MIDDELBURGSCHE COlRAvT. Zaterdag 9 Juni. N°. 134. 143" Jaargang. 1900. Deze courant verschijnt d a g 01 ij k s, met uitzondering van Zon- en feestdagen, ftjjB, per kwartaal, zoowel voot Middelburg als voot alle plaatsen in Nederiand franco p.p.,/S.- Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. Thtrmsmetir Middelburg 8 Juni 8 u. vm. 57 gr. 12 u. 65 gr. av.4u.62gr.F.Verw. m. Z.W. w., z.bew.buiigw.w.v.t. Agwnteift Te Vlissingen: C. N. J. de Vet Mestdagh; tfl Goes: A. C. Boluyt, firma Wed. de Jonge. AdvertentiSn: 20 esnt'per regel. Seboorte-, dood- en alle andere familieberichten m Dankbetuigingen van 1—7 regels 1.50; elke regel meer 20 cent. Reclames 10 cent per roguf Örooto letten naar de plaats die «y innemen. Tot de plaatsing van advcrtentiSn en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, betreffende Handel, Nflverbeid en Geldwezen, is uitsluitend gerechtigd het Algemoen Advertsntlo-Buroau A. DE LA MAR Azn., N.Z. Voorburgwal 26S, Amsterdam. Middelburg 8 Juni. TEGEN- OF MEDEWERKING. Zooils wij mdddiQ, is <io r bet bestuur der Vereeniging van Nedarlandf che Werkg, vers dadelijk na de verwerping der Ougevallenwet (waarvoor die vereeniging ucb vrij wat moeite getroostte) bijeen-gekomen om te bespreken, of het nu niet weusabelijk zou zRa een collec tieve en uniforme vererkering voor de bfi de leden der vereeniging werkzame 60.000) arbeiders tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen te organiaeeren en dat wel ten aanzien der uitkeeringen op den voet als in het verworpen wetsvoorstel door deregeering was bedoeld. Het bestuur beeft besloten in dien geest een voorstel aan de leden te doen en heeft uit zijn midden eene commissie be noemd, die de regeling zoo spoedig mogelijk sai ontwerpen- Deze commissie zal zich een deskundige voor advies in eau technisch deel der regeling assumeeren. De bedoeling ie, dat de by de leden bestaande individueele rege lingen te dezen opzichte by aanneming vau bet voorstel in de algemeeue regeling zullen worden opgelost. Hat is niet duideiyk of met dit plau mede- of tegenwerking ten opzichte der regeering bedoeld is; merkt de Zutph. Crt op,. Gaat de vereeniging van werkgevers „haast je rep ja" hare werklieden verzekeren vóór bet nieuwe voorstel ia veilige haven is, of zelfs vóór het nog zee gekozen heeft, dan staat ons nog de vraag te wachten, ot zy daarna bet land misschien opnieuw in rep en voer zal brengen met de kreetmaar zie nu eens, onze werklieden ssjjn al verzekerd, ec dus is de wet overbodig. Zou het geeu beter indruk gemaakt hebben, indien de vereeniging had gewacht wat het oieuwe wetsvoorstel ons brengen zal deze week met goed gevolg het laatste der zeven zinkstokken gezonken tot eert gezament- ïyke oppervlakte van ongeveer 18000 Ms. Genoemde werken werden, even als het vorige jaar, aan dien polder met goed sueees uitgevoerd door den heer B. den Exter van den Brink te krabbend ij ke. Aan den tegen 1 Jnli a.s. door Ged. Staten benoemden provincialen veearts der 2de klasse D. B. Wagenaar is tot standplaats aangewezen de gemeente Cortgene en tot dienstkring het eiland Noord-Beveland. ..Bij gelegenheid der paardenmarkt was Donderdag te Sint Maartenedyk door een daartoe oprichte vereeniging een ristgry derQ met paarden en fietsen georganiseerd. 