n il H S-o c •5 1 ^- c62 s-§ re Zr iS= ^2^1 o o o 5 -:' z 3 iS JLJ) TcMiPDEWUi^G, gedrukt by de. Wea.W, en J. AüRAHAMS, Bnekverkoopaerv -i er -^ Ni a. 3 f^ o o 3 n3 C n - o Cl- S. K- o et r: /y> WC ri hy cnn Me Praïffen ovcr^clcvcnl Hy bevcr.J ?ich in een vertrek nlwnar een onbefciioft OiTi cier zich r.üetlei vuile taaltet'en zynen Meesterden Kei Qzer veroorloofde. Rousfel hoorde zulks in'^en begin f^ o -3 O" o r? S |g g S-HT2 o =5 -.- rr N 5-c 2p 3 =r - p- i^e geduldig san, codi cindelyk rtoud liy moedigopeii - n zei Je: „Het zyn niei dan lage zielen die zulke taal te- c 2 pen den Keizer Napoleon in'tbyzyn vsneenzyner - Soldaten voeren kunnen. Ik ben gedwongen dusda- g 5 g nij;e laaglieden te inoetenaanboorengy hebt demagt I "re S->3:'^ S",, over my, geeft my den dood." Verfcheidene nn- S re re ^ra dere Pruisfifche Officieren die daar tegenwoordig waren re"-" ^re re die fan het inoeven gewoon doch even zoo weinig eer re c als verdienftenbeïaten wilden omtreïU den braven Rous- e: g_ Z, I S fL'l tot dadelykheden overgaan deze tegen zeven ofacht S 2 s O' zyne krachten hebbende moetenbeproeven zou het g 5-^ 2 S'hsrd te verantwoorden gehad hebben, zoo niet een Rus 5 r:.<ci) OfBcier op dat oogenblik was binnengekomen en ^5"^ zich voor hem met den fabel in de vuist in de bres ge- f Si re field bad: dit is onze krygsgevangen (zeide hy) en 9 i 5 niet de uwe. Hy heeft gelyk, en gy hebt de laagheid S c om den eerden Kapitein van Europa fchandelyk te beje- S' i, genen. Eer gy uwen hand tegen dezen braven man uit- G-ftccktzult gy my alvorens moeten ter neder geveld heb- 2 1 S ben." p; 1^ 2oo zeer als de FranfcheKrygïgevangenen zich o- p-ö^ 5 ver de Rusfenberoemen even zoozeer klagen zy over de Pruisfen vooral over den Generaal Ruchel, die zich o 3 re. O B c re re 54. re 5 "- 3 a CT- -■ 3 r-r Ct •-< a rc o S o are" D. re (ra opgevlogen en verklaard had zulks in zynbyzyn niet te iUen verdragen. „De Generaal Victor, die, zoo als men weet, op o rê c c g g- even zoo flecht en laf gedraagt als hy zich onkundig op S 1^ het llagveid getoond heeft. Van alle de Pruisfifcbe Corp- re a g o :::fen, die by den dag van Jena tegenwoordig waren, CS ri"' ^^S 3 S'was het juist het zyne dat zich het flechtst gedragen heeft. SC|2^raS5'£'* ,,Te Koningsbergen binnentrekkende vond men een re S re "g re g" 2.3 Fransch Ccrporaaldie tot de Galeyen verwezen was, g" r- S- 5^ Si om dat hy door de vrienden van Ruchel van den Keizer 0-< 2 3 r! Napoleon kwaad hebbende hooren fpreken, hevig was -c g S 2. S-*-*? willen verdragen .c -- I re ^ret3^_^^ °a M -'S s"?* fchelmachtige wyze, in zyne Postchais zittende ^Ivo re "^'-öis opgeligt geworden, heeft zich niet te beroemen ge- S re g- S N s" f O 5 had over het onthaal door den Generaal Ruchel, die 3 S "S "5. - g S desiyds Gouverneur van Koningsbergen was, omtrent ~'v hem gehouden. Het is nogtans diezelfden Ruchel,die in den ilag van Jena zwaar gewond geworden zynde, alle mogelyke zorg van den kant derFranfchen genoot; iDcn Tiet hem vryen in plaats van heiti wachten toete. zenden, zoo als men had kunnen doen, zond men hem Heelmeesters toe. Gelukkig is het getal van menfchen aan wien men berouw heeft goed te hebben gedaan niet groot. Want of er ook de genen die alles met een on- gunftig befchouwen', van zeggen mogen deondankba- ren en de flechten maken het gros niet uit van het men- ichelvk geflacht. - Van tf/. Malo den 17 July