5-jani UHttT.S WERVING VOOR OOST-INDIË. STOUT AANBESTEDING. Het afbreken der tataaiie ei let Houwen eeaer nieiwe HERBERG ea STALLING. Openbare Mooning HaodyeSd Mj zes-jarige verbintenis f 300. .(Aanbreng-premie10. ISAAC SNOEP, Oostkerkplein 3, te Middelburg. Best Etmdvleesch i U H i KOLEN Januari en Februari 1887. •f aan te besteden: Geregeld verbruik in de Hospitalen PARUS en ANTWERPEN. H OES iT, AS1 f"H M A BR >N CH I Tl S STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. staande langs de zijkanten van den straat weg MiddelburgDomburg en langs den west-zijkant van den straatweg Oost- kapelle—Grijpskerkete beginnen san Oostkapette. Zij, die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke- of Garnizoens-Commandanlen of bij den Commandant van het werf-depót. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en ongefrankeerd aan bet Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. SMAKELIJK VERS! ERKEND PITTIG VAN VOLLEN MOV EN'S ie NIET AANGEZET fjj MET ALCOHOL. uit de „0 ekroo 1; de Valk" AMSTERDAM—ifORDRECHT. OVERAL VERKRIJGBAAR. Hoofd-Agenf voor .Walcheren: Maatschappij van Levensverzekering, gevestigd. Ie Parijs, nee le Beletier S/V ■Vfjfl I TILLEN A- IMGELSE; Smidsbolwerk. IN LOSSING. GEBROEDERS GOOTE. BTOOMBAfiGEDlENSü" Stoombootdieiist MiddelburgZierikzee. CORRESPONDENTIE ZIERIKZEE SPOORWEG GOES, van BiddelbnrgDECEMBER. van Zierikzee Stoomboot dienst Uren van vertrek gedurende de maanden DECEMBER. 1886 Van Yliasingen naar Breskens, voorin. 6.15, 7.50; nam. 1.en 3. Ootterip a (haven) Te Van Antwerpen b Meohelen St. Nieoiase Hulst. b Axel i Ta Tar Naueai BET BURGERLIJK ARMBESTUUR vermeldt onder dankbetuiging de ontvangst van vier stel Soepkaarten, door een onbekende bezorgd bp den eerst ondergeteekende. D. JERAS, Voorzitter. J. B. DE KONING, Secretaris. DE COMMISSIE, tot het doen eener nitviee- ling- van EKTWAHEï KM S3KAMU- STOKKKM te MIB I) E li B V R (r op BUenwjsarsdag 188Ï, geeft bennis dat dit jaar eene collecte aan de huizen der ingezetenen zal plaats hebben op Ulaandag- 30 dezer, van af 13 uren 's middags. Zij hoopt door milde bijdragen in staat te wor den gesteld, om aan de armen dezer stad, door het doen eener buitengewone bedeeling, eenen blijden Nieuwjaarsdag te bezorgen. Zij maakt voorts nog bekend, dat al degenen, die voor de bedeeling in aanmerking wenschen te komen, zich hebben aan te melden op Dinsdag- 31 en Woensdag 33 December a. s. de bewoners van de wijken A, B, C en D bjj den heer J. DE BUCK, Zuidsingel E 39; wjjk K bij den heer F. J. LARSEN, Lange Delft A 90/91, telkens des middags van 12—2 uren wijken IT, <3 en M bij den heer C. HEERöLDT, Schuitvlotstraat N 209, van 's morgens 11 tot 's middags 2 uren wjjk I bij den heer C. DOCKHEER, Varkens- markt K 39, van 's morgens 10 tot 's middags 1 uur; wjjken li en M bij den heer U. FAGGINGER AUER Ju., Lange Delft B 129, des middags van 121 uur; wjjk M bij den heer