vverd een straf van f 20 tof 40 dagen gevorderd. Npg werd behandeld de zaak te^eu W. A. M. uit Middelburg, die volgens den rijksveldwachter Kooman, toen deze hem verbaliseerde wegens verboden nc- derlage, hem een som van f 300 beloof de als hij de zaak zoo liet Bekl. zeide, dat hij gezegd heeft als je de zaak mei rust laat zal je wel f 300 kunnen ver dienen do gezonden goederen waren niet van beid. maar van zekere ii Rips® De eisch luidde f 75 boete subs, tijgen hechtenis. ïu al deze zaken en ook in eenige betreffende verboden vervoer en uit roe?werd de uitspraak bepaald op 8 April. Vrijdag, deed bovengenoemde recht bank uitspraak in de door ons reeds ver melde zaken, waarbij zijn veroordeeld wegens poging tol diefstal M. J. W., 28 j., werkman, Middelburg, na gedaan verzet en met verandering der 1 m. gfev. straf tot f 20 b. s. 20 d, h. diefstal: M. d. L., 19 j., werkman, St. Jan-sleen, gedetineerd, tot 6 m. gev. straf, met aftrek voor-arrest; P. J. V., 17 j., zon der beroep, Osscnisse, tot 2 m., en E. B. v. d. V., 16 j, veldarbeider, Biervliet, gedetineerd tot 8 w. gev. straf, de laatste met aftrek voor-arrest, en \V. D-, 39 j., lijnwerker, Vlissingen, tot 1 m. voorw. gev straf, met ©en proeftijd van 3 jaar; medeplichtigheid aau diefstal: D. M M., 16 j., zonder beroep, Breskens, tot f 10 b i. 10 d. h diefstal met braak. J. F. d. V., 34 j., jager, A F. P., 27 j., E. d. V., 26 j., veld arbeiders, en J. v H., 24 j., mijnwerker allen Sas van Geut, gedetineerd, allen tot G m. gev. straf met aftrek voor-arrest: vernieling en bedreiging: A. v. 0. 42 j., koopman, Koewacht, tot 14 d, gev. straf; verboden vervoer van steenkolen: D. H. d. W., 35 j., yischkoopman, Hontenis- se, tot f 10 bj. s. itö d. h. |ea gelegenheid geven tot hazardspel B. I., 41 j., arbeider Sas van Gent, tot 1 m. gev straf. VrijgesprokenA. C. v. M., 41 j., hvr. van C. G., Terneuzen, beklaagd van een voudige beleodiging; F. d. 1. R., 40 j., ar beider, Sas van Gent, en P. B. M., 36 j., landbouwer, Sluis, beiden 'beklaagd van verduistering, en A. J. K., ~24 j., machi nist, IJzendijke. beklaagd vpn vernielingj iUKOCL, NIJTKHKD EN TiSSOlEEU. Door do N. V. „The Vitrite Works" wordt over het afgoloopen jaar een di vidend uitgekeerd van 20 pCt (v. j. 22 pCt.) Op de winsthewijzen wordt uit gekeerd f51.41 (v. j f50) per winst bewijs. Gisteren, Dinsdag, deed bovengenoem de rechtbank uitspraak in de door ons reeds vermelde zaken, waarbij zijn ver oordeeld wegen» diefstal. J. M. d. K., 14 j., koopman, beider, Goes, tot 6 w. gev. straf, J. A, S., 15 j., los werkman, Ierseke, tot 1 m tJscbool, en J. W., 41 j., en A. v R., 26 j., werklieden, Westkapelle, beiden tot 1 w. gev. straf, en M. C. K., 13 j., zonder beroep, Ierseke, tot f 20 b. s. lm. t- «cbool en A. J. B., 18 j., veldarbeider, EUewoulsdijk, tot f 10 b. s. 10 d. h. weerspannigheid: S. d. H., 33 j., veld arbeider, Oostkapoile, tot f 7 b. s. 7 d. hechtenis; eenvoudige beieediging: W. &f. W., 62 j., zonder beroep, Kondekerke tot 7 10 b. s. 10 d. h. en overtreding distributiewet: