de dje liet bedrijf leed door groole ven- voersonkosten en lariefvcrlaglng gedeel telijk op het personeel verhaald dpor 10 pel. loonsverlaging in te voeren voor de beambten. Meerdere malen/ is er d,oor het hoofd- hesluur der Ncdprlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel ge poogd, deze verlaging weer ongedaan •te maken. Tol dusver evenwel zonder iresullaal Op sterken aandrang van het personeel heeft nu liet Hoofdbestuur an dermaal besloten om zich Lot de (jirecr tie te wenden met het verzoek de loonen weer te herstellen. Oorzaak van deze nieuwe poging is dal nu d,e autobusl- concurrenlie geheel is verdwenen en ioaard,oor hel eenigste motief, dat de -directie voor dp verlaging aangaf, is ver vallen. Waar de Itoonen van 'dien aarfl zijn, dat hel verlies van 10 pet zeer zwaar viel. wordt verwacht dat nu een meer tegemoetkomende houding zal worden aangenomen. In oen vergadering van het personeel is hel hoofdbestuur opgedra gen geen middpl onbeproefd te laten. ——o Moderne e 1 f-s t e d e n-l o c h t. Men meldt aan het Haagsche Anela- kantoor: Luitenant L. A. Koppen, die, zooals men weet, 1 October met een Fokker vliegtuig voor een poslvlncht naar Indie en terug zal vertrekken, heeft de vorige week een tocht per vliegtuig gemaakt langs de provinciale hoofdsteden van Ne derland. Reeds eenige jaren geleden had hij een dergelijke tocht met tusschenlan.- dingen verricht, thans heeft hij den tota len afstand van 912 K.M. in 51/2' Uur zonder onderbreken afgelegd. Ifij steeg op te Soesterberg en vloog achtereen volgens over Arnhem, Maastricht, 's-Her- togenbosch (waarbij hij het Belgisch grondgebied moest vermijden), Middel burg, Den Haag, Haarlem, Leeuwarden, 'Groningen, Assen, Zwolle, Utrecht en vandaar lenig naar Soesterberg. Deze tocht is te beschouwen als oefe- ningsvlueht, die den heer Koppen dezen maand, wanneer het vliegtuig voor do vlucht naar Indië gereed zal zijn, waar schijnlijk nog eens zal herhalen om de eigenschappen van zijn machine grondig te leeren kennen. Brieven v oor militairen op inano euvre. In herinnering wordt gebracht dat cor respondentie voor de militairen, die van 12 l.m. 17 September a.s» zullen deelne men aan de oefeningen van de lichte brigade, zonder vertraging hare bestem ming. zal bereiken -indien op de stuk ken behalve de naam van. den geadres seerde, tevens vermeld wordt het korps en het onderdeel waartoe hjj behoort en als plaats van bestemming "is aangege ven „op oefening met de lichte brigade". Gein. Po s t ze ge lboelcje s. In de eerste helft van deze maand zul len op de postkantoren worden verkrijg baar gesteld z.g. gemengde postzegelboek- jes, bevaltende 6 zegels van elk der waarden 1, 2, 5 en 7i/3' cent. De prijs dezer boekjes bedraagt 93 cent. -—o Weer een mooie vlucht van Geysendorffer. Men meldt aan het Haagsche Anetai- kantoor d 6 Sept. Het vliegtuig H-NADP van de K. L. M., dat dien tocht Amsterdam—Batavia—Am sterdam heeft gemaakt, heeft vandaag, bestuurd door Geysendorffer en Scholte. 