Verschillende Berichten. gisoh muziekgezelschap komt. Dit acht meu alleen belangstelling waardig wanneer men weet dat wat men te hooren zal krggen, ieta zeer buitengewoons is. En van dit gezelschap waa niets bekend. Bovendien heeft,het publiek van vlieg-bezoe- ken van dergelijke gezelsebappen al heel wat minder aangename ervaringen gehad. Zy kwa men nog al eens laat en gingen weer spoedig heen, xoodat er van de uitvoering niet veel overbleef. Dit was nu wel uiet het geval maar wie weet dit vooruit Dan hoort men tegenwoordig veel goede muziek, voor weinig geld, ook uit eigen, naaste omgeving; vallen o.a. de Zondagavond-oonoerten zeer in den smaak, terwyi bovendien aau de eene tgde (Tweeden Pinksterdag) zeker velen uit waren, o.a. naar Goes, naar het festival, en aan den anderen kant menigeen liever 's avonds naar Vlissingen toog, waar aan het groote badhuis het muziekkorps der d.d. «ohuttertj nit Middelburg eeu concert gaf. Omtrent hetgeen in dat Badhuis te Vlis singen voorviel schryft men ons Een welgeslaagde uitvoering van de dames- kapel Wilhslmina, onder directie van mejuf frouw Rika Bekker, een dankbaar auditorium au eau van de eerste zomeravonden, waar door de deuren tnssohen colonnade en zaal gelukkig open konden blijven, ziedaar de mo tieven, neergelegd in de ouverture van het Grand Hotel dee Bains op Pinksterzondag. Zooals reeds vroeger door my werd opge merkt, heeft dit ensemble de verdienste van aeer musicaal spel by eene juiste keuze der stukkeu. De Kaiserreite maraoh, de Strand- Idylle wals, de gavotte Vielliebchen eu niet minder de bakende melodiën nit Fauet en Marthawisten reeds spoedig stemming te verkrijgen. Hoogst verdiensteiyk was ook de voordracht van de bekende Rêverie voor viool van Vienxtemps, door de direotrioe met mooie toon ten gehoore gebrachtalleen het tempo hierin had ik iets vlugger gewensoht, ten einde de wiegende zangstem beter hare heteekenia te doen behouden. De tydeiyke versterking door den jeugdigen cellist aal weder noode worden gemist, maar, bet is my bekend, men wykt gaarne voor boogere belangen. Maandagavond was het buiten nog wat frisoh, toen het muziekkorps der d.d. schutter# te Middelburg, onder direotie van den heer Jan Morks, zich deed hooren, zoodat een drang om diohter by het gebouw een plaatsje te bemachtigen, zeer wel merkbaar was. Niettemin was ook dit concert vr# goed be- zoobt en velen tullen voorzeker met my de kennismaking met genoegen hebben hernieuwd, te meer, nu elk seizoen dnideiyk valt te oonstateeren, dat er gedurende het winterhalf jaar onder goede leiding weder flink gestu deerd is, waardoor het korps opnieuw eene sohrede voorwaarts heeft gedaan. 0it de Dreyfus-marseh, de Ouverture Uhe Fête Champêtre, Semper Fidelis, Estudiantina en nit enkele gedeelten van Wagner's Meis- tersinger bleek, dat vooral het ensemble beeft gewonnen. In dit laatste werk had de solo-pistonnist in ayn passage wat duideiyker kunnen zyu. Overigens frappeerde my weder de goede klank van het koper; hetgelnidder olarinetten staat daarmede nog niet op eene ïyu. De bewuste vier maten, welke tweemaal in de Valse van het Coppefia-ballet voorkomen, werden, naar het my toesoheen, minder geral- lenteerd dan verleden jaarzon na eenige meerdere stadie het tempo niet te voorcohyn gebracht kunnen worden Ik geloof het wel, edoch de heer Morks kent zyne elarinet- tlsten beter dan ik. Intassohen, deze lieve muziek