No. 10 Donderdag 13 Januari 1927 170' Jaargang SINS3EiL&NG, HWATTAm D&t's KWATÏA Uit Stad en Provincie, HDDELBÜBBSCHE COURANT. W ft!Tft33Ea-:gsag-*; HET BESCHEIDEN ZOEKLICHI.IE. „Opmerker" in De Zeeuw noemt onze kantteekeniiig bij zijn kritiek op den Ka lender der I\ ZE. M „een onhandige ver dediging". Want zijn bezwaar is dat op den kalender niet slechts de samon- s t e 11 i n g dar, aardkorst werd bespro ken, maai' de wording. Too nou! Als de mensch, en óók een overheidsbedrijf, gebruik maakt van wat de wetenschap leert over de samenstelling dei' aardkorst, wordt dfat gébruik toch zeker grootendeels gebaseerd op hetgeen diezelfde wetenschap, in strijd met het scheppingsverhaal van den By bel, leert over <le wording van de aardkorst. Bijv, bij waterleiding en mijnbouw. We zouden echter niet op die gezoch te kritiek zijn teruggekomen, als niet denzelfdeu avond dat wij onze 'kanttee- kening maakten, „Opmerker" eon leejijke verdachtmaking had gepubliceerd naar aanleiding van dienzelfden kalender. Het feit dat de raadsleden to Goes dien kalender cadeau kregen van do P. Z. E. M. gaf hom niet slechts aanleiding lot de blijkbaar als spot bedoelde voorspelling dat er nu wel spoedig een initiatief voorstel zou worden aangekondigd om met de "P. Z. E. M. een overeenkomst te sluiten, maar ook tot de opmerking dat hec er met zulke geschenken niet makkelijker op wordt een goede keuze van raadslid te doen uit de vele liefhebbers ,,mét de Tie- lcende open oogen". Misschien niet anders dan spot? Dan toch een heel leelijke spot. De door de vereeniging van Directeuren van Electrxciteitsbedrijven uitgegeven ka lender wordt bij duizenden door die be drijven verspreid als propaganda voor het veelzijdig gebruik der eleclricileit. En nu het provinciaal bedrijf hier dat ook doet, wordt er zelfs het verlies van het ,,open nog" van raadsleden bij ingehaald Kleinzielige!- kan het al niet! ONZE BANKBILJETTEN, Naar het Utr. Dgbl. verneemt, zullen .do bankbiljetten van f -10 en F GO metter tijd vervallen, en nog een nieuw biljet" "van f 50 worden ingevoerd. Hiermee in verband staat de invoering -van biljetten fa'f 20. FKANSCIIE ONDERSCHEIDINGEN. Hiavas meldt uit Parijs eenige be noemingen van aldaar woonachtige Ne derlanders in het Legioen van eer. Het zijn Johannes Wolff, vioolspeler, de Leeuw, heukicr, Metzger, predikant* Peres, ingenieur, Snabilié, journalist, Van Gerdiugc, hoofd van een maatschappij van mineraalwater. Baron Collot d'Escary, secretaris van de Nederlandsche Wcldadighelidsvercenii- ging Is tot officier van het legioen van eer bevorderd. VIT OOST-1NDIÊ. Uit P a d a n g. De speciale correspondent van Aneta meldt uit Sawah Loento dal alle hoofd leiders zijn gevangen of gedood, met uit zondering van Taib. liet gevaar voor verdere aauslagen is geweken. Het trein verkeer via, Siloengkanj* naar Moeara* Keliaban wordt echter door militairen be waakt, aangezien wraakneming van kleine benden niet uitgesloten wordt ge acht Het autoverkeer is des avonds ver boden. Alles is rustig. In het Soloksclie wordt de veldarbeid gewoon verricht. Siloeng- kang is echter uitgestorven, Padang-Si- boesoek eu Tandjoeng-Campaloc zijn ver laten. In totaal zijn 900 personen gear resteerd. Moearo, een belangrijk knoop punt voor Djambi, is nagenoeg zlonder verkeer. Over het sneuvelen va.u luitenant" Si mons