1 met als passagiers den heer Yan Lear Black, zijn dochter, zijn secretaris en zijn bediende, wederom een bijzondere vlucht volbracht. Hel toestel startte Dinsdag morgen om 9 u. 30 van Venetië, landde 0111 13.00 te Bazel, waar geluncht werd1 verliet die plaats om 13.45 en bereikte reeds om 17.15 Amsterdam-Schiphol. Het ongeveer 1100 K.JL lange traject werd in ruim 6 vlieguren afgelegd. fnd. Stoomvaartlijnen. J. P. Coen, 6 Sept. v. Algiers, Am sterdam n. b atavia. Madioen 6 Sept. 's miidd. 12 u. y. Port Said, Batavia n. New-York. Op ten Noort ,p. 7 Sept. Oitavos, Am sterdam 11. Batavia. Balt 5 Sept. te Batavia v. Amsterdam. Borneo 6 Sept. te Port Said, Ainsterd. n. Batavia. Tjerimai 11 Sept. van. 6 u*. te Mar seille verwacht, Batavia n. "Rotterdam. Tambora 7 Sept. v, Rotterd. n. Ja vil. Slamat. 6 Sept. n.m. 9 u. v. Port-Said^ -Rotterdam n. Java. Toba, 7 Sept. v. Gibraltar, Biatavia n. Botterdam. Johan de Witt, 7 Sept. v. Batavüa n. Amsterdam. Saleier, 5 Sept. v. Suez, Amsterdam n. Batavia. Stoomvaartlijnen op Noord- Amerika. Volendam, 7 Sept. n.m. 1 u,. 30 m. iv. Boulogne, Botterdam n. New York. sport. schietwedstrijden van den Vrij- wilbgen Landstorm, verband Zeeland, zullen op 10 en 17 September op de schietbaan te Souburg plaats hebben. verschillen db berichten. De 12-jarige N. B. ui tde Tuinders straat te Rotterdam is bij het spelen in die straat gevallen. Hij viel met het hoofd op den gesp van zijn biibckrieni, welke riem hij op straat had neerge legd. Het tongetje van den gesp drong hem in het hoofd, even achter het linkeroor. Bij een hvist die Dinsdagavond in een café aan den Burgwal te Haarlem ontstond, omdat de caféhouder gewei gerd haa aan twee gebroeders te tap pen, heeft een van hen een stuk uit het oor van den waard gebeten. Deze moest zich in hel Sl. ElisabeUigasthuis laten [Verbinden. Hij deed bij de politie aangif te van mishandeling. Na hel eten van garnalen, die bij een venier waren gekocht, hebben zich bij eenige personen te IJmuiden vergif tigingsverschijnselen voorgedaan. In een gezin waren alle personen ziek, man vrouw, de schoonouders van den man en de dienstbode. Het is voor allen goed afgeloopen. Dinsdagmiddag is onder de gemeen te Bloemendaal bij het baden verdronken de 23-jarige pensionhoudster G. B., uit Zandvoorl. Haar lijk is om half zeven aangespoeld en toen overgebracht naai de algemeene begraafplaats te Zand- voort. De rijkspolitie is er thans in ge slaagd den dader van den aanslag, wel ke op Koninginnedag le Veghel werd gepleegd, le arrestecren. Bel is de 26-jarige D. uit Nislelrode. Deze verdachte slaat zeer gunstig bekend. De verdachte had zelfs een zeer ern stige verwonding opgeloopen, waarvoor hij (önder doktersbehandeling is ge weest Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat op dien bewusten avond in café „moderne" zeer hevig is gevochten. Toen de M. binnentrad, liep hij par does tegen D. aan. Dieee, die reeds de klap ontvangen had, meende opnic,uw aangevallen te worden, trok in het wil de een mes en heeft zonder het le we len de M. de ernstige, en naar thans is gebleken doodelijke wond toebracht. Het aantal verdachten in deze zaak heeft reeds de dertig overschreden. Zaterdagmiddag moesten de ser geant-vliegers Hommerson en v. d. Berg, van Soesterberg gekomen, met him mi litairen tweedekker no. 486 le Bolnes een noodlanding maken wegens motor defect. Doordat het toestel in een grep pel terecht kwam brak de schroef en werd de ondervleugel