M. J. R., 33 j., bakker en winkelier, Kats, tot f 50 s. 50 d. h. Voorwaardelijke veroordeeld wegens op lichting- Ch. A. J. W., 40 j., bioscoop explicateur, Middelburg, tot 3 m. gev. straimet een proeftijd van 3 jaar. Voorts zijn nog "V) personen vèrooracefd wegens poging tof verboden vervoer enz. Vrijgesproken J. C. W. 15 j"., zonffer beroep, en J. N. F., 32 j., stoker, belden O. en W Souburg, beiden heklaagd van diefstal. LEGER EN VLOOT. - Officier van gezondheid 2e ki. F®ink is overgeplaatst van Middelburg naar Amersfoort. Luitenant ter zee 2e ld. Wi. Harm- sen is te Vlissingen geplaatst Mn boord van Hr. Ms. pantserhoot Friso. - De kapitein L. J. Richer van het 14e reg. inf. is ^detacheerd bij de mi- Ifiaire verkenningen te 's Gravenh^je. POST BN TELEGRAFIE Benoemd tot brievenbesteller to VHss in gen ingang 1 April sls., J. W. de Smidt aldaar. Do commissie ingesteld door een «antal vakveréenigjingeu bij den post-, telegraaf- en telefoondienst, omvattend gfedeefte ran het geheels personeel heeft een spo©d-£iudiëntie aangevraagd bij den minister van waterstaat, om mot klem aan te dringen op onmiddellijke invoering van do minjsterieele voorstel len, welke de permanente salariscorami-s- sie, naar verluidt, niet afzonderlijk in behandeling wenscht te nemen. De commissie is voorts voornemens gehoor te vragen bij de ministers van financiën en binnenlandsche zaken, om den ernsligen toestand, waarin het jier- soaeel verkeert, 6e gespreken, met ver-, zoek om medewerking je verteenen aan tfe plannen van mini-at er Kéni^. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. In de heaenmiddag onder voorzitter schap van den burgemeester, den heer P. Dunton Tak gehouden vergadering ran den gemeenteraad waren aanwezig 15 leden. Afwezig waren de hoeren Van Andel en Bolle. Ingekomen waren de volgende stukken Fen adres van een 9-tal typografen al hier, die mededeelen dat zij tusschen' 5 en 12 Maar hun aanslagbiljet van de» II.O 1918/1919 hebben ontvangen, welkj bedrag voor of 30 April invorderbaar is in tien gelijke termijnen; dat thans tus schen de uitreiking en den vervaldag een tijdsruimte ligt van slechts 6 weken dat zij aangeslagen zijn voor bedragen van f 12—f 24; fcbaf zij dus dit bedrag in dien korten termijn zouden moeten voldoen, wat hun, vooral thans met den besten wil niet mogelijk is, aangezien het weekloon steeds wtofdt opgeteerd en dan nog een tekort overblijft; dat zij bereid zijn al is dan ook de hooge aanslag voor hen zeer drukkend, deze vle voldoen, mits hen daartoe gclcfjenjieid geboden- wordt door het stellen van een ruimeren termijn dan 6 weken. De Aleer Cornelisse heeft geen be zwaar ,om het adres in handen van B. en W. te stellen ter afdoening nadat de bur- geineesler toegezegd heeft, dat aan het verzoek zooveel mogelijk zal worden vol daan, maar dringt aan op vlugge uitrei king der biljetten. De voorzitter zegt, dat dit komt door het laat betend worden der ko hieren van de rijksin komstenjbelasting. Een adres van P. Bruel en J. H. Hoo- gesteger. die er op wyzen, dat zij