wordt vermeld dat zijn auto werd gesommeerd halt le houden Toen hij bemerkte, dat hij verzetslieden voor zich had, sommeerde hij hen zich over te geven. Op hetzelfde oogenblik werd een salvo gelost, waardoor hij doodelijk ge troffen werd De bende die den wegbaas Leurs te Siloengkang vermoordd|e was getooid mét sovjet-emblèncnZij deelde Leurs mee dat hij zich op de eeuwigheid moest voorbereiden. Op zijn verzoek werd be loofd zijn vrouw en kinderen te sparen ajs hij zich overgaf. Hij werd in bijzijn, van zijn vrouw door kogels doorzeefd, cn toeu met klewangs bewerkt. Later ont zette de ass. res. Karscn <le ^yrouw cn kinderen na een gevecht waarbij de com munisten 21 dooden kregen, cn GO ge vangenen werden gemaakt VOILE-MELK REEPEN Slechts een merk kan aan de spits staan (Ing<*Med.) Uit Middelburg. Voor do Aptirev. kiesveveenigipgj alhier hoopt de oudc-minister Mr. Th. Heemskerk in openbare vergadering op te tgedep.' Donderdag 20 Januari a.s. En voor de Centrale Axel Vrijduig 21 Januari. Uit V1 i s s i n g e n. Zooals men zich herinineren zal reed op 22 Januari 1925 de automobiel van den heer J. de Dreu uit Goes, toen hij met de Zeeland van dén Provincialen stoombootdienst van Breskens naar V1 i s s i n g e werd vervoerd even voor het binnenkomen in de Vlssingsche ha ven van die boot af en verdween in de diepte. In de zomerzitting van 1925 heb ben de Provinciale staten op voorstel van Ged. Staten besloten niet te voldoen aan het verzoek van aen lieer de Dreu om ^chadevergoeaing. "De heer de Dreu "heeft toen de proviut- cie in rechten aangesproken, daar iiiji van meening is, dat door het gebruik van slechte touwen, het niet gebruiken van stootblokken en het niet voldoende af sluiten van de deuren in de verschansing de proviifcie aansprakelijk moet worden gesteld. De cisch luidde f 1250 plus rente en koslen. In deze procedure heeft dc officier van justitie thans gisteren gevcquireerd, dat dc eischer zal worden toegestaan, door getuigen te bewijzeq, dat de be doelde deuren niet voldoende gesloteu waren. Uit Walcheren. In Staatsblad no. 130 is afgekon digd de wet van 30 Dec. lot wijziging van dc grenzen tusschen de gemeenten S t Laurens en Vrouwepolder. Uit Zuid-Beveland. Uit de tien candjidaten, die bericht hadden ingezonden, dpt zij een candida- tuur wilden aanvaardpn, n.I P. Boon man, A. v. d. Dries, Pt. v. d. Djrles, A. van Houlegem, Mr. Mes, Anl. Simons, A. Simons, mr. Stieger, J. W Vienüugts, en P. van 'l Westeinde, zijn dipor de! Centrale R. K. Kiesvereeniging in den Kieskring Goes op het politiek advies aan dc kiesverecnigingen geplaatst: no. 1 de heer P. Boonman (Nieuwdprp); trio. 2 mr. J. H. M. Stiegef (Goes); no. 3 A, M. Simons (Goes) en no. 1 A. ,van Hotegem (Kruinirigen). De andere zes komen in alphabetische volgorde hier onder. Te IIe i nkenszan d werd Dins dagnacht de burgerij opgeschrikt door klokgelui en hoorngeschal. Bij den heer L. Traas in het Oudcland was brand ont staan vermoedelijk doordat kleeren die bij een kachel droogden vuur hebben ge vat. Van de geheele woning is niets over gebleven dan een stuk muur terwijl ook de inboedel bijna geheel in "Wammen op ging. Assurantie schijnt dc schade te dek ken. In de raadsvergadering le "Wl a a r - de op Woensdag was dc heer \Y v. Weele afwezig. Op de vei'zoeken van de Landbouw- vereeniging „ïlelpt Elkanderen van het schoolmuseum te Middelburg, werd afwij zend beschikt. Aan den ouderwijzer Wi. E de Jager, dio gedurende 12 jaren le Waarde als onderwijzer is werkzaam geweesl en we gens lichaamsgebreken voor zijne dienst betrekking ongeschikt is verklaard, werd tegen 15 Januari a.s. eervol ontslag ver leend. M. a s. werd besloten om zoo spoedig mogelijk een sssisten,l(c) te be noemen. Als lid van liet Burgerlijk of Alg. Armbestuur werd herbenoemd dc heer M. Allewijn. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D. Daartoe uilgenoodigdi door de af- dceling van d|en Vrijz. Dcm. Bond, (ra den Dinsdagavond le Schoon^ e voor een stampvolle zaal de heeren Jac. Welleman en mr. Joekes op "(er hehande. ling van het werkloozenvraagstuk. De heer Welleman ontleende aan hel beginselprogram van den V. D. B dat hel •wcrkloozenvraagsluk ook de volle aandacht van zijn fractie moet hebben, o,n dat daarom dan ook het ingewikkeld|e probleem een ernstige studie bij dje V. D.crs noodzakelijk had; geacht Dc werk man toch. zoo betoogde spreker, is een' voorname scluïkel in den maatschappe- 1 ijken keten, en wanneer de werkman dan ook buiten zijn schuld, werkloos wordt, is het plicht van dc maatschappij, te trachten in den vorm van werkver schaffing of werklopzenuilkecring het groote raderwerk d.er samenleving in be weging te houden, zonder daarbij nog te spreken van de lieft\e tot zijn naaste. Terecht merkte spreker nog op, wat hij met voorbeelden uil eigen ervaring staaf de, d,at het juist de conservatieve ge meenteraden zijn, cjie een richtige uit voering van het werkloozenbesluit be lemmeren, waarom hij dan ook dp aan wezigen ernstig in overweging gaf, zich li iervan bij de komende gemeenteraads verkiezingen terdege rekenschap te ge ven. Mr. Joekes gaf in brecde lijnen aan hoe men ter plaatse tot verzekering bij werkeloosheid kan komen. Zijn betoog had tol gevolg, dat een vereeniging werd gesticht, waarvoor zich direct ongeveer 60 leden opgaven. Een voorloopig comité belastte zich met dc eerste werkzaamheden. In zijn slotwoord betoogde de voor zitter. de heer Od.ink, dat vooral te JSchoondijke dp werkman veel aan de Vrijz. Democraten verschuldigd! is. Zij toch zorgden en zorgen nog voor eeic stuk land ingevolge de Landarbeiders- wet, nu spannen zij er zich voor, to waken, dat dp werkman bij werkeloos heid niel aan armoedp is overgeleverd. Op krachtige wijze wekte hij dan allenj op toe le treden tot dpn V. D. Bo|n<I. Dinsdagavond hield in de dicht be zette Ned. Ilerv. kerk te Biervliet de oud-Gouverneur Staal van Suriname eer. lezing over deze ko'onie, na ingeleid te 2ijn door ds. A. Yrijlnndt Voor het overige verwijzen wij naar dat van zijn rede le Breskens in ons vorig nummer. Besmettel Ij ke ziekten. Hel aantal gevallen Van bes-mottelijke ziekten over de week van 2 tol on met S Januaii in ao provincie Zeeland bedroeg Roodvonk Arnenmiden 1, Middelburg 1, Nieuwerkcrk 1, Ouwerkerk 1, Zierik- zee 1, Diphterilis Ondelande 1, Ovezamde 2 EMIGRATIE. Dinsdagavond werd le Aardden- burg op do bovenzaal van liet raad huis, voor een stampvolle zaal vanwege het Rijksdeparlemenl der werkloozen ver zorging een lezing gehouden over de emi gratie iu 'l algemeen door den lieer Vau Lier. De lieer Har Hand, die meer speciaal de emigratie naar overzeesche gewesten, in liet bijzonder Canada zou