MIDDELBURGSCHE COURANT. N" 184. Maandag 1869. 4 October. 6tnnenlanö. der provinciale geldleening van 150,000 en van f 40,000. Middelburg 2 October. Benoemingen en besluiten. GEDEELTELIJKE AFLOSSING De Gedeputeerde Staten van Zeeland, brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat, achtervolgens de bekendmaking van den 22 September 1869, op den 30 dier maand de openbare uitloting heeft plaats ge had van dertig aandeelen, elk van duizend gul- den, van de provinciale geldleening van f 150,000 en van twee aandeelen elk mede van duizend gulden in de provinciale geldleening van f 4.0,000 dat bij die gelegenheid zijn uitgeloot van de geldleening van f 150.000, de aandeelen genummerd 1, 3, 5, G, lO 15, 31, 27 47, ft© 5». 53, GO, 63, 64, 67, 71, 75 77, 79. 82, 91,108, HO, 111,111?, 122, 125, 140 en 150; en van de geldleening van ƒ40,000 de aandeelen genummerd 19 en 32; en dat alle de boven opgenoemde door het lot aange wezen aandeelen, ten kantore van den Betaalmeester te Middelburg, op den 1 Januari 1870 zullen worden afgelost; tegen overgifte van de betrokken obligatiën of bewijzen van aandeel met de daarbij bekoorende niet verschenen rente-coupons. Middelburg, den 1 October 1869. De Gedeputeerde Staten voornoemd, R. W. VAN LIJNDEN, Voorzitter. S. VAN DER SWALME, Griffier. Uit den Haag meldt men ons, dat liet wetsontwerp be trekkelijk de calamiteuze polders in Zeeland bij den raad van state is ingediend. Gisteren werd in de concertzaal door de commissie Loon voor werk haar jaarlijksch verslag uitgebracht, voor de een en dertigste maal, bij monde van haren voorzitter, de heer A. M. Cramer. De spreker begon met eene korte herinneringaan de omstandigheden onder welke de com missie eerst opgericht werd. Toen was er algemeen en groot gebrek aan werk hier in stad, zoodat zelfs bekwame ambachtsknechts niet zelden des winters verlegen waren. Van lieverlede was dit echter, ook reeds vóórdat de ka naal- en spoorwegwerken begonnen waren, anders en beter geworden, uit welke oorzaken men dit ook moge willen verklaren. Nu en vooral na den aanvang van genoemde werkzaamheden moest dan wel jaarlijks ovei wogen worden, of eene voortzetting van Loon voor weik nog raadzaam en wenschelijk zij. De commissie had dat vooi den afgeloopen winter bevestigend beant woord, en do Middelburgsche weldadigheid bad daarop het zegel gedrukt door op nieuw getrouw in te teekenon. De gezamenlijke bijdragen, daaronder begrepen de gewone maar steeds zeer gewaardeerde gift van 500 alsmede ruim f 250 uit de opbrengst der verloting van vrouwelijke handwerken, beliepen te zamen /286(L maar nu meende de commissie op eene aanmerkelijk kleinere schaal te moeten werken, zoodat zij voor grondstof en werkloon te zamen niet meer dan genoemde soin be hoefde uit te geven. En dit om twee redenen, vooreerst wegens de mindere behoefte aan werkverschaffing, maar dan ook omdat, door met gruote schade te werken, hare fondsen »r de laatste jaren belangrijk achteruitgegaan waren. De touwphmerij, als het uitgebreidste nut stich tende, werd het minst ingekrompen. De werkplaats werd eerst 28 December geopend en bleef 11 weken aan den gang met omstreeks 15 man. De aardewerken onder het bestuur van den gemeente-bouwmeester duurden even lang. Hierbij vooral bleek de verminderde behoefte aan werk. Zekerlijk, en terecht, zocht men liever elders werk var. de 40 eerst opgeroepeuen bedankten dan ook 20 als reeds beter werk hebbende, en van de overige 20 kwamen ei noo maai 10 op. Intusschen moet niemand meenen, dat ook dit werk niet nog groot nut gedaan bad: de20eerst- aangestelden, die dus elders niet terecht konden, hadden te zamen 87 kinderen te hunnen laste! Aan grondstof werd er verbruikt, doch ook