teleur gesteld zijn over de geringe verhooging, diï lien als amanuensis in natuur- en scheikunde aan het gymnasium werd toe gekend, slechts bed rijende f 16.67 en f 15. Adressanten meenen dat het niet juist is dat hunne betrekking als oen ne-« venbetrekking wordt beschouwd, daar toch ook de leeraren in die vakken goed worden betaald volgens de rijksregeling en dit voor hen ook zou moeten gelden, mede met het oog op het pensioen. De gemeente heeft het vrije gebruik van de verzamelingen der R. H. S. en dan is het billijk, dat de gfemeent© tenminste het r>er;oneeL.een salaris a^ft_eveoredig.aafl sterdam bijv is het salaris f 700—f 1000. Hot adres werd in handen gesteld van B. en W. om advies. Hei reeds gepubliceerde verslag van de Gezondheidscommissie. Een schrjjven van den Minister van L., N. eti H naar aanleiding van een schrij ven van Burg. en Weth. over dfe aardnp- peivoorziehmg. Medegedeeld wordt, dat alle bestellingen voor de gemeente Mid-/ delburg zijn opgedragen aan den Zeeuw- sclion Bond van Aardappelen, 'Fruin en Groentenexporteurs „Ons Belang" te Goes. Middelburg heeft dus uitsluitend aardepjK^en gehad, die in de provincie Zeeland of in het naburige westelijk ge deelte van Noord-Brabant zijn Verbouwd. De bestelling voor de derde periode werd voor de helft in zand en voor de helft in ldcisardappelen uitgevoerd, terwijl aan de orgsrisatie werd opgedragen, "de bestel lingen voor de vierde en rijfde periode nfimeae voor de reservc-bostelling, voor 75 in zand- en 25 in kleiaardap- pelen uit te voeren. Te Middelburg wor- deu niet voldoende (aardappelen ver bouwd om in eigen behoefte te voor zien. Aangezien de gemeenten aanspraak kunnen maken op een zoo billijk moge lijke veTdeeling van ih Zeeland betore soorten is het den minister niet mngenjfc ze alleen in Middelburg t© doen distri- buoeren. Voor kennisgeving aan^nomen. Het beredeneerd verslag over hetgeen ter verbetering der Volkshuisvesting te Middelburg in 1918 is gedaan, waaruit blijkt, dat aan een eigenaar verbetering van perceel It 336 werd bevolen en later aan hem en ook aan een. in 1917 reeds aangeschreven eigenaar van perceel T 153 uitstel werd verleend. Benoeming secretari Aan do orde was de benoeming van een gemeente-secretaris, waarvoor de aan beveling luidde mr. M. W. C. van der Veur, gemeente-secretaris van Gouda en oir J. P van Rossum, gemeente-secretaris van Vlissingen. Benoemd werd de heer Van der Veur mot algemeene stemmen. BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 2.13 u. 5 <y0 Nederland 1919 94. 4»/? o/o Nederl. 86; 2% ofe' Nederl. iW. Schul d53; 3 o/o' do. Oblig. 63; 3 °/o do. Cerlif. 62% Cert. Ned. Hand. Mij. 188; Aand. Ned. Ind. Handelsb. 233; Kon. Petrol. Aand. 654—656, Geoons. Iloll. 278—275; Cult. Mij. Vorstenlanden 152; Aand. Deli Maat. 508; Aand. Amsterd. Deli 256; Amsterd. Rubber 192, Nederl. do. 108. Ned. Amerik. vaart 407; Ned. Scheep vaartunie 255; Kon. Holt. Lloyd 173; Kon. Ned. Stoomb. Mij. 231, Aand. Pakei- vaarl 243. 4 o/i Oostenrijk Jan.