beschadigd. De beide vliegers zijn ongedeerd, Door de politie te Schaesberg wer den aangehouden v. V. uit Heerlen en de B. uit Schaesberg, die op den open baren weg een zékeren v. d. B. van zijn portemonnaie hadden beroofd en mis handeld. De vandalen zijn toen getrokken naar de woning van den handelaar Sch. en hebben daar alles kort en klein ge slagen. Sen. en zijn vrouw moesten in nachtgewaad vluchten. De B. was aan Sch. nog achterstallige huur verschul digd. De arbeider P. de J. le Wynaldum is Dinsdagavond bij het afladen van erw ten van een hoogte van 7 meter gevall- len hij kwam op het hoofd tex-echt en werd dood opgenomen. - Men bericht aan de N. Bi Crt. uil Berlijn: Te Rosenau in het district Liegjiifc hooft Dinsdagnacht een ambtenaar in een aanval van waanzin, terwijl zijn vrouw sliep, zijn twee kinderen van 11/2' jaar en 6weken in een vijver geworpen, zon- dat de kleinen verdronken. Vervolgens ging hij zichzelf op den spoorlijn leggen en werd na eenigen tijd door een trein vermorzeld. - Een bekend Parijsch juwelier is Dinsdag op een Berlïjnsche autobus het slachtoffer geworden van een brutalen diefstal. Hem werd een tasch inhou dend 45.000 mark aan briljanten en paarlen ontstolen. Uit New 'York wordt gemeld, dat daar Dinsdag drie menschen zijn dood geschoten op een conferentie ten kan tore van een advokaat. Daar waren vier personen bijeengekomen om over den verkoop van een pand te spreken. Een der vier, die meende dat de anderen hem wilde bcnadeelen, trok zijn revolver en begon te schieten. Van de drie wer den er twee gedood. De derde sprong in zijn angst het raam uit (van de ne gende verdieping) en viel te pletter. Daarbij kwam hij op twee voorbijgangers terecht, van wie er een levensgevaarlijk werd gekwetst. Later op den dag is de moordenaar zich bij de politie komen aanmelden, die hem heeft opgeborgen. Op den slangenberg, een gevaar lijk kronkelende helling tusschen Glos- sop en Sheffield is Maandag een merkwaardig aulo-ongelnk gebeurd. Eert auto inet deelnemers aan een muziek feest reed die helling af toen de chauf feur ontdekte dat zijn remmen niet werkten. De auto vloog met een gevaar lijke vaart de helling af. Rechts was, een meier of zestig in de diepte de ri vier, links een sleile glooiing. Met groo le "tegenwoordigheid van geest hield de chahffeur de wagen in spoor; door langs do glooiing le rijden trachtte hij de auto le remmen. Dit lukte niet, en toen hij weer midden op den weg stuurde nam de snelheid weer toe. Bij een bocht rcfeld de chauffeur toen recht legen de steile glooiing op, de voorwielen cirlalden dooi de lucht en de wagensloeg achterover, met 23 passagiers en de chauffeur er onder. Een van de passagiers was er even le voren uitgesprongen en lag ge wond op den weg. De meeslen inzitten den waren reeds onder de auto uitge kropen. Slechts twee hunner en de man die op den weg was gevallen, moesten naar een ziekenhuis vervoerd worden. De overigen kwamen er met den schrik en lichte kwetsuren af. Uit Stockholm wordt gemeldt, dat dr. C. G. Boström, een der bekendste oogartsen van Stockholm, een bijzonder soort brillenglazen heeft geslepen, die be stemd zijn om de oogen van aulobo- stuurders le beschermen legen hel ver blindend licht van