LAATSTE BERICHTEN. Ds oorlog in Ziid-ADrlkti m m n a m B Verschillende Berichten. getuige geweeat te zün, de bedoelde woorden beeft bij ecbter niet gesproken. Nogmaals betuigt bekl. zijn onschuld aan deu moordhg weet ook niet dat iemand Prudentia vermoord heeft- Aan den getuige vraagt de ambtenaar van het O. M. hoeveel glaasjes bier hg met bekl. had gedronken, waarop hg antwoordt 26. Ge tuige was niet dronkende bekl. was wel eenigstina onder deu invloed van het bier. Pieter van de Lsene, de volgende getuige, wonende te Antwerpen, heeft op het laatst van April of in het begin van Mei met bekl. ge werkt. Hg vond hem verstrooider sobeen iets te zQn waarmede de man vervuld was, want »gue gedachten waren niet bg zgn werk. Op zekeren dag kreeg Misseghers door toe doen van getuige in den stal een klap van een paard, waarop bg hem gedreigd heeft den nek af te snyden. Liter vertelde Misseghers hem dat by ken- uis gehad had aan een gehuwde vrouw, die zelf kinderen had, en voegde daaraan toe „ik weet dat er niemand meer mee zsl gaan." Hg zeide ook daarvan meer te kunnen ver tellen, maar dit maar te zullen nalaten. Bekl. geeft toe met getuige by eau patroon gewerkt te hebben, maar ontkende de woorden, hem door getuige toegedicht, gesproken te hebben. Trouwens deze getuige was hem vyandigdit gaf hem natnuriyk geen aanleiding om met hem vertronweiyk te spreken. Cyrille van Reeken, woonachtig te Moerbeke, verklaart, op een vraag van den president, geen vyand van bekl. te zyn en te diens aan zien de waarheid te znllen spreken. April is by met Misseghers in de herberg van Haeok geweest. Zy voerden daar een ge sprek met vrouw Haeek. zy schreide toen en zeide dat zy veel verdriet had, want dat Misieghers haar steeds bedreigde. Getnige heeft Misseghers en vrouw Haeok herhaaldeiyk samen buiten gezien. Bekl. heeft getuige een paar jaar geleden bedreigd, omdat Misseghers op zijn hoeve by zyn vronw was geweest en hg hem daarvan daan heeft gejaagd. Hy meende dat beklaagde het op z|n vrouw gemunt had. Misseghers merkt op dat nit de verklaring van getuige biykt dat hy hem vyandig gezind is. Constant Slabbaert, werkman te Moerbeke, kwam wei eens by vronw Haeok. Hy was daar ook esn dag of acht vóór haar verdwij nen geweest. Hy vroeg haar of zy soms van plan was met Misseghers weg te gaan. Zy zeide toen dat nooit te zullen doen en sprak er toen ook over, dat haar dochter kwaad op haar was wegens hare betrekking tot Misseghers. Da verdediger merkt op dat getnige vroeger voor den reobter-commissaris verklaard heeft dat vronw Haeck op zyn vraag antwoordde: „dat veet ik nog niet." Getuige zegt zich dau vergist te hebben. Hy weet beslist dat vronw Haeck zeide nooit met Misseghers te znllen weggaan. Prudence Coppens, wonende te „klein China", is een paar jaar geleden by vrouw Haeok geweest, die ook wel eens by haar kwam. Zy ontmoette by vrouw Haeok Mis seghers en met hun drieën is toen een gesprek gevoerd over de vet houding tusichen Prudentia en den bekl. Daarby zeide Misieghers dat, als vrouw Haeok niet met hem mee wilde, zy niet door de kunBt zou sterven, maar dat hy ze in riemen snyden zon. Misseghers betwist met getuige by Haeok te syn geweest; by zon daar op klaarlichten dag niet komen. Getuige houdt beslist vol, dat zy de waar heid heeft verklaard. Bekl. biyft even beslist ontkennen daar toen geweest te zyn. Op een vraag van den verdediger of getnige dat zeggen van Misseghers dat hy vrouw Haeok eerder in riemen anydeu zou, had