10 ruiters en 8 fietsers kampten in den na middag om de uitgeloofde pryzen, die eene gezamenlijke waarde vertegenwoordigden van f 100. E» en ander verschafte heel wat pret. In den Arwfs-polder, nabij Hulst, sloeg Woensdag een span paarden op hol, met het gevolg, dat de voerman viel. Een der wielen ging hem over 't hoofd, waardoor de man na weinige oogenblikken stierf. Te Heikant werd een oppassende jongen door een minder braven makker met een meB in de zyde gestoken, omdat hy hem berispte wegens eeu twist met zyn moeder. De jongeÜDg is niet buiten gevaar. (VI. Crt) Uit Terneuzen schrijft men ons Reeds vyf maanden is het geleden, dat bet 8.8. Maggie Mamair, van Sunderland, by zwa- reu mist, tegenover den oesterput werd aan gevaren en zonk, en nog altyd is men bezig te beproeven de lading te redden. Dogeiyka wordt er gepompt, om het schip watervry te 1 getracht het gat voldoende te Richard III en Julius Caesar. Het eerste is vroeger al gegeven. De jury voor de afdeeling schilderkunst op de P*rtjaefae tentoonstelling heeft twintig Qerfl-medaillea toegekend, waarvan eeu aan Jozef ïeraëls, en een aan Alma Tadema. BENOJSflUaUAlA JEwas, By kon beilnit: ia tegen 1 Jali aan Fredetik Galand, op verzoek, eervol ontslag verleend als adjunct oommies by 's ryko algemeene archief te 'i Gravenbsge, onder toekenning van den per- goneelen titel van commies is de offieier van gezondb. late kl. by de zeemacht dr F. Broekhoff Jen., op pansioeu gesteld ad f 1390 's jaars en is bevorderd hS de seemaeht tot off. van gezondb. 1ste kl. de off. van gezondb, 2de kl. L. A. C. van Wely; zyn benoemd: tot ontvanger der directe helaatingen en accijnzen te Kaatsheuvel e. a. C. H. Stassen, ontvanger der directe belastin gen, invoerrechten en acoynzen te Wernhout q. a.; tot ontvanger der directe belastingen en acoynzen te Zwartsluis c. a. A. W. 0 ver voorde, ontvanger datzelfde middelen te Maastricht (buitengemeenten); en tot ontvan> ger der directe belastingen, invoerrechten en accjjnzon te Tiel H. G. R. Ellens, ontvanger derz8ifde middelen te Scheveningen j is de eerate-luit. C. H. Wyokhayse, van het 6e reg. inf. met 1 Juli, op zyn aanvrage, op non-activiteit gestold voer den tyd van éen Jaar. Biykens van den gouverneur van A<j ah ont vangen teiegraphiiohe berichten zyn, oedert de jongste mededceiiug, by de krijgsverrich tingen aldaar gesneuveld de le-luit. der int. J. G. A. Fischer en de fuseliers F. Engelen en A. G. Verberneen gewondlevensgevaar lyh de sergeant O. G. P. K. Micbelsen licht de le inir. der inf. J. F. Daams, de onder- luit. J. A. Math§S3B„ de genie opzichter P.K. W. Haak van der Goes, de sergeant-majoor H. Lindeman, de sergeants H. Steinl, F. W. J. Rodenborg, G. Janssen, H. M. H. den Rooijea en J. H. Sobnlze, de fuseliers W. Blaauw, H. J. Vandalen, F. Verleysen, A. van Os, H. Janssen, G. Boa, G. Anthonis. G. E. Blieok, R- Brouwer on de hoornblazer V. M. G. de Brnyn. UIT STAD EN PROVINCIE. By kon. besluit is toestemming ver leend aan A. Moerdgk, waarnemend secretaris en ontvanger der gemeente Overslag, om te Zuiddorpe en aan B. J. B. van Sonsbeeck, burgemeester der gemeenten Boaohkapalle en Stoppeldyk, om tot 1 Januari 1902 te Huist ie biyven wonen. i Te B o r s s e 1 e bleek Woensdag de haardaacb en vuilnis van de gemeente weinig waarde te hebben. De inhoud van twee groote vergaarbakken werd dien dag pabliek geveild. Er was slechts een belangstellende. Voor de bagatel van f 1 werd deze kooper. r~ Aan de» polder de Breeds Watering jtoMwfs» Ureehs werd, naar men om meldt, Doch men wil niet alleen de lading redden, maar ook het schip. Daartoe probeert men het recht te krygen door aan den eenen kant met ontzaglijk zware