MijnMt's Zennwtabletten BEURS- EN Wl SSELKOERSEN. BIOSCOPEN. Zenuwachtig, Slapeloos en Overspannen BEURSTHERMOMETER. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. LAATSTE BERICHTEN. LEGER EN VLOOT. INGEZONDEN STUKKEN. BUITENLAND. ADVERTENTIEN. Middelburg. Goes. AMSTERDAM, 29 October Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee- ring van heden: Ned. 2e 1. 32 1000-5 102%—102% Ned. 17 1000-4% 10114—101% Ned. 31 1000-4 100%—100% Ned. 32 1000-5 102%—102% Certificaten-3 82%82 Cert. N.W.S.-2% 69%—69% O. Indië 22 1000-6 100%—100% O. Indië 23 100-6 69%—70% O. Indië 16 1000-5 98% O Indië 26 1000-4% 92—92% Duitschl. 100-7 52%—53 Duitschl. 30 1000-5% 49%—49% Engl. W.L. 50-200-5 68% Eugl. F.L. 50-200-4 72—72% Zeeuws. Hyp. B-5 100100 Zeeuws. Hyp. B-4% 96 A Amsterd. Bank 104%104% C Rott. Bankver. 71%72. A Twentscbe Bank 9493%. A Pref. Jurgens A 95%96%. A De Schelde N.B. 40% A Ver. Papf. v. Gelder 55%55%. C Am. Car en Foundry 9%9%. C Am. Smelt en Ref. 15%—15%. C Farbenind I.G. 73%—74Jff, C U. States St. C. 36%—3/%. C C. Publ. Serv. 1%1%. C North Am. Cy. 29%—30%. A Born. Sum. H.M. 132—131%. A Ned. Wol Mij. 5253. A Singkep Tin M. 89%89% A J. C. Japan Ln. 36 A Rotterd. Lloyd 5958% A S. M. Nederland 67%69% A Amst. Thee C.M. 29% A Houth. Alberts 31 C Peruvian C. Pr. 6%6% A Southern Rlw. 99% C Union Pac. Rr. 06%68 C Int. Nickel Cy.'8%8% i.ii' A Koloniale Bnk 6262% A N.I. Hbk. 1000 61—63 C Ned. H. M. 1000 70—70%-71 A Alg. Kunstz. U. 44%44%-45 A v. Berkels Pat. 2120% C Calvé-Delft 64%64% A C. Suiker Mpij. 24%25 A Int. Viscose 31%31 A Kiichenm. I. Acc. 4% A Ned. Ford A.M. 115—115 A Philips Gem. B. 129-129-30% C Unilever 111%—111-12% C Anaconda Cop. 18%19-18% C Bethlehem St. 1818% A A.N.I.E.M.—N.B. 189 C A. Gas El. Cy. 2%—2% C Cities Serv. Cy. 3%3% C Midd. West Ut. A Boeton Mijnb. 1313% A Kon. Petr. Mpij. 138—138%-40% C Contin. Oil Cy. 6%6%-6% C Shell Union O.C. 6%6% A Holl. Amer. Lijn 44 A K.N. Stoomb. Mij. 17%- A Ned. Scheepv. U. 64%64%. A H.V. Amsterdam 178%179%-181. A Java Cult. Mij. 120120, A N.I. Suiker U. 7980%. A Poerworedjo S.O. 77. A Deli Batavia 142143%-147. C Deli Mij. 1000 114%—116-118. A Senembah 130%-130-134. C Chicago Milw. 2%2% A Amst. Rubb. C. 62%64-66 A Deli-Bat. Rubb. 26%27%-i A Hessa Rubber 25%27 A Serbadjadi S.R. 24%25 Prolongatie 11, WISSELKOERSEN. AMSTERDAM, 28 Oct. 29 Oct. Londen 8.17 8.17 Berlijn 59.07 59.09 Parijs 9.76% 9.76% Brussel 34.57 34.56% Zwitserland 47.95 47.95 Kopenhagen 42.60 42.70 New-York 2.48% 2.48% FLORA. De ondergang van Maradoe. Veel van wat men in Oost-Borneo verwachten kan en wat men niet ver wachten zou, zooals een Maharadjah met Amerikaansche allures en dito in gerichte paleizen, vindt men in het, te midden van de oerwouden gelegen Ma radoe. Wildernis, woeste natuur, roofdieren en nog veel meer dingen, zonder welke het nu eenmaal onmogelijk zoude zijn, zich een nederzetting in de rimboe in te denken. Evenmin als dit 't geval zoude zijn met den angstig spannend en be- klemmenden strijd tusschen mensch en dier als tusschen beiden onderling. Dat verwacht men in deze films! Dan vergeet men de Hollywoodsche sfeer, die zich meestal afteekent en volgt met spanning de ons voorgezette ge beurtenissen. De strijd tusschen den hartstochtelijk verliefden Maharadjah en den teveel aan Bacchus offerenden dokter, wiens vrouw hem is nagereisd en wier smeek beden hem tenslotte ontnuchteren. Zoo boeit ons ook deze film tot het einde toe. Bovenal bij de vlucht langs de gapende muilen der krokodillen. Hun „hapje" dat op zoo'n korten afstand hun neus voorbij