J liet lokaal van Tiet Gouvernement te Middelburginliet epenbafif, bij infcfij- De oódergetcekende heeft ontvangen alle foorten van Gouden en Zilveren HORLOÜiEN, alsmede KLOKKEN in foorc, tot civiele prijzen. 47» ADV E R T E N T I E N. Te Middelburgter Boekdrukkerij van de Gebk»eukrs ABRAHAMS. Midden- prezen. f 7 4 3 75 - 3 5° f >5 f 57* ving en opbod worden aanoefieed Het repareren van de gezamenlijke Sluis en Watetkeerende Werken tiSas* van- 'ent, en het onderhouden der zelve tot den 1 julij 1822. Het bedekwaarop de voorfchrevene aanbeBeding zal plaats hebben zal ter lezing liggen aan bet Gouvernement te Middelburgalsmede bij den Bofd- Inuenifiir P. van Diggelen te Sas-van Gent, en bij den Ingenieur A.Qand, te Breskens, Drie dagen voor de befioding zal de noodige aanwijzing in loco wordn ge daan terwijl intnafcben de vereischte informatien bij den voornoemden Hoofd ingenieur te bekomen zijn. De Gouverneur van de Provincie Zeeland VAN DOORN. BURGEMEESTER EN der Stad MIDDELBURG, Hoofdplaats vn de Provincie Zeeland, brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezelve Gemeente, dat uit de opgaven, welke nopens de bevoegdheid coc het item- regt, en tot den post van Kiezer binnen deze Stad zijn ingekomen, eene I jst is opgemaakt van de Stemgeregtigde Ingezetenenwaar uit vervolgens is p- forineerd eene Alpbabetifche Naamlijst der zoodanigen, die bekend zijn üt den post van Kiezer bevoegd te wezen. Dat evengemelde Alphabetifché Naamlijst is aangeplakt op de Bovenvotr- zaal van het Stadhuisten einde een iegelijk jgelegenbeid te geven om te 01- derzoeken, of op die lijst eenige perfonen zijn overgeflagenef wel verkee- deliik daarop zijn gebragten om in zoodanig geval, hunne a«nmerkngei, fchriftelijk en behoorlijk onderteekend vóórdenH feptember 182» aan Heerea Biwgemeesteren mede te deelenten welken einde cp de Stads Griffie eene bus zal worden geplaatst, tot den ontvangst der fchriftelijke opgaven, welke ten dezen aanzien zouden mogen gefcbieden. En dat vervolgens op den 12 feptember 1821, aan de huizen zullen wor den rondgezonden, billetcentot invulling Van de namen der ingezetenen, wel keieder Stemgeregtigden verlangt te verkiezen, tot vervulling der vacatures die in hec Kies-kollegie dezer Stad, door de aftreding van 10 leden zijn om Baan, welke billietten vier dagen na de uitgifte zuilen worden opgehaald. Wordende een iegelijk bij deze herinnerddac otr tot Kiezer te kunner worden-benoemdvolgens art. 70 van het Reglement op de Regering dezei Stad, wordt vereiscbc, behalve Bemgeregtigheid en meerderjarigheid, vooi een Nederlander om gedurende zeven jaren, en voor een Uitlander om gedu rende tien jaren alhier te hebben gewoond en om jaarlijks in de Terponriinj en verdere Befchreven Middelen, buiten het Patentregt, te betaien eene fora van Honderd Guldens. Dat op de verkiezing van de zoodanigendie de vereischten niet bezitten, geen regard kan worden geflagen» En dat mitsdien ten gerieve van de ingezetenen, die zulks zouden moed j erlangen., de Alphabecifche lijsc der perfonen, die bij het Stedelijk Beltue j zich hebben bekend gemaakt, als de vereischten te bezitten, om tot Kiezf te worden benoemd, tot en met den 15feptember 1821, op de voorzaal vai het Stadhuis aangeplakt zal blijven. En opdat een iegelijk hiervan kennis drage, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ter Raadhuize der Stad Middelburg den 3 September 18* r Burgemeesreren voornoemd, 8YLEVELD, Ter ordonnantie van Hun Ed Achtbarei, J. F. BYLEVELD, Secretaris In d* Veiling van u September ifsi, zat, behalve de fcereM» geannonceerde SUIKER en KOFFIJBOONEN nog worden ge'prefenteerd 24 Vaten Esfequebo en Demerarij SUIKER waarvan de Monsters cp den Koopdag zullen kunnen gezien worden. Woensdag den 12 