Te MiddelburgtóT Boekdrukkerij van de G b b b o- s o s A B R i\ H A M S. T W I E D E il H z i L ti a. Directe belastiiige», 2. De hoofdrom der grondbelasting wordtover den jare i8i7, bepaald op een montane van 16,025,260 Die van de perfönele 6n mobitsirebeftstiflgbp féft montant van 3,785),s2o: En «lie van het regt op de deuren en vensters, op een moiuaut van f2,186,150. De voorichrevenc fommen zullen worden omgeftagen over de onderrïheidene "provinciën van het Rijk, overeenkoraftig den Staat, aan het eindü deaet wet gevoegd» 3. De omflag van het contingent van iedere provincie over de onderftheidene daartoe behoorende gemeentenzal gefchieden op voordra^t van do dii-ecccurs der directe belastingen, door de koUegien der Gedeputeerde Staten, onder onze opprobatie. 4. Het contingent van iedere gemeente zal over de bc^sting'chMidigeii wor den omgeflagen op den voetbij de beftaande wetten en verordeningen voor- geichreVèn. 5. Boven en be'isive de hoofdlbmmenhiervoren bij art. 2 vermeld én de gewone gniirdcrloonen, zuilen, gedurende het jaar 1817, nog geheven worden dezelfde addicionc-le percenten op de voorfchrevene hooi'drommen als' "over het iajiv iS 16 zijn gthevehgeworden j te weten j «pdegrondbelasriug 26J ten honderd, op ce perlbneie en mobilaire bolastiiig 23 ten iionderd, en,laat' - ^eiijk- op het regt op de deüven en veniters 10 een honderd. T->" '6. Ter bevrijding van de gemeeniea-uittavenzullen op de kohieren der grt>mlbfe'.as:ina:mitsgaders van de peifonele en mobilaire belasting worden ge- bragt vijf additioiiele ficrceriten. 7.- Het onderzoek ter' verkrijging van ecne meer geëvenreJigde repartitie der gronc'.bclaviingen van de perfonele en ir.obüaire belasting, hetwelk, ten •gevoige van art. 8 en 14 der wet, van Ji februarij i&ió, door de Gede puteerde Staten is aangevangen, zal door dezelve Worden voortiizet,. en op den eerden april aayifdandenmoeten zijn afgeloopen; zullende alsdan {il -de cfermt voortlpraitende flukkén worden •^e{ii:ld in handeri- van eene fp-> ciale door ons te benoeraeqe commisüe, w->lke belast zal zijn met het ont- Werpen Tin-éene dusdailtj^ meer evoiired;gd repartitie van het tegenwoordige bcdrtiï der voorz.belastingen tusfchenue oniierfcheideue provinciën van het Rijk, 8. Het regt vtn parent zal, over het jcar 1817, bij voortduring worden geheven, volgL'ns de oidon'nautie op dat middelgeannexeerd aan de gemelde wet \aa ii febrravii 1816.. -!9. De betaling der tiirectè b'e'as'tingen zal gerchieden bij tiende gedeel ten wp.ürvan het eerde verlchèneii isl zijn vóór of op den laatikn mauit fierstkomeiide enhet ISntfte vóörof op don laatftei december daaraauvoUentle. D E R D K A F n E E L 1 N G. Irhitixclc bciasiiiigen. io. De-lielnstirigeri op het zont, de zeep, de wijnen, nvt buiten'and:>ch Ijeaistclee'rd het biniienlandsch gcdisreleefd de bieren, de azijnen den turf, de teenkolen, het biniieniandsch iasrgdldde waag en de rondemaatzuilen •tvorden g'heven volgens de vorofdenii.geavastgeÏÏeld bij de wetten op die middelen, van den 15 feptember 1816. 