—Juli 26%. Anaconda 129; Steels 93%, Eri©2li/8 Southern Railway 28%Union Pacific 88%; Common Marine 28%Prefered do. 137. Car and Foundry 88%Common Marine 28%, Prefered do. 134 een ze vende; Maxwell Gr. C. v. A. 19%; Max well Land Cert. v. Inc. 25%. Bussen 22%, vaster. Hope 24%. Bc.urs algemeen gereserveerd. IUI6EBLUKE MAND Goe s. Van 22—25 Maart, Overleden: M. C.. de Munck, z. 3 m., B. J. Terheijdcu, weduwe van P. A. Pennings, 71 j. J. M Verrjjzer, z. 11 mnd. SCHEEPVAART. Transatlantische lijnen. An dijk, 25 Maart v.m. van Rotter dam n. New-York; Djebbes, p 22 Maart Kaap Finisterre, Rotterdam Java; Maasland, 21 Maart te Per- nambuco v. Cardiff; Sindoro, 25 Maart te Falmouth, Rotterdam o. Java, an tal us, 20 Maart te Now-York, Li- verpool n. Java. HET OUDE REGIEM BERLIJN, 26 Maart (Tel.) De volks demonstraties tegen de verbrokkeling van Duitschland, die Zondag werden op louw gezet zijn in plaats van een ma nifestatie van het Duitsche volk een demonstralie van Al-Duitsche cn natio nalistische elementen geworden. De sprekers, die de politiek der regeerin;_ verdedigden, werden systematisch gein4 lerrumpeerd. Later werd ook nogrnct hoera's op den keizer en met zwart- wit-roode vlaggen op straal gedemoa-, slreerd. Het hoogtepunt vormde een demonstratie voor 'Lüdendorff, die zich fn de nabijheid van de Engelsche lega tie bevond. UIT BOEDAPEST. LONDEN, 26 Maart (V. D.) Naar uit Boedapest wordt gemeld is kolonel Vilc, het hoofd van de Fransche militaire missie, gewond en gevangen genomen. (Kolonel Vik was de man, die Hongarije het ultimatum der Entente" overhandigde, hetwelk de aanleiding werd tot het aftreden der regeering die de bestuursmacht overgaf aan het proletariaat. Red. M. Crt) REGEERINGSYISCH. De burgemeester van Middelburgtóaakt bekend, dat voor houders van viseh- kaarten op Donderdag e.k. bij de firma Van Dort, Segeerstraat, regeeringsvisch 'kookschelvisch h 45 cent per K.G.) ver krijgbaar is, en wel op bon 15 van s voorin. 8—10 uur de nos 1 3000; 's voorm. 10 uur de nos, 3001 en TE HOUDEN AANBESTEDINGEN. Dinsdag 1 April 1919, 1 o. in Diree- tiegebouw te Cadzand. Herstel enz. waterschap Tienhonderd en Zwarte Zie Midd. Crt. 15 Maart Donderdag April 1919, 1% a levering straatklinkers voor den polder Walcheren. Zie Midd. Crt. 22 Maart. Zaterdag 5 April 1919, 11 u., in hèt bestedingslokaal te Kats: onder houdswerken aan Lefcdert Abra- hnrapolder. Zie Midd. Crt. 6 Maart. Dinsdag 8 April 1919, 12 a., ten huize van C. Rijstenbil to Scher- penisse. Herstel enz. cat. water schap Scherpenisse. Zie Midd. Crt. 22 Maart. Dinsdag 8 April 1919, 11 u. hef gemeentehuis te Burgh. Herslel enz. Burgh- en Westlandpolder. Zié Midd. Crt. 22 Maart 1919. Woensdag 9 April 1919, 2 u. in de Directiekeet. herstel enz. Zimmer- manpolder. Zie Midd. Crt 22 Maart 1919. Vrijdag 11 Apnt 1919, 11 a. in 't Ge- meentehuis lo Kortgene: div. wer ken aan den Annapoider. Zie Midd. Crt 9 Maart. BEKENDMAKINGEN. hoogcr. Middelburg, 26 Maart 1919. De Voorzitter voornoemd, *P. DUMON TAK. ZEGELWET TER ZAKE DISTRIBUTIE, De Burgemeester van Middelburg, Gezien de