aan fabri kaat slechts vervaardigd, eene waarde van f 1300. Aan werkloon werd betaald f 1640. De verhouding tusschen grondstof en fabrikaat was zoozeer ongunstig, doordien iJ^IRpien èn van kalefaatwerk (wegens den achteruit- "gpg van., den scheepsbouw) èn van schuierwagens zoo laag waren. De vlechtwerken van bindrotting, onlangs begonnen, gaven zeker veel beter rekening, maar het dehouché was te klein. Ook in den volgenden winter denkt de commissie, na rijp beraad, nog voort te gaan, ofschoon zij oordeelt een maal te moeten eindigen. Zij meent nu nog, hoewel dan ook op kleiner schaal, veelszins nuttig te kunnen zijn, en deinst voor de verantwoordelijkheid terug, om de gelegenheid daartoe at te snijden. Aan het slot bracht de voorzitter den dank der com missie toe aan allen, die hare pogingen welwillend ondersteund hadden. De burgemeester, die als gewoonlijk ter vergadering tegenwoordig was, meende haar, onder aanmoediging om voort te gaan, de verzekering te kun nen geven van de voortdurende sympathie der ingeze tenen. De heer Hubrecht van Peer,en, landbouwer en grond eigenaar te Zuidzande, werd den 13™ September jl. met 19 stemmen gekozen tot lid van den raad dier gemeente, tegelijk met de heeren J. Kools, die 29, J. Risseeuw, die 24, en I. Luteijn Izn., die 21 stemmen bekwam. Daar 37 kiezers ter stembus waren gekomen bedroeg de vol strekte meerderheid 19. Er waren dus vier personen, die de volstrekte meerderheid verkregeudoch slechts drie vacatures. Bij missive van 14 September werd nogtans ook den heer van Peenen door het stembureaux van zijne benoeming kennis gegeven, tengevolge waar van hij zijne geloofsbrieven, ten bewijze dat hij die benoeming aannam, aan den raad inzond. In de raads vergadering van den 24™ daaraanvolgende werden die geloofsbrieven gelijktijdig met die der overige gekozenen onderzocht en zijn daarop geen aanmerkingen gemaakt. De raad besloot echter tot niet-toelating van den heer van Peenen, die van de vier de minste stem men verkregen had, omdat er slechts drie plaatsen vacant waren. Deze beschikking werd ter kennjs van genoemden heer gebracht, die zich daarmede echter niet heeft kunnen vereenigen. Hij heeft zich bij adres tot gedeputeerde staten van Zeeland gewend, waarin hij te kennen geeft dat de verkiezing vap 13 September heeft plaats gehad als een gevolg van de door gedeputeerde staten gedane vernietiging der stemming van 20 Juli jl. wegens gepleegde met de wet strijdige handelingen, en de in September gehouden verkiezing alzoo niet be schouwd kan worden als eene herstemming, maal ais eene vrije en eerste stemming, bedoeld bij alinea 1 van art. 10 der gemeentewet. Adressant vermeent alzoo zoowel als de drie gekozenen recht op het lid maatschap van den raad te hebben en acht zich door zijne niet-toelating in zijne rechten gekrenkt. Eerst bij eene herstemming, voor drie uit de vier gekozenen, zal zijns inziens kunnen blijken wie der thans gekozenen het meest 't vertrouwen der kiezers bezit. Hij verzoekt mitsdien dat gedeputeerde staten naar recht en bil lijkheid in dezen handelen mogen en bevelen dat do benoeming der drie voornoemde leden worde inge trokken en eene herstemming plaats Lebbe. De tweede kamer heeft Vrijdag het onderzoek der Indische begrooting voortgezet en geëindigd. De moge lijkheid wordt ondersteld dat reeds in den loop dezer maand de openbare discussie over die begrooting plaats zal hebben. De commissie, in de te Rotterdam den 9 Juli jl. ge houden vergadering van belangstellenden in de zaak van het oprichten eencr reehtstreeksche stoomvaart tus schen Nederland en Noord-Amerika benoemd, om van zoodanige onderneming een ontwerp op te maken, heeft thans, nadat zij eenige deskundigen aan zich