Bt ID- 3408te Staat s-Lotorij. De Credietvereeniging, I een Woonbnis en Erf BOUWLANDÜ MEUBELEN, nam MM Tan Llascio». HUUR TIIUM OPENBARE ÏERROOPING Él luiten te lelde, HALF JULI UITVERKOOP Kolen in lossing, friiiai den 8 Juli 1892, Amsteldijk 25, Amsterdam. 5 Grootste en Nienwste Lap „LA COMPAGNIE DURABLE". DB BAZAE Speciaal ingelicht voor pjjnljjke en gebrekkige voeten. TB KOOP: Stilt tegen schele Hoofpp. LAGE PRIJZEN, J. J. GEULEN. Glas-, Kristal-, Porceleia Aariewk. StüombMtiimt.MidaelDarï- Vlmiaien NIEUWE STOOfiBOOTDIENST Wester-Sohelde* 'Hulst-Vlaks AGENTSCHAP MIDDELBURG. LOUISE STRATEN US wmm GOEDKOOP. - DEGELIJK. DOELMATIG. VERKOOPBN met Boomgaard en Tuingrond, eene party Heeren-, Dames- en Kinder Bad- en Strand- schoenen, heeren- a 1.60, dames- a f 1.40, kin- der- van af 80 cents, prima kwaliteit bruine lederen Schoenen voor Heeren, Dames en Kinderen, licht en soliede, niet alleen geschikt voor den zomer, maar voor elk jaargetijde; Dames Wandelschoenen van af 2.30, en Dames Chagrin Laarsjes met verlakte neusjes voor 2 65. te VLISSINGEN. Dienstregeling van I Juli 1892- te ZOUTELANDE Inrichting 'voor pneumatische 'en* koud water behan deling met eleetriische, geneeskrachtige en gewone baden. Consultatiën van Or ARHTZCHIUS van ÏO tot 2 uur. Tarieven en Prospectussen worden op aanvraag toegezonden. STOÜMWAMMIJ EN BLURIJ „de Zoom", aan de rivier „DE ZOOM" BERGEN OP ZOOM. P. J. ASSELBERGS. De Directeur B. NIJZINK. STOOMBOOTQIENST OP DE WESTER-SCHELDE. Uren van vertrek gedurende de maanden o-XJ-ay-r-r. .TTTT.T ea ATTGHJSTTJS 1Q©js. WEST-EUROPEESCHE of SPOORTIJD. Gedrukt ter Stoomdrokkerjj van D. G. Kröber Jr. te Middelburg Stoomboot dienst DE DIRECTIE, DE COMMISSIE tot Spjjsuitdeeling aan zieken maakt btkend dat de citdeelicg van melk en eieren met 1 Juli ophoudt. G. A. P. SCHORER-VAN VEEN. P. S. y. d. THOORN. De Coupons der Obligatieleening Zaeuwache Spoorboot Maat schappij) vervallende 1 Juli 1892) worden van af dien datum uitbetaald te Middelburg ten kantore van den Directeur P. L. DE BRUIJNE en te Zierikzee bij den heer W. A. OCHTMAN. De TREKKING dezer Loterg vangt aan IS Ja li a. De Collecteur te Middelburg. is de gemakkelijkste HEXSGXD3. Kantoor Houtkade H 110/13 Keemi gelden 4 deposito» met rente vergoeding» thans 3 pet. Verleent HAMDKIilCREniETEI» van ƒ1500.— tot ƒ00,000.—. GeeftWIIIEM af op Londen,Parijs en herlijn. WKÊÊM EEHE C©© UB TT IS (Novelle). Verschjjnt in het Bgblad van DAMES-MODEGIDS. Prijs per kwartaal (6 Nos.) 1.— Met 6 geklenrde platen - 1.50 Met 3 geknipte patronen - 2. Tjjdschrift voor Fraaie Handwerken. 