beschouwd als een grapje oi als ernst, antwoordt zy dat «y het ernstig heeft opgevat. Daarna wordt de zitting voor eau half uur geschorst. De zitting heropend zijnde, wordt het ge tuigenverhoor voortgezet. A. M. Mannos, modiste te Gent, heeft in het begin van 1898 gediend by vronw Haeck zy was daar een maand of drie, toen Haeok met zyn orgel de kermis bereisde. Zy hoorde vronw Haeck meermalen over Misieghers oprekenhy kwam daar echter niet aan huis. Vrouw Haeek zeide bang voor Misseghers te zyn, ofschoon zij wel van hem hield. Misseghers wilde met de vrouw wegloopen; en, naar vrouw Haeck zeide, had hy gedreigd haar te willen kapot maken, indien zy niet met hem meeging. De verhouding tuosehen Haeck en vrouw was zeer goednooit verweet Haeok zgn eohtgenoote dat zy het met Misaeghers aan hield. Ook hoorde getnige nooit van twist tuaschen moeder en dochter. Vrouw Haeck had tegen getuige wel eenB gezegd, dat zy vreesde eens een akeligen dood te zullen hebben. Vrouw Haeck zeide nooit aan den wil van Misieghers, om met hem weg te loopen, te zul len voldoen. Karei van Gaveren, werkman te Koewacht, is gedurende anderhalf jaar kostganger ge weest by Haeek. Hy was er ook in April 1899 toen de vrouw naar St. Nicolaas is gegaan. Getuige had van vrouw Haeok gehoord, dat zy den 13en naar St. Nioolaas gaan zou, maar getuige heeft haar niet zien weggaan, wyi by nog te bed lag. Hy is 's avonds tusschen 6 en 7 uur met Verplanke tbuis gekomen en opgebleven tot een uur of elftoon was de vrouw nog niet thuis gekomen. Getuige wist dat er een betrekking bestond iuisohen Miuegheri en vronw Haeok en beeft hem ook wel eeai ten haren huize gezien als de man afwezig was en de kinderen te bed waren. Vrouw Haeek beeft hem wel een* gezegd bang voor Misseghers te zyo, wat getuige aanleiding gaf om haar aan te radeu hem dan niet binnen te. laten. Van vluchten met Misieghers heeft hy vrouw Haeok nooit hooren spreken. Op 69n vraag van den president of getuige Misseghers wel eens bedreigd heeft, of met Haeck besproken heeft Misseghers om bet leven te brengen, antwoordt getuige ont kennend. Getuige heelt nooit in betrekking gestaan tot vrouw Haeok. Bekl. beweert dat getuige eens iu d m stal gezegd heeft, toen hy daar was inet Prudentia, dat hij dio beiden wel deu nek zou kunnen af anyden. De getuige ontkent dit. Hy deelt verder mede dat, als de uiau thuis was, de deur des avonds open was, doch als hy uit was gesloten. Verder verklaart getuige nog, dat vrouw Haeok zeer veel van hare kinderen hield en dat Marie Haeok thuis was in den nacht dat vrouw Haeok werd gewacht doch niet kwam. Paul Verplanke te Stekene verklaart met den vorigen getuige handel gedreven te hebben en dat nog te doen. Hy is 13 April 1899 samen met Van Gaveren naar Koewacht gegaan. Deze is niet in S:ekene en niet in St Nioolaas geweest en niet in gezelschap van Prudentia Vervaet. In den loop van den dag heeft Van Gaveren stellig vronw Haeek niet kunnen vermoorden. Getuige kent Van Gaveren als een ordente- iyke jongen; hy heeft wel eens met vronw Haeok over Misseghers gesprokea. Zy heeft hem nooit gezegd van Misseghers te houden en ook niet hem te vreezen. Van Gaveren, opnieuw voorgeroepen, ver klaart dat Haeck iLa«a verhuisd is. Hy wilde niet te Koewacht blijven, omdat hy den naam Misseghers niet meer kon hooren. Hy zeide ook bang voor Misieghers te wezen en was met vrees vervuld tegen den tyd, dat deze nit de gevangenis komen zon. August de Letter te Geut wordt gevraagd of