MIDDELBURGSCHE COURANT. N°- 203. Zaterdag 27 Augustus. 1870. r Middelburg 20 Augustus. Den 13fn October a. zat te 's-Gravenhage worden aan besteed bet maken van den spoorwegdara door bet Sloe en van eenige werken tot voltooiing van den spoorweg van Goes tot bet Sloe. Aanwijzing op het terrein zal worden gedaan op 23 en 26 September a.des middags te 12 uren, ter plaatse van den Sloedam (zijde van Walche- ren) De Staatscourant van heden bevat het koninklijk be sluit van den 15en dezer tot af- en overschrijving van hoofdstuk I op hoofdstuk II der begrooting van Neder- landsch-Indië voor het dienstjaar 1869, vastgesteld bij de wetten van 4 December 1868 (Staatsblad n°. 159 en 160). De gemeenteraad van Amsterdam heeft met 20 tegen 11 stemmen in beginsel besloten tot afschaffing van de afzonderlijke oude regenten-colleges van de verschillende gemeente instellingen voor armverzorging, en tot veree- nigiug van alle dezen onder éen algeraeene commissie van het burgerlijk armbestuur met subcommissiën voor de verschillende onderafdeelingen. De centrale afdeeling der Belgische kamer van afgevaardigden heeft geconcludeerd tot aanneming van een door de regeering ingediend ontwerp betrekkelijk een in het leven te roepen pakketbootdienst tusschen Autwerpen en New-York. Bij de memorie van toelichting wordt herinnerd aan de wet van 10 October 1853, waarbij dergelijke dienst werd opgericht, het eerste jaar eenmaal en voorts tweemalen per maand. De Belgische regeering verleende daarbij een subsidie van twaalf honderd fran ken per reis heen en terug en waarborgde den aandeel houders eene interest van vier percent, gedurende tien jaren, van het werkelijk gestort kapitaal, Deze onder neming was niet gelukkigen werd gestaakt. Sedertbeb- ben de handel en industrie voortdurend de wederoprich ting van den stoombootdienst verlangd, maar de coucur- rentieder Engelsche en vooral der Bremer en Hamburger lijnen belet dat aannemelijke aanbiedingen werden ge daan. In 1869 waarborgde de Belgische regeering aan den stoombootdienst van Antwerpen op Brazilië en la Plata een postopbrengst tot een bedrag van 250,000 franken. Dergelijke maatregel wordt ook voor eene lijn van Antwerpen naar New-York wenschelijk geacht, ter wijl, nu de Bremer en Hamburger diensten tengevolge van het blokkceren der Oostzee gestaakt zijn, de gelegenheid gunstig is om uit de onzijdige haven van Antwerpen met dergelijken dienst aan te vangen. Zoo de stoombootlijn van Antwerpen naar New-York ooit mocht slagen dan is het thans. Bij het wetsontwerp wordt dus bepaald dat bij de oprichting van eeu stoombootdienst tusschen Antwerpen en New-York het gouvernement garantie zal kunnen vefleenen, zonder echter de schatkist ten behoeve dezer onderneming tot meer te kunnen verbinden dan een bedrag van drie honderd duizend franken per jaar. Benoemingen en besluiten. ridderorden. Vergunning verleend aan mf. D.J. ba ron Mackay, te 's-Gravenhage, en aan dr. J. C. Hacke van Mijnden, te Amsterdam, tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der Kroonorde,eerstgenoemde der 2e en laatstgemelde der 3e klasse, hun door Z. M. den koning van Pruisen geschonken. rechterlijke macht. Benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Medemblik mr. A. van Deinse, thans griffier bij het kantongerecht te Kortgene. leger. Benoemd tot officier van gezondheid 1« klasse hij den militairen geneeskundigen dienst der landmacht in West Indië de officier van gezondheid 2« klasse bij dien dienst M. Anslijn. Onderwijs. De gemeenteraad van Vlissingen heeft heden tot hoofionderwijzer aan de school voor on- en minvermo genden aldaar benoemd den heer H. A Sitsen, thans hoofdonderwijzer te Bergen op Zoom. Op het verzoek van het gemeentebestuur van Assen, tot verandering van de hoogere burgerschool met 3jari- gen cursus aldaar in een met éjarigeu