van Delibes werd uitstekend ten ge hoore gebrachtin het laatste gedeelte vooral was het korps hoogst gelnkkig. Da feesten te Goes werden druk bezoekt, wyi van alle zijden de feestgangers waren toegestroomd. Van Middelburg nit gingen met de beide Pinksterdagen 630 personen per spoor derwaarts. Elf muziekgezelschappen namen aau het festival deel en te twaalf uren werd de stoet samengesteld aau het station. Toen trok men met de harmonie Euphonia en een rytuigmet jonge meisjes met de medailles en rytuigen met de feestcommissie voorop naar de Markt. Op die rytuigen volgden de fanfarengezel- scbappea Excelsior van 's Heer Arendskerke; Wilhelmina van ColjjnrplaatVereem'gde Sta tievrienden van Esschen Hoedekenskerke van Hoedekenskerke; Concordia van Erabbendyke en Billandia van Billend en de harmoniege- selsehappen Vlijt en Volharding van Roosen daal; St. Caecilia en de Werkmansvriend van Vlissingen en Wolf erts fanfare van Wolfaarts- djjk. Al spelende maakte de stoet een wandeling door de gemeente, waarna hy op de groote Markt ontbonden werd. - Achtereenvolgens voerde een gedeelte der gezelschappen een tweetal nommers uit iu de muziektent op de groote Markt en een ander deel in een kiosk op het feestterrein van deD Wielerwedstrijd cp den weg van Goes naar Wilhelminadorp. Intusschen was te een uur de wielrijdersstoet samengesteld, die van het Slot Oostende, ook in optocht, langs verschil lende straten naar het terrein trok. Aan het rijden op 5 kilometer afstand met keerpunt by de kweekboeve te Wilhelmina dorp namen 15 personen deel. Er werd gereden in drie series, ieder van 5 personen. In de le serie kwamen bet eerst aan de heeren G. J. van Veggelen, J.Ermerins en H. J. Wytenburgin de 2e C. van Strien, W. A. Felle en L. Fassaert; in de 3j P. Voerman, H. J. Roelof* en A. Boogaert. Iu de demi finale kwamen achtereenvolgens als pryswinners aan de heerenC. van Strien van Goes, P* Voerman en H. J. Boelofs van Bergen op Zoom. De zilveren medaille, uitgeloofd door den heer W. Witkam te Goes, werd behaald door den heer L. Fasaaert van Hulst, met wien kampten de heeren H. J. wytenburg van Vlissingen en A. Boogaert van St. Jansteen. Verder werden pryswinners de heeren C. van Strien f 20, P. Voerman f 10 en H. J. Roelofe f 5. Aan den beer CL van Strien, die het eerst aan het keerpunt kwam, werd f 5 extra uitgekeerd. De vlugste rit in de tweede serie, gedaan door den heer C. van Strien, was 8.48% minuut. Op de Beestenmarkt werd nog eeu wielwed- stryd gehouden, bestaande in: A sigaretten aansteken eu rooken; B ringsteken; C Dres sing raoe, jas uittrekken, op den stuurstang leggen en weer aantrekken an D pot'.epelwed- stryd, waarbij onder bet rijden een bal in eeu lepel moest worden medegedragen. Aan de wedstryden A, B en D wareH 11, aan C 8 deelnemers. De pryzen werden behaald als volgt: A le pr., portefeuille, door A. vau Strien, 2e pr., portemonnaie, door J. G. Bisoh, beiden van Goes; B (by loting) le pr., veldflescb, door J. G. Bisoh, 2e pr. horlogeketting, door H. J. Wyten burg van Viisiingen; C le pr., sigarenkoker, door G. Risch van Goes, 2e, pyp in etui, door H. J. Lukas van Middelburg; D. le pr., zilveren manchetknoopeu, C. van Strien van Goo»,2e pr.,bokaal met zilveren voet, door A. Boogaert van St Jansteen. De pryzen werden des avonds in de Print van Oranje uitgereikt, terwyi de Nieuwe Kon. Harm. Vlijt en Volharding eeu verdiensteiyk