kabels te trekken, terwijl men aan de andere zyde met saamgeperste lucht duwt. Of de Autwerpiche bergingmaatsobsppy in deze bare pogiDgen slagen zal, valt nog niet te zeggen, al beweert mea dat het schip al veel rechter is gekomen. Maar zeker ia, dat het prachtige, nog nieuwe vaartuig en zyn koateiyke lading er moet nog een paar duizend ton in wezen de moeite, die er aan besteed wordt, overwaard zyn. Donderdag was voor Hoofdplaat, naar men ons van daar schryft, een recht prettige dag. De nieuwe burgemeester bad het hoofd der school ia de gelegenheid gesteld den kinderen een feest te bereiden. De jeugd werd rykeiyk onthaald en bracht den dag in vreugde door. Het schoolfeest werd bygewoond door den burgemeester, zgne oudera en zyne verloofde. Door twee bruidjes, dochtertjes van bet hoofd der school en van den ondsten wethouder, werden, onder leiding van de onderwijzeres m»j. L. v. d. Hart, aan mevrouw Gratama en mtjuffrouw Bourdrez sierlijke bouquetten aan geboden. Van alle woningen en vaartuigen wapperde de driekleur. De leerlingen zongen liederen en maakten met het onderwijzend personeel een wandeling om en door de gemeente. '5 Avonds gaf het faufarengezelecbap eenige umzieknommera ten beste. Heden (Vrijdag) worden do schoolkinderen te S.iZplaat onthaald. Zuowel de armen der gemeente als bet muziekgezelschap mochten reeds vroeger zieh in een milde gave van het nieuwe hoofd der gemeente verheugen. KERKNIEUWS. Ia de, het vorig jaar nieuw gebouwde, kerk te SintAnnaland zal een orgel geplaatst worden. Da heer E. K. Groeneveld Wz., candidaat te Winschoten, heeft het beroep by de Ned. Hervormde kerk te IJzendyke aangenomen. ONDERWIJS. Woensdag is te Apeldoorn de Boksleer- school, verbonden aan de Rijkskweekschool voor onderwyzeresaen, officieel geopend. Het gebouw, in Zwitsaraohen styi opgetrokken, voldoet in alle opzichten aan de eischen. De heer W. A. Wasoh heeft aan de universiteit te Utrecht afgelegd bet pro paedeutiooh examen theologie. LETTEREN EN KUNST. De Kon. vereeniging Eet JVederlandsoh Tooneel ml in Augustas en September twee stukken vu Shakespeare opvoeren, en wel RECHTSZAKEN. Arrondisaenents-Recktbank U Middelburg. HET DRAMA TE KOEWACHT. IV. (Veivolg.) Vrouw Haeck was zoo verklaarde Don derdag Ealalia Veirschorre verder bang voor Misseghers, die haar meermalen bedreigd bad, eens met eeu revolver naar zy ceide. Da bekl. ontkende aan getuige gezegd te hebben, dat hy met vrouw Haeck tot aan Koewacht is medegegaan eu hy deze dut nog gezien en gesproken beeft, nadat zy haar zuster had verlaten. Bekl. gaf wel toe, dat by met vrouw Haeck weg wilde, maar niet dat by baar wilde dwin gen met hem mee te gaan. eidebet was haar wil met hem weg te gaan. De president weea erop, dat verschillende getuigen hetzelfde verklaard hebben en braobt hem onder bet oog, dat juist bet feit, dat vrouw Haeck niet met hem weg wilde, baar dood tengevolge heeft gehad. Op eeu vraag vau den ambtenaar vau het O. M. verklaarde getuige nog, dat vrouw Haeck haar had gezegd het uit armoede met Misseghers te hebben aangelegd. Thomas Ver schor re, werkman te Koewacht, vader van de vorige getuige, heeft Misseghers wel eens ontmoet in de herberg van zyne dochter, ook den 26 April. Hjj heeft toen bet gesprek van Misseghers met zyne dochter gehoord en verklaart in geiyken geest. Bekl. zegt dat de getuige liegt. Getuige heeft ook gehoord, dat Misseghers zeide dat men vrouw Haeck niet meer zien zou. Ook dat was leugen, zeide bekl. De