cursus, is door den minister van binnenlandsche zaken geantwoord dat aan dat verlangen niet kan worden voldaan, omdat de wet geen zoodanige scholen met 4jarigen cursus kent. De minister is evenwel bereid tot medewerking, om de school later in een met öjarigeu cursus te veranderen. De gemeenteraad van Haarlem heeft tot onderwij zeres in de Engelsche taal en handwerken aan de meis jesschool benoemd mejufvrouw S. C. G. Ethuis, die met mejuf vrouw Cohen Stuart op de voordracht was Kerknieuws. Het kiescollege der hervormde gemeente te Schiedam heeft, ter vervanging van den heer Bnrgerhoudt, het vol gend zestal van predikanten opgemaaktde heeren Gillot, te Zierikzee, met het lot tegen Reinders, te Alk maar; de Wilde, te Poortvliet; Heidenrijk, te Tiel; Mal- coraesius, te Franeker; Teljer, te IIillegersberg,enKnott- nerus, te IJlst. Gemengde berichten. Eergisteren middag is aan Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden een zilveren souvenir aangeboden, eene ber innering aan de oprichting van het monument voor 1813 in het Willemspark te 's Gravenhage, Het werd hem, namens de plaatselijke comraissiën en eenige belangstel lenden die bijgedragen hebben, overhandigd door een commissie bestaande uit de heeren J. W.Tydeman, Ploos van Arastel, De Beaufort, uit Amsterdam, H. A. van Karnebeek, van Rechteren von Ahnem en J. C. Reijnst uit's-Gravenhage, en Joost va-. Vollenhoven, J. A.Bichon van IJselmonde en Wijt uit Rotterdam. „Het kunststuk zegt Het vaderland is een ge trouwe afbeelding in zilver van het monument zelfaller- kunstigst is aan de beelden de zwartachtig bronsachtige tint gegeven, die ze tegen het halfmatte zilver van de voetstukken prachtig doet afsteken. Het zilveren monu ment alleen is 1 meter 25 decimeter hoog. Het is ver vaardigd in de fabriek van den heer van Kempen te Voorschoten, die daarvoor allen lot verdient. Het is ge plaatst in een kast van zwart ebbenhout met glas, ver vaardigd door L. Meuring te Arasterdam. Opent men een der deuren dier 2,50 meter3 kooge kast, dan laat zich de bodem, op vier pooten rustende met het geheele, 60kilo zware zilver-kunststuk, vooruitschuiven. De trap pen van het monument zijn, naar men ons meedeelt, niet iu het zilver nagebootst, maar vervangen door een zil veren rand of voetstuk, waartegen in wit mat zilver aan de eene zijde Nederlands wapen, aau den anderen kant een decoratie met het inschrift: „Aan den voorzitter der hoofdcommissie van het nationaal gedenkteeken. Augus tus IS 70." „Een der zijden van dien rand laat zich uitschuiven en blijkt een lade te bedekken, waarin een album, waar van de prachtige blauw fliuveelen met zilver gemonteer de band door den heer A. Bonebacker te Amsterdam is vervaardigd; terwijl men het prachtige pennewerk van binnen slechts behoeft te zien om de hand te herken nen van den Amsterdainschen kalligraaf Ant. Grevenstuk. Eeu prachtige titel daarachter, de namen der commissie belast met de aanbieding, het prinselijk wapen, de provinciewapens, de 3000 namen van hen, die bijgedra gen hebben, benevens prachtige penneteelceningen van de zinnebeelden der vereenigingen van de rechthebben den op de Citadel-medailles, de secties van het Metalen kruis en het Zilveren kruis vullen, nevens een index, dit fraaie boek. „Onder do belangstellenden moet, naar men ons zegt, ook de naam van sir William V. Hall te Londen voor komen, die als Engelsch cadet zich bij de landing van den souvereinen vorst in de boot bevond, die Z. K. H. uit het Engelsche schip naar het strand voerde." De groothertog van Luxemburg beeft den beer A. J. Smulders, lid der firma J. Smulders te 's-Gravenhage c°., benoemd tot ridder der Eikenkroon, Door het bof van assises te Liverpool is eene zaak beslist welke ook voor Nederland belang heeft. De heer May, effectenmakelaar te Liverpool en tevens Nederlandsch consul, eischte