programma nitvoerde. De heer Z. D. v. d. Bilt La Motthe, voor zitter der commissie, sprak de pryswinners harteiyk toe, reikte allen medewerkenden mu ziekgezelschappen een herinneringsmedaille nit en dankte allen voor het nitnemend geslaagd feest, By de nitloting van de geldpryzen vielen ten deel f 100 aan de fanfaren gezelschappen Wilhelmina te Coiynsplaatf 50 de Vereenig de Statievrienden te Esschenf 50 aan Concordia te Erabbendykef 25 aan Excelsior te 'a-Heer- Arendskerke en f 25 aan Wolf erts Fanfare te Woltertsdyk. Ondertnssohen gaf de harmonie Euphonia van Goes een concert op de Markt. Half 10 tot kwart over tien uur werd op de Groote Markt eeu schitterend vuurwerk afgestoken, dat 11 hoofdnummers bevatte en waarvan een massa menschea profiteerden. Met een geanimeerd bal in de Prins van Oranje werd het uitstekend geslaagde feest besloten. In Schouwen was hettramvervoer, zoo als men trouwens vermoedde, op de beide Pinksterdagen buitengewoon groot. Op den 2en Pinksterdag heeft man, behalve de gewone, nog vier extratreinen van Zierikzee naar Schuddebeurs en terug en een extratrein van Bronwershaveu naar Schuddebeurs en terug laten loopen, terwijl die treinen nit drie wagens bestonden. Er werden nog velen te-: leurgesteld. Het j gedraag op het perron te Zierikzee was dan ook zeer groot. Het vervoer op de gansche lijn Steenbergen Brouwershaven wordt op beide dagen geschat op 8016 personen. En heden (Dinsdag) verwacht men nog een talryk verkeer. Ook de Zierikzeesche stoombootea vervoer den bovendien vele bonderden passagiers. RECHTSZAKEN. Arrondiseemmts-Rechtbank te Middelburg. HET DRAMA TE KOEWACHT. 1. Baim een jaar gelede», omstreeks bet mid den van April, werd door Serotinus Haeok, herbergier te Koewacht (Moerbeke, België), aau de gendarmerie kennis gegeven van het verdwynen van zyne 50 jarige huisvrouw, de moeder zyner negen kinderen, genaamd Pru dent ia Vervaet. Er werd her eu der gespoord dooh zonder resultaatalleen kwam men te weten dat de vrouw op de kermis te St. Nieolaas geweest was eu het laatst gezien in den avond van 13 April, gaande van St. Nicolaas in de richting van Koewaobt. Eerst Maandag 15 Mei kwam er eenig licht in de zaak; toen werd in een vyver nabij Koewacht, op Belglech grondgebied, een zat dryvendc gevonden, die stevig was toegebon den en by onderzoek bleek te bevatten de, in verregaandan staat van ontbinding ver koerende romp van een vronw. Hoofd, armen en boenen ontbraken ea waren blijkbaar met een scherp voorwerp van den romp verwijderd. Iu den zak bevond zich ook eeu rok, die weldra herkend werd als gedragen te *yu door de verdwenen vronw. Natuurlijk werd de Belgische justitie met een en ander in kennis gesteld en deze legde in Antwerpen al zeer spoedig de hand op zekeren Augustus Carolus Misseghers, toen 39 jaren oud, die in Koewacht woonachtig waa geweest, doch kort vóór het verdwijnen van vrouw Haeok z#o have en goed te gelde had gemaakt en zich te Antwerpen gevestigd had, waar hy als stalknecht werkzaam was. Misseghers, die in zyn jeugd slagersknecht was geweest, leefde in Koewaeht geheel op zichzelf in een hem toebehoorend huisje en stond niet gunstig bekend. Men verdacht hem van stroopery, smokkelarij en diefstal, want het was een raadsel hoe by, die nooit werkte, aan den kost kwamvan het gagemenf, dat hy genoot, by had korten tyd gediend, eerst als cavalerist en later als infanterist kon hy toch niet