president merkt hem op, dat het niet aangaat alle getuigen voor leugenaar uit te maken en wijst er op dat in het zeggen van bekl., dat men vrouw Haeck niet meer zien zou, de wetenschap lag opgesloten dat zjj dood was. Heeft ooms, vraagt de president, een ander met bekl. den moord gepleegd Kant ge misschien een gedeelte van de schuld op een ander werpen? Het antwoord van Misseghers was alweer President, ik ben onschuldig". Frans Verhoeven, de volgende getnige, heeft bekl. goed gekend. Hy kwam nog al eens by hem. 29 April iSibekl. ook by hem geweest en toen is over Prudent:» gesproken. Bekl. heeft gezegd s „Zy is weg", waarop getuige's vrouw vroeg: „Weet ge niet waar zy is?" Daarop antwoordde Misseghers ontkennend, maar voeg de er by„als ik ze hebben wil, kan ik ze binnen een uur of anderhalf hebben." Misseghers ontkent dit. Vronw Haeck heeft zich vroeger tegen getuige uitgelaten, dat zy bang was voor den bekl. Zij ie cans ecu Dacht vau huis gebleven en toen heeft getuige baar deu volgenden ochtend thuis gebracht, zy werd niet onvriendeiyk ontvangener viel geen ruzie voor. Vronw Haeok heeft hem ook wel eën» ge zegd dat zy wel eens by Misseghers aan buis ia geweest. Niettegenstaande bekl. don getuige een leu genaar noemthoudt deze aan zyn verklaring vaat. Misseghers houdt vol dat hy vrouw Haeck niet meer gezien heeft nadat zy naar haar zuster is gegaan. Prodenoe de Maere, te Belgisch Clinge woonachtig, een nicht van het slachtoffer, verklaart dat bekl. 23 April by haar gekomen is en gevraagd had ot zy niet wiet waar zy was. Misieghera vertelde haar reeds in Terneuzen en elders gezocht te hebben en na ook haar kwam informeeren. Hy wilde haar vin den om met haar te vlochtenwilde zy dat niet, dan zou h£j haar den nek afsnyden. De bekl. zegt dat getnige liegt. Op een vraag van den ambtenaar van het O. M. antwoordt getnige, dat Misseghers in geen vier jaar by haar aan huia was geweeat. Daarna wordt de zitting verdaagd en de volgende bepaald op Vrydagoohtend te 10 nor. Misseghers bleef, evenals Woensdag, den gansohen dag persisteeren by ayn onschuld. (Hst bovenstaande is nog J» m deel der oplaag ran one porig nmmr opgenomen,) V. De belangstelling in deze gruwelijke moord zaak Mij ft onverminderd. Ook heden (Vrijdag) is wesr een talrijk pu bliek by de opening der zitting tegenwoordig. Niettegenstaande da vele emoties, die Misse- ghera in de twee laatste dagen en nachten most hebben ondervonden, valt inzijnuiteriyk volstrekt geeu verandering waar te nemen. Nadat de zitting is heropend, worden aan Misseghers verschillende stukken van over tuiging, de kleederen der vermoorde vronw, kleeJaren vau hem zelf, papieren enz. vertoond. Hjj beziet dia kalm, zonder van eenige ont roering blijk te geven. Beklaagde herkent de stokken niet; noch het een noch het ander. Hy zegt niet te weten, of Prudentia de hem vertoonde kleederen aanbad toen by met haar naar St.N.cokae ia geweest. Ook de geschenken, die bij haar had gegeven, een omslagdoek en een kabas, zijn hem vreemd. O ik zyn eigen kleederen, die in beslag zyn genomeo, berkent by niet sis zyn eigendom. Daarop worden een briefkaart en een brief voorgelezen, door beklaagde aan baf slacht offer gericht. Bekl. zegt die niet geschreven te hebben. De voorzitter wyst bekl. erop, dat hij biykens de getuigenverklaringen steeds met Prndentia heeft willen weggaan. In die brieven wordt hetzelfde onderwerp aangeroerd en die brieven zjjn gevouden in het huia van het slachtoffer en daarin