wordt gemeld, da' - H O t, L A N D. JIIDDELEURG den cp Juh. DeOcm^iisfie tof het Schoolwezen uit het MidJelburgfche Departement der Maatfchappy TOT NUT van 't A^GF^7EEN hield he- den-r in het Kerkgebouw der LutealoheG^e^nfe; we der openbaar examen van de Leerlicgen-j-öAér-hjarbe- ■ftiiur onderwezen, en dezelve beantwoordden de hup. geda(ie vragen over de Taal- en Aardrykskunde tot by. zonder geheugen der aan wezenden 7 frelyk ook eenige opgegevenefommen naauwkéurig v/erden nfrgewerfet: de Hsit /Int.van Deinfe, LidderCommisfie d«ed ter dezer gelegenheid eene zoofierlyke als welïügerigreRe. devoering, over 'sMcr.fcheit Aanleg en Zucht tot vol. making. En werden vervolgens met pryzen bekroond in d« derde oï koogfte Ciasfe Maria Hit^brechtfen, Antho- ni Carneau en Evert Htr.drikfen inde fseedeClasfe, Johannes Pieter van Beynen'JohannaCorr.elia Kiiyler Dina Ko-terJacobus Johannes Remeus enGerritven PufJ'elen in de eeffte Clasfe CorneüslVeglage de Leerlingen Pieter Lange]auHelena Catharina Fiegrn Cornells IVilhelmus van der Ree Maria Hwjbrechtfen en Jjfeph Christoffel Martsyn ,\vexAen met overgave vaa loflylce Getuigfchriften omflagenen onderfcheidene Leerlingen van lagere tot hoogere Clasfen bevorderd. Alles werd doorMufyk voorgegaan vervangen en be» floten en niet weinig opgeluisterd doorhetsanzienlyk ge hoor, onder het welkemenmet byzondergenoegen oofc den Heer Land-Drost mogt onderfcheiden. Heden is nit Zee voor Vlisfmgen gearriveerd eenKoord- Amerikaansch Fregat. >-^ k. r^ n n 2-g.^re^'o^aCH:'* zcer klein Kapenje van deze Stad varende, en door den 2: 3 a J^ S. to pjggr Geffroy gekomraandeerd wordende met 14 man c S --^ o re O- 5. 5; equipagie een Engelsch Schip van 300 Tqn voeren- ede zes ftukken gefchut, en met Suiker, Rhum en Kof- -• w 5 o- H - CL r> re o S -^ f" FT) -' Tt re VI -'S - - «j o =3 -t l» T5 Cu fy geladen V genomen en te Cherburg heeft opgebragt, Men tekent deze Prys meer dan 600,000 francs waar- dig. 3 o K- OQ ?3 o c as c 3 re 1 S 2 "sints twee dagenkruistereene Engelfche divifle, uit f ps C S. S' n. S- 2 ?,- S- 5. één Schiptwee Fregatten en één zware Korvet beftaan- =r re S devoor onze Haven. a re BRUSSEL den 20 July. Dezer dagen kwam al- ^•3"-"? hier een Infpecteur aan, met last om zoo in deze Stad c -^ o als op de Postroutes van Duitschland en Parys Postpaar 5. 5 den in gereedheid te houden, en men was van gedag- 3 o ten dat dezelve voor Z, M. den Keizer en Koningen n 3 -^ S voor een gedeelte van zyn gevolg befiemd waren. Men I 2." S verzekert thans, dat er contra-order gekomen is, waar ■^OT 2 uit men opmaakt datjZyne Majefteit eene andere reis 3- T. re -*' re re - 3 CT re 2 re 3 c Hm o 'ft C— Cu <7ï o. re <o o e. i c o 230—re i: cj x_ r- re «re3=g. vi« -3* 3- DIRECTIE van den IVATERSTAAT. De Directeur-Generaal over den IVaterfiaat van het Koningrjk Holland, brengt hiermede ter kennisfe vsn eenieder wiens zulks zoude mogen aangaan, datopdes- zelfs nadere approbatie .door Prefident en Hsemraden van den Lande van Schouwen op Donderdag den 6 Au gustus eerstkomende in óe Heemraadsieet aan éen hoek van Flaauvers in voorfz. Eiland des voormiddags ten 10 uuren in het openbaar aan de minstëifchende zal wor- den aanbefteed: Het maken van een BINNEN-AANLEG, san iin Hoek en Zeedyk van Flaauwers voornt.volgens zo danig profil van hoogte, lengte en zwaarte, als opViH Locaal zal wezen afgebakend, en verder op zodanige voorwaarden