desbetreffende circulaire wui 'den Minister van financiën, d.d. IfMaart 1919, ofdeeling' Zegel en Comptabiliteit no. 40, brengt ter kennis van belanghebbendje&i dat de vrijstelling van artikel 37, no. 10, jo. artikel 32 no[ 4 der Z,cjgel^ wft 1917. niet toepasselijk ia op de kw i tan tién door grossier* en kleinhandelaren, onderscheidenlijk aan detaillisten en verbruikers afgegeven Middelburg, Ren 21 Maart 19 f9. De' Burgemeester mcKL-: P. DUMON TAK. MILITIE. De burgemeester van Mtddolbnr}*, brengt bij dezen ter kennis van belang hebbenden, dat het register van de in dit jaar voor de militie ingeschrevenen, be nevens liet daaruit opgemaakte alphabe- tisch register voor elk op de secretarie ter lezing1 zal nederliggen van ïlcn EG Msart tol en met 3 April a.s. cn dal tegen register en lijst, binnen de» tijd der ternederlig^ing, bezwaren kun nen worden ingebracht bij den Commis saris dei Koningin in "de provincie, door middel van een daartoe strekkend, op on gezegeld j>apier gesteld, verzoekschrift, welk verzoekschrift zal moeten worden ingeleverd bij den burgemeester tegenbe wijs van ontvang. Middelburg, den 25 Maart 1919. De Burgemeester voornoomd, P. DUMON TAK. INLEVERING OPPLAKBLADEN VETBONS. De directeur van het Gemeentelijk Dis tributiebureau maakt bekend, dai win keliers hun opplakbladen met vetbons 7 met bons no. 212 op zijn bureau (afd. levensmiddelen boven achterkamer) cp Donderdag 27 Maart 1919 e.k, véór 4 uur moeten inleveren. Middelburg, 26 Maart 1919. De Directeur voornoemd H. P. STAAL. GEM.-SECR MIDDELBURG. In de heden gehouden raadszitting werd de heer mr. M. W. C. van der Veur, gemeente-secretaris van Gouda, benoemd tot secretaris dezer gemeente. STAATSLOTERIJ, de treklciaS 7t"t heden vieteu prf re» cp ie navolgende Unmrmee®: {1000 922 1397 f 400 7799 f 200 16503 18069 f 100 9809 9886 11771 12888 20799 BERICHTEN UIT DE TWEEDE OP LAGE TAN ONS VORIG NUMMER UIT DEN HAAG. Tweede Kamer (vervolg). Spre ker zou gedeeltelijke heffing ineens wil len van 200 250 miilioen, doch eer^t als over 2 3 jaar de toestanden Defer rijn geworden. De accijnzen zouden even redig zwaar drukken op den aröoiders- cn middenstand cn groote bezwaren mee brengen voor handel en industrie. Hij erkent evenwel, dat do indirecte belastin gen niet geheel zullen zijn te missen. Hij is tegen een belasting op de vermo» gensvermeerdering en wil echter wel een heffing in een maat van de waardever meerdering van het Onroerend goed en de schepen. Voorts beveelt hjj staats- erfrecht aan. UIT HONGARIJE WEENEN, 25 Maarl (V. D.) In, Boedapest heerscht thans rust. Men is begonnen met de socialiseering der be drijven. Do Hongöarsche Toode garde trekt legen Roemenië op, terwijl blijk baar uit Rusland een sterk leger even eens daarheen op weg is om met de Hongaren samen te werken. DE LEVENSMIDDELEN NAAR DUITSCHLAND. BERLIJN, 25 Maart (V. D.) Volgens berichten uit Zwitserland liggen aldaar levensmiddelen opgestapeld tot een be drag van één milliard francs, voor Duitschland bestemd. Deze levensmid-* delen zullen niet