0.50 per 3 mnd. extra. Alom te ontbieden. Den Haag, HEBB. BEEIMEAMTE De Notaris A. M. TaK zal op des voormiddag8 te ÏO nren, te ISO.VI- BERG, in de Herberg bp de Weduwe BAART, in het openbaar staande en liggende te Domburg, aan de Zuidstraat, gemerkt C no 6, groot 20 aren, 70 centiaren. II EEN PERCEEL liggende in de gemeente Aagtekerke, aan den Domburgschen weg, groot 49 aren, 60 centiaren. En des namiddags te éeo nar, voor bel Woonhuis aan de Zuidstraat alsKabinet, Tafels, Stoelen, 2 Bed den met toebehooren, Klok, Baro meter, Porcelein, Koper-, Glas- en Aardewerk, eenige gouden en zilverec Lijfsieraden. Voorts2 Geiten, Landbouwgereedschap pen, gedorschen Granen, Stroo, Muts aarüs, nauwu, benevens Vruchten te Velde, zijnde Tarwe, Paardenboonen en Witte- boonen. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. GEBFl. i h J. ELI* TIJD VAN GHKBIWICH. INSCHRIJVING VA-NT vn,uwE daciletzïu LINGKN vóór 15 Juli. TOELATINGS EXAMEN 1§ en 1» Juli. OVERGANGS EXAMEN 11 tot 15 Jult. ZOMERVA- C ANTIE van 16 Juli tot 1 Bept. Van de twintig jongelieden, die in de laatste driejaren zicht voor ver schillende Examen* aanmelden, slaagden er zestien. Vrijdag den Juli 1893, in de Her berg bij L. GABRIELSE, om ÏO aren des voormiddags, van lo een HUIS met SCHUUR en ERF. 2o Een WAGENHUIS ter verplaatsing. 3o Een Steenen SCHUUR met ERF. 4o Een Houten SCHUUR met ERF, te Zoutelande op het dorp, bewoond en in gebmlfc bp de Weduwe JAN STROO. De ge- bon wen zjjn twee dagen vóór den verkoop te zien; en om 1 aar des namiddags van 85 PERCEELEM HOOI-, ET- en NAGRAS, waarvan lijstjes verkrijgbaar zjjn te Zoutelande bjj JACOBUS STROO en te Koudekerks bjj den Notaris, en terstond daarna van 6 perceelen HOOI- en NAGRAS, afzonderlijk en gecombineerd onder Zoutelande, van den heer S. VAN STRATEN. Aanwjjzing van deze laatste psrceelen doet W. OVAA op 6 Juli a. s. En Dlundag den 19 Jalt 1893, om ÏO uren ties voormiddags, aan het huis van de Weduwe JAN STROO te Zoutelande, van 2 zwarte Ruinpaarden, oud 9 en 10 jaren, 3 Melkkoeien, kalfdragende Vaars, Varekoe, 1 Vaars van 16 maan den, 2 Kweekkalvers, 1 Schaap, 3 Lammers, 13 Hoenders en 1 Haan, 4 Menwagens, Marktwagen, Driewiels- kar, Ploeg, 6 Eggen, 1 Veldgang, 2 Kruiwagens, Paardenwant, 1 Wind molen, Geese'stoel, Kortmolen, Land bouwers-Handgereedschappen Muts aards, Stroo, Mest en Ascb, Melkers- -en Zoldergereedschappen en Meubilaire goederen. WORDT GEVRAAGD een BOVEMWO- BflSCr, tegen October a. s., voor een net gezin, van twee eenige messcben. Bjj voor keur op een der