- of in stappen v,an personen (station- neerverbod); c. dat men op door hen aan te wijzen openbare wegen of ge deelten van openbare wegen, motorrijtuigen, rijwielen op meer dan twee wielen, of rij- of voertuigen, geen motorrij tuigen of rijwielen zijnde, niet in stilstand mag hebben an ders dan tot het onmiddellijk uit- of inlaten of uit- of in stappen van personen of het onmiddellijk laden of lossen van goederen (parkeerver bod); d. dat men op door hen aan te wijzen openbare wegen of ge deelten van openbare .wegen motorrijtuigen, rijwielen op meer dan twee wielen of rij- of voertuigen, geen motorrij- tugen of rijwielen zijnde, niet in stilstand mag hebben, lan ger dan gedurende een be- V paalden tijdsduur (verbod te lang parkeeren). Ieder besluit v,an Burgemeester en Wethouders, waarbij eene aan wijzing, als bedoeld in het vorige Gd, wordt gedaan, gewijzigd of op geheven, wordt bij openbare ken- nisgev ng bekend gemaakt en aan den Gemeenteraad in de eerste vergadering na de vaststelling, medegedeeld. Artikel 39. Onverminderd het bepaalde in artikel 38 is het verboden met motorrijtuigen te parkeeren, tenzij aan alle hieronder genoemde voorwaarden :s voldaan: a. .het parkeeren moet geschie den op het rijvlak en onmid dellijk langs den rand daar van; of op andere door Burge meester en Wethouders aan te wijzen plaatsen; b. er moet ten minste acht me ter voor het verkeer open blijven tusschen het motorrij tuig en een ander motorrij tuig, dat reeds tevoren aan den overkant van den weg stond; c. het rijvlak ter plaatse moet een breedte hebben van ten minste vijf meter; d. gedurende den tijd, dien het motorrijtuig onbeheerd staal, moeten door den bestuurder zoodanige maatregelen zijn getroffen, dat onbevoegden den motor niet in werking kunnen brengen. Met afwijking van de bepalingen van het vorige lid van dit artikel en onverminderd het bepaalde in artikel 38, is het verboden op den openbaren weg met motorrijtuigen te parkeeren: a. op plaatsen, waar geen trot toir of voetstraat voor voet gangers aanwezig is; b. zoodra de bewoner of gebrui ker van het perceel, waar voor het motorrijtuig is ge plaatst, zich tegen die plaat sing verzet; c. zoodra het laten staan van het motorrijtuig het karakter heeft van geregeld in gebruik nemen van den openbaren weg. Artikel 40. Het is den bestuurders en koet siers van stationneerende motor rijtuigen en rij- of voertuigen ver boden door roepen, schreeuwenf gebaren, geklap met de zweep, of geluidsingnalen te trachten het publiek te bewegen van hun mo torrijtuig of rij- of voertuig ge bruik te maken. 'Artikel 41. De bestuurder van een station- neerend motorrijtuig of rij- of voertuig is verplicht bnnen 24 uur kennis te geven ,nan het Bureau van Politie van de voorwerpen, in zijn rijtuig achtergelaten door per sonen, die hij daarin heeft ver voerd. (Wordt vervolgd.) dig populair. Er was toen één wielren- ster die telkenmale uitblonk en alle koersen won. Het was Elvire Debruyne uit Erembodegem, een dorpje nabij Audenaarde De eene course na de an dere bracht deze wielrijdster, op haar naam. Zij overwon altijd op overtuigen de wijze haar tegenstandsters. Hoe dit mogelijk was is dezer dagen aan 't licht gekomen. Bij het vredege recht te. Audenaarde kwam verleden week het verzoek in van de wielrijdster Elvire Debruyne. ;om ingeschreven te worden alsbehoorende tot het mannelijk geslacht. En het vredegerecht beschikte goedgunstig, na een uitge bracht rapport door den wetsdokter. Elvire Debruyne werd bij den Burger lijken Stand ingeschreven als Willem, Maurits Debruyne, Wat bleek het geval te zijn: Elvire Debruyne was eigenlijk een jongen, maar was bij de geboorte in den Burge lijken Stand ingeschreven als zijnde van het vrouwelijk geslacht Goes. Ingekomen: A. van der Does en gezin, slager, van Heinkenszand, 's-H. Hendrikskinderen- straat 1; S. J. Pieters, dienstbode, Den Haag, Groote Markt 40; A. H. Hoegen en vrouw, keurmeester, Den Haag, Zon nebloemstraat 