andere automobie len. Zit de bestuurder rechtop, dan heeft de bril geen uilwerking doch zoodra de bestuurder zijn hoofd eenigrms buigt, kan hij de uitwerking van hel verblin dende licht van andere auto's le niet doen. Dit resultaat is bereikt, door hel bo vengedeelte van de glazen donkerder en lieht-absorbeerend te maken. Door het hoofd le buigen, wordt dan op het onderste gedeelte der glazen, dat gewoon is, een donkere schaduw ge worpen waardoor d,c uitwerking van het verblindende licht verloren gaat. De brillen zullen binnenkort op do markt worden gebracht en men hoopt, dat de veiligheid van het verkeer daarbij gebaat zal zijn. Uit Evansville (Indiana) wordt ge meld, dat een krankzinnig geworden ne ger zich in zijn huis verbarricadeerde en met een revolver op' de voorbijgan gers begon te schieten. Ook op dc po litie, die hel huis omsingelde, schoot hij verscheidene malen, zoodat vijf agen ten gewond werden. De jiolilie maakte eerst van traangas gebruik en stak ten slotte het huis in brand. Het met ko gels doorboorde lijk van den neger werd later onder de puinhoopen gevonden. afloop verkoopingen. Door ncfiaris \V. Ilioolen Is Woens dag in het openbaar verkocht in het café ,IIct Jagertje" te O.- en £W. Souburg 1. Het café „Het Jagertge" aan de Pas- poortstraat te O - e n W. Souburg, an nex een Woon- en Winkelhuis, A31-35, groot 3 aren 20 centiaren. Kooper Abr. Bakker le 'O. en Wi, Souburg voojr f ,3129. 2. Een Huis en Tuin aan den Nieuwen Vlissingschen weg in de gemeente O.- en W, Soubu|rg C 176, groot 2 aren 24 centi aren. Opgehouden. Te Scherpen is se werd Dins dagavond aoor notaris van de Velde te Tholen, ten verzoeke van de Erven wijlen P. van As en echigonoote, pu bliek verkocht: een Iluis en Erf staande aan den Achterweg aldaar, groot 80 c.A., gekocht door P. van der Go,uwe aldaar voor f 975. Een vrouwenzilplaals in de Ned. Iferv. kerk aldaar, gekocht door Jacob Mul ler aldaar voor f 163. BÜSÏEflLASB. Over den vorm van een zoodanig pact valt thans, vóór de assembljée zich over :de aangelegenheid zal hebben uitgespro ken, bezwaarlijk iets naders te zeggen, tenzij dat dit jpact een uitbreiding beoogt van de justitieele macht van den Voliken- bond, welke den oorlog nog niet volko men uit de internationale betrekkingen uitsluit. Aan een dusdanig algemeen non-agro-,- sie-pact kunnen alle leden van den Vol kenbond deelnemen; oven goed echter de staten, die geen lid van den, bond zij.i. Het is duidelijk, dal zuljk «feen pact tegen niemand gericht is. Het heeft uit sluitend ten doel, hel wederzijdsch ver trouwen tusschen de volkeren te verster ken, de algemeene veiligheid te bevor deren en het aanzien en den invloed van den Volkenbond te doen stijgen. Volgens een bericht, onllleend aan de Maasbode, heeft het Poolsch voorstel de volgende formuleering gekregen Eerste artikel: Ieder oorlog, onder nomen voor de oplossing van internatio nale geschillen is en blijft verboden. Tweede artikel: Alle internationale ge schillen moeten mei vreedzame middelen worden opgelost. Aigsmegn OverfsM. Dc Volkenbond. De NodcJrlanscIie yesjoljulic. Beelaerts krachtige rede en syinpa- tieke resolutie zijn te Geneve, the topic of the day. Het is te begrijpen; het gaat om een belangrijk