No. güü %m*s /MI m MiddelbüRgsche 1782. DENj-J u l y- 5» 1*8 &g- s PQ s •S iêis ■st-S S!S s CLÏfïïHirïSi""' DINGSD AG» COURANT» S«W?S I T A L I E N- FRANKRYK- NEDERLANDEN- m 5 S 2 - g 5 a,0 2-2'5 i ï»o S.5 ^>5^° as -s - •ts ^ca 5 w s-«s s> «"I'5 '3 Hs 3 s.1 05 -5 s S rso 5-5 'sJSS'SS Ö.O - i s.- 3g 3 g""- ei S C g 5 -5 S sr5 5 s s w o 3 S^.ï?«"2'a s .ft s 5 -(3 w '5 g _V ld de vwfclwkieSeslien van Aan deu Ausbeur yaahet A»twoard, os derden Ziofpreuk »S-'S'5.e _§^»S-~-Cs!S-5-y "r* s =|a- 2 c£ •5P o V »A i co a# k. O <L» W. 3 - <3 Q T)oor<3ien de Couranten van gepagfeerde Saturdagniet vergenoeg hebben kannen (trekken«al beden ten 3 Uuren by.de uitgevers dezer Courant, sppart worden uitgegeeveo, de BRIEF vaoCapuein Le Turc en bet uittreksel in fubftancie van den BRIEF van zynen Scbryvar. Voor de Prys van t Stuiver. ÏT; omen, den 16. Juny. Den 13 dezer, kwan de J\_ paus omtrent Ponte Molle »ao. De Kardioaalen Al- iani en Antotilli waren dan Ouden Vader tot daactoe te gemoet getreeden. Ook bevonden zigdaar de Gardes, en eene OBvnigie Koetfeu uit deze Stad. In eeoc van dezelve plaatste hy zig met de beide gemelde Kardinaalenen deed «os, verzeld door zyne Mwillersen verderreisgevolg.zya# intreeJe weder in deze Hoofdftad door de Pooit del Popoio, onder bet luiden der Klokkenen het losfen van het grof Gefchut van het Kafteel St AngeleDe gebeele weg van Potte Molle, tot aan het Valikaan wr-s onafgebroken zeer fraai verfierd, en de toeloop van 'tVolk ongemeen groot. In he- y'atikaan werd hy door bet Sacro Collegio ontvan ger. en begaf zig na een vtiendlyk gefprek met de Heeren Kaïdinaalen in zyne Apsrretnenten. Men heeft wiargeno- ®>en, dar de Paus, wegens de ongem=kken der reis'er een Geinig bleek en vermagerd beeft uitgezien. De toe juiching Volks was zoo groot nietals men by deze gelegen heid «erwagt had. Hetzelve is zoo bier als in den gebee- 1*0 Ketklyken Staat, over de duurte van alle zoorten van levensmiddelen onvergenoegd, cu den Paus, zyn byzyne doorreis op veele Plaatzen, de beweeglykfte Smeekfcbtif- ten deswege overgegeeven. Men weet nog nietofen Waaneer de Paus KonfïÖorie zal houdenom aan de Kar- dinialen van zyne verrichtingen te Weenen berigt te geven. ParYS, den i. july. DeMarquisde BouilU., onlangs «it de tf/est - Indien albier terug gekomen, is, ter beloo- Oiog zyoer bewezeoe dienflen door den Koning tot Lui- tenant - Genet'al bevorderd. Eergister zyn de Marquis de la Fayelte, de Ridder de Viomenil, de Graaf de ia Val dUntmorencyen verfebeidene andere Heerenr.aar Rocbe- fdrt verdokken, om zig aan Boord van het Fregat/' Ugle, «aar /Smerica in te fcheepen. Men ziet thans eene naautvkeurige Lyst van de Oorlog- fchepen die eerstdaags gebouwd zullen worden, teweten: Voor rekening des Koniogs is* Der Stad Parys, 1; der 'es