leven, cooals hg deedwant hy veroorloofde ziob nog al eens uitgaven, vooral omdat h# in Koewaobt le cocg du village mocht genoemd worden. Het was in Koewacht van algemeens be kendheid, dat Misseghers sedort jaren intieme reiatiën onderhield met de vrouw van Haeok, op wier man hij zee of zeven jaar geledes een poging tot moord pleegde, waarvoor hy te Gent tot zes maanden gevangenisstraf werd veroordeeld. Het onderzoek, dat, na de ontdekking van de akelige vondst in den vjjver naby Koe waeht, werd ingesteld, bracht weldra aau het lioht dat de overleden vrouw met Misseghers naar de kermis te St. Nicolaas was geweest en men haar het laatst gezien had in zyn ge zelschap op den weg naar Koewacht. Misseghers gaf dat toe, dooh beweerde iu de uabyheid vau Koewacht do vrouw verlaten te hebben. Hy ontkende beslist iets vau dan moord te weten, veel minder dien zalf te hebben gepleegd. Niettegenstaande die ontkentenis bekrach. tigde toch do raadkamer van Gent, iu eeue afzonderlijke zitting, zijn aanhoudingsmandaat Misseghers riep toen, waartoe hy volgens de Belgische wet bevoegd was, de hulp in van rnr A. Fredericq, denzelfden advocaat, die hem verdedigde toen hij terecht stond wegens de poging tot moord op Haeck. Intuisehen zette de Belgische justitie met ijver haar onderzoek voort en den 19den Mei werd de bewuste vijver door een geoefenden duiker doorzocht, met het gevolg dat deze weder een zak bovenbraebt, waarin gevonden werden het hoofd van vrouw H., de armen met de schouderbladen, een gedeelte der borst en eenige stukken vleesefaverder bevatte de sak een hemd, eeu mats en eene ledige porte monnaie. Herhaalde malen werd de vyver na dien tyd onderzocht en tien dagen nadat de tweede zak was gevonden werd een derde bovengehaald, bevattende de nog ontbrekende kleeding- atukken der vermoorde vrouw en eenige andere voorwerpen, die haar badden toebehoord. Toen stond vast dat geen roof de dryfveer tot de misdaad bon geweest zyn. De verdenking dat Misseghers de dader wezen moest, kreeg meer en meer grond en het parket uit Gent kwam herhaaldeiyk met den verdachte naar Koewacht om op de plaats zelve een onderzoek in te stellen, terwyi ook de justitie uit Middelburg meermalen daarheen toog. Tal van personen, zoowel uit Nederland als België, werden in verboor genomen, doeb men slaagde er niet in vast te stellen waar de moord eigeulgk was gepleegd: op Neder- landsoh dan wel op Belgkch grondgebied. Misseghers hield steeds zijne onschuld vol. Tot de maaad October bleet de Belgische justitie onderzoeken, doch zonder resultaat, zoodat, wijl niet bewezen kon worden dat de vrouw in België was vermoord, don 13sn dier maand het onderzoek werd gestaakt. Intussehen had de justitie te Middelburg de zaak met kracht ter band genomen en den 16 Oetober werd daar reohtsingang verleend tegen Miuseghers, die den 21 November door da Belgische regeeriag werd uitgeleverd en toen overgebracht naar Middelburg, waar hij sedert iu het huis van bewaring verbleef. Met groo'cen ijver1 werd nu hier de instructie gevoerd, waarbij esn massa getuigen geboord werden en geconfronteerd met den verdachte, die ook hier zijn onschuld bleef volhouden. De rechtbank te Middelburg vond echter toob termen om een bevelschrift nit te vaardigen tegen Misseghers, waarbij hij naar de openbare zitting werd verwezen. Volgens het bevel van verwijzing wordt hem ten laste gelegd dat by in den avond