BINNENLAND. BUITENLAND. MAAS- EN SCHELDEBODE ZATERDAG 4 NOVEMBER 1933 naar gezamenlijke exploi tatie der zenders PLAN VAN MINISTER DE WILDE kinderarbeid buiten de industrie rijksbijdrage werkloozensteun brandstofbijslag voor werkloozen DE LINDBERGHS IN ONS LAND op schellingwoude geland het tekort voor ned.-indie de gemeenteraad van ijsselmonde de muiterij op „de zeven provinciën" de onlusten in palestina GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ENGELAND Volgens een publicatie in de roomsche en socialistische bladen, zijn de vertegenwoordigers der vier omroeporganisaties bij Minister De Wilde geweest ter bespreking van plannen der regeering om te komen tot het gezamenlijk exploi- teeren der zenders. Volgens mede- deeling van den leider der V.A.R.A., den heer 7.wertbroek, heeft de Minister hem met nadruk verzekerd, dat hij zich bij de /end- tijdregeling zal baseeren op den bestaanden toestand, die als leit door hem wordt aanvaard. DE TOELATINGSLEEFTIJD Aan het voorloopig verslag van de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het ont werp verdrag betreffende den leeftijd van toelating van kinderen tot het verrichten van niet-industrieele werkzaamheden (Gene ve 1932) wordt ontleend, dat bij het afdoe lingsonderzoek eenige leden de meening uit spraken, dat het verdrag ook toepasselijk is op den landbouw. Indien deze meening juist is, zou van de toepassing niet kunnen wor den uitgesloten niet schadelijke, noch nadee- liee, noch gevaarlijke arbeid, door kinderen verricht in het landbouwbedrijf, waarin niet uitsluitend leden van het gezin -an den werkgever zijn, bij voorbeeld het in som mige streken van ons land gebruikelijke, meer spelenderwijze uitgevoerde mede-oog- sten van aardappelen. De leden, hier aan t woord, oordeelden dit een onnoodige vrij heidsbeperking. Andere leden konden deze zienswijze niet deelen en zouden het goed keuren, als zulke arbeid onder de verbods bepalingen van het verdrag zou vallen. Gaarne zou men te dezen aanzien nader worden ingelicht. DE PERCENTAGES Aan de sohaal, behoorende bij de bescihik king van de ministers van Soc. Zaken, van Binnenl. Zaken en van Financiën inzake d'e bijdrage aan de daarvoor in aanmerking komende gemeenten wegens kosten van steumiiitkeeringen aan werkloozen en die van arbeidsJoonen, betaald bij werkver schaffingen aan werkloozen, wordt het vol gende ontleend: Wanneer de uitgaven in een gemeente we gens kosten van steunuitkeeringen aan werkloozen en die van arbeiidsloonen, be taald bij de werkverschaffing, 35.54 be dragen van de in de beschikking genoemde som van belasting-opbrengsten, vermeer derd met de uitkeerimg uit hot gemeente fonds en vermeerderd of verminderd met winsten of verliezen van bedrijven, dan bedraagt de bijdrage vqm bet rijk in deze kosten 76 daarvan; is bet percentage 34 van genoemde som, dam wordt de rijks bijdrage vastgesteld op 75 Hieronder volgt een opsomming van de verschillende percentages met daarbij vermeld het per centage van de rijksbijdrage: 35,3476 (zie boven); 3475 (zie boven); 32,5874; 31.26 73; 30.04 72; 28,90 71; 27.83 - 70; 26.84 69; 25.91 68 25.03 67; 24.21 - 66; 23.43 65 22.69 64; 22 63 21.34—20,72 - 61; 20,13 60; 19.56 59; 19.02 58; 18.51 57; 18.02 56; 17.56 55; 17.11 54; 16,68 53; 16.27 52; 15.88 51; 15.50 - 50; 15.14 49; 14.79 48; 14.45 47; 14,13 46; 13.82 45; 13.52 44; 13.23 - 43; 12.95 42; 12,68 41; 12.42 40; 12,16 - 39; 11.92 38; 11.68 - 37; 11.45 - 36; 11.23 35; 11.02 34; 10.81 33; 10,60 - 32; 10,41 31; 10.21 - 30; 10.03 29 9,85 28; 9.67 27; 9.50 26; 9.33 25. Wanneer bij ae berekening van het eerst genoemde percentage een getal wordt ver kregen, dat in deze opgave niet voorkomt, wordt voor de berekening der bijdrage het naast liggend lager getal genomen. HOOGSTENS 1.