Corpfeni, van 'sKonings-Broeders, 2; Der Gees- telykbeid, 3; Der Stad Lyen, 1; Der Statten van Bour gognetder Stad Bourdeaux, IEn der Stad Mar feil- k, 1, Bedragende in 't geheel 23 Schepen van Linie. Volgens de jongde brieven van Madrid, had het Spaan- febe Hof de aaDgenime tyding gekregendat Don Matbias de Galvez, PrefideotvanCuatimaladen 17 Maarthmi- leeden bet Eiland Roatanin de Honduras - Baai gelegen op de Engelfcben veroverd heeft} Waarop terftond eenpleg- tig Je Deum iu de Hof - Kapel gezongenen de Stad drie Avonden agter een Geïllumineerd geweest is. Den ts^a- «y, w s de Hertog de Crillon, naar het Camp voor Gi braltar vertrokkenvergezeld door deu Prinsfe vsn Nas- (nu Siegon, *sG* aVëNUAGE, den 2. July. Alle de Advyzen der differente Provinciën over het Stuk van een Particulieren Vreede n« eooform bet Preadvis van Holland ingekomen Syndeverwagt men dat hun Hoog Mogende heden of ten minden morgen bet formeel Antwoord aan de Rvs/ifcbe Minillers zullen doen ter hand dellen. Hunne Excellentien de Prins van Gallitzin en de Heer Markofvertrekken Sa turdag morgen naar Brusfel, om buone Keizerlyke Hoog heden welke de Zeekusten van Frankryk gezien hebben de eerstdaags door Vlaanderen in die Stad verwagt wor den, te gemoet te gaan. Men zegt, dat zy den todezer Maand in Brusfel daan aaniekomenen dat de Graaf van HeidenKamerheer van zyG Doorlugtig Hoogheidtegen het einde van deze Week, ook naar die Stad zal'vertrek- kenom Hoogstdezelveo uit naam van den Prins Erfdad- houder herwaards te inviteeren. Met hoeveel vertrouwen men ook gezegd haeftdat die booge Perfoonentegens den 16 of 17 dezer, alhier zouden arriveeren, eo dat men reeds fpreekt van toebereidzelen tot bun ontbaalzyn 'er «ogtbans Lieden, welkebeweereodat derzelver aankomst Dog zoo zeker met isen dat bet gemsklyk koude gebeu ren, dat zy direft naar Duitscbland vertrokken, zonder deze Landen aan te doen. Meo verneemt, dat in de Maas zyn aangebragt, 7 Tonnen Haring, welke tot 80®:-:-. per Ton zyn ver- kogt geworden. God gevedat dit wenscblyk begin van een verder gezegend gevolg zyn moge." Amsterdam, den 4. July. Men meld van eergis teren van het V/ie, dat oinaar binnen gekomen is, het£n- gelscb Sloepfcbeepje De Visfermet een Lading Kolen van Leith gaar Hamburg gedestineerdden 25 Juny by Hel goland genomen, door het Scnonerl'cbip De Spionge toerd by Kapitein^»» Olboff, van hier ter Kaap uitgevaren de 7llgemeene Vergadering des Oeconomifcben -Taks van de Hollandfcbe Maatfcbappie der Weeteafchappcö te Haar lem begonnen den 12 'Juny 1782, en geëindigd den ip deszelven Maands, zyn de volgende Premien toegekend: Aan C. Schee, te /trailerdamwegens zyn nieuw geï"- veqtectd Spinnewielto devootgaaude deAlgemeene Ver gadering geprefcoteerd een Zilvere Medaille en 15 Du- caaten. Aau de Compagnie