behandelen, was verhinderd le komen, zoodat do lieer Van Lier ook hierover een en an der mededeelde Spreker wees erop hoe con groot dcol van Nederlands bevolking die jaarlijks met pl.m 100.000 zielen toeneemt, voor al vóór den oorlo^ een plaats vond in Duilsehlaiid, zoowel in de industrie, als in den landbouw, dal landi thans zelf op alle gebied een surplus heeft aan arbeids krachten, zoodal ei' thans door bemidde ling van arbeidsbeurzen vele Hollanders plaatsing vinden in België en Noord- Frankrijk zoowel als in Elzas-Lotharingen, voornamelijk in beide laalste landen in den landbouw. Europa biedt echter voor emigratie toch niet voldoende gelegenheid, om voor de snel toenemende bevolking arbeidsmo- gefijkheid te verschaffen. Doordat rle landbouw voortdurend meer Van landbouwwerktuigen gebruik gaal maken, heerscht oclitcr liet meesfe arbeiders te veel bij deze categorie De Voreenigde Staten van 'N.-Amerika, die vroeger eon onbeperkt aantal perso nen toelieten, laten thans slechts 1618 per sonen loo, zoodat dit omigratiegebied ge sloten is. Australië zou ook nog land bouwers cn landarbeiders kunnen gebrui ken, doch 'do reis er lieen is to lcosL- baar, terwijl in Zuid-Ameriku voorloopig do levensomstandigheden op zoodanig laag peil staan, dat can Hollander er niet tegen kan concurreeren. Hel eenigeland wat thans voor emigratie geschikt is, is dus zboals spr zoide Canada Na het een on and or over liet land' do loonen en do toestanden verteld! te hebben en gezegd le hebben dat door dp Emigratie Centrale „Holland" aan emi granten, in alle opzichten, hulp en voor lichting verleend wordt, zelfs ean groot deel van het reisgeld als voorschot ver strekt wordt .besloot de heel* Van Lier zijn rede. Voor belangstellenden stelde hij zich een paar uren beschikbaar voor het geven van nadere inlichtingen hij even- tueole emigratie In de pauze besprak do heer Van Dus- seldorp ,lid van Ged. Staten en voorzitter der Prov. Emigratie Commissie, hoe het Rijk. de noodzakelijkheid heeft ingezien, ook al door vole teleurstelling door emi granten ondervonden, om de emigratie aan. te trekken zoodat er van rijkswege ook toezicht wordI gehouden. Dinsdagnamiddag had in het gemeen tehuis te Oostburg een vergadering plaats, onder voorzitterschap van den heer Mr. R. M. van Dusseldorp, lid van Ged. Stalen van Zeeland en voorzitter van de emigratie-commissie voor Zee land, betreffende de emigratie naar Cana da cn elders, uitgaande van den Rijks dienst der V.'erkl'vosheidsverzekcrmg en Arbeidsbemiddeling gevestigd te 's Gra- venlwge. Tegenwoordig waren verschillende autoriteiten en correspondenten der ar beidsbemiddeling uit omliggende plaat sen, terwijl ook het gemeentebestuur van Öostburg door zijn tegenwoordigheid blij ken van belangstelling gaf in deze. Door den heer Th. van Lier, Referen daris bij het Ministerie v. Arbeid, werd een bespreking gehouden over emigratie in liet algemeen, waarbij ook de werkge legenheid in liet buitenland b v in Frankrijk, België en Duiitschland) ter sprake kwam. Hierna werd door den heer Kartland, directeur der „Emigra tie Centrale Holland" gesproken over emigratie naar Canada. Des voormiddags en ook nog 's avonds na afloop der vergadering hadden, belang hebbenden de gelegenheid mondelinge in lichtingen in te winnen. Verschillende lieden, ook nog uit andere gemeenten, maakten