— PER WEEK. De Minister van Sociale Zaken heeft aan 'de gemeentebesturen medegedeeld, dat hij goedkeurt, dat, evenais den vorigen winter, aan ondersteunde werkloozen een brand- Stoffenbijslag wordt verstrekt. De regeling is deze week in werking ge treden. Zij eindigt 31 Maart 1934. Voor den bijslag komen in aanmerking gehuwde en ongehuwde kostwinners, als mede z.g.n. op zich zelf wonende personen. Kostgangers komen voor toekenning van den bijslag niet in aanmerking. Evenals het vorig jaar mag ook thans de brandstoffenbijslag tot gevolg hebben, dat de maximum-steunbedragen worden over schreden. De bijslag bedraagt ook thans ten hoog ste f 1 per week. 'S MORGENS GEEN VERSCH BROOD. De Minister blijft onvermurwbaar. Verschenen is het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het wetsontwerp tot wij- w'oLVan ae kepaling der Arbeidswet 1919 betreffende den arbeid in broodbakkerijen. Sommige leden merkten op, dat de op lossing van de bestaande moeilijkheden h'i. met te zoeken is in 't vaststellen van een zelfde aanvangsuur voor alle bedriiven want de redenen, die hebben geleid tot h»t bepalen va i een vroeger aanvangsuur voor de grootbedrijven, vervallen daardoor ni"t en zullen leiden tot een agitatie om voor die bedrijven het rc ':t te verkrijgen den arbeid wederom een uur vroeger, dus om vier uur, te doen aan-angen. Eenige leden betreurde.., dat de regee ring niet verder is gegaan door de gelegen heid te openen 's morgens tijdig versch brood te genieten. Van andere zijde werd eveneens leedwe zen uitgesproken, dat de minister op dit punt even onvermurwbaar is als zijn voor gangers. Volgens deze leden zijn de bezwaren te- 8e" het op een vroeger uur verkrijgbaar stellen van versch brood geenszins van zoo danig gewicht, dat daar voor alles moet wijken. cl Hiertegenover verklaarden andere leden met te kunnen instemmen met eenige ver zwakking van het te dezer zake eenmaal ingenomen standpunt. DAARNA NAAR DE RESIDENTIE Donderdagmiddag om tuur werd bekend dat het echtpaar Lindbergh van het Fransche vliegveld Les Mureatix was gestart, met bestemming naar Amster dam- Even na drie uur kwam het toestel van kolonel Lindbergh in het gezicht, en weldra streek het, na eenige malen te hebben gecirkeld boven het Buiten-IJ, voor de vliegloods van de militaire lucht haven Schellingvvoudo neer. Bij de aankomst van Lindbergh was be trekkelijk weinig publiek aanwezig, daar 't bericht van zijn komst nog weinig bekend was.. Het was heel den dag bovendien slecht weer geweest en klaarde nu juist wat op. Bij het neerkomen op 't Buiten-I J trachtte kolonel Lindbergh, wiens hoofd uit den cockpit stak, tussrhen de beide landings steigers van de vliegloods te taxiën. De eerste maal lukte dit niet, doch de tweede maal slaagde de manoeuvre met een groote bocht volkomen. Een motorsloep van de marine, die reeds geruimen tijd gereed had gelegen, voer liet toestel, toen dit eenmaal op het water was neergestreken, tegemoet om kolonel Lindbergh de noodige aanwij zingen te geven. Eenige minuten later lag het toestel ge meerd en begaven Lindbergh en zijn echt genoot zich aan wal. In de vliegloods waren tal van autoritei ten aanwezig. Namens den Minister van Defensie begroette de commandant van de Marine te Amsterdam, kolonel Van Reetle het echtpaar. Bij de ontvangst waren verder a,anwezig de consul-genoiaal van Amerika, de heer Hoover, de directeur van (1e. K L M., de heer A. Plowman d<- ojj Schiphol, de heer J. Thomson, en vele andere personen uit ue Nog steeds lag liet toestel op liet Wtv dgar Lindbergh zelf bij de bngin" ervan in dc loods toezicht wilde houden. Het vlieg tuig moest op een wagen worden gelaut-n, wat echter niet zoo gemakkelijk was als het in het begin wel leek. Do wagen wordt n.l- uitsluitend voor Nederlandsche marine- toestellen gebruikt en bleek voor de drij vers van de Amerikaansche vliegmachine niet te