gaat, en aan het slot de ge- vo^en van den werkenden en lava uit- stootenden vulkaan. Geluk en ongeluk van de dynastie hangt af van dezen vul kaan. De ondergang van Maradoe. Liebe aui Befehl. De diplomaten wereld met in stram me houding rondwandelende en hun plichten vervullende diplomaten, markie zen, excellenzen en excellenza's in overvloed. Vooral de laatsten weten hun char me op de juiste manier voor diplomatie ke diensten te gebruiken en menige flir tation heeft reeds belangrijke intrigues veroorzaakt. De markies (Rieman) heeft zulke dien sten op bevel uit te voeren, gedwon gen charmeur, bij wien de verzinselen en verdichtselen elkaar snel opvolgen. Hoe aardig hierin de minister, de deugden zijner vrouw verdedigend! Een geestige film. ELECTRO. Robert Siodmak: „Voorloopige Hechtenis" We bedoelen er niets onvriendelijks mede, wanneer we zeggen: de klassifi- catie der films door de producten is nu niet bepaald een aanwijzing voor den liefhebber der filmkunst, of hij al dan niet iets bijzonder goeds te zien zal krij gen. Ook hier viert een ietwat in be schaafder vormen getransponeerde cir cus-terminologie nog wel eens hoogtij. Als gezegd, het is niet onvriendelijk dit te zeggen integendeel, de goede hoor der kan er misschien zijn voordeel mee doen. Want van al dat ge-„super" en „hyper" trekt het immers reeds overver zadigde publiek zich toch niets meer aan.... „dat kennen we". Het publiek oordeelt naar zijn eigen eischen ande re eischen soms dan die der pure film kunst, maar niettemin strenge eischen. Wanneer dan ook het programma der „Electro" deze week heel nuchtertjes zegt, dat „Voorloopige Hechtenis" een der beste films van de Ufa is, en meer niet, dan zou men uit deze afwezigheid van vele superlatieven ten onrechte kun nen afleiden, dat het ditmaal maar een „gewoon" filmpje betreft. En dat nu is geenszins het geval, integendeel. De naam van den regisseur Robert Siod mak van wien verleden winter op de kunstfilmavonden „Menschen am Sonn- tag" vertoond werd is reeds een aan wijzing dat er een „knappe" film te zien zal zijn; „Voruntersuchung" zelf echter zal u in kennis brengen met wat waarlijk film mag heeten. De habiliteit en geniali teit van „Der Mann der sein Mörder sucht" (van denzelfden regisseur) vindt men hier terug, maar daar was het om den grotesken vorm, hier om de drama tiek te doen. Daar kon men waarlijk al- leruitbundigst lachen om de krankzinnig- grappige vondsten van Siodmak, hier wordt men geboeid door den strakken gang der gebeurtenissen, met schijnbaar onwrikbare logica wijzende in een rich ting, waar de oplossing van de vraag niet gezocht moet worden. Het verhaaltje? Ach, hoe zouden we in enkele woorden anders dan een ver wrongen en scherminkelig beeld van de ze geniale film vermogen te geven? Het zou u niets zeggen: ge moet deze film zelf zien, haar psychische spanningen zelf ondergaan, het nachtverhoor van den verdachte zelf mee-voelen, om te weten wat de waarde van deze film is. ?p°el£^£ieer,»TeSr dij vertegenwoordig ook de strengste filmkritiek kan stellen. Kamer voor Westelijk Noord-Brabant I te Breda om de gelden voor 1933 en j 1934 bestemd voor werken aan het ka naal door Zuid-Beveland niet daar, maar aan het kanaal door West Brabant te besteden. Eveneens vereenigde de Kamer zich met het voorstel om den minister van Waterstaat te verzoeken een commissie Men verzuime zéker niet, haar te gaan zien LANDBOUWBIOSCOOP. Afrika spreekt. De journaals zijn ooik ditmaal weer zeer interessant. Het Hollandsche brengt o.a. de opening der Staten Generaal en Maurice