stilste standen der stad. Huurp-jjs ƒ1.50, met inbegrip van belasting. Adres Boekh. K. LE COINTRE. OLMEN en POPULIEREN VAAMHOUT es eene party MUTSAARD. S. ALEW1JNSE, Middelburg. TE KOOP: een BAURE8ERTOIR, zink met dubbele bonten omkleeding, (vorst vrg) inbond 470 Ned. kannen, en PERU- POSP. Beiden zoo goed als nieuw. Adret H. MUNTERS Zn., Loodgieters, Middelburg. AMSTEL BADHUIS Alle werkdagen geopend van I tot S uur. Zon- en Feestdagen van 3 tot f uur. De Directeur der Exploitatie: M. H, Ci. ïKH CAT1, ten overstaan van den Notar's J. DE VOS te Middelhnrg op S)uilller,ln^ 7 Joll 1898, 's avonds te 8 uren, op da bovenzaal der So ciëteit >De Vbrgenozging" te IHIDBEi- Hl!KM-, van dé navolgende penden allaar, als 1. Het WOOKHUIS en ERF aan de Nieuwe Ooster Straat, N. 88 verhuurd A ƒ3,05 's weeks. 2. Het WOONHUIS met BOVEN HUIS en ERF aan de Heeren straat, H 129, verhuurd A ƒ4,60 's weeks. 3. Het WOONHUIS en ERF aan den Segeerssingel V 24*»», verhuurd A ƒ1.50 's weeks. en 4. Het WOONHUIS en ERF naast het vorige V 24»»i, verhuurd A 1.60 's weeks. Informatiën ten kantore van den Notaris. met VEERE1V KIR bjj A. P1ERENS, Lange Noordstraat, Vlissingen. TE KOOP een f xtra mooien 3jsrigen gedres- «eerden BOH alsmede een nette en soliede TIIiHUHIf. Adres FRANKJE. TB Droge en opgedane WAS8CHE1 onovertroffen. Per stuk en per abonne ment. Inlichtingen enz. worden op aanvrage gratis verstrekt bp den ondergeteekende Men wrgve met deze Stift de gevoelige deelen in, en in weinige minnten zullen Schele floofdpyn (Migraine), Tand-, Kies- of Aange- zichtspjjn verdwgnen. Pijjs per stuk in étni 50 en 3© ets. Verkrijgbaar bpMevr. I. S. A. F. JANS SEN—E1CHH0LTZ, Noordpoortstraat, te Mid delburg. Men eische er den naam op van: T. P. VAN DEN BERGH ZOON, Drogisten, Utrecht. Tegen toezending van 1.35 verzend ik tranco bnis een mandje van 4( K.G. inhoud, uitgezochte, verscb geplukte REIRER8EI. Dodewaard. J. GERRITSEN. sorteering doozen POSTPAPIER en CORRES PONDENTIE KAARTEN. Breskens Groede Schoondyke Oostburg Draaibrug Aardenburg Eede (D. Stroobrugge Maldeghem treinen. 1. 3 4 e 8 O m 13 *13a 10 vm. vm. vm. vm. vm. nm. nm. nm. nm. nm. V. 6.23 8.19 10 39 1.18 4 15 7.10 6.55 a 6.33 8 28 10.49 1.28 4.25 7.20 7.04 6.48 8.40 11.04 1.43 4.40 7.35 7.16 7.13 9.- 11.29 2.08 5— 8.— 7.36 A. 7 36 9.23 11.49 2.31 5.18 8.20 7.54 V. 5.31 6.13 8.32 11.54 2.35 5.22 8.23 7.55 9.10 5.48 6.30 8.49 12.09 2 52 538 8.40 8.09 9.27 3t.) 6 44 9.03 12.22 3.06 5.52- 8 21 t j 6.58 9.15 12.33 3.23 6.02 8 28 A. 7.10 9.27 12.45 3 35 6.14 8.40 Nummers der treinen. Maldeghem V. Stroobrugge(D.St) Eede Aardenburg Draaibrug A. ÏO 19 15 *15 Oostburg Scboondjjke Groede Breskens vm. y m. vm. nm. nm. nm. nm. 7.35 10.10 1.40 4.25 8.05 9.