van 13 den April 1899, in ieder geval op een tydstip tusachen den avond van den 13eu April 1899 en den 15en Mei 1899, te Koewaeht, in Nederland, althans in eenige in do nabijheid van ovengenoemd Koe wacht, hetzij in België, hetzij in Nederland gelegen gemeente, na daartoe eenigen tyd te vorenw het plan te hebben gevormd, op- zetteiyk eu met voorbedachten rade Prndentis Vervaet, huisvrouw van Serotinus Haeck, van het leven heeft beroofd, door opzette lijk genoemde vrouw met een hard voor werp een of meer slagen op bet hootd toe te brengen, tengevolge waarvan zy het bewustzijn heeft verloren, en vervolgeus.kort daarop mei een scherp mes, althans met een of meer scherp snijdende voorwerpen, het lichaam dier vrouw in stukken te snyden, waarbij hij het hoofd, de armen, de schouderbladen, de beeuen bene don de knieën, de borsten en verschillende stuk ken vleesch en vel van bet lichaam afgesneden en o.a. eenige slagaderen doorgesneden heelt, waardoor eene hevige verbloeding is ontstaan, waarop die vrouw tengevolge van die verbloe ding of althans tengevolge van den boven vermelden slag of slagen of tengevolge van beide is overleden, zulks terwyi hij Neder lander was en bovenomschreven door hem gepleegd feit eveneens in België strafbaar was volgens art. 394, althans volgens art. 393 of art. 401 van den Code Pénal Beige. Aan den beklaagde werd ambtshalve als ver dediger toegevoegd mr J. J. Heijse, advokaat en procureur te Middelburg. Deze kwam by het gerechtshof te 's-Graven- hage in verzet tegen de verwyzing van zyn cliënt, dooh het hof bevestigde die. De openbare bahsndaling dezer, niet alleen in de streek zelve maar door het gansche land, bijzonder veel sensatie gemaakt hebbende zaak, zal nu morgen (Woensdag) ochtend te 10 nren voor de rechtbank te Middelburg aanvangeu en vermoedoiyk een drietal dagen in beslag nemen, daar niet minder dan 67 getuigen h charge en 15 h décharge gedag vaard zijn. De rechtbank zal zyn samengesteld uit de heeren mrs J. van der Lek de Clercq, presi dent, Ph. J. Csllenfels ea J. H. van Bel, nob- ters. Als griffier zal zitting hebben de heer mr E. LUmbgrove, substituut-griffier, terwjjl bet openbaar ministerie zal worden waargenomen j door den heer mr J. K. H, Turk, substituut- officier van justitie. ONDERWIJS. Voor de betrekking vau hoofd van school A te Middelburg, vaoant gekomen door het overiyden vau den heer J. Hogerlamd,ziju drie en vijftig sollicitante». Vrijdag a. vangt het vergeiykend onderzoek aan, waarvoor 43 sollicitanten zyn opgeroepen. zy, die wenaehen te worden opgenomen ais leerlinge aan do ryks-kwoekacholea voor vroedvrouwen te Amsterdam en te Rotterdam, kunnen voor Zealand eu Westelijk Noord- Brabant daarvan schriftelijk kennis geven aan den heer dr A. van der Loeff te Teteringen. Voor nadere by zonderheden zie men de St. Ct. Zy, die zioh aan het examen voor de akte van hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres weneehen te ouderwet pen, moeten sich voor 13 Juni e. k. aanmelden bij den voorzitter der commissie, voor welke zy verlangen te veraehynen. De voorzitters der oouimissiëu zyn van de commissie te Breda: jhr mr L. F. H. Michiels van Keasenich, te Roermond te Arahom: H. Th. van der Grinten, te Breda; te 'aGraven- hage; J. G. Fabius, te Delft; te Amsterdam: A. J. Nyiand, te Utrecht; te Leeuwarden: J. E.