September 18a 1 Verkooping aan het Vendu, van MEUBELEN, fraaije Vrouwe KLEEDEREN, JUWEELEN, en voorts van alles dat zal worden bijgebragt. Dingsdag namiddag te zien. PUBLIEKE VERKOOPING binnen MIDDELBURG, op Woensdag den ia September 1821 des avonds ten zeven uren, in het Ifeeren Logement van Oranjeten overBaan van den Notaris Pieter van de Cr aft en Getuigen, en in tegenwoordigheid van den lieer Vrederegter van het kanton Middel burg, van: No. 1. Een HUIS en ERVE, genaamd het Scheepje PetriBaande en gelegen op den hoek van de WincerBraat, Wijk Q, No. 73, zijnde in de Grondlasten aangeflagen op ƒ8-94, Deuren en Vensters f 11 - 5 zamen f 19-99-, En is op hetzelve geene achterBaliige Huisfchatting meer verfchuldigd. t. Een PAKHUIS, Baande engelegen op den Huidevetters Singel Wijk Q. No. 173. Grondlasten f 3 - 86 Deuren en Venster* 4-42. zamen f 8-28. Geene achterBaliige Huisfchatting. 3. Een HUIS en ERVE iir de HeereftraaiWijk H. No. 245. In ce Grondlasten aangeflagen op f 10-91, Deuren en Vensters f 13 - 13 zamen 24-4. Bedragende de achterBaliige Huisfchatting over 1803^, 13 "<55- 4. Een HUIS en ERVE, mede in de Heerefliaat. Wijk H.No 146, Grondlasten 4 -6 Deuren en Vensters ƒ4-38 zamen 8-44. Geene achterBaliige Huisfchatting. 5. Een HUIS en ERVE, genaamd het Vliegende Kindft-aande en gelegen in de Zuster'flrsatWijk I, No. 137, doende aan Grond lasten 7 - 2 Deuren en Vensters f 6 - 56 zemen ƒ13 - 58- Op hetzelve Baat geene achterBaliige Huisfchatting. K 6. Een HUIS en ERVE in de lange Gorcflrsat, Wijk I. No. 329, Grondlasten 14 - 46 Deuren en Vensters f 11 -5 zamen ƒ25 - 51. Op dit Huis Baat nog de achterBaliige Huisfchatting over 1800 tot 1803, te zamen f 105. 7. Een HUIS en ERVE, genaamd Zorgeloos, Baarde en gelegen in hec Kerspel, Wijk I. No. 308. Grondlasten 1-90, Deuren en Vensters ƒ5-53 zamen/7-43. Bedragende de achtcrft«il:ge Huisfchatting, over 1802 en 1803, te zamen f 12. S. Een PAK HUIS Baande en gelegen binnen de Stad VLISSINGEN, ter zijde van de Groote- of Sint Jacobs-Kerkonder de Wijk van het groote Kerkhof, Wijk G. No. 119. De Grondlasten van het zelve zijn ƒ2 - 61 Deuren en Vensets 1 - 75 zamen 4-30. Al hetzelve is twee dagen voor de Verkooping te zien. Qp Dingsdag den 11 September 1821, Verkooping aan de Bank van Lee-, ning te VLISSINGEN in de korte Vlamingflraat, Lecc. i. No. 98, van alle de openBaande PANDEN, verpand'iot en met dén laatBen juUJ itfso. [-jeden is gearriveerd Schipper 'Jet'eph Zege: svan Lokten met SCHAAL-» en MEET-KOLEN, beste kwaiiteic, 4 ƒ22 10 per Hoed en 2 >4 de Schaal 3 adres aan hét Schip op de Koolksai. G. Van PUFFEL EN, Horlogemaker In den Korteodelfr. Uit de band te koop eene partij CYDER of APPELWIJN Inlandfchc fabriekte bevragen' hij den Hee NATIONALE MILITIE. Publicatie. BÜRGEMEESTEREN der Stad MIDDELBURG, brengen bij deze ter kenntsfe van alle de Verlofgangersdat de gewone najaars-exercitien met iin 15 dezer wederom een aanvang zullen nemen. Dat Zijne Majefleic, bij hoogstdeszelfs befluit van den 11 augustus jonast- ^ie~foorten van Goederen, alsook niet het laten wasfehep van Shawls e« leden, No. 60, heeft bepaald dat degenen der Verlofgangerswelkena Omflagdoeken. Adres in den Lxngcndellt'A. 92. opgeroepen te zijnzich op den 15 dezer niet onder de wapenen hebben dien gene MEID met de Por en Wasch kunnende omgaantegen November vindenzoo vele dagen langer bij hunne korpfen na den 15 Octoher dtar- benoodigdin het Klein Schuttershof. fabriek te bevragen' hij den Heer A. M. liousfelte VLISSINGEN. Verfche ARTISCHOKKEN ep Sardamfch'e MOSTERD ,-bg vanEfrem. geste Bosfche BOTER a 5 St.,' Geliderfclie Dito 5* St. en Gorkomfcbe Dito jt 6} St, het Pond, bij ~L.van der Harst jraao *t Reigerftraatjeté A. van der HarstGroenmarkt. - - - p. ANDR1E3, vertrekt