ids ?an ui kt Naamlooze Vennootschap II Polder Walcheren. Itasiai 16 SeiiteiteM, Wo®iaiita30Septeil)erl8!)l, «SËMIirJinH, KAMERS. P. A. D. RONCA NOUVEAUTÉS, geëtaleerd in het nieuwe Maga zijn, hetwelk heden, Vrijdag, avond zal GEOPEND worden. HET WERELDBEROEMD CATZ-EÜXER Traan ROGGE-KBENTENBBOODJIS. RUHRKOLEN BALTIMORE. NUUK MIMI STOOMBOOTDIENST OP DB WESTER-SCHRLDIj uren van vertrek gedurende de maand SEPTEMBER 1891. TE KOOP AANBIEDEN: te Middelburg, aan de Lange Singel- straat, gemerkt N nr 183, kad. Sectie B nr 118, ter grootte van 1 are, 44 centiaren. op Vrjjdag 2 October 1891, op de Hofstede, bewoond door HETER WILLEMSE te Rit them. alseen zwarte venlendragende Mer rie, oud 4 jaren, een vos veulendra- gende Merrie, oud 7 jaren, een zwarte veulendragende Merrie, oud 11 jaren, een bruine veulendragende Merrie, oud 5 jaren, een zwarte Ruin, oud 12 jaren, een bruine Ruin, oud 14 jaren, 1 vos Ruin, oud 3 jaren 5 jonge Paarden, waaronder een zwarte Ruin, oud 2 jaren, een vos Merrie, oud 2 jaren, een zwarte Ruin, oud een jaar, een bruine Ruin, oud een jaar, een vos Merrieveulen 9 Melkkoeien, (gekruist Durham en Noord-Hollandscb ras), 2 Kalfvaarzen, 2 vette Vaarzen en een Os, 4 ander- halfjarige Vaarzen, 2 jarige Vaarzen, 7 Kalveren, een tweejarigen Noord-Hol- landschen Stier, een jarigen gekraisten Durham Stier, 11 Schapen, waaronder twee Melkschapen, 9 vette Varkens, 7 Biggen, Oud 3 maanden, (gekruist Tamworth), 3 Karnhonden, 154 Kip pen en Hanen, Kalkoenen, Parelboen- pers, Eenden een Rijtuig op Veeren, 3 Men wagens, een Klaverwagen, een Driewielskar, een acbtrijige Smyth's Zaai machine, 2 Zeeuwsche Waleploegen, een Uni versal Ploeg, een Kok's Ploeg, 3 Zeeuw sche Ploegen, een Schuifelploeg, 9 Eggen, Molbord, Rolblok, Sleepdeur, Arreslede, 3 Veldsleden, Windmolen, Kortmolen, Wortelsnijder, Geeselstoel, 3000 droge Mutsaards, 6 Klampen Brandhout, 16 voeren best Weibooi, Kanthooi, Klaverhooi, een groote partij Tarwe-, Gerst-, Erwten- en Haver- stroo, den Mestput, den Kaf put, Paar- denwant. Voorts eene partij BOUW-, MELKERS. EN LANDBOUWGEREEDSCHAP PEN, benevens eenige alsAardappelen, Peen en Mangels. bericht de ontvangst eener groote collectie KINDERSPEELTUIN een netten Loopjongen, BOONEN-SNIJDERS ROTTERDAM AMSTERDAM OVERTOCHT. MIEUWB SPOORBOOTDEBMT Wester-Schelde, Hulst-Vlaks STOOM BARGE DIEN ST. Stoombootdienst HiddelbargZierikzee. CORRESPONDENTIE ZIERIKIEE SPOORWEG GOES Stoombootdienst VLISSINGEN,MIDDELBURGen ROTTERDAM Uren van vertrek in Sept. Des ZONDAGS worden Retourkaarten al geldig zijn voor den daaropvolgenden MAANDAG. a a a $10.62 Gedrukt bjj D. G. Krber Jr. te Middelburg. ("i (h,, keurd bij Kon. Besluit van 26 Januari 1891 No. 21. HOOFDKANTOOR: Stationsdwarsstraat L 7 te UTRECHT. DE DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappij heeft de eer te berichten dat de deelname voor de lichting 1898 ie opengesteld, en de Prospectus op aanvrage franco wordt toegezonden. UTRECHT, September 1891. BE DIRECTIE. Nadere inlichtingen te bekomen bjj de HoerenJACs. G. DOBBELAERE, Nieuwe Haven I 110 te MiddelburgG. P. H. MAHUTTE, Hooikade K 176 te Vlissingen I. DE LIGNT te SEnidzandeA. LE CLERCQ te Krulningen W. HAGE te Wlzsekerke en H. KOSTEN Cz. te "Wemeldlnge. HET POLDERBESTUUR VAN WALCHE REN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op heden zjjn uitgeloot de navolgende Obligatiën, laste den Polder, t. w. van die, voortgesproten uit het conversie plan van 8 Maart 1856, de nummers: 74, 760, 519, 586, 9, 5 en 426, ieder groot 1000; 226a, 2266, 226c, 226d en 226« ieder groot 200. van die volgens het plan van geldleening ad 800.000, vastgesteld den 28 Februari 1863, de nummerB128, 220, 50, 187 en 48, ieder groot 1000. e van die volgens het plan van geldleening ad f 100.000, vastgesteld den 2 Maart 1876, de nummersvan de le serie15 en 10, ieder groot 1000; van de 2e serie83 en 75, ieder groot f 1000. d. van die volgens het plan van geldleening ad f 165.000, vastgesteld den 22 Septem ber 1877, de nummers121, 62, 33, 135 en 142, ieder groot f 1000; en dat deze obligatiën zullen worden afge lost na 1 Januari 1892, onder bijbetaling der verschenen renten over het loopende jaar 1891, ten kantore van den Ontvanger des Polders. Middelburg, 10 September 1891. Het Polderbestuur voornoemd, D. A. DRONKERS, Voorzitter. E. J. SPRENGER, Griffier. De Notaris P. LOEFF zal des avonds om 8 uur, te ffllDBEli- BUM, O, op de bovenzaal der Sociëteit »de Vergenoeging", aan de Groote Markt, in het openbaar bjj opbod en afslag i Te zien daags vóór en op den dag van ver koop van 10—12 en van 2—4 uur op vertoon van een toegangskaart, verkrijgbaar bjj den heer A. M. VAN HEUVEN op de Vlasmarkt, tegen betaling van f O.JB5. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris te Kondekerfae. VERKOOPING VAN Nader te adverteeren. De Notaris A. M. TAK zal op des voormiddags te negen uren, op de Hofstede, bewoond geweest door de Weduwe K. BAAS, in de gemeente WÏEU W- cn SIST JOOSLAKD, in het Openbaar Verkoopen: 7 uitmuntende Een HEER, z. b. b. b. b., vraagt GEMEU BILEERDE KAMERS. Brieven franco, onder letter B, Leesbibliotheek PONTE, Langeviele, IS OVERAL VEKRKIJGBAAR. gflgr Als Bewijs van Echt heid is el^e flesch voorzien van onze gedeponeerde Etiquette, terwijl kurk en cachet gestempeld zijn met den naam onzer firma CATZ&Z00N VAN PEKELA,Groningen. Te koop een 5-jarige bruine HIT, bjjzonder sterk en mak in alle tuig. Te bevragen bp FRANKJE. 