te Barjtngerbtru en Co/bom ter hun ner dispofitieeen Premie van twaalf Ducaaten. Aau Jacohus EraerinsSecretaris der Stad Veerevoor het Antwoord op de Vratge, Inboorlingen tot de Zee vaart atmtemoedigenonder d i.nfpreuk 1 Altyd wak kerDe tweede Goude Medaille. Aan A. F. Oortgyfen te Hoont, wygêns zynen vlyi* en onvermoeiden iever tot nhttige uitvindingen, insgelyks ge- ofiëreerd de fwteie Goude Medaille. Aan Dirk AmescbotFabriquëur te H'herfumen Jo- batmet Zaalberg, Fwbiiqueur te Leidenweg«nsbun maa- ken van zoogenaamde Schotfe TapytenAta de Eet den de tweede Goude Medaille, of 20 Ducaatenen aan den Tweede de Zilvere Medaille, of to Duodatentniisnog tbans blyke, dat d» Fabricqueura daarvan bier in'c Land oog wounen,, en deze Fabricq exerceeren. Aan Johen FerdinandEHerbeek te Middelburgten blyke van achting en goedkeuring, wegens zyn Tra&aat over bat Gr amen navale Marinum tegen de fterkjlc Zcefcorbut enz. de tweede Goude Medaille. Voor de beste Vluizen IVolleNo. 12. bladz. 12. der Prysvraage uit de Provincie Gelderlandzyn de Zilvere Medaille en zes Ducaaten, of agt Ducaaten toegekend, aan Evert Floor te Lunterenin het Scboutsampt Ede. Quartler van Veluwe, Uit Holhud dbergelyke Premie Mn HonJrikl'a,'ir\bt,rg ea uit ge Proviotie Utrecht aan Arie Schimmel, wooaen- de onder de Gerechte van Oostbroek ea den Bilt, ook de Zilvere Medaille en zes Ducaaten of agt Ducaaten Als mede aan Kleine Lubbert op de Blauwe Schorteldoektus- fchen de Bilt en Seyst, de Zilvere Medaille cn twee Du caaten. Aan Jan MartvelitKoopman te Rotterdamalsmede Geïntresfserden in bet verzenden van Haring na onze Co- lonienop verzoeken ten kosten vaa den Heer Fr. Adr. Perfoons, aan welken iu het voorleden Jaar de Premie van 50 Ducaaten en de Goude Medaille was toegewezeneen Goude Medaille. Aan Jonathan Bnsferwoonende te Voorbonden by Zntbpen, voor zynAotwoord op de Vraag van het beste be rigt 07er het Voeder, dat in de Maaodeo Maart en April groeit, Prysvr. blidz. 18. No. 30. de Premie van 25 Ducaaten. Aa« den Zender vin htt Monrteren berigt der Bobeem- febe Haver, onder de Ziofpreuk: Om de Landbouw te be- voordeetenTen Antwoord op de Prysvraage bladz. 23, No. 42. een Premie van agt Ducaaten, Aan Frans Felixte Doornin de Provincie Utrecht voor zyn berigt, en Cnltare der Gtele Ceerst, ten Ant woord op de PrysvraagNo. 43. bladz. 23,, ingeleverd 25 Ducaatenof de tweedp Medaille Alsmede aan de Weduwe Willem Verfcboorte Crimpen op den Tsfel, voor het aackweeken van 35 Nugtere Kal veren ia voldoening vaa de Prysvraage bladz. 44. No. 46. 25 Ducaaten. Aan F. C. Soldaen, in 'sHage, en J. Ras, te Utrecht, ieder 150 Guldens, conform de Prysvraage blv.iz. 35. No. 73. om dat bun Winkelenkel beltaunde uit Inlandfcbe Manufabtuurea, furpssfeerde de Som van 10,000. voor bet derde Jaar. Aan den Scbryver van het Antwoord op de Vraag over den Tetanus of Spasmus Cynicus, Prysvraage bladz. 