— 7.47 10.22 1.52 4.37 8.17 9.12 7.57 10.33 2.03 4.50 8.27 9.22 n.r.i 8.11 10.47 2.17 5.04 8.41 9.34 6.08 8.28 11.04 2.34 5.21 8.58 9.50 •6.50 8.37 11.08 2.37 5.28 9 03 7.13 9.— 11 29 3.— 5.51 9.23 7.38 9.25 11 50 3.25 6.11 9.43 7.53 9 40 12.05 3.40 6.26 9.58 8.03 9 50 12.15 350 6 36 10.08 N. en L. der treinen. A 3 A 0 C E G I E M Draaibrug V. Sluis A. 5.31 5.48 6.09 6.26 7.43 8.— 9.24 9.41 11.09 11.26 11.55 12.12 2.35 2.52 5.25 5.42 8.21 8.38 9.05 9 22 N. en L. der treinen. 3 3 A D D E H K M O Sluis V. Draaibrug A. 5.51 6.08 6.29 6.46 8.12jl0.50 8.29,11,07 11.33 11.50 2.14j 5.01 2.31| 5.18 7,32 8.43 7.49j 9.— 9.25 9.42 De treinen 13a en 15 loopen alleen op 15 Augustus en op Zondagen vaa al 17 Juli tot einde September. Op deze dagen vervalt trein 13. f Alleen des Zondags. N.B. De uren van vertrek op de tusscbenetations zjjn bjj benadering aangegeven. Een DOE te kocp, keur uit zeven, bg A. LEIJNSE, Ritthem. laatste opzending van WOLLEN DE KENS ter wasschiog. FREDËHIK BOASSON. ZEEMEN, eene groote partij SPONZBN enz. tegen verminderde prijzen wegens verplaatsing der zaak. WElJNMAN, Spanj.str. De ondergeteekende beveelt zich baleefdeljjk aan tot het geven van PDIVAAT-LEB- SEM in de vakken van bet G. en M. U. L. O. Kinderdjjk P 97. A. J. CHIVAT. 03ST1?"V-A.3srca-E2sr VETTE SCHARREN, SCBOL, puike onde LE1DSCHE en GOUDSCHE KAAS. Wed. W. A. v. d. HARST, Langeviele. De gewone VERGADERING zal niet op Vrjjdag 1 Juli, mt ar op Dinsdag A Jnli a. s. gebonden wirden. Gevraagd bg een (enig HEER te Imiter dam eene Deid-Huishoudster, P. G., en liefst van bniten om met behulp eener dage- lgksche werkster de huishouding waar te nemen. Adres, franco brieven, met opgave van leeftgd en waar informatiën te bekomen, onder letters T AT V, Algemeen Advertentie-Bureau NIJGH VAN D1TMAR, Rotterdam. Dagelijks'; Van Vli"in8® n**r Braken, vm. 6.40, 7.40, 9.40, vm. 11.66*), nra. 3.26 en 6.20 Braken» Vliarogen 6.10, 8.10, 10.10, nm. 12.26*) 3.65 6.50 Woensdsg en Zaterdag'; i Van Ter NeaMn n**r Hoedekenskerke vm. MO Hoedekenskerke Ter Neuzen 9.10 Het vervoeren van VEE en GÓEDEREN kan op deze reizen geweigerd worden. Bg latere aankomst van den TREIN, die te 6.12 n. 