Misseghers hem niet coub heeft willen over halen om Haeok te dooden. Dat is een jaar of zes geledenantwoordt getnige. Hy ontmoette M. eens en deze vroeg, hem wat hy zon doen ais hy een vyand had. Getuige zeide toen hem loopen laten. Bekl zeide hem „smeer" te znllen geven. Hg heeft hem verder gevraagd of hy Haeok wilde over hoop steken, zeggende dat hy 200 a 300 franken zon willen geven als Haeok dood was. Getnige heeft dat later medegedeeld aan den ryks veld wachter Cremers. Da bekl. ontkent dit. Getnige heeft tydens dit gesprek van MisBe- ghers een ryksd&alder aangenomen, verklaart hy op een vraag van den verdediger. Simon Bazyn, werkman te Stekene, verklaart een jaar of drie vier geleden met Misseghers gesproken te hebben op het open veld. Deze heeft hem gezegd dat hy ruzie gehad had met Haeok en dat by pogen wilde hem in de gevangenis te brengen. Misseghers heeft hem later gevraagd om Haeok of zyn vronw dood to schieten en getuige heeft voorgewend dit te willen doen. Hy is toen samen met Misseghers naar Ant werpen gegaan, om een geweer te koopen. Dat is daar gebeurd en Misaeghers heeft het hem gegeven met 10 francs. Getnige heeft het geweer drie maanden gehouden- Het doodschieten van vronw Haeck zou niet noodig zyn geweest, als Misaeghers zyn plan had kunnen volvoeren om genoemde vrouw by hem thuis te lokken en haar van het leven te berooven. Dat was echter mislukt. Getuige geloofde, dat het Misaeghers ernst was met het plan de vronw te dooden. Misseghers zeide dat hy vronw Haeok baatte, omdat zy hem zyn eer en goeden naam had ontroofd en by voor haar onschuldig in de gevangenis had gezeten. Bekl. zeide dat hy dat alles niet gezegd en niet gedaan had. Dat hy vrouw Haeok zon hebben willen dooden, was niet te rymen met zyn liefde voor haar. De getuige hield vol dat alles zich toege dragen heeft zooals bij het onder eede heeft verklaard. Toen het geweer gekocht is, was Th. van de Moortel daarby en aan dezen Van de Moor tel heeft getuige de gansche toedracht der taak verteld. Op een vraag van jhr mr Schorer zegt getuige nog dat Misseghers, van het dooden der vrouw van Haeck sprekend, zeide dat hy het lijk in het water zou werpen metsteenen bezwaard, opdat niemand het zou kunnen vinden. Op een vraag van den verdediger zegt ge tnige dat Van de Moortel meegegaan is naar den geweerwinkel. Misseghers is met getnige naar den winkel gegaan en heeft het geweer betaald. Prudence Lamyn, vrouw van den vorigen getuige, verklaart dat Misseghers nog wel eens bij haar man kwam; dit deed hy ook eens een jaar of drie vier geleden. Misseghers en baar man bespraken dan het een en ander, wat haar man haar later mededeelde. Getnige's man is met Misseghers naar Ant werpen geweest om een geweer te koopen met het doel dat haar man daarmede op de Koe wachter kermis Haeok zou doodschieten. Getuige heeft vrouw Haeck daarvoor ge waarschuwd, doch deze nam de zaak niet ern stig op en laohte erom. Th. van de Moortel, dokwerker te Antwer pen, verklaart dat een jaar of wat geleden Boryn by hem is gekomen en hem gevraagd heeft mede te gaan naar een geweerwinkel, om daer een geweer te koopen. Boryn en hy hebben een geweer uitgezocht, dat 23 franken kostte, maar Boryn heeft dat niet direct meegenomen. Boryn zeide hem dat, wanneer bjj het ge weer had, hy den man in den bak zou laten steken. B. de Block, werkman te Stekeue, verklaart dat bekl., Misseghers hem meer dan eano heeft gevraagd, of by vronw Haeok van het leven wilde berooven. Dat is