37, No. 77. onder de Zlnfpreuk Prouida mater ifc. tc. de tweede Coude Medaille. Aan F. en b. Krepel, Werkbaazen en Medepwicipatr- ten in de Koper-Molen Klaarenbeek by Voorst, voor bet vervaardigen van Koperblaaden met dea Hacdbamer, zoo goed als de Uitbeerofcöede Premieb?loofj by de Prys vraage bladz. 69. No. 157. zynde 50 Ducaaten. Deze Premie is toegedaanom dat dezelve op den tydby de Prysvraagan vermeldzyn ingekomenen voldoende zyn gekeurd; maar is gerefotveerdtevens ca melden dat dito Kopereblaaden door Daniël de JtngbSenior junior, hebbende hunne Kopsr-Moleus by Appeldoren, me 'ezyu toegezonden, en dezelve niet tn.noer zyn geapprobeerd Maar dat niet hebben kunnen btkroovd wordenom dat te laat zyn ingekomenterwyl gemelde 1 loeren de Jough niet voorhadden r.a den Prys te dingenent Cz 2 Jli r^ M o GO f C* U - E -o o 5 »t n .2ivttp v z. -o -0 Q few V» M W V CJ 3 «J* $3 r** zT S fi *5 a» co e a 'e^ o n ft w s-ato OJ *0 a ÜT» Si Soa o» jaa q. m üe tu v - Q a a W "O 2® 51 S-"H S 0 tq S-S «w, cf iï -a 'J 2 c■=., O» 3 O» - c D."2 -OM O B -a •- O o=,j: 3 ei> - 0 0 „OS eo a 5 ?Z; frl a!S o vb - c 5B OJ C M G 1 ♦S r 3 CkC ^5 H n e -3» 1/ oa 13 J OO i» o w ja -a sc rj c <u i- O» a> B 2 g o Sn-ï o X Q o utbfl^7 o e g,5a-f ai 5 i ta »- o S W "C 2» -Ti M - Q O O 58»*^ S S ~r n c je 3" O S "S a s O -"SS-S >53 4 #"3 -g 5 ja g 2 5 au 2 -o - 5! ^5 T3 C3 .S1 dl u <1> m SdS 4» .t; -n Cl «o O 3 J- "3 w y OJ k> Ti O fS3 o p- ïr. ir* O; -r. O ff «I CL a> i Q U-4 CU C hl O w^J »-j jS 5S .ÏÏ1 O »-J D- ®XJ <y O GJ 5 {*3 "VS "2 «C O JïS ÜA" S S ,-Ot« 3 ê*ö3 2 „Nl-Ö ïi-i®gOOuN0035< -«=,>> •2 -. f! - AA a _r rj B "O Z .2? r-a —r Ol w O vOuH •o S .5 .S Sc -u ■a Cao «a •aa «41 O 9 12 IU 5*0 *-* t I urn ïh'is 2-3 w rï of yw'v o vQ c SQ t» Tl S5 1— Vw *-« S2 CJ e Si «3 -E «i Jj Sd 5,!23 K M g; g a Cn g> i x 7 SS uk ao >,-0 5 •O fl Q "O I a-»^T3^S;J)C V# Isr,M»Badt .S - r, «- 1- S. «oh M g e <u- "o W) ts O T* tm u" c w •E-S S* - s>.n a Q o ,"S "O V 3 a bs^eS 5 0 V dZ IC -O ^3 *0 a> c co-*5 B Vp tj <0 QJ -oa< "5* -Si ""S £-> 0 5" <2 «>e wflia C 12 tv O CU O m TO ba sa -O To - 5 -Ï1 OÏV - SS? -Kit,.s:aa w j» S 00 O at h Si ^3 D -jvw.b S 2 n \1 01 w •b v tt* o g(Ci n> a S 40 T3 «S -- 11 V- <U fe^ V» ^5 -«*» c de «t 2, 5 O 5? 55 g - B .E-» 3 - 5 2T\^a e-* S a US -Sf-5 -3* -O 0 01 5 c w o *0 to 01 vT a w c GO ai 2 O 5 S N -o .na; u •O -<*-§ "O hC a» K «seitS - - -üïsSgS^e^ e0* Q.1 -Si0-» 9 e - 0 •- Saw -i^-s-S7TtG •üfiï- 2'^=Cl| -TvtI-o S S W<5 "C tv- r- O k. «Q 2®2 p-a S£ k-0(i)> a "O «1 - Q. O •- a t3 O S S:§ SP ai ai *-> GO w. £0-3 es k» "kA X a: ■4 nH m SS 3 tu ai lij £tc«w|<2 C® 7-, -G

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1782 | | pagina 1