16; wed. J. F. Heijens, zonder beroep, Terneuzen, Bocht van Guinea 7; P. Bl ek en vrouw, filiaal houder, Kloetinge, Lange Kerkstraat 38; C. J. Hoondert, dienstbode, Borssele, Ganzepoortstraat 28; W. te Velde geb. Lubberink, zonder beroep, Borger, Kamperfoeliestraat 2B; H. M. Mouw en gezin, controleur van de Bilt, Kamper foeliestraat 2E; J. Brugge, zonder be roep, Groede, Tulpstraat 50; M. F'. H. van Bergen, ambt, P.TT,, Huy, J. van Beijerenstraat 5; J. Buijs, dienstbode, Rotterdam, Oostsingel 188; J. A. Raas, dienstbode, Arendskerke, Kloet'ngsche weg 5a; M. Cabboort en gezin, opper man, Den Helder, J. Valckestraat 43; C. Dominicus, dienstbode, Wemeldinge, Oostsingel 80; W. Remijnse, dienstbode, Bloemendaal, Oostsingel 88; R, M. van Wamrooij, zonder beroep, Arnhem, Voorstad 7; Th. J. Brockbernd geb. van Eerd, zonder beroep, Den Bosch, Zonnebloemstraat 18; H. Sjoer, foto graaf, Veenendaal, Terwelstraat 4; C. Klap, chauffeur, Wolphaartsdijk, Schel- destraat 68; S. van Oosten en gezin, groentenkweeker, Kapelle, Poelweg IV Vertrokken: D. Gorsse en vrouw, letterzetter, van Zaagmolenstraat 41 naar Kloet'nge; II. Grootens, monteur, Westwal 22, Den Haag; E. A. Murk geb. Rouw, zonder beroep, Wijngaardstraat 35, Vlissingen; W. C. Hijzen, naaister, Piccardstraat 28, Rotterdam; J, W. F, Verschoore de la Houssaije, zonder beroep, Groote Markt 7, Ooltgensplaat; P. G. Kleinschmidt, fruitteler, Oostwal 25, Wassenaar; J. Broekhoven geb. Geluk en kinderen, zonder beroep, Korte Kerkstraat 10, Indië; M. P. Willemse, dienstbode, Kloe- tingsche weg 22, Ierseke; J. Smolders, huishoudster, Kamperfoeliestraat 49, Rheden; J. van Wijk en gezn. onderwij zer, Wilhelminastraat 25, Den H,aag; Ji. C. Boogert, dienstbode, Middelburgsche straat 29, 's-Gravenpolder; M. Traas, dienstbode, Oostsingel 80, Arendskerke; J, Lagevos en gezin, verz.-inspecteur, Piccardstraat 9, Middelburg; J. C. v. d. Boom en vrouw, winkelbediende, Zaagmolenstraat 15, Rotterdam; J. Bar- telse, broodbakker, M. Sm.buurt 25, Nis- se; C. Schipper, dienstbode, 's-Heer Hendrikskinderendijk 67, Den Haag; J. Bal en vrouw, ambt. visscherijcentrale, Terwelstraat 8, Krabbendijke. VAN ONZE ADVERTEERDERS. De Kilo. Het is in deze tijden toe te juichen, als men vast kan stellen, dat eigen stadge- nooten niet stil zitten en hun zaken trachten uit te breiden, en in alle op zichten trachten met hun tijd mede te gaan en te moderniseeren. Onder deze zakenlieden nemen zij, die onder den naam Focus, nu reeds alom in Zeeland bekend zijn, een voorname plaats in. De zaak op de Lange Burg te Middelburg hebben zij na een grondige modernisee ring van het oude gedeelte, thans uit gebreid met een nieuwe afdecling op de eerste verdieping n.l. de Kifo, Hier is alles bijeen gebracht wat verband houdt met den smalfilm. Niet alleen zijn in de passende omgeving opneem- en projec tie-apparaten in groote verscheidenheid geëxposeerd met de "bijbehoorende scher men, onderdeelen enz., maar er is een goede gelegenheid om de zelf opgeno men films te laten draaien in een klein, aardig bioscoopzaaltje met stoelen enz., al ware men in een groot theater. Aan deze afdeeling is ook het opnemen en verhuren van films verbonden en be langstellenden kunnen tot de volgende week Zaterdag een belangwekkend pro gramma komen zien. Een belangrijke uitbreiding. De heer L. J. van 't Westende heeft zijn bekende zaak in de Korte Gortstraat te Middelburg belangrijk uitgebreid. Reeds eenigen tijd was de heer Van 't Westende eigenaar van het pand 23 naast het zijne en hij heeft daarmede zijn winkel nu door een passende ver bouwing doen vergrooten. Beneden in het nieuwe gebouw heeft men nu gele genheid tot een ruime tentoonstelling van de verschillende soorten van Easy waschmachines en van gaskachels, ter wijl achterin bad- en andere sanitaire artikelen kunnen worden getoond. Boven is een flink ruim magazijn ge komen bij de reeds bestaande en is daar een goede ruimte om te demonstreeren. Aan