ïk- /f r ZEETIJDINGEN. 0 A D VEHTENTI EN De Vinder van een IJzeren met Koper beiegden BUS-BAND, wordt verzocht dien terug te geven adres bij de Uitgevers dezer Courant. STOOMJAGT PRINSES MARIANNE op Rotterdam. van Middelburg uf 5l 7 4Ï De STOOMBOOT J)E SCHELDE van Vlissingen op Rreshens ii- réj- 3i vineie vermeld hebbenderuimen wij gaarne het volgende berigt eene plaats in Hulst, den n augustus 1834. „Nadat gisteren het iste bataillon der afdeeling Overijsselsche schut terij die in dit district gekantonneerd is geweest, te' Neuzen is inge scheept om naar derzelver landstreek terug te keerenis heden morgen het 2de bataillon van dezelfde afdeeling, na een verblijf van 40 maan den van hier uitgeruktom tenzelven eindete Walzoorden aan boord te worden genomenvóór hun vertrek heeft de heer militaire districts- Uommandantdoor eene zeer doelmatige en treffende aanspraakhen voor de tot heden bewezene diensten aan het Vaderland bedankt, het geen door een levendig vreugdegejuich is beantwoord. De afscheidsgroet van vele der heeren officieren en ook der verdere manschappen was aandoenlijk en levert het bewijs op van de goede ver standhouding en de eensgezindheid die tusscben de troepen en de burge rij geheerscht heeft, cn van het gunstig onthaai welke eerstgemelden in deze stad genoten hebben." Aan de voorposten in het 5de district zijn den 12 dezer aangeko men twee Belgische deserteurs de een gediend hebbende als tamboer bij het 5de regemcnt infanterie, aan den Doel, en de andere bij het korps partisans van Capianmontte Dendermonde beide zijn naar Vlissingen opgezonden en voor het korps van Clecrens bestemd. Men heefc in sommige dagbladen gemeld, dat Thompson afzag van in cassatie te komen. Hierdoor kan niets anders verstaan worden dan dat hij het niet heeft durven wagen of onbeschaamd genoeg was om een reques: van gratie aan Z. M. onzen geëerbiedigden Koning aanjjte bieden. Men komt toch meest altijd in cassatie, om tijd te hebben dat men een request aan den Koning kan indienenen daarop het besluit af wachten, om dat, hangende de deliberatie over zulke voorziening, de uitvoering van het vonnis geschorst blijft. Op het vonnis zelve van Thompsonzoo als het daar ligtzal wel geene gegronde aanmerking geldende wezenen hetzelve zal wel behoor lijk en voor geene vernietiging vatbaar zijnderhalve was dan ook het verzoek om hetzelve te casseren verworpen geworden en had niets uit gewerkt. Het eenigste hulpmiddel was dus het requestwelks indiening zijn verdediger wel zal afgeraden hebbenenomdat van een crimineel arrest nimmer appel valtaan Thompson het berusten in zijn vonnis heb ben aanbevolen. PllIJZEN der EFFECTEN, te Amsterdam.den i3 Augustus i854. Werkelijke Schuld idem Nieuw Grnotb. Rest. Uitgest. dito Kansbiljetten Amortisatic-Sijndicant 3J pet. Oorlogslasten Schatkist-Biljetten Handel-Maatschap pij Fransche 5 pet. inschrijf. Engelsclie gccons. 5i£ a 5it-J 97r 97! 'I 'fff f 22 - 22j 89^ - 891 72 - 72! Rusland bij Hope cl Co. Lecning idem flifi inschrijvingen Spanje rente Amsterdam Oostenrijk bij Goll Co. 4 pet NegoL Metaliek 102Ï a 102J 102ï - 102$ 961 - 9Ö| 67! - 68 Ó2f - Ó2| Pruissen1802. ƒ100 Denemarken, Neg. Londen. Napelschc certificaten 96ï 97 - ïoo? Staat der Middelprijzen van de Objecten van Markt enz. te Middelburgden 14 Augustus 1834. Tarwe de Ncd. Muddc/5, 30. Rogge ƒ4, 10. Gerst ƒ3, 00. Haver f 230. Boekweit f 4 00. Tarwenbrood, het Ned. Pond, 14L ets. Roggenbrood ui ets. Volgens pas. Rundvleesch het Ned. Pond, 45 ets. Kalfsvleesch 62^ ets Schapenvleesch 48 ets. Met de belasting. MIDDELBURG den 14 augustus. Heden is ter reede van Vere ge arriveerd het