van deze gelegenheid gebruik, terwijl eenige personen zich voor emigra tie opgaven. KERKNIEUWS Tol waarnemend opperrabbijn van de Porlu&ecsch Israëlietische gem. te Amsterdam is benoemd dr. Bi I Ricardo, rabbyn te Amsterdam KUNST EN WETENSCHAPPEN. We brengen nog eens in herinnering dat het op morgen. Vrijdag, gestelde con cert vpn Joy Mac Arden, van do concert- voreeniging alhier, door ongesteldheid van de zangeres is uitgesteld. „Tro'pen.a de 1" Schoiiwbui' g. Henri v.an Wcrmeskerken hcefl onlangs bij de 1000ste opvoering van zijn .,Tvo- pcnpdcl" verteld, hoe dit ..blijspel uil hel Indische leven" ontstond. Hij Rad op zich genomen een looneelsluk [e schrij ven voor een diletlantenvereeniging. Maar hel vlotte niet erg bij het schrijven. Totdat hij in werkelijkhe,id| in Indische kringen een Amslerdamsche burgerjuf- i'r- uw, regelrecht uil Kattenburg, ont moette. Toen voegde hij in. zijn stuk dc vol Van 'juffrouw van der Kooy in. En toen lukte het wel. Maar dat nnevr djq Boer-v.an Rijk later de vertolking van diie rol kreeg, verzekerde aan het stuk hel groote succes. Jn die mcdjedpelingen ligt een zuivere karakteriseering van het stuk: het is een zwakke klucht op het thema, dat in Indié de menschen djie zich iets naar hp ven werken, vaak niet graag herinnerd wor den aan hun „stand" in Nederland. Als frroipcnadel" hel afieen dip armee had moeten stellen, zou het geen tien voor stellingen hebben beleefd. Hel vermake lijke clement is het optreden van dia juffrouw d Kooy, d(ic in nlal-Amsleiv danisch dwars door den Indïscheii schijn heen gaal. Wc hebben hot ook in onze aankon diging gezegd), dat we liever die 76-jarige mevrouw de Boer-v. Rijk in een ernstiger rol haar ocre-tournée haddjen zien nia/- kcn. Maar erkend moet worden dal ze een buitengewone typeering van juffr. v. d Kooy geeft. Iedere zin, iedjer woord, iedier gebaar is raak. De manier waarop ze de een voudigste gezegden inlonecrt, maakt er iets karakteristieks van. En bovendien iets bijzonder komisch. Zoolang zij op liet tooneel is, wórdt er dan ook aldoor smakelijk gelachen. Een luid applaus van hel talrijk publiek was speciaal haar wel verdiend, deel. Toch werd er om haar heen ook goed spel gegeven door verschillenden van hel gezelschap. Dc beide broers v Vliet (djo heeren Timrot en Poolman) waren allebei verdienstelijk. Mevr. Loes Chrispijn hacji uitmuntende oogcnhlikken als mevr. Hooiberg. <le qnasi-djeflige overbuur vrouw. die in werkelijkheid) een dochter van den paardpnslachter aan dc Ooslcr- ftnirgergvacht is. En lie Indo Verkerk werd goed uitgebeeld djoor den heer Hamburger. Maar dat alles komt ver achter op liet tweede plan, vergeleken! bij hetgeen mevr. de Boer-v. Rijk Ie zien geeft. ONDERWIJS. Geslaagd voor het Federalie-examon (Mercurius-diploma) boekhouden de heer .T. C. Pluijmers alhier. PROJECTIE- eu KL \0-A PP A RATEN alle apparaten, gedemou6tree,d in het gebouw St. Joris, hebben wjj voor be langhebbenden ter Demonstratie gereed, VAN BOVEN, L. Noorlstraat L 125, Middelburg. (logen. Med.) namme—i De Centrale Antirev. Kiesvereelni- ging kieskring Middjclburg, in ver gadering bijeen 8 Januari j.l besloot met algemeene stemmen de Antirev. Ka merclub te berichten, dat zij thans uit breiding van de leerplicht tot liet 7de leerjaar niet gewenscht acht. (De Z.) Geslaagd voor het diploma Radio 2c