een jaar of drie geleden. Ejrst weigerde getuige, maar toen Misseghers hem f 5 gaf, heeft hy beloofd de vronw te znllen doodeu. Hy heeft die belofte echter niet gehouden, maar aan anderen verteld wat hem was overkomen. Da voorzitter vraagt bekl. waarvoor hjj wilde dat vrouw Haeok zou sterven. Misseghers zeide dat het zyn verlangen niet was dat zy gedood zou worden en hy ont kende dan ook dat hy getuige daartoe zou heb ben willen omkoopen; dat had hij niet op zyn geweten. De voorzitter uit zyne verwondering dat bekl-, die terecht staat voor oen zoo gruweiyk feit, het woord geweten nog durft bezigenhy die gedareude den loop dezer taak getoond heeft volstrekt geen geweten te. hebben. Indien zelfs Misseghers de vrouw niet ge dood had, dan nog zou hy gewetenswroeging moeten hebben over wat hg haar en haar ge zin heeft berokkend. Bekl. erkent misdaan te hebben met die vrouw te beminnen en zy ook met hem te beminnenmaar daarom behoeft zy niet ver moord te worden. De, voorzitter merkte hem op, dat hy haar heeft willen dwingen met hem mee te gaan; en dat zy dat niet doen wilde, heeft haar bet leven gekost. Prndentia was bang voor hem, dat is gebleken. Bekl. zei daarop: „wanneer het waar was, dat vrouw Haeok bang voor my was geweest, dan zou zy niet 's avonds alleen met my in het veld zyn gegaan." De getnige De Blok verklaart nog dat Mis seghers hem had gezegd de vrouw 's nachts om 12 unr dood te zullen schieten, wanneer haar man niet thnis was. Daarop worden de getuigen decharge ge hoord. De eerste F. Vermeiee, landbouwer te Koe wacht, verklaart, na op het gewicht van den aed gewezen te zyn, te wonen recht over K. van Wensberghe. Deze gaat gewooniyk tus- achen 8 en 9 uur te bed. Hy heeft zyn ver stand wel, maar laat zich nog al eens wat wya maken. Getnige B. Dhert te Moerbeke, een familielid van Misseghers in den vyfden graad, deelt mede dat Van Wensberghe een rare was. Hg heefc echter nooit getwijfeld of hy wel by zijn verstand was. Hy laat wel eens een grapje mat^zieh maken, om een boterham of zoo iets te krygen. De getuige deelt eenige staaltjes mee,van de grappen, die men met Van Wens berghe uithaalde. Men liet hem met medailles op door het dorp loopenmen gaf hem recla mebiljetten en zeide dat het bankbiljetten waren. Op een vraag van deu ambtenaar van het O. M. verklaart getuige dat Van Wensberghe oena had aangenomen een molen te vervoeren met viaehnetten. Hy deed al die dingen om gratis een glas bier te krygen. Petras de Schepper te Antwerpen verklaart dat lang vóór 13 April Misseghers met hem gesproken heeft om in Antwerpen te komen werken. 4 Mei is Misseghers daar gekomen en zooht een plaats in een stalhondery, welke hy vond. M. ia by getuigen gebleven tot 12 Mei, toen ia hy naar Koewacht gegaan en 13 Mei teruggekomen. Misaighers heeft hem wel eens gezegd dat ny dacht dat een der knechten in de stal hondery een vyand vaa hem was. Gevraagd of getuige vond dat Misseghers iu Mei dezelfde was dan vroeger, zeide hy aiets vreemds aan hem te hebben gemerkt. Getnige heeft tijden» M. bQ hem vertoefde niet gehoord van het verdwynen van vronw Haeok. Over deze ia ook by hem thnis niet door Misseghers gesproken. Coleta Maul, de volgende getnige en vrouw van den vorigen, verklaart dat Misseghers als reden voor zyn komst naar de stad had opge geven dat het op 't land hem niet beviel. Getnige wist van de betrekking tnssohen bekl. en Prudentia, maar heeft niet over haar met Misseghers gesproken. Prudent van WaeB te Koewacht