'il. üe-regten*an registratie, griffie, hypotheek en zegel, blijven op don tcgenwcordigen voet, gedureude liec jaar 1817 12. Het regt van fuccesfie zal, ter voidoening aan art. 25 der gemelde 'Vet, van 11 februari} rSiö, op eên'en nlgcneenen voet aiotiiine worden in gevoerd, en geheven in diervocge als zuiks, bij eene daartoe uittevaardigen fpeciale wet, zal worden verordend. - 13. De feelasting op de gouden en zi'veren werken wordt, gedurende het ■Jaar 1817 j gecontinueerd op den tcgeinv^ordigeii voet. V 1 ER D E A F D E E L IN Ci lukomindé 'en uitgaanüé regten. 14. 's Rij^csirritorteride en i'itgaaniSe regten zuT.cn, gedurende iiet jaar 1817 feheven worden overeenkoipltig de wet ciihe: tanel', van don 3 october 1816. Lasten en bevelen, dat deze in het ilaatsblad zal worden gcinfereerden dat alle miihsterieie deparicmer.teif tfn ■.iiitoriteitenkollegien en ambtenaren aan de raaiiwkeurige executie de h*nd zuilen houdei:. Gegeven te lirusfel, den 16 deCembcf dcsjaars 1816, het vierde van onze regeling, (geteekcfid^ WILLEM. ROTTERDAM den 10 jat.uaiij. In een bri:.f van Bordeaux voor welks echtkcid men echter met kr.u ii-ftüÈc, meJiit tnen, dtt de benrcüte W«flMi, die 1^ in Engeland zoo vruchteloos gezocht hee.'tonlangs te Volüilacop 'de Giróndegearrellecrd is. Z E - T I) D r N b E t*. AMSTERDAM den 8 ;^;.-M(<,. ïtnpr. II. vun Duin, voerende liet fcMp Revier hin.'denvan Rotrerdam naar Suriname, den eerften jitmiarij te Cn- lais wegens ftorniweer binnen ge'copenwns het fchip door zwaar werken k-k geworden, tuig e.; zeiien veel flijtagie bekomen-, ot>k wat. de voormars-zeiis- ra êsbroUen, D;n 30 deceinbtr had hij bij Gsllbper, ontmoet het fchip Ata- Imii' kspt, B. Bezemer, van Rotterdam naar IMarfeiiie; ook had hij in de Noordzee gezien een fchoonerfchip, van Dordrecht nanr Surinamen. AMSTERDAM den 9 jaiiiian'j. Van Ilarünger, wordt, van den 6 januk- rij, gemeld, Cu van het in bet Viie geürnndde fchip, /Inaa Ma,ia, kapt. John WooGK-tvrn Harlingen naar Londen gedestineeidcirca 640 vierendeel» boter, benevens. een kiem gedeelte kaas, gc'borgen waren; irtct'Ótne fchuit, die m^n tot liet iijvvinnen van berigten, aaiynande het gemelde fchip, naar het Vlie afgezonucnhad, en welke te Hariiiigen terug gekomen was, had meii rappor:, dat het brila'chip (krarda Jacoba Lfjuifakapt. Ka>per Koert, met 400,000 poiid kofii}j van Üerbice naar Amsterdam gctlestincerd, en den eer- llc.i dezer it» het Viie binnengekomen, gcs nachts tusfcheii den 5 end daarMji- voigerde, in het Stortemeiksgat totaal verbrijzeld is; volk en pasfagiers zou- den gered zijn,. De iuper-ca-ga bevond zich federt eenige dagen te° larüngen om ijgters aan teuemen, die echter door het Oüïluiinige weder verhiiKiefd wa- ren geworden ora te vertrekkeni AMSTERDAM den 10 jama'ij. Brieven van Batavia van den 2 feptem* ber meidei)dat uien airlaar desttjds berigt bad bekomen van de omikomst vin Z, M. fcnip van oorlog NASSAJJ, kap:. Slotcrdyk, in de Javaanfche wateren. Het genoemde vaa.tuig werd ieder oogenblik ter reede van Batavia gewacht. Men had berigt, cat zoo'.vel de pasiagigrs »fei de equipagle een goeden wel- lland genoten. ...j vnv. I"t- .5.»:.-^0 W<-IJS-COURANT DER EFFECTEN. pCt. A;i:j1e>diri!i den 10 ynnwiiij. ■j.^ V\'eri»lJjke Schuld 43^ a 44^^ Spanje Negot. 1807, 28| i 2S| Rest. L.tgeit. dito if i 1/^ Spanje Coupons lo 4 ii^ Kaus-BilL":ten 24 24^ j. 5 Weener-Bank i 5 Kectpisl'. Oorlogslast. 