SiKUWH ZOUTEVISCB No. 178 Woensdag 30 Juli 1924 167" Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. WE HOPEN WOENSDAG \S., DEN «DEN AUGUSTUS, MET HET OOG OP DE FEESTELIJKHEDEN VAN DIEN DAG, DE MIDDfELBUltGSCHE COU RANT REEDS IN DEN OCHTEND TER PERSE TE LEGGEN. MEN WORDT DAAROM VERZOCHT ADVERTENTIES VOOR DAT NUMMER UITERLIJK DINSDAGAVOND OP TE GEVEN. DE DIRECTIE DER M. CRT. Abonnementsprijs per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en ■yoor de andere gemeenten p. post f2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- jlngen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van .omranding. Gewone advertentiën: 30 cent per regel. Ingezonden Mededeelin- jen 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet rooter dan vijf regels druks en waarbij i aangegeven dat zij in deze rubriek gnoeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk, Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. BINNENLAND. RIJWIELPLAATJES NAGEMAAKT. Naar aan het Centrum ter oore komt gouden in Amsterdam een uitgebreide partij belastingplaatjes, welke waren na gemaakt. in beslag zijn genomen. De plaatjes moeten door niets Van de origi- neele zijn te onderscheiden. We wezen zoo zegt het blad, er- trouwens reeds eerder op, dat een namaak van de een voudig geslagen koperen plaatjes, voor een goed uitgerust iemand niet de minste beZwaar kan opleveren. Ja, zelfs dat de namaker veel kans heeft meer goede plaatjes af te leveren, waar er bij het rijk doorloopen, die zeer slordig zijn af gewerkt. In de praclijk schijnt de on houdbaarheid van den toestand reeds bewezen, naar het bericht de ronde doet, dal in verschillende plaatsen van de hoofdstad namaak-plaatjes te verkrijgen aan civielen prijs van 50 centen. GEEN BESPREKINGEN 'MEER MET DE CENTRALE COMM. VOOR GEORG. OEVERLEG. In een te Amsterdam gehouden ver gadering van de hoofdbesturen der 3 bij het A.C.O.P. aangesloten organisaties werd medegedeeld, dat naar aanleiding van de voorstellen der Centrale Com missie voor Georganiseerd Overleg, wel ke een bezoldiging voor schrijver van f 1800 maximum noodzakelijk achtte, ;#jn de 20 pet. boven het voorstel der regee- ring, van de regeering bericht is inge komen, waaruit blijkt dat zij thans zon der de Centrale Commissie er verder in te betrekken de salarissen voor het rijks personeel onderwijzers inbegrepen, zal vaststellen. Uit Stad en Provincie. Uit Vlissingen. Morgenavond zal eene Mobilisatie herdenking plaats hebben te V1 i s s i n - g e n op het exercitieveld van de voorma lige Willem III Kazerne. De Zanghulde, welke te Vlis singen op 8 Augustus aan liM. de Koningin zou worden gebracht in het Bellamypark, zal ten teeken van rouw ook niet doorgaan. Uit Walcheren. In het verslag van de raadszitting ▼an .Veere, voorkomende in ons nummer van Woensdag 23 Juli, dient de mee- deeling dat 'n verzoek van liquidateuren van den autobusdienst „Walcheren" werd ingewilligd, te worden aangevuld met de vermelding dal voor die inwil liging, op voorstel van den heer Bolier, was voorafgegaan een besluit tot intrek king van een vroeger besluit om de toe gezegde subsidie niet uil te betalen. Uit Zuid-Beveland. In verband met het Koninklijk be zoek aan Goes heeft de burgemeester jeen srerkeersregeling afgekondigd, waaii aan we het volgende ontleenen De Koninklijke stoet wordt aan de grens der gemeente aan den nieuwen Rijksweg bij de Voorstad verwacht te (Circa 4.45 uur namiddags. Onmiddellijk wordt zonder oponthoud doorgereden langs de Wilhelminaslraal naar het Rim- melandplein, tot bet bijwonen der ring- rijderij; vandaar na eenige minuten langs Wilhelmïnastraijt, L. P. van de Spie gelstraat, Wijngaardstraat, Waterstraat, beestenmarkt, Opril Beestenmarkt, Mag- dalenastraat. Opril Groote Markt, Groo te Markt (Westzijde) naar het Stadhuis. De terugtocht vindt plaats door de Lange Kerkstraat, Ivlokstraat, Ganze- poortslraat, Ganzepoorlbrijg, Jacob Val- ckestraal en Stationsweg naar hel slation. De straten, waarlangs de Koninklijke stoet zal passeeren, worden een kwar tier vóórdat deze verwacht wordt, voor alle verkeer gesloten, zoomede de uitgangen