verklaart op een avond, na 16 April, te 9 nor met gijn broeder, Misseghers en Poppe, hebben staan praten. Het kan omstreeks den 23en geweest zyn. Getuige verklaart verder nog dat op een avond, ongeveer 10 dagen na het verdwynen van vrouw Haeck, hy met anderen in een scheerwinkel was. Verder zegt getuige dat de aanwezigheid van Misseghers te Koewacht het vermoeden wettigde dat vrouw Haeck niet ver weg zou wezen- Misschien was zy by Misseghers of ten hnize van Weymans. Getuige hoeft nooit met Misaeghers over de reis naar St. Nioolaas gesproken. Hem is van om het leven brengeu van vronw Haeok niets bekend. Hy heeft zich ook nooit in gissingen ver diept wie haar zou kunuen vermoord hebben. Misseghers heeft wei eens een kruiwagen van getuige geleend, maar weet niet dat bekl. die eens een nacht heeft gehouden. Op een vraag van den ambtenaar van het O. M. of getuige de gelegenheid van Weymans kende, antwoordt hy toestemmendby is daar wel eens een enkele maal geweest. Clement van Waes, de volgende getnige, vader van den vorige, leende MisiegherB wel eens een kruiwagen, nadat by zyn goed ver kocht had's nachts heeft by dien echter nooit van hem gehad. Eenige dagen na het verdwijnen van vrou w Haeck heefc hy met syn zoon en Misseghers staan praten. De laatste vroeg hem toen of h y hem de volgende week zou willen helpen bj| het haver saaien. Edmond van Waes heeft in het voorjaar van 1899,20 April, op verzoek van Misieghers diens land met haver bezaaid. Da haver om ta zaaien is niet per kruiwagen naar 't laud gebrachter is in 't geheel geen kruiwagen gebruikt. Getuige beeft denzslfden morgen mest op het 'i middags bezaaide land gebracht. Die inest was gehaald op Misieghers hofhet was geen beer maar koemest. Zy was byzonder vochtig en ia met kar eu paard vervoerd. Getuige verklaart dat hy als loon een cent van de roe kreeg. P- Beernaert te Koewacht verklaart om trent Van Wensberghe dat deze een liohtge- loovig man is, dien men wya kan maken wat men wil. Hy doet daaromtrent een verhaal, waarin ook het vervoeren van een molen door middel van viscbnetlen ter sprake kwam. Van Wensberghe had dat aangenomen maar, voegt getnige er naif bjj, er is niets van gekomen. Getnige kan niet zeggen of de man al of niet goed by zyn verstand is. Alois de Vos, de volgende getuige en land bouwer te Koewacht, is in den nacht na het ontdekken van het ïyk van Prudentia met den burgemeester en Cremers in de woning van Misaeghers geweeat. Bekl. was niet thuis en het gaheele perceel was vuil, ook de kelder, waar nog ongeveer 150 kilo aardappelen lagen. Die aardappelen zyu later uit den kelder gehaald. De bekl. deelt, op een vraag van den voor zitter, mee dat by by den koopdag van zyu goed niet al zgn aardappelen had verkocht; hy bad er wat overgehouden. Hoeveel weet hy niet. Op een vraag van deu ambtenaar van het O. M. zegt getuige dat de burgemeester hem verzocht had mede te gaau naar de woning van Misseghers om te zien of deze daar was. Zy hebben het geheele huis doorzocht. Daarna komt Jozef Misseghers, de broeder van den bekl., wonende te Brasiel, voor de rechtbank. Hy wordt bolton eede geboord. Hg deelt mede dat de bekl. in den avond van 1 Mei hem te Brussel heeft bezocht. Hy bad hem niet verwaoht. Het waseea vriendschapsbczoekbeklaagde is 'a nachts gebleven. Hy trachtte een plaats te vinden als stalknecht, waarvoor getnige hem eenige adressen gaf. Bekl. is vroeger, voordat hy geloot had, slagersknecht geweest. Hy was dat eenige