worden verzonden, alvorens he t voortoppige vredesverdrag ia geteekand. BOTER. De burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat de Minister van L., N. en H., gezien artikel 8 der Distributiewet 1916, heeft goedgevonden, met ingang van he den in te trekken de navolgende beschik kingen a. van 19 April 1918, no. 26997, af- deeling Crisiszaken, bureau Volksvoeding, houdende verbod van aflevering en ver voer van boter; b. van 3 Augustus 1918, no. 43702, afdeeling Crisiszaken, bureau Volksvoe ding, houdende verbod tot botppbereidiag ^tornverbod^^ewijzi^d bij ^beschikking ling Crisiszaken, bureau Volksvoeding, c. van 8 Augustus 1918, no 44180, af deeling Crisiszaken, bureau Volksvoeding, voor zoover het betreft aanvraagformulie ren voor ontheffing karnverbod. De Burgemeester voarnttuttd, B. DUMON TAB. KOFFIE. De burgemeester ran Middeiburgmaakt bekend, dat de Minister van L., N. en li., gezien artikel 8 der Distributiewet 1916 en artikelen 5 en 7 van de Distributiere geling voor Thee en Koffie, dd. 5 October 1917, no. 808 B, afdeeling Crisiszakcn bureau A. Z.- heeft goedgevonden (e bepalen 1. De leveranciers van kotfie aan de taillisten zullen in het tijdvak van 27 Maart 1919 tot en met 24 April 1919 aan detaillisten mogen afleveren en wel op oen 2iun door den detaillist over te leg gen bon no. 48 eener Thee- en Koffie kaart 0.1 K.G. koffie, geldende deze hoe veelheid als voorziening in de behoefte van den detaillist voor de geheele maand April 1919. 2. Leveranciers van koffie aan detail listen zullen vóór den aangegeven datum van 27 Maart 1919 geen koffie, bestemd voor die detaillisten, mogen afleveren uit het pand, waar die koffie werd gebrand. 3. Gedurende het tijdviak, hanvangen- de op 1 April 1919 en eindigende op 30 April 1919 zal door detaillisten aan ver bruikers mogen worden afgeleverd op bon no. 49 eener Thee- on Koffiekaart 0.1 K.G. koffie. 4. Bon no. 49, door detaillisten van rerbruikers in ontvangst genomen, mag door den betreffenden detaillist desge- wenscht dadelijk aan zijn leverancier wor den afgegeven. Nader zal worden bekend gemaakt, welke hoeveelheid de leveran cier op dezen bon zal mogen afleveren aan den detaillist nü 26 April 1919. De Burgemeester voornoemd. P. DUMON TAR, THEE- EN KOFFIESURROGATEN. De burgemeester van Middelburg rn&akt bekend, dat de Minister van L., N. cn H., gezien zijn beschikkingenno. 70 afdee ling Crisiszaken, bureau A. Z. dd. 19 Febr. 1918; no. 21189 dd. 30 Maart 1918; no. 23181 dd. 4 Mei 1918; no. 24501 dd. 16 Mei 1918; no. 28473 dd. 22 Juni 1918; no. 32743 G dd. 17 Sept. 1918; no. 32743 D dd. 17 Sept. 1918; on do 34475 dd. 6 Oct. 1918, betreffende» thee- en koffiesurrogaten regelingen; heeft goedgevonden: bovengenoemde beschikkingen in te trokken. De Borgemeeiter B. DUMON «AH. AFLOOP YERKOOPINGEN. Door den notaris Blaupol ten CaJe wera gisteren te Arnemuiden publiek verkocht de hofstede „de Kmitmolen" ih cc gemeente Arnemuiden, in den Wilhel- minapolder, met bijbehoorende landen en dijk, ter gezamenlijke grootte van 16 hectaren 