van alle zijstraten aan de zijde van de straten, die door den stoet wor den gevolgd. De afsluiting vervalt nadat de stoet in zijn geheel is gepasseerd Gedurende liet tijdvak van sluiting van het verkeer mogen zich geen rij- of voer tuigen bevinden langs de door den stoet (te volgen route, uitgenomen die van de deelnemers aan de ringrijderij. De stoet wordt geopend en gesloten door politie per rijwiel. Het is ver boden met den stoet mede te loopen of te rijden. Gedurende den tijd dat II. M. de Ko ningin zich op het Stadhuis bevindt, wordt het publiek op de geheele Groote Markt toegelaten, uitgezonderd het be strate gedeelte voor hel Stadhuis, de houten vloer, waarop de reiendansen zul len worden gehouden en de ingangen van de Lange- en Korte Kerkstraat. Omnibussen en dergelijke voertuigen 'moeten gedurende den gehcelen dag van de Groote Markt verwijderd blijven, (Die uit de richtingen 's Heer Hendriks kinderen, Wilhelminadorp en Kattendij- ke moeten standplaats innemen op de zgn. Speelplaats aan den Oostsingel bij Vie strafgevangenis; die uit de richting JQoetinge, zoomede die, welke rijden in doorgaand verkeer, op den nieuwen Rijksweg bij den Westwal. Maandagavond vergaderde de raad der gemeente Heinkenszand. De Min. van O., IC. en W. meldde dat het aandeel dezer gemeente in de R. H. B. S. te Goes voor dit jaar bedraagt f 201.58 en Ged. Staten deelen mee dat hel aandeel in verpleging van armlastige krankzinnigen over het eerste kwartaal 1924 Voor deze gemeente bedraagt f 813.97. Op voordracht voor fclie van het college Van zetters werden de periodiek aftre dende heeren H. van Iwaarden en A. Simonse Bz. geplaatst, De gemeente rekening 1923 werd naar een commissie van onderzoek verwezen Eenige posten hondenbelasting, school geld en hoofdelijkcn omslag 1922 en 1923 werden oninbaar verklaard. Terwijl één pfost H. O. nog te verhalen werd gebracht. De Raad besloot binnen den kortst mo- gelijken tijd een wegverbetering aan te brengen bij het kruispunt „De vijf we gen". De heer ICuzee vraagt bij de rondvraag of er met bet oog op de komst van H. M. de Koningin versieringen moeten wor den aangebracht. De voorzitter zegt dat zulks van gemeentewege niet zal plaats hebben, willen particulieren het doen dan hebben zij daartoe gelegenheid. In de Maandag te Ellewouts- d ij k gehouden raadsvergadering werd na kennisneming van ingekomen stuk keu, de gem.-rekening over het afgeloo- pen dienstjaar, nadat door de heeren Bruinooge en Zoeter, als commissie van onderzoek, gunstig was gerapporteerd, vastgesteld in ontvang met f 33.199.47»/?, in uitgaaf met f 27.353.89 en met een batig saldo van f 5845.581/». De rekening der gezondlieidscomlnis- sie te Goes over 1923 werd goedgekeurd met een batig saldo van f 1520.37. Zoo ook de begrooting dier instelling voor hel volgende dienstjaar met een eind cijfer van f2500. Tegen de goedkeuring van de begroo ting 1925 van den vleeschkeuringsdienst had de vergadering geen bedenking doch afwijzend werd beschikt op een verzoek van het gemeentebestuur van Driewegen, om voortaan alle ontvangsten twegens keurloonen der verschillende ge meenten, faehoorende tot den dienst Ove- zand, in één pot te vereenigen, en om Idan daarvan alle te doene uitgaven te I dekken. De raad bleek van meening, dat elke gemeente verplicht is te zor gen, dat de opgelegde aandeelen in de kosten van dien dienst, uit eigen heffing worden gedekt. Op de voordracht voor leden van het ^.elterscollege werden achlereenvolgéns geplaatst de heeren Jan Verheijke, aftr. B. Oele_, C. Behage en J. de Jonge. Hel lid A. van <ler Bliek bad te kennen ge geven wegens vertrek geen herbenoe ming te kunnen aannemen. De burgemeester, de heer E. A. van der Bent, werd m. a. st. benoemd tot ambtenaar van den burg. stand in onbe zoldigden dienst. Deze had met ingang van i Januari j.l pensioen bekomen als nezoldigd ambtenaar. Een suppletoir kohier voor de hon denbelasting 1924 werd vastgesteld, ter- jwijl aan een tweetal reclamanten ont heffing van die belasting verleend werd. De gcmeenlebegrooting van 1924 on derging een administratieve wijziging. Tenslotte werden B. en