jaren. Getuige woont zeven jaar te Brussel en dit bezoek was het eerste dat zyn broeder hem bracht. De bekl. bevestigt dat hy, na geloot te hebben, het slageravak heeft beoefend. Hy is in het geheel een maand of zes zeven in het slachtersvak geweest. Zelf heeft hy nooit geslacht. Toen hy zyn broeder in Brussel bezocht, heeft hg getracht een plaats als slagersknecht te krygen. Getuige zegt dat zyn broeder, toen hy hem bezocht, hem niet veranderd voorkwam; hy maakte niet den indruk dat hem iets kwelde. Getuige kent zyn broeder niet als iemand die voor niets staat en veel dnrfc. Op een vraag van den verdediger verklaart getnige dat de bekl. den eersten morgen na zyu komst tot eeu uur of tien geslapen heeft. Hg bleet een dag of vier. By het verlaten van de tribnne drukt de getHige zyn broeder de hand. Daarop wordt de zitting geschorst tot Zater dagmorgen te twaalf nar, wanneer nog twee getuigen décharge moeten worden gehoord. Dan znllen waarachyniyk de ambtenaar van het O. M. en de verdediger aan het woord zyn. 's Gravonh&ge. Het leerplioht ontwerp aeeft, is onze correspondent goed ingelicht, in da afdeelingen der Eerste kamer by de meerderheid instemming gevonden en tot geen aitvoerige beschouwingen aanleiding gegeven. Heden is ia de vergaderzaal, dier Kamer eene bijeenkomst gehouden door het Neder landsob Landbonweomiié. Hnlde werd gebracht aan den directeur- generaal voor den landbouw, mr Siekess, in verband met de aanneming der boterwet. Da commissie voor het landbonwverslag werd met 2 leden uitgebreid. Ter nader onder zoek der voorstellen omtrent dat verslag is tot lid van het dageiyksch bestuur, ter ver vanging van den heer Max Haan, benoemd de haer dr G. W. Bruinsma te Breda. Aan het dageljjksch bestuur werd opgedra gen de vraag betreffende de imiehting van zaivelfabrieken nader te onderzoeken, zoo noo dig voorgelicht door deskundigen. Tweede kamer. De heer mrMarchant? het nieuwe lid voor Deventer, heeft heden zitting genomen. By de voortgezette behandeling van het ontwerp tot berechting van jeugdige personen is, na bestrijding door den heer Troelstra, met 45 tegen 14 stemmen aangenomen hot beginsel van voorwaardeiyke veroordeeling tot gevangenisstraf, die nog kan worden onder gaan nadat de dwangopvoeding afgeloopen is. Aangenomen is met 44 tegen 23 stem men een vooratel-Wiliioge-Van Asoh van Wyek, om de bevoegdheid te laten om sommige misdadigers ook tussehen 16 en 18 jarigen' leeftijd niet te straffen door berisping, geld boete of dwangopvoeding, maar de gewone straffen van het wetboek toe te passen met uitsluiting van heohtenis. Op voorstel van den heer Van Karnebeek is besloten dat geldboete niet wordt opgelegd, als biykt dat de delinquent die niet uit de opbrengst van zyn arbeid kan betalen» Op voorstel van den heer Troelatra o. a. ia besloten, dat geen straf of berisping wordt opgelegd by ontkentenis van het feit. De overige wy zingen van het strafrecht z|ju goedgekeurd. Amsterdam, la de vergadering der Maat schappij van weldadigheid werden het jaar verslag en het financieel rapport, ua korte beantwoording der gedane vragen, goedge keurd. Ingekomen was aau giften van onbe kenden f 2000 voor aankoop van draagbaar spoorf 200 voor aankoop van heidegrond. Tot leden der commissie tot hot nazien der balans werden gekozen de heeren Frowein te Den Helder, Van der Tank te Groningen eu Boissevaiu te Amsterdam. Besloten werd oin agent Van der Veen weder voor een jaar aan te stellen. De heer Van Namen werd^uuauiem