eerherstel! Van het protocol van 1924! Doch geen her opening der discussies daarover, doch wel weer de grondbeginselen Ibestu- deeren, waarvan men toen is uitgegaan arbitrage, veiligheid en .ontwapening. En dan vooral de leemte in het Volken- hondsstatuut aanvullen, door nog eens do verplichting te accentueeren dat de bondsleden verplicht zijn, indien noodig, sancties van eiken aard toe le passen. Deze goed Hollandsche openhartigheid had tot gevolg, dat gisteren dc Zweed- sche minister Löfgren geen blad voor den mond nam om den geringen invloed van den Raad op de internationale poli tiek te laken. Dil stilzwijgen van den Raad 'is volgens Löfgren heihas geen re den te gelooven, dat wij IcVcn in een wereld, die na lange jaren van conflicten tot een tijdperk van rust en vrede is teruggekeerd. liet valt integendeel met te ontkennen, dat in het afgeloopen jaar ernstige geschillen en diepe misverstan den dc staten verdeeld en hun betrek kingen verstoord hebben. Dit schijnbare gemak van het politieke werk van den Raad heeft een zeker gevoel van desillu sie geboren doen worden. Niemaud zal aan de staatslieden verwijten dat zij ou der elkaar onderhandelen over vragen, die direct het belang van hun landen raken, zelfs als zij onder de bevoegd heid van deu Volkenbond vallen, doch de ervaring van hel laatste jaar hoeft niet de bezwaren weggenomen van hen, die verleden jaar Vreesden, dat uitbrei ding van ilen Raad hel gevaar zou doen toenemen, dat belangrijke politieke kwesties aan de beslissingen van den Raad onttrokken zouden worden. Ook van Finsche en Letschc zijde werd hulde gebracht aan het Neder- landsche voorstel Ter rechtzetting van onnauwkeurige persberichten over het Poolsclic pact- voorstel, deelt de Poolsche minister van buitenlandschc zaken mee, dat de Pool sche delegatie in de volkenbonds-assem blée de idee van een algemeen non agressie-pact ter sprake zal brengen. beknopte mededeelingen. 'Uit België. Bevestigd wordjt, dat bij minister rieel besluit de commissie van onden- zock, belast met de studie van liet kaf- naalplan Antwerpen—Gent. belangrijk is vergroot, terwijl ook hare bevoegdheid; wordt uitgebreid;. Deze zal zich thans uitstrekken lot het besludeeren van djen aanleg van een zeekanaal, dat een breeds te zou hebben van circa 100 meter. Do ze breedte zou later evenwel indien wenr schelijk, op 300 meier moeien kunnen! gebracht worden. Dit kanaal is bestemd! de Schekl|c bij Antwerpen met hel kar naai van Terneuzfen op Belgisch grond gebied te verbindpn en zou zoodanig moeten ontworpen worden, djat liet la ter, indien d(C wenschelijkheid daarvan mocht blijken, tot Zcebrugge zou kunnen doorgetrokken worden. Bij de vooraf gaande besprekingen in dp betrokken departementen zijn echter reeds zulke groote financieel© bezwaren opgeworpen dat lerzijdplegging van dit plan geen ver-1 wondering zou hoeven le baren. Het ontwerp van een kanaal voor binnenschepen dwars dqpr het land van Waas, waaraan de indipslrie van dil ge bied groote behoefte heeft en dial nagq- noeg een zelfde richting zou volgen, heeft volgens hel oordeel van sommige hooggeplaatste ambtenaren heel wal meer kans op succes. Uit Frankrijk. Mag men de Progrès de Lyon ge looven, dan heeft het weinig