2 natte Wasschen en 3 Kostgangers gevraagd by eene fats. weduwe, Hoogstraat I 136. Ontvangen eene party SICrABKW, waar onder fijne merken van f JS en f 9.SO per kistje. <«■- G. LEER, Korte Delft, Hoek Bellinkstraat. Opnieuw ontvangen bette witte en blauwe Aardappelen, de blauwe 30 en de WITTE SO ets de 5 kop. VAN SORGE, Spanjaardstraat. Voorhanden vet SCHAPENVLEESCH. M. v. OS, Droogdok. it zuiver, getond en krachtig. Dagelyks AP PELBOLLEN, SAUCIJZEN- en PALINGBR alsmede keurige HONINGKOEK a 12§ en 25 ct. BOTERJANHAGEL BANKET Haarlemsche MEISJES BITTERKOEKJES WELLINGTONS AMANDELKOEKJES 50 ets kilo 60 50 70 70 40 B. VI* BEM MADE. IN LOSSING. VAN DER LEI JE Co. wordt, wat de A V O mr B-U B E X betreft, Zaterdag gesloten. De Firma Wed. J. H. C. KAKEBEEKE Gzn, vraagt eene goede hand schrijvende. Zich te adresseeren aan het kantoor der Fabriek. gevraagd in den Byleveldpolder by J. DINGE- MANSE te STIenw. en St. looaland. Met 1 November aanstaande een 8U1D8- KIECHT benoodigd, die een Paard kan beslaan, P. G., by K. A. DE GRAAFF te Sta- veniiae. Met October een HAIDHIECHT be noodigd by J. DE RIJCKE, Biggekerke. Terstond of met Oct. een RIECHV be noodigd, die lust heeft om met Paarden en Ploeg om te gaan, by C. CRUCQ, Oranjepolder. Met October een HAIDHIECHT be noodigd by F. MAAS, Koudekerke. N ederlandsch-Amerikaansch e Stoomvaart-Maatschappij MS Men vervoege zich aan de Kantoren der UT. A. S. M. te Botterdam of te Am sterdam en bij de Agenten, of by Inspecteur I JT. E. HHOES te GHOXINfiKX. E. BOIiSIUS te OISTEBWIJK Wegens huwelyk der tegenwoordige tegen November eene bekwame B.EUME1IUHEIB gevraagd. Zich in persoon te vervoegen Gist- straat F 184. Terstond een flinke DIESSTBOUK be noodigd, C. GEENSE, Burg. Met October tegen hoog loon een Goesche of Nieuwlandsche MEID benoodigd, goed kunnende melken. Adres Boekh. DEN BOER. Gevnjtigde Zomerdienst. STOOMBOOTDIENST Van Walsoorden naar Vlake vm. 5.30, 9.10, nm. 1.10 en 3.45 nur. Van Vlake naar Walzoorden onmiddelyk na aankomst van den correspondeerenden trein vm. 8.02, nm. 12.02, 2.37 en 5.30 uur. WAGBNDIBXST. Van Hulst naar Walzoorden vm. 7.30 nm, 2.15. Van Walzoorden onmiddelyk na aankomst uwr Boot vm. 9.10 en nm. 6.30 uur. DE DIRECTIE. Van Middelburg vm. 6.20,8.f, 9.20,10.f 11.—midd. 12.—t, nam. 1.40, 2.30t, 3.45, 4.30f, 5.30, 6.30t, 7.30, 8.30t. Van Vlissingenvm. 7.45,9.f, 10.—, 11.f 12.—, nam. 1.