4 j 4 dito i Schuldbekent, van dito 92] a 92+ i .2| .Weener Certificaten 20 4 20] Tiers Conioüdt's .55= a 57 f 5 ItaHj,MonteN?.poleone Ccriiücwen van dito A I5 Np.peliche Certificat. 57 4 57I Rus!aiK!bijHop:-±Co. 83^ a 84^ 5 Zueden 4 Pnüsfcn j j 5^. Amerika bij Hcpe&Ci lóijiioaj SCKIEDAftt eten 10 Jnnuarij. Jenever, de 30 virtels zondsr lust ------Amsterdamfche l^roef' Zonder de Belasting. .13^ dC 14^ - ADVERTENTIE. BURGEMEESTEREN der Stad MIDDELBURG en ResfortHoofd plaats der Provincie Zeeland, brengen bij deze ter kennisfe van een iegelijk dien zulks zoude mogen aangaan, dat op Donderdag den 16 dezer maand, des middags te 12 uur, in eeue der Vertrekken van h-.'t Siad:i«is, zal worden overgegdan tot de Aanbefteding, in ddn Perceel, van tenige te doene Repora- tien :;an de Vlisfingfche BIi\!NEN-BRUGcn aa-i de BUlTEN-BRÜG liggende over de Vest bij de Noordpoort deze.'- Stad. Zuüende de Conditien van Aanbefi.'ding federt den 13 dezer op de Stads- Griilie voor een iegeujk ter leziiig h^gen en de aanwijzing op In-t werk door den Siads-Architect gefciiieden up Woensdag deu 15 dcter, des voormiddags tu3fchea..9 en 12 uur, n^rt Geüaaii ten Stsdhuize te Middelburg, den ,1 januari) iSi/t.-W^vJ4iéJ(ii« J3urgemeesteren voornoemd VAN SONSBEECK, vr. Ter ordonnantie van Hun Bd. Achtbare, De Scads-Secrctaris VAN VISVLIET MUne geliefde Echtger.oote C. Huri-.ig-.-.uinvorloste hed2n middag •*rij voorfpoedig en gelukkig vau efcn x^'d^jefchapen Z00r\l, 'SGRAVENHAGE «4(;4-*i -ST*;-,t:-l T P J P E R S flen 7 Jantanj 1817. J)en 9 Janiiarijdes avonds ten vijf «ren, overleed bhmen Vrouwe ]OHANN.\ du PON, Weduwe van v/ijlen den Moog Ed. Geiir, Hoere JOHAN Jacob de FRE-i'T.-.cin leven Gèneraal-Majoor ten dienllc de zer Laflden; in den ouderdom van bijna 78 jaren. £)e geannonceerde Verkooping van het te Vlisfingen li:-;gende FllEGAT- SCHIP Ceorgtzal op «anilaandcn Vrijdag den 17 dezer geen plaats hebben, manr wordt geprolongeerd tot Vrijdag een ix deser: wanneer eerst het Schip en daarna de Inventarisir. io:on, zullen-vvorden vei'kocht. publieke Verkooping op HEDEN den 14 Januarij, des voordemiddag* ten tien uren, in het Heeren Lcgcmcra inde HcllöbaardierÜmat te VLtSSIN'GEN, op Regterlijke autovifatie, ten overftaan van den Griffier van het Vrede^eregt van het ksnton Vlisfingenvan eene partij effen Blaauwe GL'INÉSDITO Geftreept, Katoene LIJNWATEN, FERCAILLE LAKEN, Gcfponiien VLAS, KOPERROOD, enz.; alles min en meer befchadigd; welke Goede ren zijn leggende in een Pakhuis ikandc en gelegen in de korte Nieuwflraac te Vlisfingen. Nadere ii-formatie en Notitien zijn te bekomen ten Kantore van de lleeren Anwld Kocholl %ooti, KotTpliedcö en Cómmisfionaireu te Vlis fingen. HOUTVER KOOPING op het Hv.is Jer Bodeonder KOUDEKERKË den 15 Januarij 1817, des morgens om lonren, van 8 A o Gemeten Esfe en Elfe KAPHOUT. Op Zaturdag den 25 Jantiprij 1817, zal door den Heer Jan vanden T/woni, te GOES, in het Ko3])!nijs op de groote Marktbewoond door ;J'e- fcfh'jmgr-^, aldaar, ten overrtaan van den Notaris Leonardris l.ankhoni, refiderende in dezelve Stad, publiek ter verkoop worden geprefenteerdzijn wei ter nering ftiande WOONHUISwaarin federl onheuglijke tijden met 'goedfueces, de Ktaidenier en andere Jf,Jre>is zijn geëxerceetd en tot he den-nog worden gecontinueerd; benevens twee P.