als nader zal worden omfchrevenby de Beftekken en Conditien, die ten voorfz, einde in'sLsnflS Kamer te Ziericzee en in eenige der voornaamfte Plaat- fen van hetKoBingryk ter vifie en leezicg zullen wor-? den gezonden. T O O N E E L-B E R 1 G T. Met permisfie van den Raad der Stad Middelburg, zal het Hollandfche Tooneel-Gezelfchap onder direc tie van A. HOETINK (in den Nieuwen Schouwburg, gelegen op het Molenwater by de Koepoort dezer Stad^ de eer hebben, tevertoonen; Op Donderdag 30 July 1807. DE MINNEZANGER oorfpronkelyk HolhndscH Tooneelfpel in 4 Bedryvendoor den Wel Ed. Heere Scipion HenriFtrnede, gevolgd door DE GESTOLEN GANZEN, Blyfpel in i Bedryf. 0/> Vrydog 31 Jul-j 1807. DE KRUISVAARDERS, Ridder^el ten^tyjie def Kruistochten, èoox A. ronKotfebue. itfii^r Om de grootte geen Naftuk*-- -f^-t Q re crt re - B Ta re_ (3 I- t* 3 »- 3 G2 CU o C 'J- 30-*"^ 2 1 route dan 'over Belgien nemen zalom naar de Hoofd flad van zyn Ryk tetug te keeren. re I I Deze en het grootfte gedeelte der Stukken, welke nof zullen worden ten Tooneele gevoerd zyn te bekomen in de Boekwinkels van de Wed. W.enJ. ABRAHAMS. KI- 73 3 V. - L, o - re rA c c tr. g- 2 ;5 o <j-5 2^-u;| 3 re tfl P 55 >-. O r- O O re Te kootJ puik nieuwe Hollandfche ZOUTEVIS .er kan geen beter zyn, voor ci«iele prys m de Grave», in de Zalm o fn het Kleine Schuttershof aM,:zal gehouden worden VAUXHALL, op Heden den 30 July Z'''"^f^S 7 i 1 den iften, Dingsdag den 4 en IVoensdag den 5 Augustus 1807. des avonds ten 10 uuren; een Heerbeta-.ld Fntrée één Gulden en Heer en Dame één halve Ryxd. - TVtS 1^713 Geduurende deze Kermis zal er op de volgende dagen VAUXHALL gehouden worde, '?3r^ JD® rNlJa ten huize van C. Frens in het Logement van Middelburg, de eerrte zal tynopHeden voor o- «-c o o. - o re i^ 9 S gden BaletmeesterM. Smit; <_.E.3 o =>--o o-30 -- Z a: w er n, =r o'< - N iri 5- s 3-;5 worden. De Entree op den ouden voer. .-vtctpt POTirri YIM T OTFRY kA 0-I-», KORSTEN en Corop. zyn te bekoomen Aandeelen in de 5de AMSTELS PORCELYN LUibK.X 4/3 n era -T- O n- w> c- re -■ o. S o o. o o ■4 rq 2 -^ Ij^voor de Eerfte en is voor de drie Clasfen? de Catalogus gratis. en PERSOON die goed Lezen en Schry ven kan, en de Franfche Taal fpreekt, zag z.ch gaarne geplaatst ,oj> een den 30 JulySatiirdag den i Maandag den 3 D«n?J</'»« den 4. en IFoensdag den r-T3 tfl re ^-.^ 1^ IHi Augustus 1807, in twee Locaalen zal er gedanst worden, en dat onder directie vao 5^0S--«.= P3^=,reS..„ p...,measter M. Sfmf. de Tuin zal fraai geïllumineerd zyn en van alle Vér verfchingen kan men bediend S o - 3 o t« n 't re re 3 re o O V 1. WAGEMAKER, alleen Gequalificeerd CoUefteur der KON r A>.r GENERALITEITS LOTERYE, te Middelburg op de Londonfche Kaay, ^5'"°j biesde Cinsfe LOTERY, dieop Maandag den 10 Augustus 1807. begind te trekken, te bekomen: KOÜl-l.Ul^J\,->•» 30^ Verzoekt een ieders gunst er. c jricrq s: re 22i i- O o"de '"'2-S 2 g.g°j;HeerLo"ti>64. Half/ 32, Quart ló.en 'tAgtrte 8. HeerBERTRAND isalhiergearriveeidmet zyn Kracm, en naat inde Abdydaar het rorujS ■o .-^5 X re I e medegebragteen grootssfortiment GALANTERIE GOEDEREN, onder anderen heeUtaaij» WAAIjtK* van onderfcbeidene foorten alles tegen 2 Pietjes het ttuk heeft ook nog andere Goederen van meerdere prji-a- recommandatie men kan verzekert zyn het nergens goedkooper te bekomen. jvoortïsst .'rieeft V

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 2