„van Ronesae, te Heereaveen, en te Zwolle: dr B. van der Maaien, te Assen. By de aanmelding moeten worden overge legd geboorte-akte getuigschrift van zedeiyk gedragreeds verkregen akte en toelatingen en een bewijs van tweejarige werkzaamheid aan eene of meer scholen. Het schriftelijk gedeelte vau dit examen zal op 28 Juni o. k. plaats hebben, terwyi het mondelinge gedeelte op 18 Jnli d. a. v. zal aanvangen. Do minister van binueulandtohe zaken brengt ter kennis vau belanghebbenden, dat de examens ter verkryging van akten vup bekwaamheid tot het geven van lager onder wijs ia de Fransehe taal zullen worden gehou den in de maand Augnstns, zoo noodig ook in het laatst van Juli. De examens voor de Engolsohe en Hoog- duit&che talen, zoowel voor het lager als voor het middelbaar onderwas, zullen worden ge houden in de maaad Augustus^ zoo noodig aanvangende in het laatst van Juli. Die tot het geven vau onderwijs in de gymnastiek, zoowel voor da akte lager onder wijs (vak S), bedoeld in art. 65 der wet op het lager onder wijs, als voor het middelbaar onderwys, zullen worden gehouden iu de maand Augustus, zoo noodig ook in September. Die tot het geven van lager en middelbaar onderwys in de land- en in do tuinbouwkunde en voor middelbaar onderwys in de houtteelt zullen worden gehouden in de maanden Augustus en September. Die tot het geven vat lager onderwys in het handteekenen en van middelbaar onderwys in het hand- en rechtiynig teekeaen en de perspectief ea die voor boetseeren zullen wor den gebonden in de maanden Augustas en September en zoo noodig ook in Oetober. De aanmeldingen moetea vój? 21 Juni e.k bet departement van binuenlandache zaken hebben bereikt. Voor byzonderheden zie men de St. Ct. KERKNIEUWS. De heer Lodewyk Overman, te 's Graven- hage, herdacht Zondag den dag waarop hy vóór veertig jaren de Evangeliebediening by de Ned. Hervormde gemeente te Langerak begon om, na vyf-en-twintigjarige vervulling van het predikambt, dit neder te leggen en nu 15 jaar geleden op te treden als secretaris der Alge» meene Synode van de Ned. Herv. Kerk. Hem werd, namens leden eu oud-leden der Synode en Synodale oommissie, alle secreta rissen, de scriba's van de olassicale besturen, coomede namens de leden der commissie tot de zaken der Protestancsohe kerken ia Ned, Oost- en West Indië, wier president de heer Overauu is, als blijk van aohting en waar deering een prachtig bronzen beeld aangebo den, voorstellende David na zjjne overwin ning op Goliath". Het beeld staat op een fraai voetstnk. By dit geschenk waB gevoegd een album, bevattende de namen van de ruim honderd deelnemers, waartoe ook be- hooren de kerkelijke hoogleeraren. Dat het hem varder niet ontbrak aan biyken van belangstelling spreekt van zelf. Wekeljjksche opgaaf betreffende de Ned. Herv. kerk. Beroepen naar: Op- en Neder-Andel H. Doornveld te Brnchem o. a.; Zy der veld en te Naarden B. Tichelman, eand.; Doeveren W. Wagter, cand.; Hindeloopen F. de Haan,eand,; Gaastmeer e. a. M. Wondsfra, cand.; Hyum en Firknm (Fr.) E. K. Groeneveld Wz., cand.; Peins en Zweins J. J. Gannegieter, oand.; Ha- gestein en te Voorthuizen B. van der Wal, eand.; Hoogebeintnm E. J. Folpmers, eand.; Nieuw Helvoet E. J. van der Brugh, cand.; Oosterwytwerd H. F. A. Fockcn, eand.; en naar Aar lander veen C. J. Warners te Leerdam. Aangenomen naar: Birdaard en Janum door G. Langbout, oand. Bedankt voor: Alkmaar door G. de Hoogh te VinkeveenTwisfc door Th. H. Ph. van Papenreebt te Brielseh