S. WIENER, Lange Delft X 27, van 's morgens 9 tot 's middags 1 uur; wjjk 45 bij den heer J. A. POUWER, Noord poortstraat M 4, 's morgens van 9 tot 's middags 1 uur; wijken S3 en bij den heer J. A. BOUR- DREZ, Lange Delft B 138. de buitenwijken ^51, V, ®J en bij den heer J. B. DE KONING, Kantoor Armbestuur, St. Pieterstraat F 42, 's middags van 123 uren. en op 349 en 31 8®eceml»er a. s. wijk at. bij den heer J. STEIJN, Vüssingsche straat K 53, des avonds van 58 uren. Namens de Commissie voornoemd, J. J. CEULEN, Voorzitter. J. B. DE KONING, Secretaris. K. J. 11. WASCII, Penningmeester. Op Woensdag den 29en December 1886, des namiddags te drie uren, zal de heer CORNELIS DAANE, te "WKIELDIICK, publiek trachten Bestek en teekeningen liggen ter inzage van af Maandag 20 December, ten huize van den heer besteder. Aanwijzing in loco zal geschieden den dag van besteding, des voormiddags te elf uren. Voor nadere inlichtingen vervoege men zich bij den Architect A. LE .CLERCQ, te Kruiningen. ten overstaan van den Notaris L. L. WQUTERSEN, op Dinsdag- den j.- tfejssp?8flen December 18S6, des mor geus om 9 «ren, te beginnen aan den molen te ST. liATREMS, van het Van Vlissingen (Haven) (Stad).- e Middelbrug b Arnemniden b 'e Heer Arendakerke. b Goes b Biezelinge b Vlake b Kruiningen b Krabbendijke b Rilland-Bath"/ B Woenadrechtj t Bergen op Zoom. b Wouw Te Roozendaal Breda b Botterdam (Beurs) (via Zevenbergen) b 'g Gravenhage (over Rott. ff. IJ. S.) Amsterdam over Rotterdam (ff. IJ. S b b Utrecht Ooiterip) b b b b (Jthympoor). b Antwerpen (Etat). 'tt Brussel (Nord) Parijs (Nord.). s b Keulen 6.80 6.89 6.46 6.59 7.7 ,7.15 j7.22 7.27 7.36 7.42 7.55 8.4 8.15 8.24 f 9.10 10.— 10.39 j 11.50 12.41 11.87 10.36 11.46 f 6.25 2.52 VOOR Bekroond te PARIJS, BORDEAUX, MARSEILLE en ANTWERPEN. Hoogste Prijs MELBOURNE 1880. Eere-Diploma NICE 1884. WACHT TJ VOOR A. TASK Co. ontvangen geleien deposito met rentevergoeding, thans 3% jsct. frgasaa&ggass-raga WAARBORGFONDS fgSÜMillioeü Francs.' Deze Maatschappij sluit aIle soorten van LEVENS VERZEKERING, zoowel bij overlijden als in geval van leven. - Tarieven en inlichtingen zijn tè verkrijgen bij den Vertegenwoordiger te MIDDELBURG: B. J. AKKERMAN Tz., Makelaar In Assurantiën, ïn de laatste jaren ontvingen de s»ii deze maatschappij mei aandeel in de winst verzekerden 3'/t a 3 In con tant geld, van de door hen gestorte premiën. ÜSjT" ©ns Ik de winsten over 188!? te deelen, slultc men eene verzekering vóór einde 188©. De ondergeteekende bericht door deze dat hij zijn SCHIIiDÜRSKSAH met 1 Januari a. s. heeft overgedaan aan J. H. YAN AARTSEN, die hjj ten minzaamste bjj zijn geachte begun stigers en verder publiek aanbeveelt. Tevens be tuigt hjj zjjn oprechten dank voor de gunst en het vertrouwen, hem zoo vele jaren geschonken. P. YAN GOOZEN. In aansluiting met bovenstaande heb ik de eer het geachte publiek mede te deelen dat ik mij alhier gevestigd heb als