toegevoegd en zich geconstitue 'rnd, eene circulaire verspreid. Daarin doet zij in cle ste plaats de wenschelijkheid der tenuitvoerlegging van het plan uitkomen, met het oog vooral op het toenemend verkeer van landverhuizers en goederen tusschen Noord-Araerika en die havens welko m het bezit zijn van eene stoomvaart derwaarts; daarna wordt door haar de vraag, of de voorkeur moet gegeven worden aan het in de vaart brengen van stoom schepen!'van .groot charter, die te Vlissingen zouden moeten aankomen, of wel aangevangen moet worden met booten van middelmatige grootte, die Rotterdam kunnen bereiken,-in laatstgenoemden zin beslist, niet omdat de handel, thans te Rotterdam gevestigd, zich naar Vlissin gen zou verplaatsen, - dit toch doet de ondervinding in andere landen niet vermoeden, maar omdat het afvaren uit eene andere haven dan die waar de handel gevestigd is altijd kostbaarder moet zijn. Vervolgens wordt in de circulaire gemeld, dat aanbiedingen van voorname scheepsbouwmeesters tot de overtuiging heb ben geleid, dat tot het tot stand brengen van een ge- regelden dienst met 4 eerste-klasse-stoomschepen, die de noodige laadruimte hebben om, met gering steenkolen- verbruik, ongeveer 1200 ton lading en 4C0 landverhuizers in 13 of 14 dagen naar New-York te vervoeren, een kapitaal van twee millioen gulden voldoende is. Uit eenige becijferingen blijkt, dat met zoodanig kapitaal elke reis een voordeelig saldo van f 8400 zou opbrengen, zoodat de commissie meent dat de onderneming ook als geldbelegging alle aandacht verdient. Ten slotte worden in de bedoelde circulaire eenige gronden aangestipt, waarop de overtuiging der commissie rust, dat de onder neming niet alleen levensvatbaarheid bezit, maar ook in een niet zeer ver verwijderd verschiet eene zeer groote uitbreiding tegemoet gaat. De commissie bestaat thans uit de heeren W. S. Bur ger Wz., voorzitter, J. A. M. van Berckel, J. C. Burlage, H. W. de Glitter, W. van Dam H. Hz., J. Ha velaar, A. van Hoboken Az., W. van der Hoeven, John Hudi'g, J. Mees, Charles Moens, S. J. R. de Monchy, L. Pincoffs, A. Plate F. Jz., m'. J. G. Reepmaker, Leendert Smit, W. A. Viruly Verbrugge, August A. Wambersie, J. Wambersie, D. L. Wollson en mr. D. van Weel, secretaris. Tevens zijn verschenen de statuten der Nederlandsch- Amerikaansche stoomvaart-maatschappij, vastgesteld in de algeineene vergadering van oprichters dier Maat schappij. op den 13 September jl. De kiezersverceniging Burgerplicht te Amsterdam heeft tot candidaat voor het lidmaatschap der tweede kamer, ter vervanging van don heer van Reenen, geko zen m''. J. Bosscha j>'. Met den gekozene waren de heeren M. H.Jansen en m''. N. J. den Tex als candidaten voor gesteld. De heer Groen van Prinsterer beveelt jonkheer mr. C. van Foreest als candidaat aan. Het Handelsblad zegt uit een goede bron te vernemen, dat de KoninklijkeNederlandsehe stoombootmaatschappij het voornemen heeft opgevat om een geregelde directe stoomvaartgemeenschap tusschen Nederland en de Ver- eenigde staten van Noord-Amerika tot stand te brengen, en dat de tegen 11 October opgeioepen buitengewone algemeene vergadering hoofdzakelijk ten doel heett dit plan aan de goedkeuring der aandeelhouders te onder werpen. telegraphie. Benoemd tot telegrafisten 3» klasse: J. A. van Sonderen, W. Ot-to, K. H. Geri, A. Mink ema, c. C. Gorter, thans leerlingen-telegrafist, P. J. Raayma- kers, thans klerk bij de rijkstelegraaf, J. H. Carlier, O. J. de Back, G. H. Peerboom, A. W. van Diggelen, C. C. C. Richten, W. A. Poeschmann, D. H. W. Laeijen- decker, H. J. J. Janssen, J. B. Logemann en W. J. Kreete, thans leerlingen-telegrafist.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1869 | | pagina 1