W. uitgenoo- digd een commissie samen te stellen, ten einde bijdragen in te zamelen tot leni ging van den nood, aan visschersgezin- nen in Zeeland overkomen bij den storm van 18 Juli j.l. Kennis werd genomen van de mede- deeling van den Minister van Onderwijs,, dat de bijdrage in de kosten van de Goesche Rijks Hoogere Burgerschool over 1923 f 398.78 voor 2 leerlingen bedraagL De voorzitter deelde namens B. en W. mede, dat het haventerrein en de straatwerken, waarvan in Mei de open bare aanbesteding heeft plaats gehad, voltooid zijn. Verleden week werd liet zoontje van den molenaar v. D. te flv r u i n n g en door een wiek, van den in beweging zijnden molen aan het hoofd getroffen. In ernstigen toestand werd de kleine op genomen. Hoewel de toestand,2ic!i ernstig liet aanzien, vernam de Zeeuw thans, dal de kleine wat vooruitgaande is. Gisterenmorgen had op de Schelde nabij B a t h een ernstig ongeluk plaats. Op de zuiger „Adam" van de firma Vol- ker te Dordrecht was men bezig, met hel demonteeren van een buis, welke daartoe in de stoomlier liing, welke naast de zandzuiger lag. Men liet de buis lang zaam zakken, doch door het weigeren van de rem viel de huis die 125 K.G. zwaar is naar beneden en trof den kapi tein J. van Eijk, oud 36 jaar en wonende te Hoek van Holland, op> het hoofd, waardoor zijn schedel totaal werd ver brijzeld. De ongelukkige was binnen 10 minuten reeds overleden. Hij laat een weduwe met 4 kinderen achter. Uit N o o r d-B e vel and. In de Raadszitting van Maandag te Wissekerke waren met kennisgeving afwezig de leden de Regt, Abrahamse en Schippers. Deze vergadering was in hoofdzaak belegd, om den raad kennis te doen ne men van een ingekomen brief van de Feestaommissie, die zich georganiseerd heeft in verband met a.s. Koninklijk be zoek, en waarin zij den raad berichtte haar taak neer te leggen op grond van het in de vorige Raadszitting genomen besluit, slechts een bedrag van f 300 beschikbaar te stellen, waaruit te be strijden de kosten tier te/ingen cantate en van traktatie der schoolkinderen. B. en W'. vonden zich niet gerechtigd voor te stellen, dit schrijven voor ken nisgeving aan te nemen, maar hadden hierin aanleiding gevonden, hun in de vorige zitting verworpen voorstel, daar voor f 450 te voteeren, opnieuw Ier lefel te brengen. De voorzitter wijst- er op, dal er bij den Raad ton opzichte van deze zaak een begripsverwarring beslaat en de leden de te houden festiviteiten ver warren met datgene, wat noodwendig ge daan moet worden om H. M. op behoor lijke wijze te kunnen ontvangen. Dit laat ste ligt geheel op den weg der gemeente maar wannneer de feestcommissie daar nu nog iets toe bijdragen wil door ver dere versiering, dan hebben wij dat in dank te aanvaarden, want trekt die com missie zich terug, dan moet het gemeen tebestuur voor alles zorgen en dan is het toegestane bedrag in verre na niet ge noeg. Evenals in de vorige zitting ontspliht zich over dit onderwerp een breede dis cussie, waaraan door de heeren Van Hee en v. Nieuwenhuijze wordt deelgenomen. Beiden verzetten zich krachtig legen de poging van den voorzitter het in de vorige zitting genomen besluit ongedaan te maken. Zij beroepen zich daarbij op dezelfde gronden als toen, n.m. dat H. M. zelf op soberheid heeft aangedrongen en zijn van meening, dat de commissie aan de reeds ontvangen bijdragen ruim- 'schoots voldoende heeft om versiering aan te brengen. Zij willen zich niet door de commisslie laten dwingen en wanneer die het bijltje er bij neer mocht leggen, welnu, dan zullen er wel anderen gevonden worden, die de taak van haar willen overnemen. Hel voorstel van B. en W. wordt daar op met 5 legen 3 stemmen verworpen. De verdere punten van de agenda be treffende de voordracht van zetters; een hegrootingswijziging cn aanbieding van de jaarrekening werden afgehandeld en de vergadering daarna gesloten. o- Uit S cho u wen-D ui vel an d. In de Dinsdag le Z i e r i k z e e ge houden raadsvergadering was o. m. in gekomen een voorstel De (Broekert, waar in wordt gevraagd hel strafbaar stellen van 'het rederleggen van goederen op trottoirs of langs straten. Dit voorstel werd om prae-advies gesteld in handen van de commissie voor de strafveror deningen. De gemeenterekening 1923 werd ge steld in handen van een commissie, be staande uil de heeren L. J. Guinee, L. Quant en A. J. van Schelven. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten werd dc verordening lot liet heffen van legesgelden op jachtacten in dien zin gewijzigd, dat de te hefren 50 opcenten worden verminderd tol 20 Met algemeene stemmen werd de com missie voor de grindwegen opgeheven. Tot zetters werden herbenoemd de heeren M. Smits en P. M. Panny. Een voorstel-Lunenberg tot wijziging van de instructie van den keuringsvee- ar Is, waarover in dc vorige vergadering de stemmen slaakten, werd inet 7 tegen 5 stemmen verworpen. Naar aanleiding van een adres van J. M. Uijl om schadevergoeding van f 200 voor ondergeloopen bouwland in hel Dijkwater. werd een commissie benoemd om te onderzoeken op welke schade adressant aanspraak kan maken. Vermindering van pacht werd verleend aan M. Willemse van het visehwaler in de Oude- en Nieuwehaven en thans ge- bracht op f 15 per jaar. Besloten werd bij den betrokken Mi nister te prolesteereu tegen hel feitdat de nieuw benoemde Inspecteur voor hc-l onderwijs voor Zierikzee en omgeving toegestaan wordt zich le Goes le vestigen Hierna ging de raad over in gesloten zitting. Uit Tholen. In de op Maandag le S L A n n a- 1 a n d gehouden vergadering van den Dijkraad van den Calamileuzcn Suzanna- Polder, werd de rekening van den polder over 1923—1921 voorloopig vastgesteld in ontvang op 1' 4660.201/;.. en in uitgaaf op f 8287.38. Alzoo was meer uitgegeven dan ontvangen f 3627.17Va, in welk te kort was bijgedragen door het Rijk en de Provincie f 4479, waardoor het goed slot bedraagt f 851.821/2 M. a. s. werd 'n besluit genomen, waar bij aan de gemeente St. Annaland om niet den eigendom wordt overgedragen den buitenberm van den Zeewerenden dijk met de stecnglooiing ter plaatse waar men voornemens is de werken aan te leggen tot uitbreiding van het los- en laadterrein aan de haven, onder ver plichting dat het onderhoud van het bui tenbeloop van den dijk op die plaats me de door de gemeente zal geschieden. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen W. D. De raad der gemeente Sint- K ruis kwam Maandag in vergadering bijeen; afwezig met kennisgeving drie leden. Het besluit, in de vorige ver gadering genomen, nopens het verhu ren van de voormalige onderwijzerswo ning met tuin, welke woning door den huurder, den heer Klaaijsen. begin Juli j.l. werd ontruimd (een daad, die de raad niet kan billijken) werd gehand haafd, zoodat, met ingang van 1 Mei 1925, het pand in huur zal gegeven worden aan den gem-veldwachter, die het, zoo noodig, binnen drie maanden, na aanzegging, zal moeten ontruimen. Ter benoeming van twee zetters wordt de volgende opgave opgemaakt: C. M. Wijffels. A. J. Dhont, P. J. Talloen en L. Paridaen. De gemeenterekening over 1923 wordt aangeboden, een bedrag van f 23776.48' in ontvangst aanwijzende; f 16.401.286 in uitgaaf, alzoo met een goed slot van f 7375.20. DE TENTOONSTELLING IN DE ABDIJ De Opening. In tegenwoordigheid yan tal van ge- noodigden had hedenmiddag de officiee- le opening plaats van de tentoonstelling., De voorzitter der commissie, de heer II. J. G. Hartman, herinnerde eraan hoe twaalf jaar geleden do vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingen verkeer in Walcheren als onderwerp van de hier te houden tentoonstelling 1913 koos de Zceuwschc kleederdrachten, meubelen, volkskunst, gebruiksartikelen fenz. Want er is inderdaad nauwelijks een onderwerp denkbaar, dat aanleiding kan geven, tot kleuriger en fleuriger schouwspel dan wat onze vriendelijke Zeeuwsche schoonen in haar mooie zoo verscheidene kleerderdrachten te aan schouwen geven; onze meubelen en ZONDER GRAAT. L1IJNSE GRAVENSTRAAT HOEK MARKT. (Ingez. Med.) volkskunst mogen gezien worden; de oude gebruiksartikelen paren artisticiteit aan degelijkheid en handigheid in het gebruik. De uitkomst heeft bewezen, dat men goed had gezien de tentoonstelling is een succes geweest, zoo zelfs, dat