MIIISSCHIIjDEB. Mjj beleefd in het vertrouwen van de geachte begunstigers van mjjn voorganger en verder publiek aanbevelende, beloof ik een nette en soliede bediening. De Werkplaats bljjft voorloopig KinderdjjkP 112. J. H. v. AARTSEN. Met primo Januari 1887 bestaat er gelegenheid tot het ontvangen van grondig onderricht in het HOUT- en MARMERSCHILDEREN; alsook tot beoefening der DECORATIEVE KUNST, in alle stjjlen, en in het HANDTEEKENEN en de PERSPECTIEF. Tevens gelegenheid voor kost en inwoning. Brieven worden onder de letters A. Z. ingewacht bjj den Boekh. F. B. DEN BOER, je M idd elburg. Talrijke certificaten® van Geneesheeren bewijzen dat geen enkel geneesmiddel zoo heilzaam werkt ter bestrijding dezer kwa len als de Een enkele Pastille brengt reeds verlich ting aan. Zij bevatten noch Opium, noch Morphine, nog eenig ander sterk werkend bestanddeel en kunnen door de zwakste gestellen verdragen worden. Het publiek gelieve vooral te letten op de Woorden Heating's Congh Lozenges, door het Engelsche gouvernement op het foode cachet afgedrukt en zonder hetwelk geen een doos echt is. JH fobriekmt TSi&mSAS SEATING, Chemist te Londen. Verkrijgbaar te Rotterdam, bjj E. E. YAN SAN TEN— KOLFF; te Middelburg, bij L. RIPPING. 55 a, ÏO Ct. de kilo, VAKSSJEWSVIjKKSCH ©8% Ct. het kilo, bjj BLANKE REUZEL, BLOEM, GIST, KREN TEN, ROZIJNEN, SUCADE, SINAASAPPELEN, CITROENEN, KASTANJES, HAZELNOOTEN, COCOSNOOTEN, GEMARIONEERDE HARING, PALING IN GELEI bij C. K. a*iLIJ««-K. Men vraagt bjj fatsoenlijke burgerlui, liefst zonder kinderen, P. G., H.49ST KW INWO NING voor een JONGELING, zjjn werkzaamheden buitenshuis hebbende. Adres, onder letter KV, met opgaaf van conditiën bjj den Boekhandelaar A. C. DE MOOIJ, te Zierikzee. Tegen Februari eene DIENSTBODE be- noodigd. Adres Boekh. SMITS. Dam. Tegen Februari eene flinke DIENSTBODE gevraagd, niet beneden de 20 jaren. Adres Boekh. D'HUIJ. Wordt gevragd eene flinke DIENSTBODE, niet beneden de 23 jaren, tegen goed loon. Alleen die goede getuigenis hebben worden verzocht zich aan te melden in persoon aan de Pastorie te St. Laurens. In een klein gezin wordt tegen 1 Januari a. s* gevraagd een JMKISJK, om gedurende halve dagen licht huiswerk te verrichtenadres in per soon. Lange Delft H 11, boven. Vm Middelb urgvm. 6.30f, 8.9.10f, 10. 11.—f; midd. 12.— nm. 1,35f, 2.30, 3,30t, 5.10, 6.301, 8.—. y&Jt V lis sing en: vm. 8,f, 9.—, 10.f, 11, midd, 12.—f; am. 1.2.30f, 3.30, 4.30f, 6.—, 7.30 f, 9.—. De f duiden de reizen aan waarbjj aan de Abeel», Souburg en de Keersluis wordt aangelegd. Zaterdag 18 vm. 11.nm. vm. 7.30 nm. Zondag 19 Maand. 20 Dinsdag 21 Woensd. 22 Donderd.23 Vrijdag 24 1.- 6.30 7.30 7.30 1.— 1.— 1.— 1.— VLISSINGEN, MIDDELBURG EN ROTTERDAM, Uren van vertrek in December 1886. Yaa YliaaingaaiVasïtiddelburg: Zaterd. 18 vm. Maand. 