miuus óen stem herbeuoemd tot commissaris. Besiu- ten werd om ook dit jaar geen nieuwe hui* gezinnen op te zenden. Het aantal stakers onder de houtwerken bedraagt ongeveer 500. De stuwadoors aan de Houthaven zullen waaracbyniyk de eiichea omtrent het loon inwilligen. Ook by de firma Van der Menleu en Van Espen is het werk gestaakt. De heer Van Voorst, aan de Overtoom, ont ving dreigbrieven, die hy by de politie depo neerde. Bevorderd tot doctor iu rechten op stel lingen de heer C. A. vau Renterghem, geboren te Heiukenszand. Batavia. Volgens bericht uit Atjeh is Panglima Poiiw in het dybeen gewond. Tientsin, 7 Juni. Ongeveer 20 myieu van bier in da richting naar Peking wordt ge vochten tassehen Cbiueesehe troepen en Boxer*. Donderdag is gevooht6n op den weg naar Takoe. 75 Britsehe zeesoldaten wachten aan het station op verlof om naar Peking te gaan. Londen 8 April. De correspondent van Daily Express had in een spoorrytuig met Kruger en Reitz een onderhoud, waarby Kru- ger zeide dat de oorlog door het bezetten van Pretoria niet geëindigd is. De burgers De- sloten vast tot het uiterste te vechten en zich niet over te geven, zoolang nog 560 ge wapende mannen in het land waren. Hy waa niet voornemens een schuilplaats te zoeken op het Hollandseh oorlogsschip voor Lorenzo Marqueshg zou het land niet verlaten. Naar de Times nit Lorenzo Marquee ver neemt, worden 100 Holl»ndiche vluchtelingen aan boord van de Friesland verzorgd. M&foklng, 29 Mei. Kolonel Plumer be zette gisteren Zeerust, zonder tegenstand te ontmoeten. Gampball, 5 Juni. Warren trok gisteren met een sterke macht van Gaterspruit naar het Noorden en beden, zonder tegenstand te ontmoeten, Campbell binnen. H E R IJ a De heryk 'der maten en gewichten heeft plaats in de navolgende gemeenten en op den tyd daarby vermeld: Zierikzee, ook voor Kerkwerve, 11, 12,13, 14, 15,16, 18, 19, 20,21 en 22 Juni. Brouwershaven, ook voor Duivendijke, 2 eu 3 Juli. Zonnemaire 4Juli des voormiddags. Noordgouwe 4 Juli des namiddags. Dreisohor 5 Juli. Eikerzee 6 Juli des voormiddags. Ellemeet 6 Juli des namiddags. Renesse 7 Juli des voormiddags. Noordwelle,ook voor Serooskerke(Sohouwen), 7 Juli des namiddags. Haamstede, ook voor Bnrgh, 9 Juli. Ouwerkerk 10 Juli des voormiddags. Nieuwerkerk 10 Jnli des namiddags. Oosterland 11 Juli. Bruinisse 12 en 13 Juli. Het laatBtgeplaatste goedkeuringamerk moet voortaan, op gevaar van straf, gedurende twee jaren ongeschonden worden bewaard. De verificatie van gewichten beneden het gram (miligram-gewichten), wegens de daartoe noodige fijne balans, geschiedt uitsluitend aan het ykkantoor te M i d d e lb ur g. Verkoopingen en Verpachtingen in Zeeland. Datum Plaata. Voorwerpen. Informatiën." 12 Juni Vliatingen, Hnizen enz., Bosch. 13 Middelburg, Inspan, Verhuist, 19/20 - Vlissingen, Inboedels, Marot Tak» 2L Middelburg, Huizen enz., W.Verstegen 21 Ternenzen, Gronden, De Ridder. 22 lerseke, Huizen eni.. De Vos. 23 2outelan.de, Bouwland enz Tak. 83 Kondekerke, Hofstede, Maret Tak en Loeff 27 Koudekerke, Hofstede, Loeff. 4 Juli Kondekerke, Inspan, Maret Tak en Loeft. 11 Wolf aartsdijk, Vruchten, De Vos. LI 0 W. Sonb., Inspan eni., Tak. N.&8t.Joosl., Hofstede, Verhulst. N.&St.Joosl., Hofstede, Tak. 1 Aug. Wolfaartsdijk, Inspan, De Vos. De Boningbü is de titel van een werkje, geschreven door den heer Heimans, uitgegeven by den heer Kluwer te Deventer en one te; beoordeeüng toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1900 | | pagina 2