Dingsdag middag om 1» uren weder naar GENT, BRUSSEL en ANTWERPEN; hij belast zich mt?t het laten verwen va* n aanvolgende moeten verblijven, als zij zich later daarbij hebben vervoegd. Wordende mitsdien alle de Verlofgangers, welke zich binnen deze gememte bevindenbij deze ten ernfligflen aangemaand om op Zaturdag den 8 dezer des morgens ten 10 uren, op de Voorzaal van het Stadhuis zich te vervoe gen ten einde hunne VerloFpasfentegen intrekking van het aan hen afgege ven attestterug te ontvangenen met hunne verdere verpligcingen en vrij- ftellingen nader bekend te worden gemaakt. En op dat hiervan niemand onkundig blijve, zat deze worden gedrukc, af- gekondigd en aangeplaktmitsga-iers in dezer Stads Courant geplaatsc. Gedaan ten Raadnuize der Stad Middelburg den 3 September 1821. Burgemeesteren voornoemd BYLEVELD, Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbaren J. F. BYLEVELD, Secretaris. Int. pCt. WWAiNVVVVVVVVV PRIJS-COURANT DER EFFECTEN. Amflerdam den 5 September. a 48 De CENTRALE DIRECTIE van WALCHEREN zal, op Donderdag ilen 13 September 1821, des1 voormiddags om 10 urén, in hare Vergader kamer te Middelburg publiek prefenteren te beBeden Het vletten van Brikfteen uit de Stad Middelburg naar de beide Haven hoofden en het ladenlosfer. en verwerken van dezelve. Alsmede het inheijen van I o fluks Palenin het Oostelijke Havenhoofd. De conditiën zijn te zien btj den Opper Comrais A. Dingmans, en zal op het lokaal nadere aanwijzing gegeven woidendoor den Opzigter S. Koelje te Middelburg. PUBLIEKE AANBESTEDING, r REGENTEN over de GODSHUIZEN binnen de Stad MIDDELBURG brengen bij dezen ter kennis van de belanghebbendendat zijop Vrijdag den 2i September aanBaande des voormiddags ten tien uren in een der Ver trekken van het Casthuis aldaarin hec openbaar zullen aanbeBsdende leve isntie van de, in dezelve Godshuizen, gedurende het jaat 1822benoodigde MONDKOST, BRAND- en LICHTSTOFFEN enz, otnfchreven in de voorwaarden van aanbeBedingwelke ter lezing zullen liggen in gemeld Gast huis, van den 5 September toe den dag der aanbeBeding; alwaar een ieder dezelve dagelijks, uitgenomen des Zondags, zal kunnen nazien van negeu wen des voor- tot vier uren des namiddags. Middelburg, den 29 augustus 1821. Rtithem 7 September 1821. Tot communicatie voor mijne Bloedverwan ten en Vrienden dient, dat mijne geliefde Echtgenoote heden van een welge- /cbapen ZOQN verlost is. A. T. BEAUSAR, Predikant. 'rr s Werkelijke Schuld j Resc. UicgeB. dito 1 a Kans-Billetten ƒ344 4 34* 5 Schuldbek. v.'tSijndik. 09I 4iooJ dito van'tSiind.2eferie98j 99 Aand. in de Ned. B. i Tiers Confolidés 88 4 88j Certificaten van dito 4 Rusland bij Hope&Co. 90J 4 9°® Rusf. ïnfehr. op'cGrootb. 48 4 48^ Pruisfen Spanje, Neg. 1805. Negot. 1807. 59* 4 6o« 5<>i 4 58 Spanje Coup. per Buk 8J Weener-Bank 55 4 s6-£ dito44 4 45 Weener Certificaten 31 31J Italië,Monte di Milano 4 Napeli'che Cercificat. 66J i 66\ SCHIEDAM den 5 September. Jenever, de 30 virtels zonder fust 6\ Amsterdamfcbe Proef8 Zonder de Belasting. ST A AT der Mi ddenpr ijzen van' OBJECTEN van MARKT, binnen de Stad MIDDELBURG, op den 6 September 1821. Datums der Marktdagen. Aanduiding van den aard der Objecten van Markt September 1821. Tarwe Rogge Garst Haver Boekweit Witteboonen Groene Erwten Graauwe Erwten Aardappelen Brood. Tarwe Rogge Vleesch. Rund Kalfs Schapen Maai ilaf in Xederlandfcht Maten en Gewigten. Mudde. Nedcrl. fg. Nederl. fg. •25 25 - 2 25 - 2 25 - 1 4'e 42 Aanmerkingen. De Prijzen per Mud- de zijn berekend op liet gemeten Last van 30 Muddan. Niet aangevoerd. Niet aangevoerd. Volgens het Brood- pas «eregeld op de Mudde wegende 74 J Nederl. Ponden. Met Belasting.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1821 | | pagina 2