20 Dinsdag 21 Donderd.23 Vrjjdag 24 715 7,15 7 30 7,15 7,30 vm. 8.15 815 845 8,15 8.45 Yan RottsrdamJ vm. 8, 8,- 8,— 8,- 8,— en DAGELIJKS, Breskens Vlissingen, 6.45, 8.20j 1.30 3.30. ZONDAG, MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG en VRIJDAG. ZATERDAG. Van Vlissingen naarBorssele vm. 7,30 nm. 2,20 vm. 7,30 nm. 2,20 Borssele Ter Neuzen 8,- B 2,50 B 8,- 2,50 n Ter Neuzen Hoedekensk. S s 10,30 Hoedekensk. Ter Neuzen B tl - 11,- Ter Neuzen Borssele 6,vm. 10,30 n 6,- 12,30 Borssele Vlissingen. «J®OF p 11,— i,— NB. Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alleen rjjtuigen le en 2e kl. loopen. Engeland kwamen; en te Middelburg en°Vlissingen alléén die, welke 's avonds te voren vdor acht uur daarvan aan den stationechef'kenms trein siupt des Dinsdags te Rilland-Bath en Biezelinge. Over Oberhausen—Wesel— Bokstel. 7.16 Van - 6.-» 1 9.8 9.22 2.3 5.30 7.2B 0 10.45 (n) 9.10 (n) 7.25 9.32 2.14 5.42 7.86 6.27 (v) 9.31 (v) - 9.39 2.21 5.49 7.43 0 Antwerpen (Etat) 3.8 7.47 10.36 9.52 2.34 6.2 7.56 e Amsterdam over Utrecht (Rhyntpoor) 7.30 12.— 10.1 2.43 6.12 8.5 0 7.23 11.45 10.10 2.51 6.23 8,18 0 B Rotterdam R.1J.S 7.35 11.50 10.17 2.58 6.30 8.20 0 VGravenhage (over Rott. ff. IJ. in.) jj 8.46 1.4 10.23 3.3 6.36 8.25 O Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen; E.51 9.24 1.44 10.33 3.13 6.47 8.85 0 Breda 6.30 10.9 11.8 2.38 10.40 3.19 6.54 8.42 0 7.2b 10.51 11.53 3.14 10.53 3.32 7.7 9M 0 7.38 11.1 12.8 3.25 11.4 3.42 7.17 9.1S 0 7.48 11.10 12.13 3.41 11.16 3.54 7.29 9.25 0 7.67 12.22 3.52 8.40 9.10 f W.- f 10.39 11.50 12.41 Jl.25 4.3 7.38 9.84 0 8.10 t 12.35 4.7 12.7 4.52 8.25 10.21 0 8.18 11.33 12.42 4.14 1.8 6.3 8.34 11.12 O 11.42 12.52 4.29 1.47 f 6.41 10.13 12.1 O 8.33 11.47 12.57 4.35 8.— 7.47 11.19 O 3.43 t 1.8 4.45 2.57 8.14 s 8,52 11.59 1.17 4.55 11.87 2.50 8.5 11.2 0 'sHeer Arendskarke, 12.7 1.25 5.5 10.36 1.8 6.39 9.48 11.14 a 9.18 1.38 5.30 11.45 2.8 7.23 - 0 Middelburg. 9.21 12.24 1.46 5.28 6.25 2,52 4.5 (y)i f 6.10 (v) Tau 9.80 12.32 1.56 10.88 0 5.87 1.40 7.30 2.40 4.52 3.26 3.20 3.25 4.40 5.40 6.33 7.8 7.17 7.25 7.33 7.45 7.61 8. 8.5 8.12 8.20 8.28 8.41 8.51 9.— a) 3.35 5.26 6.37 5.55 5.83 6.45 7.22 8.15 8.44 9.52 10 7.12 8.50 9.2 9.10 03 O aq CD p e. gr ts Dese trein neemt te Vlissingen geen reizigers op voor Middelburg, tenzii zjj per boot nit gegeven hebben. Zjj mogen_echter niet voorzien zjjn van ingeschreven bagage. jj# Van Ter Neus en b Sluiskil b Philippine - b Sas van- Gent b Seliaete l Ta Gent (Gr. station) I e.— 6.8 6.15 6.20 6.40 7,80 12.40 12.47 12.56 1.4 1.25 >.11 5.25 5.32 5.40 5.45 6.8 6.56 Van Gent (Gr. station) Selzaete Sas van Gent b Philippine Sluiskil Ter Neuzen, Van Ter Neuzen b Axel B Hulst. Te St. N icolaas b Meohèlen Antwerpen 6.30 6.48 7.8 7.50 9.40 8.48 10.5 10.20 10.40 11.14 12.18 12.80 5.50 6.12 6.84 7.1» 8.80 1.1» 7.12 6.53 8.5 8.48 9.8 I.S5 10.55 10.40 11.55 12.88 1.8 1.20 6.88 .10 7.30 8.10 8.80 MO tbdrikt e«fcrt«dBrs Ahnhami t«

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1886 | | pagina 4