Chevalier te Amsterdam. Een film over Marokko laat een se rie schilderachtige natuurtafereelen zien en in een komische twee-acter wordt vaak op spitsvondige wijze den draak gestoken met de malaise. Als hoofdnummer wordt de bekende film „Afrika spreekt" vertoond. Zoo- als we bekend' achten, werd deze film geheel in de Afrikaansche wildernis op genomen, soms in streken nog nimmer door menschen voeten betreden. De fil.n toont schitterende natuurtafereelen, ge- bruiken bij wilde volksstammen, het le-1 brieven geschiedt met niet-posttreinen. ven en den strijd, meestal om leven of De heer De Vos betoogde de wensche- 1 dood der wilde dieren en tal van andere lijkheid, er op aan te dringen, dat met bijpassende Afrikaansche bijzonderhe- I de outillage van de haven te Vlissingen den, in 't kort: „Afrika spreekt" door I waarvoor ook de Kamer een belangrijke deze film. I bijdrage verleende zal worden voortge- Bijzonder mooi en spannend zijn del maakt, gevechten dier leeuwen en angstaanja-1 Maandag komen wij op een en ander gend, imponeerend is de weergave van I nader terug, een sprinkhanenplaag. Men moet zoo iets werkelijk gezien hebben zij net dan op het witte doek om zich een denkbeeld te kunnen vormen van de I DQnDT verschrikkelijke verwoestende kracht de- vr UK a zer kleine diertjes wanneer zij in legers van milliarden optrekken. Het is een werk, dal vooral de na tuurliefhebber kan waardeeren, maar dat ook vele anderen met groote aandacht zullen van alle soorten van verkeer plaats nemen en welke commissie het geheele varkeersvraagstuk grondig zal onder zoeken. Met op twee na algemeene stemmen vereenigde de vergadering zich met 'n voorstal om aan de neutrale midden- standsvereeniging te Zierikzee te mel den, dat de Kamer geen termen vindt te bevorderen, dat het vrije vervoer van goederen, die per vrachtauto met het veer ZijpeAnna Jacobapolder wor den overgebracht, worden opgeheven en ook voor de goederen vracht wordt be rekend. Bij de rondvraag bepleitte de heer Je- ronimus het trachten mogelijk te maken, dat brieven die des avonds aankomen na de laatste postbestelling nog tegen een vergoeding door den geadresseerde kup- nen worden bezorgd en ook te verzoe ken brieven voor het buitenland bestemd tot aan de grensstations ook aan de spoorwegen te kunnen toevertrouwen, met, als reeds veel met binnenlandsche Uit bovenstaand programma blijkt, dat Middelburg morgen den strijd zal aanbin den tegen het Tilburgsche Noad, welke club de laatste jaren in de Zuidelijke eerste klas steeds een rol van betee- kenis heeft gespeeld, 't Behoeft wel geen betoog, dat van de groen-witten weer het uiterste zal worden gevergd. Aan een voorspelling zullen wij ons niet wagen doch wij vertrouwen dat de club van Polak c.s. alles in het werk zal stellen om het tot een zoo eervol mogelijk resul taat te brengen. Scheidsrechter is de heer Groffen. Voor 3 B speelt Goes thuis tegen Si- noto, welke ontmoeting ongetwijfeld in een overwinning voor de thuisclub zal uitdraaien. - Mijnen - -Obl.markt - Schepen - Amerika Suiker Markt - Rubber - Tabak KoninkL H.V.A. Wettig gedeponeerd.) Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt spreekt de heer mr. P. Dieleman Maandagavond in het gebouw van het Leger des Heils over Maarten Lüther en de beteekenis der Hervor ming. Ned. Herv. Kerk. W. Oosthoek cand. te Vlaardinger- Ambacht heeft het beroep naar Zoute- lande aangenomen. volgen. zullen Uw zenuwen kalmeeren en ster ken en Uw slapeloosheid verdrijven. Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE MIDDELBURG. In de Vrijdagmiddag te Middelburg gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche Eilanden werd z. h. st. be sloten tot aansluiting als lid bij de Ne- derlandsche Kamer van Koophandel voor Italië te Milaan. Subsidies voor te houden winkelwe ken kende de Kamer toe aan de Ver eeniging Handelsbelangen te Kapelle en de Commissie voor een winkelweek te Kloetinge ieder 25 en Vreemdelingen verkeer te Zierikzee 80, waarbij de heer Jeronimu^ steeds wenschte geacht te worden te hebben tegengestemd. Bij de behandeling der begrooting der kamer voor 1933, stelde de heer Jero- nimus voor er bij den minister en de Staten-Generaal nog weer eens op aan te dringen bijdragen voor het handels register te verlagen. Hij kreeg van ver schillende zijden steun, doch devoor zitter achtte het voorstel vreemd aan de orde van den dag en verzocht den voor- steller het tegen de volgende vergade ring op tijd nogmaals in te dienen, wat- deze toezegde. De heer Menheere stelde voor de jaarwedde van den secretaris van 4500 op 4000 terug te brengen, doch onder vond zooveel bestrijding, dat hij het voorstel weer introk. Z.h.s. vereenigde de Kamer zich met 't voorstel van het bureau om er bij den Raad van ministers op aan te dringen niet te voldoen aan het verzoek van de Voetbal. K. N. V. B. Afdeeling IV. Overzicht. De wedstrijden van den jongsten Zon dag leverden geen verrassingen op, of 't moest zijn, dat men de uitslag M.V.V. Eindhoven als verrassing wenscht te be schouwen. Zoo men wil. De club van Fe lix schijnt het in eigen omgeving nog maar het best te kunnen vinden. Eindho ven heeft het in Maastricht tenminste maar leelijk laten zitten, want zij kon met leege handen huiswaarts keeren. De Tilburgsche derby Noad-Longa eindig- de in een zege voor de bezoekers, dl van enkele blunders in de Noadachter- hoede handig hebben weten te profitee- ren en zij daardoor P.S.V., dat van Wil lem II won, op den voet blijven volgen. NAC heeft in den Bosch een lastige klip omzeild. Zij herstelde zich weer eeniger- mate door B.V.V. op regelmatige wijze te kloppen. De eerste puntjes voor de Bosschenaren laten lang op hen wach ten, Onze hoofdstedelijke eersteklasser leed in Bleijerheide tegen de club van dien naam een eervollen nederlaag. Al bracht dezen Zondag den Middelburgers geen winstpuntjes, toch kan zóó'n eervol resultaat wel eens van invloed zijn op het verdere verloop der competitie. Van 3 B zette Zeelandia haar zege tocht voort door Sinoto te verslaan. Zij gaat zoodoende nog steeds aan den kop. Ook Goes won haar uitwedstrijd tegen de Mevoreserves en bezet nog steeds de tweede plaats. Het programma voor morgen luidt: le Klasse: MiddelburgNoad. EindhovenBleijerheide. Willem IIB.V.V. Longa—M.V.V. N.A.C.P.S.V. 2e Klasse A. AllianceBreda. Terneuzen—R.B.C. DongenT.S.C. MevoHero. De BaronieVlissingen. 3e Klasse A. Zeelandia IITerneuzen II. De ZeeuwenVlissingen II. HulstAxel. 3e Klasse B ZierikzeeMevo II. GoesSinoto. D.O.S.K.O IIHansweert. De heer J. Heusevelt jr., teerling dfer Ambachtsschool te Middelburg is te Den Haag geslaagd voor het machinsten- examen V. D. In de vacature der indologie aan de faculteit der rijksuniversiteit te Utrecht, ontstaan door het overlijden van jhr. mr. W. H. de Savornin Lohman is benoemd dr. H. Colijn. In het rechtbankverslag in (het Tweede Bil ad viel weg den eisch vootr A. C- M. te Hoed'ekenskelrke, deze is 2 maanden gevangenisstraf Wegens plaatsgebrek moeten wij eenige verslagen o.a. van de lezing van Prof. Kielstra voor de afdeeling van de algemeene vereeniging van Nederland- sche reserveofficieren