—f, 2.30, 3.S0f 4.30, 5.30t, 6.20, 7.30t, 8.30, 9.30f. By de reizen, waarvan de vertrekuren met aen t zyn gemerkt, wordt aan de tussohem- stationi stilgehouden. UB. Alle booten leggen nam de Keerilal. non* Van Middelburg: SEPT. Van Zierüczee; Zaterdagl2 vm. 7.30nm. Zondag 13 Maand. 14 Dinsdag 15 Woensd. 16 Donderd.17 11.— 6. Vrydag 18 3.- 3.- 3.- 3.- n Cg. 's m. 11.30 u. n. Zz. ter.m. 1 u. vm. 7.30nm. 7.— 7.- 6.— 3.30 n Cg. 's midd. 5 u. n Zz. t. 's m 6.30 u. 6.30 Van TlliSlWI Zaterd. 12 vm. 8. Maand. 14 8. Dinsdag 15 8. Woensd. 16 8. Donderd 17 8. VanKfMelMrr vm. 9. 9.— 9.- 9.- 9.- VanMMiïl' vm. 9. 9.— 9.— 9.— DAGELIJKS I Van Vlissingen naar Breskens m 6,—, 7,30, 9,20 nam. 12,15*) 3,45 en 6,80 1 j Breskens Vlissingen 6,80, 8,—, 9,50 12,45*) 4,15 T,— Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. By latere aankomst van den TBEII die te 8,SS m. namiddags te Vlissingen moet aankomen sollen de IVOOHBOOTBS, welke te 8.SO e. naar Br eskena en Ter Wensen vertrekken» Hoogstens IK HIWUTEW wachten. Van Vlissingen naar Borssele Borssele Ter Neuzen. Ter Neuzen Hoedekensk. Hoedekensk. Ter Neuzen. Ter Neuzen Borssele. Borssele Vlissingen ZONDAG. MAANDAG, DINSDAG, DONDSBD. «s VRIJDAG. Tm 7.30 nm 3.30 7.50 3.50 5,30vml0,S0 5.50 10.50 7.50 2.40 6AO 5.30 vm. 10.30 4.30 5.50 10.50 4.50 WOENSDAGi ZATERDAG. vm. 7.30nm. 2.20nm.6,30jvm. 7.30 nm. 2.20nm6.30 7.50 2.40 6.50 10.30 11. 5.30 12.30 4.30 5.50 12.50 4.50 gegeven, welke ook OB fl 9 iN u 9 B e si 9 bf> 9 U O O CSU Xfl ja 9 U WA U 9 Vzn "Vlissingen (Haven). (Stad) m Middelburg - Arnemuiden m Hear Arendikerke m Goes ar Kapalle—Bieselinge. w V lake m Kruiningen m Krabbendijke Rilland—Bath m Woensdrecht m Bergen_op Zoom ar "Won* Te Roozendaal Breda m Rotterdam (Beurs) Gravenhage over Rott. E. IJ. S. m Amsterdam over Rotterdam E. IJ. mm. Utrecht Staatssp. m Antwerpen (Etat) m Brussel (Nord) m Parjjs (Nord) w Keulen .11". 5,58 6,8 6,15 6,28 6,36 6,44 6,51 6,56 7,6 7,14 7,«7 7,87 7,46 7,55 8,42 9,56 J 10,32 j 11,41 $11,38 10,36 11,38 i f 1,30 «f7,16 (2) 8,80 i 1,30 i 7,24 i 7,34 7,54 8,80 f 8,47 9,14 f 9,66 $10,32 $11.41 $11,38 10,36 11,38 6,11 2,49 a 9,38 9,48 9,55 10,8 10,17 10.25 10,82 10,37 10,47 10.54 11,7 11,17 11.26 11,85 12,7 12,50 1,25 2,31 2,30 1,1 2,5 $11,33 7,37 i);M3 1.58 2,— 2,18 2,22 2.30 2,37 2,42 2,62 2.59 8,12 3,22 8.31 8,40 4,36 6,32 6,18 7,19 7,19 4,47 5,46 $11,33 10,84 4.17 4,28 4,85 4,48 4,67 3.5 5,12 8.17 6,27 5.34 6,47 5,67 6.6 6,15 7,11 8,2 8,42 9,54 9.35 8,2 9.2 6,24 (3) «,29 $11.7 5,81 5,41 6A 6,35; 6,48 7,11 8,2 8,42; 9,54 9,85 8,2 9,2 6,10(v.) 4,49 6,58 7,5 7,18 7.26 7.84 7.41 7,46 7,56 8,4 8,17 8.27 8,86 8,45 9,22 10,5 10,41 11,47 11,40 9,50 11,14 6,10 (v) Van Keulen Pzri's (Nord). Brunei (Nord) Antwerpen (Etat) Amsterdam over Utrecht. Staatssp. Rotterdam E. IJ. S. 