itaat o. i. „mijn geduld is vól" „gelijk bet nu is mag het niet lang meer duren"Bge moet myu zin maar doen." OaverschiUig waar been, naar Eircpa, Afrika of ludië moest de vrouw meegaandeed zy dit nier, dan had zy de gevolgen aan zich zelf te wijten. Bekl. zegt dat hy en Prndentia vast beslo ten waren weg te loopen. Op da vraag van deu voorzitter, of hg in den nacht na den dag, waarop bekl. met Prudentia naar St. Nioolaaa is geweest, hy niet met haar over dat wegioopen heeft ge sproken 5 of zy geweigerd heeft heen te gaan of hy toen niet kwaad is geworden en haar haett vermoord, antwoordt bekl. ont kennend. De president vraagt hem daarna of hy den dag na de reis naar St. Nicol*** dan niet geinformeerd heeft, hoe de ontvangst by haar thuis wae geweest. „Neen", zegt beklaagde» De verdediger merkt op dat sen der Opge roepen getuigen décharge niet verschenen is vraagt dien opnienw te dagvaarden, met bevel dat by door de bevoegde macht zal worden ter tereohtzitting gebracht 5 deze ge tuige heet Bernard Breyaert en woont te Koewacht. De verdediger vraagt hetzelfde ten opzichte van Dasiré Mannes, eveneens te Koewacht woonachtig en ook gstnige 4 décharge, die ook niet tegenwoordig is. De ambtenaar van het O. M. verklaart zieb bereid pogingen san te wenden, die getuigen ter tereohtzitting te doen verschynen. ofceboon hy, in tegenstelling met de bewering ran den verdediger, meent dat de wet hem de ver* plichting daartoe niet oplegt, De zitting wordt hierop gedurende een oogenblik geschorst. Na zeer geruimen tyd in de raadkamer te hebben vertoefd, keert de rechtbank ter sitting terug. Da president deelt mede dat dé rechtbank het verzoek van den verdediger inwilligt en beveelt dat des noods de getuigen mat den sterken arm morgen ter terechtzitting zullen werden gebracht. De ambtenaar van het O. M vordert nu dat de twee getuigen sullen worden vöroördeeld in de buitengewone kosten. De rechtbank staat die vordering toe. Daarop wordt het getnigenverhoor voortgezet. Flora Bakker te Terneuzen verklaart Pru dentie gekend te hebben en ook Misseghers te kennen. Beiden zyn eenmaal hy haar thai* geweeat. Omstreeks half Mei is Misssghers, toen het iyk van vronw Haeok nog niet was opgehaald, by haar geweest. Getnige zeide tegen hem: „wat z0t ge mager geworden*', waarop Misseghers antwoordde dat hy niet meer kon eten. Hy heeft verder ge zegd dat, als Prndentia by getuige kwam, zy hem dit moest laten weten en gaf haar daar voor *yn adres. Prndentia kwam dikwyls by getnige. Op een vraag van den verdediger of Haeok zelf ook niet by getnige ia geweeat om naar Prudentia te informeeren, antwoordt sfi toe stemmend. sin» <5 3m> t« TwMawn, ia getnige, verklaart dat Prndentia Yervaet nooit by haar ia geweest, Misseghers wel. Ongeveer half Mei kwam de laatste by ge tuige om te vragen of vrouw Haeek by haar was geweest. ZQ antwoordde ontkennend, waarop Misseghora haar zyn adres gat met verzoek om, als Prndentia kwam, hem dat te melden. Bekl. gaf dit toe. Hj| zeide, dat by met Prndentia, toen sjj vroeger samen eens ia Ter neuzen warén, getuige had ontmoet en vronw Haeck toen gezegd had, dat zy haar later eens zou komeu opzoeken. Dit kon getuige zich niet herinneren. Op een vraag van dén ambtenaar van bet O. M. antwoordt getnige niet precies te kunnen zeggen wanneer bekl. hy haar geweest is. Eulalie Gysels, evenals de vórige getuigen herbergierster te Ternenzen, heeft Prndentia Yervaet gekend, evenals Misseghers. Pe laatste is enkele malen by