NieuwlandGroot Am- mr?rs door J. L. Tichelaar te Nyiand; Kage en Abbenes door N. van Sshoawenbnrg, oand,; en voor Waverveen door D. Bax Hz. te Heerden. Gereformeerde kerken. Beroepen naarGrijpakerke J. A. de Vries te Fgaaart, cand.; Gouda dr G. Keizer, cand.; Veendam Smeding te IJselmonde; en naar Wormerveer H. Buitenhuis te Vreeswijk. Ev. Lutherschc kerk. Bedankt voor: Monnikendam door H. C. Zwahler te Gnlemborg. Een vertrek van de geschiedkundige ten toonstelling van bet Neierlandsch zeewezen zal geheel géwyd worden aan Miobiel Adriaans- zoon de Ruyter. Niet minder dan negentig nommers zyn reeds toegezegd en voortdurend komen nog toezeggingen in. Daar zullen o. a. tentoongesteld worden geaohilderdö en gegraveerde portretten en gedenkpenningen, op den groot6n zeeheld be trekking hebbende. Een groote vitrine zal bevatten den sabel, den by bei en de klok van den admiraalverder den gouden ketting, hem door de Staten aan geboden, zijn St. MieMelsorde, zijn adelsbrieven, oorspronkeiyke scheepsjournalen, het stoeltje waarop De Ruyter aan boord zat, de kerkkroon, door hem aau de kerk te Vlieland geschonken, zyn laatste brief aan zy» dochter, enz. De Socialisten-Bond in Nederland schryft tegen 24 dezer te Amsterdam een buitenge woon congres uit van „alle socialistische vereenigingeu eu personen in Nederland, die èu de economische én de politieke aktievoor» Btaan, teneinde te beraadslagen op welke wyze deze vereenigingeu en personen zioh kunnen combineeren tot Óen arbeidsparty." Door het hoofdbestuur der eohipperaver» eeaiging Schuttevaer zyn o. a. de volgende adressen verzonden: aan den minister vau waterstaat, met vercoek dat door bet ryk eeu subsidie van f 12.000 zal worden verleend iu hen aanleg eener haven in den inlaag bij Kloosternol in de gemeente Duivendyke en aan den minister van marine, waarin ander: maal wordt aangendrongen op het aanbrengen van een gaaboei op het einde van de Zand- kreek en ook de kogelton van Vuilbaard te vervangen door een gaobcei. To 'sGravenhage is op 64jarigen leeftijd overleden de heer mr C. J. «J. Wyckerheld Bisdom, sedert 1891 griffier by den Hoogeu Raad der Nederlanden. De gemeenteraad van Groningen heeft besloten tot het oprichten vau gemeentewege van eeu eleotrisch station. Voor de benoemiog van een directeur der gemeentewerken worden door het dageiyksch bestuur aanbevolen de heeren J. A» Molock Houwer, gemeentebonw meester te Deventer, W. F. C. Schaap Jr., adjunct-direoteur vau gemeentewerken, te Arnhem, eu L. M. Mole naar, adjanet-directeur van gemeentewerken, te Groningen. Op het bureau der Hmze-Stoombootmaat- schappy aldaar zyn malversatiën ontdekt, die tengevolge hebben gehad, dat de boekhouder ontslagen en anderen van het personeel ge; schorst zyn." Zaterdag morgen ia uit het ziekenhuis te Rotterdam ontslagen de 23-jarige vleeaoh- houwer L. Schinkel, die beweert op 28 Mei iu zyn woning ernstig verwond te zyn. Schiedam krijgt, volgens De Locomotief voor Indië een concurrent te Samarang. Het kapitaal is grootendeela volteekend, tot op richting teener fabriek aldaar om jenever en brandewyn te stoken uit ryst. De proeven van deze aleoholia, gemaakt volgens een pro cédé van den heer F. v. d. B. d'O., zyn zeer goed geslaagd. Dronken zynde ging te Overaobie een 60 jarige man op de trap zijner woning zitten. Hy geraakte in slaap, viel en was oogenblik» keiyk dood Zaterdag avond had te 's Gravenzande