de fust naar eene herhaling niet icon uit blijven. IIcl is begrijpelijk, dat in de eerste ja ren daarvan niets kon komen. En zelfs verleden jaar, toen wij het plan van een herhaling naar voren brachlen. had het er allen schijn van, of de tijden voor een herhaling nog niet rijp waren. Het vlotte niet met de aanmeldingen, jnen wilde er blijkbaar niet aan. Maar ziet, daar kwam te Middelburg het idee naar voren, om een feest in le richten naar aanleiding van den 350sten jaar dag van den overgang van Middelburg van Spaansche zijde naar die van don van den Prins; het daarvoor gevormde comité meende, dat daaraan onze ten toonstelling kon worden verbonden. Nu, wij wilden wel. Mpt vernieuwden moed •togen we aan hel werk. En of hel nu kwam, dat de tijden wat beter waren dan in het vorige jaar. of de reden was dat een grooler feest in de hoofdstad on zer provincie de belangstelling gaande maakte; of misschien op den achtergrond stond, dal een bezoek van IL M de Ko ningin In uitzicht kon worden gesteld; of wellicht, al deze redenen gezamenlijk hun invloed deden gelden? Wie zal het (zeggen-7 Een feit is het evenwel, dat wat in 1923 niet scheen te zullen geluk ken. in 1921 alle kans van slagen heeft. Hoe langer hoe talrijker werden de be' luigingen van instemming uit alle deelen der provincie. Voortdurend kwamen nieu we inzendingen. En daarbij dedeu wij een eenerzijds teleurstellende, anderzijds aan gename ervaring op verscheidene in zendingen uit 1913 bleken thans niet meer aanwezig le zijn, maar aan den an deren kant werden wij gewaar, dat er nog heel wat fraais en moois te vinden was. dat in 1913 niet was naar voreh gebracht En opnieuw slaau wij verbaasd over den rijkdom van kleur cn ïlour.. die zich openbaart in de kleederdrachten van onze Zeeuwen, over de pracht, wel ke er uitstraalt van de sieraden, waarmec de vooral de schoone sekse zich tooide en looit, over den fraaien vorm, de fijn heid van afwerking, waarvan de ge bruiksartikelen getuigenis afleggen. Een gevoel van weemoed bekruipt ons bij do gedachte, dal veel van dit moois tot het verleden behoort en dat datgene wat nu nog den trots der Zeeuwsche 6chooncn uitmaakt, gedoemd schijnt te verdwijnen. Maar clan weder gevoelen wij ons dubbel gelukkig ,dat wij U nog pooveel van dat schoons in al zijne heer lijkheid kunnen laten zien en bewon deren. In oen van onze afdeelingen zal uw in druk een geheel andere zijn. Wellicht zal uw eerste opwelling zijn, om die oude papieren, welke daar liggen, maar vlug voorbij le loopen Doet dit niet, maar heemt er den tijd voor, om ook dat on derdeel nauwkeurig te bekijken. De ori gincele documenten uit den tijd van het beleg, de mooie portretten ,de fraaie en zeldzame penningen zijn inderdaad zeer interessant en wel waard om goed opge nomen te worden. Als wij dan het geheel overzien, ver vult ons een gevoel van groote dankbaar heid aan hen, die ons tot deze tentoon stelling in de gelegenheid stelden. In de eerste plaats aan de inzenders. Voor ve len van hen moet liet wel niet zonder (schroom zijn, dat zij hun kostbaar bezit, dal wellicht eenig is en niet kan worden vervangen, waaraan misschien dierbare herinneringen zijn verbonden, gedurende geruimen tijd uit hun omgeving moeten missen. Zij mogen zich verzekerd hou den, dat wij hun waardevolle artikelen met niet minder piëteit behandelen dan zij zelf het doen en dat wij hen uiter mate erkentelijk zijn voor het vertrou wen, dal zij in ons stellen. Niet minder erkentelijk zijn wij, dat wij al deze mooie 'dingen kunnen ten toon stellen in een ruimte, als welke ons daarvoot1' is afgestaan. Wat kon daarvoor beter geschikt zijn dan deze mooie zalen, de. getuigen van den roem en de grootheid van onze voorvaderen9 Dank daarom aan Ged. Staten van Zeeland, die in eer ste instantie vergunning gaven tot ge bruik van deze lokalen, en aan den Mi nister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, die zich daarmede veree- nigde. Dan moet ons een woord van dank van het hart voor de commissie van in richting. Over haar werk moet niet licht

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1924 | | pagina 1