van de scheepsbouwmeesters Gebrs. Laird c°, 62,400 commissieloon voor twee ijzeren torenschepen en een monitor, voor f 2,496,000 a?n de Nederlandsche regeering geleverd. Sinds 1860 had de heer May met de Nederlandsche regeering en genoemde bouwmeesters onderhandeld over 't leveren van ijzeren schepen. De heer May maakte zich sterk, om door zijne bekendheid met den minister van Kattendijke en de heeren Jansen en Turk, aan 't ministerie werkzaam, de heeren Laird in betrekking te brengen met de Neder landsche marine. Hem werd 5 pet. commissieloon be loofd voor een beschikbaar schroefstoomschip. De zaak kwam niet tot stand. In 1863 kwamen brieven over de levering van een schip vanwege den heer Turk aan den heer May; de minister van marine kwam zelf incognito over; ten slotte werd de prins Hendrik aan de heeren Laird besteld voor f 1,620.000. De heer May bekwam daarvoor 2} pet. commissieloon of f 40,500. In 1866 stierf de minister van Kattendijke. De heer May werd ook aan 's ministers opvolger Pels Rijcken voorgesteld De heer May verklaarde aan de heereu Laird dat meer schepen zouden gebouwd w>rden. Deze heeren gaven echter te kennen dat zij geea zoo hoog commissieloon meer konden geven. De heer May zeide met minder tevreden te zullen zijn. Hij schreef in 1866 dat de heer Laird naar den Haag zou overkomen. Deze kwam, maar had Engeland reeds verlaten vóór de ontvangst van den brief. De bouw van eenige schepen werd in den Haag den heer Laird opgedragen, maar hij had direct order gekregen en hem was zelfs verboden commissieloon te betalen. De heer May vorderde toch commissieloon, doch dit werd nu geweigerd. Op den ingestelden eisch is de firma Laird evenwel veroordeeld tot betaling ecner schadeloosstelling van f 18000, omdat de heer May toch tijd en arbeid had veil gehad om 't beloofde te verwerven, al was hij bij het sluiten der contracten niet tegenwoor dig geweest. De heer Henry Bamberger, directeur van de Neder landsche kredietbank te Parijs, heeft aan het Parij9che hoofd comité van Het roode kruis doen toekomen de som van 10,000 fiankcn. Hij wensclit dat de helft \an die som gebruikt worde voor de gekwetsten en het overige voor de weduwen, weezen en de zonder steun achtergelaten betrekkingen. Hij verbindt zich tevens om tot hetzelfde doel iedere week eene som van 1000 franken te storten en zoodra de vrede zal zijn gesloten, nog eene som van 5C00 franken te zenden voor het weduwen- en weezen- fonds van de Fransehe militairen. Omtrent den toestand van den maarschalk Bazaine heeft de minister van oorlog Palikao aan het Fransch wetgevend lichaam weder eene mededoeling gedaan, die in naïeveteit de vroegere nog overtreft. Hij heeft naffii<* lijk officieel verklaard: „dat Bazaine het te druk heeft, om een rapport te zenden Bij de wapening der stad Parijs heeft het gouver nement ook de particuliere industrie te hulp geroepen. Alle bruikbare geweren kunnen door de geweerfabrikan ten aan het gouvernement worden geleverd, mits zij behoorlijk ingeschoten zijn en dat ter zelfdertijd bij elk geweer vier honderd daarvoor geschikte patronen wor den gevoegd. Volgens het dagblad l'Histoire zou de gouverneur van Parijs, generaal Trochu aan het gouvernement het ontslag van den prefect van politie Piëtri gevraagd hebben, maar eene hevige oppositie hiertegen hebben gevonden, zoodat bij zich daardoor thans in een zeer moeilijke positie ziet geplaatst. De eenige zoon vao den Pruisischen minister van koophandel von Izenplitz, officier bij de laudwehr, is in den slag bij Mars la Tour gesneuveld. Volgens de Kölffische Zeitung wordt het onmoge lijk om al de Fransehe krijgsgevangenen in de Duitsche vestingen te bergen. Men zal thans kampen voor hen in gereedheid brengen, waarmede men reeds te Wittenberg is begonnen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1870 | | pagina 1