baar geweest, doch zy kan niet precies zeggen wanneertoen bi] by baar kwam, wist getuige ?an het gebeurde niets af. Hy vroeg naar vronw Haeck en verzocht getuige het hem te laten weten, wanneer zy by haar mocht komen, en gaf haar daarvoor een adres. De houding van Misseghers waa ais gewoonlijk. Hortensia Gijsol, ook herbergierster te Ter® neuzen, beeft Prndentia gekend, zy is wel eens by haar geweest, Yóar getuige bekend wae met het vloden van hef iyk is de bekl. by haar geweest en handelde daar evenals by de vorige getuige a Aan haar zeide Misseghero dat vronw Haeck hem had verlaten. Prudentia beeft vroeger roet getuige wel eens gesproktm over hare verhouding met Misseghers. Zy heeft, toen die eens mat bekt. in haar herberg was, haar tegen Miteegher» hooren zeggen, dat &y niet met hem wilde weggaan en dat wel met het oog óp baar gezin, hetwelk z|J niet wilde verlaten. De bekl. ontkent dat' dit gesprek ooit ia de herberg van getuige zou zy» gevoerd. Dé president wijst bakl. erop dat ook deze getuigen verklaring alweer grond geeft om aan re nemen dat het niet de wil was van vrouw Haeek om met hem, bekl., weg te loepen. Bekl. houdt vol dat vrouw Haeok dat wel wilde; hy heeft haar seifs er van terug ge® honden. Hy zegt ook dat het tnsschen hem en vrouw Haeok gevormds plan om weg te gaan, toch wel niet publiek door de laatste zou worden besproken 3 wat daarover is gezegd, goechieddé onder vier oogen. Misseghers houdt dan ook hardnekkig volj dat deze getuige het gesprek niet kan gehoord hebben. Op eene vraag van den ambtenaar van het M. zegt bekl. dat het best mogelijk ia dat Misseghers tegen Prndentia toen gezegd beeft, dat het zoo geen leven voor hem was. Zeker wistzy dat niet. Op een vraag van den president of getuige nog weet wauneer bet gesprek is gevoerd zegt ay dat dit anderhalf jaar kan geledsu zyn't was in den winter. Gastaaf de Sehr-pper, te jtatterdaia woou» aohtig, vroeger te Koewaebt, heeft bekl: ge* ke&d, dach geen omgang met hem gehad. Kort vóór vrouw Haeck om het leven id gekomen, eeu dag of veertien vóór 13 April beeft hy MiiiSgher» gesproken ook op April, toen zeg getnige hem in het boscb en sprak over het verdwynen van vrouW Haeek. Hy bezigde toen och de Uitdrukking ,sö komt niet meer weefom". Getuige geeft verder, op de Vraag van den preiident, eenige inliebtingen omtrent de Hé- ging van Kniedorp en de wegen taoscheo dat gehucht en Koewaebt» Bekl. verklaart den i&an April niet mei getuige gesproken te hebben. Door den president erop gewézen, dat bei niet aangaat alles te heeten liegen, zegt Misseghers opgewonden; „ik zeg de waarheid en at kwamen er ook dnlcend man, dan «al ik dat blijven doen". „Als meu van my iets zegt dat niet waar ia, dan sal ik dat biyven tegenspreken". August de Meulenaere te Moerbeka verklaart dat bekl. zyne herberg nog al eens bezocht. Ook Prudentia Yervaet kwam wel eens by hem. Op 2 Mei 'a avonds te balf tien heeft bek), torn opgeklopt en is by binnen gekomen ge tnige heeft toen met hem een paar potjes bier gedronken. Ouder meer is gesproken over de verdwijning van vrouw Haeck ca bekl, zeide, dat men die niet meer zien zou. Hy heeft niet gesproken over de reis van 18 April. Bekl. heeft ook gesegd dat geen monsch wist waar Prndentia was; dat herinnert ge3 tuige zleh, maar hy herinnert zich niet dat Misseghers zou gezegd hebbenJk heb haaf niets misdaan", Bekl, geeft toe in den bewesten »v»»d hg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1900 | | pagina 1