\kHUl2£N annex hetzelve Woonhuis, refpective in Wijk D, No. 252, 253 en 254. Nader adres bij gemeidtii Heer Verkooper en genoemden Notaris Lnnkhont. ;^'|en' zal op Donderdag den 16 Januarij 1817, des avonds ten 8 uren, n fiet Logement het Huis van Domburg op de groote Markt re Middelburg, ten overftaan van den Notaris Cornelis Serie en Getuigen, prefenteren te vcr- koopen, een HUIS en ERVE, genaamd Frede en Riiitftaande en gelegen cp hCT Vlisfingfclie WagenpleinWijk P. No. 230, Waarin federt vele jaren ée Herbergiers- en Tapptrs-Jfaire is gedaan en nog met fucces wordt gecon tinueerd. Hetzelve doet aan Grondlasten ƒ9:8 3Deuren en Vensters f 7 10:13, zamen i6 ip. Op dit Hais is geene aehterüallige Huis- fcliitting verfchaldigd. X'rijdag dch 17 Jaiiiiarij 18^7, Verkooping ten overftaan van den Notari» y, van lün Broccketen Huize van A. f^wjr. op het Koorkerfchof, van eene partij MEUBKLAIRE en andere Roerende GOEDEREN. '^sh- De Laken-, WoUe-. en andere artikels Aitairedie federt Ao. 1803 op naam van NIC's. S.\Ln. VaN SOELEN is gedreven, is federt den f o julij Inatstloden overgegaan op de Firma van NlCs. van SOELEN &ZOON. De nog onafgodane znkeii zullen door de nieuwe Firma worden verrekend. Eengroot MUIS, waarin beneden Behangen Kamers, en waarachter een grooten Ttiindaar in het jaar 1814 1105/324 in het jaar verwoond is, worde nUof terlfond of tegen Mei, aangeboden voor/180, vooreen jaar; adres bij de Gebroidcn Abraham%t £)e ondtrgcteekende adverteeit, dat zijne 20UT-WINKE.L Op Maandag den 13 dezLM- uit de lange Noorddraat wordt verplsatst nSar de lange Loai- baardllraatWijk C. No. 74. jOHs. GRANT. J)ie iet; te pretenderen h-eeft van of vCrfchuldigdis aait deir Boedel van wijlen PAUL CIlRISTiAAN KUNTZE o-.erlcden den 2Ó December 1816, ge lieve daafvaa opgaaf of betaling te doen, uiterljife vc^ir uitimo Februarij 1817, aan C. G. van Hcu^rcr. op den Laiig^nburjt L:-tt. li. No, 9dewijl na dien tijd geene pretenSien neer zullen worden üangenomcn, g. DON.\TO van /imftcrdamfacrigt het geëerd publiekda: bij alhier ft aangekomenvoorzien van een asfortiment TalFenLevantinesGiacé"s Cafimieren en MerinosMadratfe en Merino.sfe Shawlswitte eu zwarte Zijden Koui.fen, vele foorten van Vesten, eii meerdere Wollen Mannfactu-» ren, enz, In ttiigepakt in het Z.n'^-v.w;;/ va» MiddcJiurgmde'^oon\iïxs^n. ÉcnKINDERMELSjEbenoodigd.in de lange Noordrtkat La. L. No. i8o,< ^ene Btirger DIENSTMEID met iMei aanitaande benoodigdop de Loii- deiiiche kaai Lett. H. No. óo. j\.{et Mei een KNECüT bencxjdigdbij den Molenaar te Koudckerke. jienBÖODSCilAP-JONGEN of AZEISjE benoodigd Langeiidelft B, 147, J)e G;;BRpEr)ER5 ABRAIIArvTS, Di uitleen van de Regtbank van ecrficn Aauieg te Middelburgzijn voornemens uit te geven: Voi-Ledic V'ersi.ao VAN HET Verhoor, Vonnis en TiiRKO-isTiiLLLNü van MARINUS-en PIE- TER VA.N NIEUWENHUYZEN. Dit Werkje, door een' Re^tsgeleerdej die bij de Debatten is tegenwoor dig geweest, vervaardigd, za! niet dxii na d-n gebcelei; a,üooptler zaak', wor den ter Persfe .gelegden alsdan zoo fpotdig doer,lij.k worden uitgegeven. Verwacht op Woenscag 15 Januarij 1817, MONZONGOof de KONINK- LYi-iE SLAAF; Treurlpei. VLISSINGSCH TOONEEL. Heden 14 Januarij 1817, DE INDIANEN lU ENGELAND» groot etj berpeuïd Blijfpel.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1817 | | pagina 2