gescheeld of Zaterdag zou er op den tandrad spoorweg ChamonixMontenvers een soortgelijk ongeluk zijn gebeurd als dat van onlangs, waar tal van menschen het leven hij hebben verloren. Zaterdag was, volgens het Lyonsche blad, de trein van 4 u. 35 dc afdaling begonnen, toen bij Planard door een plotselingen schok de tandraderen niet meer pakten. De trein schoot plotseling met dolle vaart omlaag, terwijl de reizi gers, die de twee wagons vulden van angst gilden. Langer dan enkele secon den, een afstand van vijftig zestig me ter, duurde dit echter niet. De remmer kon nog juist intijds de remmen vastzet ten, maar een oogenbiik van aarzelen zou een catastrofe, als die van 25 Augus tus, hebben veroorzaakt. De honderd-en vijftig reizigers, die 5n den trein zaten, zijn allen uitgestapt, er de voorkeur aan gevend le voet naar Chamonix af te dalen. Uit Spanje. De koning en de koningin van Spanje hebben zich naar S;m Seibasliaan begeven om ©en bezoek te brengen aan de wedjiwe van wijlen ex-keizer Karl van Oostenrijk, die d,aar ernstig ziek ligt, Zij hoopt haar oudste zoon Otloi, die thans 1.3 jaar oudf is, nog eens ojp de Hongaarsche troon te zullen zien. Uit de Ver. Staten. Het zoeken van een" vrij groot aan tal schepen naar de Old Glory, die gister S. O S(. noodseinen had gegeven, is tot nog toe zonder resultaat geblpven. Uit Japan. Uit Tokio wordt gemeld, dat gister een hevige aardbeving een groot deel van centraal Japan heeft geteisterd. De aarbeving duurde verscheidene mi nuten. Omtrent het aantal personen, die om gekomen of gewond zijn, zijn nog geen opgaven bekend. MARSTBFJHCinm M i d d c 1 h u r g, 8 Sept. Op de graan markt was de aanvoer gering. De volgen de prijzen werden besleed Jarige Tarwe f 16.00—16.50, Nieuwe Tarwfe f 10.00— 14.00, Kroonerwten f >20 00— 25 00, Maanzaad f 40.00—43 00 Opgave van den Marktmeester. Boter f 1.00, Partic. prijk f '17.10 Kipeiepen f 6,50, Partic. prïjfs# f 7.50, Eendeieren f 6.00, Partic. prij|s f 7,'00 Opgave van den Mapktzetter der Z.L.M,. Biotcjr f ,1.00, Partic. prijfc f l'-l 0 Kipeieren f 6,50, Partic. prijfs f 7.5Ö, Eendeiefcen f 6.00, Partic. prijjs; f 7.0Ö Op de veiling waren heden 22000 eieren aangevoerd. Kipeieren 56—58 K G. f 6.90; 58-60 IC Gr f 7.20; 60-62 IC C» In het dagclijksche leven komen vaak kwetsuren, brand-, snij wonden, enz. I voor.Verwaarloozingbaart dan groote zorg. Behoedt U daarvoor met V AS ELI NE-CHESEBROUGH (spreek uit: Tschiesbro) 5 want deze is de eenige zurenvrije ter S wereld, 'n Doosje, tube of fleschje in huis s is een hulp in den nood. Vraagt nooit Amerikaansche „Vaseline", maar met nadruk Vaselïne-Chesebrough Het beste middel voor de huid! Gebruikt ook Chesebrough Cold Cream en Chesebrough Vanishing Cream de ideale vetvrije huid-cream J (Ingez. Med.) f 7.40—7.50; 62—64 ICG f 7.70. 