Hanoversche galjootschip Henriette, kapitein Cassebohm van Riga alsmede het Noordsche brikschip Moservan Dramme beide met hout voor deze stad en naar zee gezeild het brikschip Petronella Hillegonda kapitein P. J. Kasse naar Frederikshaven. VLISSINGEN den i5 augustus. Voor Antwerpen bestemd alhier ter reede ge komen die Minerva, J. A. Mees, van Bremen met tras en steen; Fitina, W. 1). Mulder, van Hamburg, met stukgoederen; IAcence P. Niejahr, van Riga, met houtwaren en hennep; CyhèleG. W, Appling, van Brasilie, met suiker; the AttwoodW. Mor fee, van Londen, met stukgoederenFrederik, VV. A. Wagenaar, van de Marennes met tout; Leda J. O. Jacobs, van Petersbnrg met hennep; Cora Th. Church van Rio-Grande, met huiden; Diana B. A. Ricke van Huilmet manufacturen de Vrouw Maria J. H. Adenvan Holte met tras; de Triton, F. Rehberg, van Riga, met houtwaren. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en van oiue reede naar zee gezeild: Pro- videntia11. G. Bahlruhs Adoiph Frederik E. J. Niemann en Arnititia J; H. Rulrarth alle drie naar dc Oostzee met ballast; da Vriendschap H. Arends en die FreundshafftH. F. de Jonge, beide naar Embden met stukgoederen Vesta P, Zeplien naar Riga, inet ballast; the lirochelbank It. S. Stranach naar Ham burg met stukgoederen; la Caroline G. Hay naar Nantes met zwartsel; de Eenzaamheid P. Kivits naar Keulen, met stukgoederen; de Julia, P. Storms naar Maranbam en Helios, J. Gutzman naar de Oostzee, beide met ballast; Hendrik G. O. Visser, naar Hamburg, met stukgoederen. DIEREN Qecrouwd J. P. A. va n Axel en den 13 Augustus 1834. M. E. P. van S O E L E N. Deze algemeene dient tevens tot bijzondere kennisgeving aan Betrek kingen Vrienden en Bekenden. Getrouwd P. J. JOHANNISSEN Middelburg en den 14 Augustus 1834. F- C. van BREDA. Dienende deze ter kennisgeving aan Vrienden en Bekendenzoo hier als elders. J-Jeden verloste van een' ZOON, H. C. Pietersegeliefde Echtge noot van Middelburg T. LAMMENS, den 11 Augustus 1834. Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene ook als bijzondere kennisgeving aan te nemen. J-Jeden beviel voorspoedig van een' ZOON, M. J. Baars, geliefde Echtgenoot van Arnemuiden J. OVERSLUYS, den 13 Augustus 1834. Heel- en Vraedmeester. Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene ook als bijzondere kennisgeving aan te nemen,^ Qp heden overleed tct onze bittere droefheid ons veelgeliefd jongste 'Zoontje, LUCAS HU1BRECHT, den ouderdom van drie maanden be reikt hebbende. Middelburg J. J. de M U N C K. den 13 Augustus 1834. J. de MUNCK, geb. Klaver. Deze is dienende tot algemeene kennisgeving. VERKOOPING OP REGTERLÏJK GEZAG. IN NAAM DES KONINGS. Men adverteert en laat een ieder weten dat op Maandag den acht tienden Augustus eerstkomende, des middags ten twaalf urenop de Groote Markt, voor het Stadhuis te Middelburg, bij executie en om kontant Geld, door Jan IVillem van HeuvenDeurwaarder bij de Regt- bank van Koophandel te Middelburg, zal worden overgegaan tot den Publieken Verkoop aan den meestbiedenden, van een PAARD, zijnde een zwarte Ruin oud 6 4 7 jaren. OPENBARE VERKOOPING binnen Middelburgin de korte Geere, Wijk K. No. 314, op Dingsdag den 19 Augustus 1834, des morgens ten tien urenten overstaan van den Notaris Abraham van den Broecke Az. en getuigen, van twee zwarte en drie bruine PAARDEN, twee KOETSEN, twee Driebanks en drie Tweebanks WAGENS PAAR DENTUIGEN, STALGEREEDSCHAPPEN en verdere ROERENDE GOEDERENdes maandags voor een ieder te zien. VERKOOPING binnen VLISSINGEN, op Vrijdag den 29 Augus tus 1834, des middags om 1 uur, in de Sociëteit la Belle Alliance aan de Ijzeren Brug, van eene