32 a. 98 c.A. (41 g. 185 x\)\ in massa verkocht aan Óen heer C-. I. Dieleman te Vrouwepolder voor f 40.275 Maandag had te E,lle wo utsdijk ten overstaan van notaris Neervoort een. veiling plaats van een hofsleedje met bouw- en weilanden. De verkoopprijzen liepen van f 2000 tot f 4850 per jl.A. Dezelfde percenten bouwland welk» in de eerste jaren van den crisistijd slecht» fv' 1000 tot f 1200 per hectare loonden opbrengen bij weinig kooplust, gingen, nu bij veel kooptust voor ft 4750 per hectare Van de hand. Dinsdag werd te Axel door notaftf J. A. Drogmans ten verzoeke van Jos, Kindt te Axel-Sassing in zijn café aldaar geveild: lo, een woonhuis, aanhoorighe-t den en erf, te Axel-<5assing, groot 1 are 14 centiaren40. ecu wwuUul», schuur tje en erf te Zuiddorpe (Boschdorp), groot "6 aren 10 centiaren of 40 roeden Beide perceelen werden opgehouden op resp. f 2850 en f 850. Dienzelfden dag werd d9or genoom den notaris geveild in het café van den heer Facq te Axel-Sluiskil een woohliuis met schuur en erf aldaar, groot 2 aten 29 centiaren (15 roeden). Kooper Wertt )de heer Jac. Dekker Wz. te Axel-Sassing voor f 2000. AFLOOP AANBESTEDINGEN. Heden werd aan het gebouw van het gewestelijk bestuur icMidde l-burg aanbesteed- 1 het onderhoud van het kanaal door, Walcheren gedurende het tijdvak 1 April 3919 tot en met 31 Maarl 1920. (Raming f 37 000). Ingeschreven werd door de neeren: J. J. Geluk, St. Philipsland, f36.680; Th. Smeuters, Dordrecht, f 36.800; J. «1e Bourgranf en P. J. de Bourgraaf, We- meldinge, f37.285; J. N. D. Bijl, Vlivdn- grn, f38.574; H. Jansen Jz., Middelburg, f 38.900: A. v. d. Straaten Jr., Hansweert, f39.450; H. van Dongen, Dordrecht, f 39 700; H. Gelsing, Roosendaal, f 39.900; P. Dekker, Veere, f 41.980; en 1 hitjet van onwaarde; 2. het onderhoud van de havenwer ken te Breskens, provincie Zeeland, ge durende het tijdvak 1 April 1910 tot en met 31 Maart 1920. (Raming f 6700). Ingeschreven werd door de heeren: f. M. H. v. d. Sande, Breskens, f 6548; Th Cambier, Breskeus, f6588; J. M. H. v. d. Sande, Breskens, f0598; A da Burck, Breskens, f6786; A, la Gas'se, Cadzand, f6874; J. F. Cornolis, Hoofd plaat, f 6992; A. Kaan, Terneuzen, f 8440; 3. het verrichten van verf werk aan ac draaibrug over de binnenkeer- po schutsluis te Vlissingen en van behacjf- werk in gebouwen, behoprende tot de werken van het kanaal door Watchoren. (Bxtraing f 2170). Ingeschreven werd door de heeren; J. L. N. v. d. Ven, Souburg, r 2.182; H. J. NeJissen, Haarlem, 12960; H. Pieteraef Middelburg, f2968; P. Pieters». Vlissin gen, f2980; P. H. v. d. Ben, Heemstede* f 3000; S. Goldstein, Haarlem, f 3595; en 1 biljet van onwaarde. - Door Burg. en Weth. van Hoede- kenskerke werd Maandag aanbesteed de levering van 100 kub. M. onder- houdsgrint franco in de haven aldaar in biggëls vton 1—-6 c.M., teveringKtijd. J Mei—1 Juli 1919. Ingeschreven werd door. Ceutrtdén Grindhandel, Nijmegen, ad f4.63 franc© vóór den wal; H. H, de W|«al, Werken-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1919 | | pagina 2