passet,. Daarbij kwam nog, dat het water erg laag was en er ook moddervor- ming plaats had. Matrozen met lange waterlaarzen aan, probeerden telkens weer met behulp van touwen en katrollen liet toestel oj) bet land te trekken, doch dit ge lukte niet, zoodat men de pogingen om bet op te bergen, inoest staken en bet toestel op bet water moest laten liggen. Al dien lijd had Lindbergh, die intusschen weer naar buiten was gekomen, nauwlettend toe zicht gehouden, opdat zijn machine niet zou worden beschadigd. Toen het karwei mis lukt bleek, begaf hij zich weer naar binnen, waarna hij een lang onderhoud aanknoopte met den heer Plesman, directeur van de K. L. M. Mevr. Lindbergh had zich in dien tijd met de echtgrnoolc van den consul- generaal, mevr. Hoover, in een der vertrek ken van de loods teruggetrokken- Tegen den donker heelt liet Amerikaan sche vliegpaar zich per auto naar Den Haag hegeven, alwaar liet zijn intrek heeft ge nomen in Hotel Wittebrug. Kolonel Lindbergh schijnt het voornemen te hebben daar tot Maandag a.s. te vertoeven Het echtpaar Lindbergh zet voor 't eerst voet op Nederlandschen bodem. Vooraan mevr. Anne Lindbergh-Morrow, geheel links Charles Lindbergh. WORDT OP 153 MILLIOEN VERWACHT. Aneta meldt uit Batavia Voor het dienstjaar wordt voorloo pig een tekort op den gewonen dienst verwacht van ruim 153.000.000 op basis van een totaal aan Landsuitga- ven van 396.000.000. De buitengewone dienst vertoont een groot voordeelig saldo hetgeen wordt veroorzaakt door terug vloeiing van 26.000.000 van bi) den Pandhuisdienst uitstaande leensom- WEER VERLATEN BIJNA ALLE LEDEN DE ZAAL. Br bestond voor de tegen Dinsdagavond uitge schreven gemeenteraadsvergadering van IJsselmonde groote belangstelling. De Dorpsstraat stond voor het gemeentehuis vol nieuwsgierigen, die blijkbaar hoopten, dat het conflict, dat vorige week Dinsdag in de geementeraadsvergadering tot uiting is ge komen een naspel zou hebben. Bij den aanvang der vergadering bleek, dat wethouder v. d. Leer en de heer Tuinenburg afwezig waren. Op het oogenblik, dat de voorzitter, Burgemees ter Hazenberg, de goedkeuring van de notu len aan de orde stelde, vroeg de heer A. in 't Veld (C.H.) het woord voop een persoonlijk feit. Spr. las een verklaring voor, waarin werd geconstateerd, dat indien mogelijk door het op treden en de houding van den burgemeester de toestand sedert j.l. Dinsdag nog was verergerd. Spr. zegt de bewijzen bij zich te hebben, dat de burgemeester in het proces tusschen de gemeente en Mr. van Vessem een stuk heeft geantidateerd. Er is sprake van een vergadering van 6. en W. van Zaterdag 14 januari, in welke vergadering zou zijn besloten machtiging te verleenen voor ver weer tegen de vordering van Mr. van Vessem. Die vergadering is op dat tijdstip niet gehouden. Spr. noodigt den burgemeester opnieuw uit het presidium, voorloopig voor deze vergadering, neer te leggen; zooniet, dan zal hij de zitting verlaten omdat hij niet onder voorzitterschap van den bur gemeester wil vergaderen. De voorzitter antwoordt, dat hij er niet aan denkt het presidium neer te leggen. Hij zal dat nooit doen. Verder merkt hij op, dat hetgeen de heer in 't Veld heeft meegedeeld onjuist is. Op Zaterdagmorgen 14 Januari heeft spr. samen met de wethouders in de kamer van den secretaris besloten protest aan te teekenen tegen de vorde ring van Mr. van Vessem en om, ter voorkoming van kosten rechtskundig advies te vragen. De secretaris was bij die bijeenkomst tegenwoordig en zou er de waarheid van kunnen bevestigen. De heer In 't Veld roept uit: Hier heb ik het officieele stuk en daarmee ben ik volkomen ver antwoord. De voorzitter: Welk stuk bedoelt U? De heer In 't Veld: Dat is mijn zaak. Wethouder K o o y m a n zegt dat het college van B. en W. op Zaterdag nooit vergadert en hij is hier op Zaterdag