's Gravenhage (or ar Rott.) E. IJ. S. Rotterdam (Beure) ov. Zevenbergen Breda Roozendaal Wonw Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland-Bath Krabbendjjke r Kruiningen Weke Kapelle— Bieselinge. s Goes Heer Arendskerke Arnemuiden Middelburg Ta Vlissingen (Stad) (Haven) 6.12 6.2 8) 6,67 7.7 7,17 7,26 7.89 7,46 7,56 8.1 8.8 8,17 8.25 8,38 8,46 8,54 $11.- 6,27 7,49 7.48 7,40 8.47 9.27 $10.6 $10,40 -) $10,54 $11,28 $11.48 $11.56 6,48 $,12.4 JU.—(n.) 6,27(v.)j 7,49 7,43 7.40 8,47 9,27 $10,6 10,67 11.7 11,17 11,26 11,89 11,46 11,56 12,1 12.8 12,17 12,25 12,38 12,46 12,55 5,48 9,30 10,86 9,50 11.4 11,47 11,46 1,80 1.40 1,60 1,59 2,12 2,19 2,29 2,34 2.41 2,50 2,58 3,11 8,19 8,28 Alleen le en 2e klasse. 1) Stopt alleen om passagiers uit te laten. 2) Wacht op de aankomst van da boot uit Queensborongh en vervoert van da met de aansluitende boot nit Engeland" aangekomen reizigers allien die, land cn die voor België over Eindhoven. 3) Wacht op de aankomst van de boot uit Queensborongh en vervoert van de met de aansluitende boot nit Engeland aangekomen reisigers alleen die, welke bestemd zyn voor Duitschland over Venloo Middelburg reizigers op, tonder bagage, voorzien van directe plaatskaarten naar Londen, die hunne reis te Middelburg hebben afgebroken. De volgende treinen stoppen te Koor d*Xr aai) er t: a) Dinsdag en b) Donderdag. 9,6 $1,42 4,37 8,15 1,- 3,43 5.28 2,80 6,18 6.47 1.— 4,16 $5,56 12,65 4,6 $5.50 2,1 5,- $6,56 2,86 5,59 $7,32 8,30 7,5 $8,19 4,25 7.38 $8,45 4,35 7,47 4,45 7,56 1)8,59 4,54 8,4 5.7 8,16 5,14 8,22 5,24 8,31 5,29 8,36 5,36 8.43 5,45 8,52 1) 9,38 5,53 9,- 6,6 9,18 6,14 9,21 5)9,52 6,23 9,30 $10,- i) 10,8 welka bestemd zijn voor Duitsch- en Gennep. 5) Deze trein neemt ta Van Terneuzen 5,50 8,45 12.20 5,20 I Van Gent (Gr. station). f 8,36 j 12,15 1 5,17 Sluiskil 5,58 8,52 12,29 5,28 - Salzaete. I 9,22 1,20 6,7 Philippine 6,6 8,59 12,37 6,35 Sas van Gent. 9,37 1,35 6,23 - Sas van Gent 6,18 9,8 12,46 5,45 1 - Philippine j Sluiskil. 9,47 1,45 6,30 Salzaete. 6,40 9,25 1.8 6,5 9,53 1,58 6,88 Ta Gent (Gr. station) 7,80 10.18 1,51 6,51 1 Ta Terneuzen. 1 10,- 2,8 1 6,46 Woensdag 12 minuten later uit Terneuzen. Van Terneuzen Axel Hulst Te St Nioolaas Mechelen Antwerpen f Zondags. 1,80 6.10 1.46 6,25 8.05 6,48 8,43 7,18 4.18 j 1 8,80 8,86 Van Antwerpen Mechelen St Nicolaas Holst Axel Ta Tarneozan 1 7,12 1 +8.- 10,55 6,54 f8.10 10,45 8,5 f8.55 11,60 -1 8,45 j f9.25 12,80 9.8 - 12,47 1.- S 9.H f9.50 2,5 1,40 8,20 4- 4,15 «,80 6,8# 6,10 7,80 8.18 8.88 8,50

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1891 | | pagina 4