klas J. N B Bijleveld, leerliug van de ,.de Ruijterschool" te Vlissingen. Geslaagd aan tip Theol. school te Kampen voor het cand. examen, dp heer P. an Strien Pz. te Ternciizen. Geslaagd te Utrecht voor het apo thekersexamen 2e gedeelte, mej. A. G Krijger. RECHTZAKEN. De officier \an Justitie bij de rechtbank te 's-lIertogeRóosch heeft Woensdag conclusie genomen in het pro ces over de dijkdoorbraak le Cuyk De provincie Noord-Brabant had legen de gemeente Cuyk ingesteld een cisch lot betaling van 52 155 32 De officier con cludeerde, dal eiseheres niet ontvanke lijk behoort te worden verklaard, in den door haar gestelden eisch, en dat zoo noodig ten sanzkm dier niet ontvanke lijkheid de gedaagde gemeente tot het door haar aangeboden getuigenbewijs moet worden toegelaten. Subsidior stelde de officier voor toepassing van art 19 Wetboek van Burgerl Rechtsvordering, len einde, een minnelijke schikking le verkrijgen. Mr. G v£ti Zi'nuUicq Bergman' verklaar de, dat de gemeente Cuyk tot een zoo danige schikking nereid is. terwijl jhr mr. v. Meeuwen dezelfde mcdedceling deed namens de Provincie Mr. van Leeuwen zegde toe. hel voor stel nader met het Rijk te zullen bespre ken en het resultaat aan de rechtbank te zullen mcdedcclen De uitspraak werd bepaald op 17 Maart a.s Voor den Krijgsraad, le 's-IIerlogenl- bo-sch heeft wegens opruiing terecht ge staan A. P soldaat Ic Edjc Ilij had zijn makkers toegeroepen met hem mee te gaan om kameraden te gaan verlossen. De militairen haddpn het echter als een grapje beschouwd en er om gelachen. Verdachte stond: bekend als een besten kerel. Op grond Ral hij niet weel wat hij ge- dpan heeft vroeg auditeur-militair vrijspraak. Dc Krijgsraad sprak hem vrij. Voor den Krijgsraad) te s-IIerto1- genbosch heeft terecht gestaan M. J. II., soldaat bij dp. compagnie hospitaalsolda ten in Den Haag. Hij had d.iensl gewei gerd om princ.ipieele redpnen, maar ook omdat hij vrijstelling wegens broedpr- dienst had, moeien hebben, doch op zijn verzoek geen antwoord had| gekregen. Nadat gebleken was dial ten de/e een ver zuim door verdpehte was gepleegd, be sloot dc krijgsraad) dc zaak aan te hou den Do aud.iteur militair had 10 maandien gevangenisstraf met ontslag uit den djienst «eëischt. De kanonnier J. F ujl Nijmegen, in dienst te Ede. die d/iensl had gewei gerd omd;at hij het land hadi aan hef hem opgedragen werk. v^i'd, veroordeeld1 tol 1 maand gevangenisstraf, voorwaar delijk. Inbraak le Haarlem. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdag dp behandeling voortgezet van de zaak tegen den 40-jarigen muziekhanl- delaar J. K die in verzet was gekomen legen hel bij verstek gewezen arrest') waarhij hij tol vier jaren gevangenisstraf werd veroordpeld wegens diefstal in ver eeniging door midjdel van inklimming (dp bekende inbraak in het kantoor van het depot tc Haarlem dpr American Petro leum öompanw in den nacht van 7 op 8 Augustus 1925 gepleegd). De advocaat-gejieraai eischic, nad,al 'n tiental getuigen waren gehoord, beves tiging van hot verstek-arrc-st. Oorspron kelijk was deze beklaagdp, evenals zijn medebeklaagdp. de 28-jarige timmerman 0. A. K door dp rechtbank le Haarlem vrijgesproken. Tn hooger beroep werd K. vToeger door liet Hof tot vier jaren ge vangenisstraf veroordeeld,, terwijl de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1