nooit geweest. De voorzitter zegt, dat nog besloten is het besluit inzake het aanteekenen van verweer vast te hechten aan de notulen der vorige vergadering en verder ter voorkoming van proceskosten advies te vragen. Daar zal ik, zegt de burgemeester, mijn eed voor doen! Op uitnoodiging van den heer Van D r i e 1 verklaart wethouder K o o y m a n nog eens, dat er op Zaterdag nooit vergaderd is. Hij kan het zich tenminste niet herinneren. De gemeentesecretaris bevestigt de mededeeling van den voorzitter. Het bewuste stuk is gevestigd aan de notulen van 11 Januari en in de vergadering van 18 Januari is bevestigd, dat tegen de vordering protest is aangeteekend. Wethouder Kooyman: Er is nooit cp Zater dag vergaderd. De gemeentesecretaris: U is In de war. De heer In 't Ve 1 d: Ik heb hier de officieele verklaring van de wethouders, dat er niet verga derd is. De voorzitter: Dat moeten de wethpuders weten. Als de voorzitter dan opnieuw de goedkeuring der notulen aan de orde wil stellen staat de heer In 't V 1 d op, zegt. dat hij bij zijn ingenomen standpunt blijft en verlaat de vergadering. De heer Rombout maakt dan aanmérking op de notulen der laatste vergadering. Als hij echter ziet, dat de andere Raadsleden, op de heeren van R ij Sr. en L u i e n d ij fc na op staan, pakt ook hij zijn papieren bijeen en verlaat de vergadering. Als na lezing van de iijst blijkt, dat voor stemming over de notulen niet voldoende Raadsleden aanwezig zijn sluit de voorzitter de vergadering. LOONSVERLAGIGNG VOOR 'T AMSTER- DAMSCHE GEMEENTEPRSONEEL. Naar de „Tel." verneemt, zal de bezuini ging op de loonen van het Amsterdamsclie gemeentepersoneel verkregen worden dour een stelsel van verschillende maatregelen. In de eerste plaats zal een aantal hijsla gen en toelagen vervallen. Ten stadliuize noemt men dat: de „franje" zal verdwijnen. Verder zullen alle groepen een vermin dering ondergaan, terwijl enkele afdeelin- gen van de werklieden in een lagere groep zullen worden ondergebracht. Van het denkbeeld om een extra korting toe te passen op de ongehuwden en op de gehuwde vrouwen is men teruggekomen. W el wordt overwogen om de ambtenares, die in het huwelijk treedt, ontslag te ver leenen. Ten slotte zal ook de wachtgeldverorde ning onderhanden worden genomen en de zeer gunstige bepalingen worden herzien in een voor het personeel ongunstigen zin. Het stelsel der tijdelijke kortingen wordt verlaten, d.w.z. de loonen worden opnieuw en dan op een lager niveau vastgesteld. De nieuwe loonen treden in werking met in gang van den eersten Januari 1934. Naar wij verder vernemen zal de commis sie van Bijstand voor Arbeidszaken nog deze week bijeenkomen, om de voorstellen te beoordeelen. Vermoedelijk zullen de vol gende week de centrale commissies worden opgeroepen. ONTGROENINGS-EXCESSEN Op vragen rnn het Kamerlid mej. F. Katz over het tegengaan van de ontgroenings excessen, heeft de Minister van Onderwijs geantwoord, dat de wet den rector-magnifi- cus en den senaat aanwijst als de autori teiten, die tegen wangedrag repressief op treden. Zij stelt na de senaats-uitspraak be roep open op den minister. DE UITVOER VAN POOTAARDAPPELEN Op de vragen van het Kamerlid Bakker inzake den uitvoer van pootaardappelen heeft de Minister van Economische Zaken geantwoord: Hot is den minister bekend, dat zich ten aanzien van den uitvoer van pootaardappe len eenige wrijving tusschen belanghebben den heeft voorgedaan, welke er toe leidde, dat de werking eener onderling afgespro ken regeling dreigde te worden bemoeilijkt. De aankoop voor uitvoer in sommige ge deelten van het land kan hiervan invloed hebben ondervonden. Dientengevolge kan het zijn, dat niet al leen de Friesche exporteurs en leveranciers doch ook anderen, die zich wel aan boven genoemde regeling hebben gehouden, zijn teleurgesteld. