tm ÏUl 1^ 3$*°is No; $t: 3 I a I si-I 85-S^"!*! ilcs MIDDELBURGSCHE SATURDA Gi COURANT DENS.J U L Y- PRANKRYK. -« is' s - a 3 0 -2; u S - 5 Q S g^S'3 z 5 a s g K.S" 1 e as s tt3«s2c'3 §8^-1 al -S a 5 s: JS B °C| c -0 O a od Si O S o< aa .NEDERLANDEN- 6|TS§S3«ii 5 nai "2 °J-5§I «s •s<M O ts -5 •- a a «tjf g SSe? 1 4S»- S - •s S s S 5 Sia - a w> •- s - - w» 0fs "1 a-Sj.2-^§ g$£Ss-ï§i*s53-*8-i ss c^ -- ^-a»üSio.§1'Sfc.w -.3 e w -s -■•5 •- aï V» Z W I T S R L A N D' I Alleen is ay aog over, taagnifique Heerenom u het xtraCt van een Brief van Genrvs, van dm genoegen lebetoonen, 'rwelk ik hebben zoude, om u He 19- Ju»1' Mm verneemtdat de maïüificqtae Raad io 't vervolg dezer onderhandeling te doeu zien, dat ik der Tweehonderden vaa Eernde Meerei, i, Wautville en I nooit iets anders io 'toog gehad heb, dau het waar ge- luk van een Volk, waarby gy belang hebt; Dat ik on- derzogt heb, de gronden hunner verdeeldheden en 'er middelen toe gevonden heb me» het gedulden de ou der Tweehonderden van Eernde IJeeren ie IVainvitle eo Steiguer benoemd heeft, om hier te komeu of te Coppet ten einde met een Graaf Marmoraden Ridder de Jeau- eourt, en den Heer Lentulus san bet werk van onzen Vree- de te arbeiden. Brief va £yB f xcelleotie den Graaf ie Ptrgennes aan bet Lollyk Caocon van Eern. Vetfaillet den 9 Juny 1782. Magmfique Heeren I V» De vo komen overeenkomst uwer gevoelen* over de 7aakei vaa Gentve m-»t die., welken 'sKonings Arnbas- («deur u heeft bekei- i gemaakt, els den grondflag zynde van btr gedrag van zyoe Majelieit jegena deze Repu- s, blieklaat geen twyffel over wegens den goeden uicQag •1 der Maatregelendie ter baarer bevrediging (laan gtrao men te worden. De Marquis de Jeaueourt heeft bevel o, om u kennis te geven van zyn komst raby Ctneteen at van de Commisfle waarmede by belast is.'' De KoDing twylfeit niet, of gy zult ii haasten om f, i'erlbonvn te verkiezen die met hem de tioodige Demar- partydigheiddie tnogelyk zéfer moetij!: te behouden wareo, met te zien, dat een groot deel der Inwooners van Ceneve zig dagefyks meer en meer van de gevoelens verwyderdeowaardoor hunne Vaders zig der belcber- ming en welwillenheid bozer Kouiugen verdiénd maak- ten. Ik ben enz." (getekend) De Vergennej. Parts, den s8. Juny. Het Fregat la rneièevia kaap Franeois vertrokken, is te Roebefort aangekomen en sau Boord van hetzelve zyn in Frankryk geretourneerd de Heeren de Bougainville en de Bouillé. Derzeiver terug koms: heeftzegt mengeeu andere reden dan hunne on gezonde Llghuams gefteldheid. Meu verwigt hun elk ogen blik io deze Stad. t)« langduurige O os te Wind doet denken dat de Gecotn- - £s wv«v 'I sasvi UVEI ucu&uu ual Uv UCW bmeerde Vlaor opgehouden word, om aau deu ingang van het Cinnal te kortten. voorzien dat'1 voortaan ontnooglyk worde, om dezelve weder io eene Regeringloosheid te dompelen." Zyne Majelieit, dn Koning van Sareinien, die door zyoe MenscMieveaheid en wyze Staatkunde bewoogeo is, om deel te willen nemen aan de bevtedtgiug van dien Staatzal u van zyneo kant, doen weten de keuze, a, die by gedaan heeft van e«n Perfoondoor zyne boe- a, danigheden, en ervsriog bekwaam, om tot die heilzaams a, onderneming mede te werken." Het oogmerk der beide Hovenen ongetwyffeld ook a, het-uwe raagnifique Heerenis, etnslleii grond vau ver- a, deeldheid uit dc Republiek te bannen door de regten, en Attributen van eik Corps waarnit het famen gefield a> isouveraodetlyk ie bepaslen en alle tnooglykheid aan elk derzelveu te benemen, om magc te gebruiken, en a, het gezag te ufurpeeretr. Zydie Diets d n de Onafhang- a, iykbeid van den Staat begeorendebyzondere heiligheid en Wetten, waarby de Regering zonder wanorde beltaan a, kanzullen gehoord wordenea niets zsl buiten derzeiver deelneming ontworpen wordso; Maar zy, die een on- a, buigzaam* hardheid aan alle goede fcblkking mogten te- a, ftcllenen die vooral arbeiden, om middelen ter oeffe- a, ning van bonnen haat in 't vervolg, en beimlyk eeuGou- veroement altoos tegen dat der wetten ftrydig, te bebou- a, denzullen worden aangemerktof als llcgte Burgers of als dweepers welker Stem het behoud van hun Va at derland niet beletten kan." De Koning beeft, mageifique Heeren, zedert zyn komst tot dea Troon de Zsakeo van de Rapubliekniec at gevolgd, alle Staatkundige middelen iu 'rwerk gelteld, a> Troupen doen Aisrcbeereomet de nabunrige Mogend- heden in onderhandeling geweest, otn ie eindigen niet in der haast eenig onvolmaakt vergelyk telaaten maaken, at 't welk niet zoude ualaaten een Bron van nieuwe wanor- a, den te zyn." 't Komt 'er op aan t om den GeneveifenStaatkundige at Wetten te doen aannemen zonder ze bun voor te fehry- a, vendie zy zelventen miolten zy die door geen drift verblind worden, goedkeuren overeenkomstig metdie, a, onder welke de Republiek gebloeid heeft en die vooral a, alle middelen den eerzugtigen en onrustige geesten be at nemenom den openbaaren Vreerieen zekerheid van byzonderen Lieden te ftooreq." De Koning maakt ftaatmagoif5q'.w Heerendat gy a, alle mogefyke Magt zult geven aan ue Pienipotentiaris- a, fea, die gy benoemt, om deze Zaak te behandelen zoo met de Mintfters der beide Hovenals met die der Re- publiek. Men zal geeu haast nog traaghaid moeten ge- ,t bruiken. Het welzyn van een vryeu Staatis wel der a, moeite waarddat men alle middelen overwegeom bet a, te verzakeren; Maar hoenjeer de gronden, volgens wei- at ken wy te Werk zullen gaan, billyk en weldaadig zyn, hoe meer wy ons beyvertm moeten ous Werk rast «n onaantastbaar te masKen." Gy zultmagnifique Heereoonderrigt wordenvan a, de prealable maatregelen, die men onvermydlyk moet neemen om elk in zyn plaats in Geneve te hetdelleo." De Koning twyffelt oietof gy zult aau de Comman- danten uwer Troupen genoegzaame bevelen geventen einde zy uwe Raaden niet behoeven te confulteeren over eiken ilapdien zy met de Commandant van den Ko- ning, en van deu Koning vaaSardinien te eoocerieeren *ulieu hebbeu," •o a a 't* Uti a - a a, aa V. ao 25 a> jm »8« 5 a -O 3 u «x» CU 11 07 •-T of 2 at cn -o *3 - CS a S o IS 3 ,Ï3 -OtZ ij o W h •- SC JM öCS-n cyj S °oo 3 „gs ■O 60 -5 S r? - W a» a> IU 5 "Si nu O a Si; M i? y *T3 ce 3 - N f— mril SI öL w &7'5Q «i a» a> tuD t» /v» ^0 K Ag» W Kö =i? n<.= u K s4 a cvi ca a ca S 1. ti B v, in a. O* vj -O Ci3 tt% Z 5 O c M 5 Q 1-1 Q.-» C So 55 -i! - J XJ r>. t 5 B zs?3 - 'O 05 B^.ÖSC ïs? •**q cgss 2,, 5 2» -5» »2i 2 22 fi-S §-^Q «4! o v 4» OO a x: S in w i 2 5 Z Q 3 O s w so OqWq 5 CU c C~ •-t t. -O J~i SUC 5* H wi -& O >t CS 3J» 07 XI ëH •i-. Q* f- =u o- 33 <t> Wy hebben nog niets van de Vloot vari St. Domingo vetuomen, als alleen dat het Schip St. Efprit, waarover men ongerust was, aan Kaap Franeois gekomen is. Men verftaat dat de Engelfcbe Schepen, diè den ra April gj- itteedeu hebben, zoo liegt geftéld zyn, dat i5 derzelveu geen Zee kunnen houden. sgravenhage, dan 2. July. De Steden Delft, Leiden en Goudahebben by bet nemen der Refolotie in dato ra Juej ter beantwoording tan Rusland op het En- gelscb sanbod, zoo men verzekertin de Noiulei van Hol land eea aantekening laaien doen, waarin zy verklaarso, dat na hsar begrip, die Refblutie andere taal bad moeten fpreeken; Dit Engeland, eenvondig, en sla een Preala bel Poinftsan den Staat bad moeten toekennen de vrye Zee en Commercie, Conform baar Rus- Keizerlyke Maje- fteits Declaratoir van 28 Feiruary 1780zooder zig üjiig- lyk ta beroepen op het Tradtaatvin 1674, welk altoos een Bron van twist gewsest ij; Dat men ook niet bad moeten nalaaten aan baare Rus- Keizerlyke Majelieit te DeClareeren de Admisfie van den Heer Adams, als eyttdeeenderfterk- fte bewyzen waarom men thans geen Particuliere Vreede met Engeland kan of moet aangaan. VLissinoen, d*tr 5. July. De Boekhouders vandö genomen Kaper zBrik De Zeeuzb, hébben een Brief van Kapitein Ze Turc ontfangen, in 't Franscb gefchrevenwaarvan bisr eene vertaling volgt: Exeter, den 26. Juny, Mïn HeerenI Ik ontwaak eindelyk uit bet Graf: Gave God«ht ik *er vcior altoos in begraaven ware; zoo zoUd* ik tegenwoor dig de berisping myoer Vyandenen den blaam rayoer Vrien den niet te vreezen hebben. Gy hebt zekerlyk myne on gelukkige neming via dezen en genen vernomenMasr, zyt gy van de wsre omfrandigheden onderrigt? Dat wee; ik niet: Maar dewyl de Doétor tegenswoordig hoop heeft my van mya wonden te berflollenzoude ik niet gaarne onteettja zelfs niet vepiagt van het minlte pügt verzuim willen leven: Jk ga ueen getrouwennaukeurlg verflag doen, van sl hst gene zedert myn vertrek, tot op dit ogenblik is voorgevallen. Ik verzoek u myn Brief te bewarenen aan een iegelyk van de Equipagedie mogt wederkomeu te laa ien zien. Ik begin het verhaal myner ongelukkige Kruiitogt: Ik ging Zondag deo 16 van Vlisfingeu onder Zeil, met den \tieud Jarry, dat God hem meerder voorfpoetdsn san zyneo ongelukkigen Vriend geveen raeld my wat gy van hem weet:) dieozelven Avond omtrent ten 10 Uuren op de hoogte van Duinterke, naderde ons een Kotter, om te zien wie wy warenwy bereiden ons met blydfchap tot een gevegt, by weigerde, en zogt een goed heenkomen. De volgende Dag, Maandagvonden wy in hetnaauw van Calais drie Fregattendie op ons jagc maakteen wy gingen de vlugt nemen, onder betFort van lioulognewaar op zy hunne jagt (laakten. Dit ziende (laken wy naar de Engelfcbe Wal overen namen keunis van een Convooi v»a zes Koopvaardy-Schepen ea een Korter, op hetwelk wy leder van zyne zyde jagt maakten; Jam de voorde derzelve geattacqueerd hebbende, heeft een Koopvaarder doen dryken, en ik maakte jagt op de rest tot esti halve Fidoolfchoot van de Walalwaar een dier Schepen gefttand zynde, endesnderen deze volgende, ik mede hetzelve ge vaar zou gelopea hebbenwaarom ik afhieldco gaf 'er 5 £- Gtv* o t-* -T3 r- jï w 2 0 cNj cj (-1 X w 35 au. »o -r; 3 v* t» 5 $r*o tfi o A <S,8-a g 2 w s ®-s o SiB^ - 5öj z •- a 35 5 J 5 33 P-J 00 Li 11^ c IP5 L o O T3 W O* 1 O c 8 <8 a "O <u 5 c g a c2» QJ Cj" 5 -a «i C2 5ó s s: §,f 25 -8 oAwi* a> J C3 11 25 ea II pv,- K <0 2 <u a 'c: -5! 3J s Sior eZ é^Üi V O E 5 ju O ,,s w.n c W a qj ca C»10 S"? sSk-1 C 5h/l S'vio-SsS^*"3^ o •51 kfl U O 5 3 fR M SS ha u .9T ^4! Qta OW," c Si S SJ oH *S o c mu w O. s a J? Q'-iüCJ«g«,x) .5 BO"ï n K B I O §23 0 S* 5 5 <BÏg§Z "525S s atd '213- gg5lïvïOstc;<Ot3 S-o f C®' '"ajtil-'!='3jS .=-Sï «s s- U ïi a a> tae CD qj *a o 3 O - rf\ 'J s va t" Z a> tó ad» O f*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1782 | | pagina 1