64—66 IC.G. f 8.00, EendeieTcn f 6.50, ICalkocn- eiereu f 7.10. Vlissingen, 5 Sopt. Op de vei ling werden volgende prijzen besteed: Aardappelen 5,5—7, Uien 3—5, Prin" cessen 9 21, Wagenaars 1—5, Snijboo- nen 7—18. Druiven 32—55_Tomaten ti ll, Aardbeien 77— 78, Bonne Louise 24, Marscpijcn 2 -3, Wittebroodsperen 4, Triiuuphe de Vienne 1825, Dikstaart 2, Clapps 7—19, Scharlaken 6—8, Bergemot 6—S, .Tutten 15—20, B^ de Mêrodc 5—7,. Br. d'Amanüs 13—15, William Duches- 5—7, .Sejgneur d'Esperen 1014.. Swedenappel 6, Keswick 2 8, ribber 6— 9, Transparant de Croncel 13—15, OI- denburgcr 8, Lord Suffiueld 8, Jacq Lcbel 5—tl, Grovensteiuer 10, William King 10, The Queen 7—10, Bramen 15 16, alles per KG.; "Roode kool 2,5— 6,5, Witte kool 2.5-3.5 Savoije kool 3— 10.5, Bloemkool 1—10, Komkommers 2— 4,5, Netmeloenen 21—31, Suikermeloe nen 11—25, alles per stuk Selderie 4 6,5, Prei 7-7,5, Uien 4, Peeën 5—7, karoten 5,5—7, Rapen 15, Gladiool 6— 19, alles per bos; Andijvie 22—57, Pe terselie 1—6, Sla 2755. alles per kist; Augurken 18—22 per 100 Goes, 6 Sept. Veilingsvereeniging Z. Eeveland. Peren- Clapp's Favorite 8—21, Marg. Marillat 11—20, Triumphe de Vienne 17 34, Seigneur d'Esperen 1222, Jut- teperen 10—21, William's Ducliesse 8 22, Souvenïer de Congres '5—16, Beurré d'Amanlis 8—17, B. de Merode 5—15, B. Ilardy 14—27, B. Juillet 5—6, B. Lebrun 10—14, B. Beukers 8—10. B. d'Arem- berg 4—11, B. Wilhelmina 8, B. Six 57, B. Durandoau 5—8, Souv. Mad. Freyve 11. Soldat Laboreur 5—10, Bonne Louis- se d'Avranclier 23, Maagdeperen 10—11, Vijgeperen 13,dr. J. Guyot 8—10. Diamant peer 6—9, Duifjespeer 3—6i R. Perzikp. 4 Duifjesperen 3—6, Ronde Perzikperen "4 —6, Bon Chretien William's 5—8, Fer tility 6—8, Scliellebellen 5—8, Witte broodsperen 5, Rietperen 4—7, Bergef* motten 4—6, Calleboutsperen 4—7, Schar- lakenpcren 3—5, afval- en kroelperen 0.103 alles per 100 IyG. Appels: Transp. de Croncols 14—37, The Queen 12—28, Signe. Telüsh 12—18, Cox Pomona 13—16, Sterappels 8—11, Mank's Codlin 13—26, Swedenappels 16 22, Netarisappels 9—12, zomer Court Pendu 6—11. Clasieappeïs 4— 7, Wainers- king 8, Nelson's Glorie 6 10, Jacques Lebel 5—9, Bismarck 58, Keizer Alexan der 6—8 Codlin ICeswick 47, Bau- mans Reincttcn 5—7, Cilini 5—6, Honds- muilen 6—9, Gulderlingen 3—6, Grofzuur 3—7, Ganzebout 4—8, Reinette d'Autom- nc 1—7, Koolappels 4—7, zoete Ribbelimg 6—10, Blomzoet 58, Lïndenappels 5— 7, Tninzoet 5—9, zoete kant Uibbclmg 5 —1, zoete Pippeling 5—8, Engelsche Pi geon 8—10, zoete Hollaert 68, alles per 100 IC G. Pruimen- Reine Claude Violette 24, Reine Victoria 17—26, Abrikoospruimen 15—31, Roode Eierpruimen 18—44, Colenbranders 24, Jeffersons 35, diver se pruimen 10—17. alles per 100 IC G. Diversen: Tomaten 2—15, blauwe drui ven 50—59, aardbeien 59—61, alles per 100 IC.G.; Meloenen 25—47, Perziken 11, vijgen 2.30 alles per 100 stuks. Veiling van 7 September: Aardbeien 41, Aardappelen 3.10—3.50, Augurken 3—15, Perfectboonen 515. Princesseboonen 10—20, Snijboonen 6 26, Stoksnijboonem 14—21, Rheinisclie spekboonen 3, Tomaten 2—15 alles per 100 IC.G.; Augurken 0.150l40, andijvie 160-2 10, Komkommers 1.304.20, uitschot idem 0.30—0.90, Meloenen 15 —26, Kropsla 1.201.50, Bloemkool 2 15, Roode kool 510, savojjckool 4_, Wilt© kool 2, alles per 100 stuks; uien 3A karoten 5. heiden per 100 bos. 445STE STAATSLOTERIJ. 4de klasse. 3de lijst. Trekldng van 'Woensdag 7 Sept. Prijzen van f5000: 225 f2000: 4941 f1000: 4352 8966 16114 f 400 339 6725 f 200: 11067 11858 f 100 985 10125 11197 20433 PRIIJZEN VAN f 65. 1038S 10120 10877 1SS10 18866 18877 10399 10866 10887 18853 18869

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 3