aanhouden tot Maandag. Benoemd tot comlmandant van de .sectie Zierikzee van het Vrijw. Landst. korps motordienst met ingang van he den de res. le luitenant van speciale diensten van den staf der artillerie A. Tichelaar, wonende te Zier ikzee. aanzien van de tonnage der slagschepen en het kaliber van het geschut zal voor namelijk toenadering tusschen het Ame rikaansche en het Japansche standpunt zijn bereikt. De regeering te Tokio is het er mee eens, dat de tonnage van pantserschepen beperkt moet blijven tot 25.000 ton. Indien echter de besprekingen te Ge- nève tot ontwapening ter zee zouden leiden, zou de Japansche regeering de te Washington vastgelegde vlootverhou- ding tusschen Engeland, de Ver. Staten en Japan van 5:5:3 gewijzigd willen zien in 10 10 7. In officieele kringen te Washington is men nog niet bereid zich te uiten over iet nieuwe plan-Herriot, aangezien de officieele tekst nog niet bekend is. Op iet staatsdepartement hoopt men ech ter, dat het Hooverplan dat de strek king heeft de bewapening met 30 pet. te verminderen, er door zal worden be vorderd. BELGIE. Hoog water. Tengevolge van den zwaren regenval zijn de Maas en de zij rivieren zeer gestegen. In Dinant is de Maas buiten de oevers getreden. De esse vult het dal tusschen Han en An- seremme volkomen. Ook de Semois leeft overstroomingen veroorzaakt. FRANKRIJK. De buitenlandsche politiek, Aan 't einde der debatten over de buitenland sche politiek in de Fransche Kamer, werd met 430 tegen 20 stemmen het vertrouwen in de regeering uitgespro ken. De overige 163 afgevaardigden heb ben zich deels van stemming onthouden, deels waren zij met verlof. BULGARIJE. Sabotage van de troonrede. Toen koning Boris zou beginnen met het voor lezen van de troonrede in de sobranje, verhieven de 31 communistische afge vaardigden zich van hun zetels en rie pen in koor: „weg met de fascistische regeering". In de zaal en op de tribunes brak een oorverdoovend rumoer los. De communisten werden door de overige afgevaardigden uit de zaal geslagen, ter wijl men hun inktkokers en dekselg van lessenaars achterna wierp. Zichtbaar opgewonden en met scher pe stem las koning Boris daarop de troonrede voor. Hierna verliet de ko ning onder gejuich de sobranja. CHINA. Ontsporing. Naar uit Sjanghai wordt gemeld, is de sneltrein NankingSjang hai bij Scuehow ontspoord. De machi nist had een signaal om te stoppen niet gezien. Het aantal dooden en gewonden wordt op 90 geschat. DE RADIOLOOG TE MIDDELBURG, Geachte Redactie. Het zal mij aangenaam zijn, wanneer u het volgende zou willen opnemen. De positie van den slralenarts is we- dërpm een punt van bespreking in een openbare vergadering van den Raad ge weest. Het ligt niet in mijne bedoeling I mij in het openbaar le verweren. Mijn I bezwaren zal ik aanbieden aan het daarvoor aangewezen lichaam, het door den Raad zelve benoemde college van regenten dér Godshuizen. Hoogachtend, UW. Dw. Dr, C, Orbaan De ontwapening ter zee. Het Petit Journal verklaart eenige j bijzonderheden te hebben vernomen omtrent de Japansche voorstellen inza ke de ontwapening ter zee. In hooge mate is daarbij rekening ge houden met het plan van Hoover. Ten JMede namens onze kinderen betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belang stelling op 25 October jl. ontvangen. J. M. ZIETSE. W. ZIETSE—ROELSE. Middelburg, Oct. 1932. Voor de vele blijken van belang stelling ondervonden op mijn 80sten jaardag, betuig ik mijn hartelijken dank. F. KIPPERMAN, Sl. Jozefziekenhuis, zaal 10, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 2