's namiddags te Vlissingen moet aankomen, zal de STOOMBOOT, welke te 6.20 u. naar Brenkeni vertrekt, hoogstens 15 MI NUTEN wachten. Tsn Vliaingen naar Boruele. Boruele TerjNeuzen. Ter Neuzen Boruele Boruele. Yliuingen Zondag. vm, 7.10 va. 7.80 va. 6.40 6,— nm. 6J0 nm. 6J0 vm. 10.10 10.80 Maandag, Woenzdag, Donder dag en Zaterdag. Dinsdag a Vrjjdsg. vm. 7.10 vm. 7J0 vm. 5.40 Tm. nm. 11JS 8.25 nm. nm. 1S.16 8.41 vm. nm, 10.10 MO nm. 6J0 nm. 6.40 nm. 4.50 6.10 vm. vm. 7.10 11.66 vm. nm. 7.80 18.16 vm. vm. 7.40 10.10 8.- ÏOJO nm. nm. 8J5 6J0 nm. nm. 3.41 6.40 na nm. 1.40 4.60 6.10 6.— 10J0 8.- Des Zondags worden Retonrkaarten afgegeven, welke ook geldig sjjn voor den daaropvolgende!! Maandag, voor P. VAN LEERDAM. Ean jongste BEDIEKDE) gevraagd. Adres RANDWIJK, Lange Delft. VLISSINGEN, MIDDELBURG en ROTTERDAM Uren van vertrek ia Juni en Juli. Vaa TlMHIl I VaaïltielrtJf VanRotttliil Greenwich tgd. [Amsterd. tjjd. Amaterd.tgd Donderd30 vm. 8.30 Vrgdag 1 8.30 Zaterd. 2 8.30 Maand. 4 8.30 Dinsdag 5 8.30 vm. 10.— 10.— 10.— 10 10.— 9.— 9.— 9.— 9.— 9.— StoombMtdienst MiddelbarsZierikxee. GORRESPONDKNTIB ZIERIXIÏE SPOORWEG GOK Tijii wan Greenwich. (Spoortgd). Van Middelburg: JUNI en JULI Pon Zierikzee: Donderd.30 vm. 7.15 nm. 4.30 vm. 6.—nm. SJO Vrgdag 1 7.15 4.30 7.80 4.15 Zaterdag 2 7.15 4.30 7.30 3.30 Zondag 3 7.15 6.— 6.— 6.— Maand. 4 7.15 4.30 7.30 S.SO Dinsdag 5 7,15 4.30 7.39 11.30 Des Zondags zullen BEIOPHBIIi- JiSUUKM worden afgegeven geldig voor de terugreis op denzelfden dag: Middelburg, Zierikzee v. v. Ie klasse 1.50, 2e klasse 1.—. Tussohenveeren v. v. Ie klasBe 1.86, 2e klasse .80. Vertr. van Middelburg t Greenw.tgd. Midd. tgd. Vm. *4.50 Vm. *5.10 *6.10 *7.30 3 v 9.— 10.20 Nm. 12. 1.20 2.40 3.50 5.30 8.— 9.45 *6.30 *7.50 9.20 10.40 Nm. 12.20 1.40 3.- 4.10 5.50 8.20 10.05 Vertr. van Vlissingen: Greenw.-tgd. Midd. tgd. Vm. *5.36 Vm. *5.56 *7— *8.05 9.40 11.— Nm. 12.40 2.— 3.15 4.30 7.10 9.- 10.30 Nm. •7.20 *8.25 10.— 11.20 1.- 2 20 3.35 4.50 7.80 9.20 10.59 Alle booten leggen aan de Keerslnis aan. Bg de met aangeduide vertrekuren wordt niet te Abeele en Souburg aangelegd. De reizen van 4.50 van Middelburg en 5.36 uit Vlissingen geschieden alleen op werkdagen, die van 9.45 uit Middelburg en 10.80 van Vlis singen alleen op Zon- en Feestdagen Zomerdienet. 8TOOMBOOTDIEN8T Va* Walsoorden nsar Visie vm. 5.10,18.50, im. 12.50 es 3.25 nvn. Va* Vlake maar Walsoorden oamiddeljjk aankomst va* dan correspondeerenden trein va 7.42, nm. 11.44, 2.17 en 5.14 uur. WAOMNDlSmt Va* Hulst naar Walsoorden vm. 7.10 nm. 1.54 Van Walsoorden onmiddelgk *s aankomst 'sa Booi ongeveer vs» 8.50 ma. 6.14 uur, HMF'Bei feuilleton de opgaaf van dm if oordiemt en eenige annonces moesten beden

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1892 | | pagina 4