aanzienlijke partij ENGELSCHE MA NUFACTUREN, bestaande in circa 580 stuks, als: Coating, Cas- torineDuffel, Laken, Baaijen, Flanel, Wollen Dekens, Katoenen Manchester, Katoenen SpreijenKatoenen Garens (Twist), Perkalle Doeken en hetgeen meer zal worden geveild; alles door zeewater be schadigd en voortkomende van het verongelukte Schoonerschip le Sint Michel, Kapitein F. J. de Jaeghere. Twee dagen vóór de Verkooping voor een ieder te zien. Infórmatien bij den Heer J. BorghmansCom missionair. Brieven franco. SAMEHTINI, Kweekeling der Koninklijke Muziekschool ta 'sGravenhage en aldaar, ingevolge Diploma, hem door het Bestuur der gezegde School ter hand gesteld tot TOONKUNSTENAAR ge promoveerd zijnde maakt zijne Stadgenooten bekend dat hij zich als zoodanig binnen deze Stad heeft geè'tablisseerden zich dus aan de. Beminnaren der loon en Zangkunst aanbeveelt tot het geven van onder wijs op de Viool, Piano, Guitare en Zang; met verzekering dat hij, zoowel voor het Vocaal als Instrumentaal onderwijs de leerwijze van voornoemde School zal volgen. Hoogstraat, No. 129, J)e ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Begunstigers, Stad- en Landgenooten, bekenddat hij voornemens is, Maandag den 18 Augustus 1834, zijnen WINKEL te openen, bestaande in differente soorten van Laken, Drap- SepliirCircassicngekleurde Zijden en Piké Vesten, Brockstof, Canafas en meer; belooft eene prompte en civile bediening. Vlissingen, den 15 Augustus 1834. p* SMITH Jr. Mr. Kleermaker. ]SJieuwe groote Bergsche ANSJOVIS te bekomen, in den Amsterdam- schen Zuurwinkel in den Kortendelft. J. van HEEte JVissenkerkevraagt twee KNECHTS het Timme ren en Metselen verstaande voor dit jaar vast werk. Brieven franco. £en Burger JONGELING op eene TABAKS-AFFAIRE benoodigd adres bij Moens Zoon. Eene DIENSTMEID benoodigd tegen November; adres bij de Uit gevers dezer Courant. Met November eene Burger DIENSTMEID benoodigd adres bij de Uitgevers dezer Courant. 1'egen November eene Burger DIENSTMEID, met de Pot en Wasch kunnende omgaanbenoodigdin de lange Geere], K. 248. "Terstond of met November eene Burger DIENSTMEID benoodigd, op den LangenburgNo. 5. JJij R. J. SCHIERBEEK, te Groningen is van de Pers gekomen en alom verzonden een belangrijk werkdoor den Hoogleeraar P. HOF STEDE de GROOT, en de Predikanten C. H. van HERWERDEN C. Hz., Th. Dr. en M. A. AMSIIOFFgetiteld: CHRISTELIJKE BETRACHTINGEN. Eene bijdrage tot de Scichtelijke Lectuur naar de behoefte van deze dagen. De prijs is 2 80. Augustus 1834. Van ROTTERDAM: Zaturdag 16, 's middags 12 Afvaart in Van MIDDELBURG: s morgens 9I uren. 6 uren. Zondag 17, Dingsdag 19, Vrijdag 22 Zondag 24 Dingsdag 26, Vrijdag 29 Zondag 31 NB. De AANWIJZING der dagen en uren van Afvaart voor bovenge meld STOOMJAGT tol ultimo September aanstaande, is, in klein formaat gedrukt, a tien Cents te bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahamste Middelburg. Maandag 18, 's morgens Woensd. 20, Zaturdag 23, Maandag 25, Woensd. 27 Zaturdag 30, 4 4i 5Ï 7 9 11 vaart gedurende de maand Augustus 1834 op de volgende uren: Van VLISSINGEN: Maandag 18, Dingsdag 19, Woensd. 20, ui Donderd. 21 Vrijdag 22, Zaturdag 23, Van VLISSINGEN naar NEUZEN vice versa. Woensdag 20 Aug„, 'snamidd. i| uren.Terug 's namidd. 3*- uren. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS AjBRAIiAMS. Van BRESKENS: en nm 12I ur. Zondag 17 vm. en mn i±ur. 99 Maandag 13 99 99 99 y> 99 Dingsdag 19 99 99 99 i'§ v> 99 Woensd. 20, 99 99 99 r2| 99 99 Donderd. 21 99 99 99 99 99 Vrijdag 22 99 99 99 3 99 99 2 Zaturdag 23 99 99 99

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1834 | | pagina 2