IHIDDËLBUHGSCI1E COURANT. VERDRONKEN ZEELAND. HET N°. 71. 149 Jaargang. Zaterdag 24 Maart. Middelburg 23 Maart. 1906 Deze courant versohijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prij» per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp. 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THIBnÖHBTBB, VBBWACHTIM6 BM BABOHKTBB. 23 Maart 8 u. ra 35 gr., 12 u. 42 gr., av. 4 u. 39 gr. F. Verwacht: matige N.O. wind, toe nemende bewolking, mogeljjk sneeuw en dezelfde temperatuur. Barometerstandhoogste 769.0 te Stornoway laagste: 741.8 te Nice. Advertentiën20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten on Dankbetuigingen van 17 regels 1.50elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de pl&asting van advertentiën en reclames, niet afkomstig nit Zeeland, betreffende Handel, Ngverheid en Geldwezen, is gerechtigd het Algemeen Adverfentle-Borean A. DB LA MAB N.Z. Voorbnrgvrul 266, Amsterdam. D Hikke. E Dalem. ZUID-BEVELAND: F Relgersbergsche. G Oost. II Buren. I Zimmerman. OOSTELIJK ZEEUWSCH VLAANDEREN: J Noorddijk. K Polders van Ossenisse. L Rummersdijk. M Kleine Hengstdijk. N Zoute. O Groote Hengstdijk. 1? Schaper. de laatste vijf behoorepdo tot het water schap Hengst- en If u in iu e r s d ij k. P Stoppeldijk. Q Paulus. S Kruis. T Oost Vogel. U Eeckenisse, Vitshoek, Oude- Land, Hoof en Stoof V Haven. TV Oude Graauw. X Melo. Y Koningin Emma. Bij deze courant behoort een bijvoegsel, dal, voor zoover het niet hierbij gaat, zoo spoedig mogelijk zal worden nagezonden Op do kaart komen voor do volgende polders, die overstroomd ziju, en wel in 't EILAND THOLEN: 1 Calftm. Suzanna 67. 2 Vogelsang 37. 3 Leguit 74. 4 Oude Kijkuit 70. 5 Slabbecoorn 49 6 Oud Vossemeer 677. 7 Kerke 194. ZUID-BEVELAND !8 Eerste Bath 453. 9 Tweede Bath 285. 10 Stroodorpe 43. 11 Karei 73. 12 St Pieters 87. 13 Nieuw Olzende 168. 14 Molen 40. OOSTELIJK ZEEUWSCH VLAANDEREN 15 Wilhelmus 78. 16 Zande 259. 17 Maria 238. 18 Noordhof 224. 19 Kleine Molen 28. HULP AAN BEBLAND DOOB HET B1.VK Men sohrgft ons uit Den Haag: In verband met hetgeen van verschillende zgden h opgemerkt omtrent door de Regee ring te nemen of alsnog te nemen maatrege len ten aanzien van de waterramp, welke de provinoie Zeeland heelt gotroQen, vernemen wij van aeer bevoegde zijde, dat, vooraoover het rflkrbsstuur hier de behulpzame hand kan bieden, sl het mogelijke zal gedaan worden om d< n nood te lenigen zoowel wat dadelijk te verstrekken hulp betreft als ten opzichte van de jammerljjke gevolgen, welke zich eerst later zullen doen gevoelen. Wat betreft de dadelijke hulp, en wel in verband met de verzakking van den spoordijk te Rilland-Bath nabij wachtpoat 19 kan iederen dag een beslissing verwaoht worden of de aan deelhouders van den Engthchenpolder (Eeraten en Tweeden Batbpolder) de dgken willen herstel len of niet. Zoo niet wat zeer waarschijn lijk is, daar deze maatschappij over niet voldoende geldmiddelen beschikt dan doen zioh twee mogelijkheden voor: 6f hot provin ciaal bestuur neemt met rijkssubsidie deze djjken over en bekostigt het dijkherstel 5! de regeering zal van den spoordgk, die thans sleohta een zanddam is, een zeedjjk maken. Voor beide alternatieven zgn reeds de plannen gereed en een ingenieur van den Riad van Toezicht bevindt zioh reeds ter plaatse. Opgemerkt moet nog worden, dat met het oog op den tegenwoordigen toestand en het gevaar, dat de spoordgk zou kunnen bedreig?*, indien het water bjj naderend springvloedtij rijst, op de plaats van den duiker bg wacht post 19 de toestand niet erger is dan elders langs den dgk. Dat de zandaanvoer naar den plek van het onheil niet vlngger geschiedde, was het gevolg van een opstopping aan het station te Bergen- op-Zoom, tengevolge van het spoor weg-dérail lement, dat de toestand nog gecompliceerder maakte. Vooral ook omdat zich toevallig in den gederailleerden trein waterstaats-ingenieur* bevonden, die tengevolge van dit onheil phy- siek niet in ntaat waren zioh dadelgk naar de door het water bedreigde plaatsen e begeven. Ook ten aanzit n van de overstroomde pol ders van Oad-Vossemeer zjjn reeds plannen opgemaakt en big ven provinciaal bestuur en rjjkaregeering diligent. Wat betreft het verstrekken van militaire hulp is Woensdag nog aan den Commissaris der Koningin in Zeeland opgedragen om aan de betrokken burgemeesters nogmaals te vra gen oi zg militairen verlangen. Vermoedelgk zullen dezen echter eerst noodig zgn als bg afloopend water meer toeaioht op do onbe woonde huizen in de overstroomde polders Wij zijn thaus, dank zij vriendelijke hulp, weer iu de gelegenheid onzen ge- abonne^rden een kaart aan te bieden, gevende een zooveel mogelijk volledig beeld van den toestand, zooals die op dit oogenblik in onze provincie is. Op deze kaart zijn met doorgaande lijnen en met cijfers aangegeven de polders, welke door doorbraak of over- vloeiing zijn overstroomd met gestip pelde lijnen en letters de polders, welke gevaar hebben geloopen of nog loo- pen. Hieronder is achter eiken naam dc grootte van den polder in hectaren vermeld. 20 Van Aistein 404. Op de kaart komen niet voor bij PHILIPPINE: Groot Isabella 37. Inlaag Clara enkele Heet.en op NOORD-BEVELAND: Al te klein 10. Bedreigd waren of zjju in EILAND THOLEN A Anna Vosdijk. B Breede Vliet. 0 St. Annaland.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1906 | | pagina 1