de bovenvoorzijde is een ruime tee kenkamer ingericht. Ook voor het aanzien der straat is deze tweede winkel, die binnendoor met de oude in verbinding staat, een groote aanwinst te noemen. FINANCIEELE BERICHTEN. De Twentsche Bank N.V. Uit het jaarverslag over 1936 blijkt, dat het saldo debiteuren per 31 Decem ber bedroeg f 105.200.000, deposito's 49.400.000, crediteuren i 107.800.000. Na toevoeging van een bedrag van 1.000.000 aan de Algemeene debiteu ren-reserve resteert een bedrag van 3.168.000 (v. j. 1.699.000). Aan het statutaire reservefonds wordt toege voegd 500.000, waarna een dividend kan worden uitgekeerd van 5 pet. (v; j. 3 pet), waarna een bedrag van 335.000 op nieuwe rekening overgaat. BURGELIJKEN STAND. Vlissingen. Van 1215 April. Ondertrouwd: A. Kievit 27 j. en S. M. E. Kamp, 29 j., P, de Visser 28 j. en E. C. Kamp 27 j. Getrouwd.' J. M. W. L. Kotoun 23 j. en M. Weeland 21 j„ D. F. Neijenbuur 22 j. en Ml L, van der Welle 17 A. van de Gruiter 24 j. en M. Roskam 20 j. Bevallen: L. van Rijswijk, geb. de Rijk z.. C. S, van der Linden, geb. Troch z., P. G. Leenders, geb. Troost, d. K. Goudsbloem, geb. Lugt (levenl), T. C. Machgeels, geb. Maas (levenl. Overleden: M. J. Jansen, 47 j., man van J, M. van Hoepen. (V.C.) Districts-Arbeidsbeurs voor de ge meenten tusschen Ooster- en Wester Schelde zendt ons de volgende aan vragen: Binnenla nd. SPEKHÜLZERHEIDE: voor mijn Willem Sophie" ijzerdraaier, leeftijds grens 35 jaar; dad. loon volgens C.A.O voor onbepaalden tijd. HOOGËZAND: voor fabriek vrije handdraaier, zowel voor fijn als voor grof werk; f 25 tot f 30 per week of aangenomen werk naar verkiezing, voor vast. HAIARLEM': kunst glasblazer (zg. „Venetiaansche Kunst") moet het kunst glasblazen volledig' verstaan en in staat zijn dit op tentoonstellingen en scholen te kunnen demonstreeren, dad. f 25 per week, voor onbep. tijd. HARMELEN: boerenknecht 18 tot 23 jaar, moet goed kunnen melken; liefst Ned. Herv., loon n.o.t.k. plus kost en in woning. LEIDEN: 2 ervaren betonteekenaars; moeten in staat zijn geheel zelfstandig betonteekeningen te vervaardigen aan de hand van door derden uitgemaakte berekeningen en voorts buigstaten te maken en te controleeren van door der den gemaakten berekeningen, indienst treding' dad. voorloopig voor een tijd van 3 maanden. Aanvragen Buitenland. DUITSCHLAND. Geplaatst kunnen worden in het Rheinland, ongehuwde melkers, die 10 of meer koeien kunnen melken. Loon f 25*50 per maand met vrije kost en huisvesting. BRAZILIë, Werkgevers in Brazilië (fabriek van tafelgerei) vraagt 2 staal- graveurs. Aan prima vaklieden wordt hoog loon geboden, met gratificaties. Vrije overtocht. Alle aanbiedingen uitsluitend aan de plaatselijke Organen der Arbeidsbemid deling. April. 21 Grijpskerke, Hofsteedje, v. d. Harst, 21 Oost Souburg, Inboedel, Blaupot ten Cate. 23 Veere, Inspan, Batten. 23 Ellewoutsdijk, koemelkersinv. en meubil. Oele 27 Goes, Huizen, Verbist 28 Kleverskerke, Inspan, Blaupot ten Cate. 28 Wemeldinge, Huis, Kram. 29 Krabbendijke, Huizen, Jonkers. 30 Ritthem, Inspan, Paap, van geadverteerde of te adverteeran var> gaderingen, voorstellingen, uitvoeringen «w andere bijeenkomsten. MIDDELBURG, ZA 17 Apr, Kinderk. „De Kleine Stern", opv. Operette „De Wonderbloem Schuttershof 20.00 h. ZA 17 Apr. Tooneelav. Tooneelver. Avedo, St. Joris 20.15 h. ZA 17 en ZO 18 Apr. Tent. schilderij en Sari Góth, Kunstmuseum (Augustijnenstr.). Werkd. 13.00 17,00 h.; ZO 10—16,00 h. MA 19 Apr GOES, ZA 17 Apr. Uitv. Gymn. Ver. „Volhar ding", Bal na Schuttersh. ZO 18 Apr MA 19 Apr BIOSCOPEN, ELECTRO, Midd. VR 16—DO 22 Apr,: „Ramona" en „Circus Saran 20 h. ZO 15.00 h. matinée. CITY, Midd. VR 16—DO 22 Apr.: „Zestien jaar" en „Die Blonde Christl", 20.00 h. ZO 15.00 h. matinée. GRAND THEATER, Goes VR 16—Dl 20 Apr. „Amsterdam bij Nacht" en „Durf te Leven", 20.00 h. ZO 15 h, matinée. Elfec, Drukkerij G, W. d'en Boer, M ourg-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 8