een dronken sigarenmaker de lafheid zyn vrouw te mishandelen door haar hoofd tnssohen een deur eu het kozjjn te kuellen, hetgeen de vrouw angstig om hulp gillen deed. Door den toegeschoten nachtwaker werd de vronw be- vryd, maar nu wilde de dronken woesteling den nachtwaker met oen hakmes te ïyfhet gevaariyke wapen ward hem bytijds ontnomen. Proces verbaal werd opgemaakt en de vrouw zal echtscheiding aanvragen. Door de Amsterdamsche rechtbank is een kastelein, die het huweiyk van een vriend met een jong meisje mogelijk maakte door zich ten stadhuize te houden als ware hy de vader vau de bruid, tot een gevangenisstraf van 9 maanden veroordeeld. Een dienstbode te Haarlem wierp een petrolenmtoestel om, waarop vleeeoh stond te braden. De vlammen grepen zoo spoedig om zich heen dat de meid om zioh te redden nit het raam moest springen. Zij bezeerde ziob daarbij ernstig aan de knieën. De keuken brandde vrywel nit. Zaterdagochtend vond men in de Lanwere- graeht te Arnhem het ïyk eener 70-jarige weduwe, die den vorige avond baat woning bad verlaten om te gaan wandelen. Naar alle waarschijnlijkheid is zy by onge luk te water geraakt. Te Heerlen viel Vrydag morgen eeu arbeider aan 't station, by het rangeeren der treinen, tuasohen de buffers. De man werd zwaar gewond; hem is o.a. een arm verbrijzeld. De burgemeester dier gemeente Het, om in deu daar heersohenden waternood te voorzien, boringen doen ter verkryging van een asteBiüche bron. Die boringen geeehiedden op een berg! B# het Herstellingsoord voor Longiyders te Patten, op de Veluwe, wordt een groote lighal gebouwd. Iu deze hal zal voor 10 patiëaten plaats &yn. Het geheel is draaibaar en kan dus met verandering van wind ver plaatst worden zoodat de patiënten altyd be- sobut liggen te midden van de boomen. Het ia een navolging van het bekende paviljoent je te Falkenstein, dat twee Hjdera kan bevatten, maar de constructie is geheel nieuw bedacht. Hierdoor is het mogeUjk de luoht- en rustkuur volgens Brehmer Dettweiler ook met meerdere patiëaten gedurende den geheelen winter in ons land voor te zetten, wat in dit voorjaar slechts met een beperkt aantal kon gesohieden. EEN PLECHTIGHEID AAN BOORD. Zooala men zich wellicht herinnert, heerschte in 't midden van Janna?i groote ongerustheid over het lot van de Prins van Oranjebet schip van do Maatschappij Nederland, wijl het lang over den bestemden tyd nog niet te Pa- dang was aangekomen. Later is gebleken dat het sebip door het breken van de schroefas op 1 Januari te voren hnlpeloos zwalkte op de baren en op 14 Jan. d. a. r. door de Prinses Sophie werd gevonden en behouden tePadang binnengesleept. Den 4en Januari hadden zioh vrijwilligers aangeboden om in e6n goed bemande sloep naar Padang te gaan of naar een sneller te bereiken gelegenheid om hulp te halen. Wel is waar had de poging van de sioepbemanning geen aneoes, doch de kloeke daad, waarby die bemanning tien dagen op zee heeft gezwalkt, verdiende zeer hoogeiyk bewondering en waar deering. Die waardeering nu werd der sloepbemaning Donderdagochtend te Amsterdam duideiykge? toond. De bemanning had bestaan utt den 2a-offi cier H. Smittden 3a officier H. Harmsden 2e-maebinist T. Zuidema; den Se-maohinist J. Agesden bootsman C. G. H. Kelpinde matrozen O. Kort en A. W. Reekers. zy werden toegesproken door een der dlrets;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1900 | | pagina 2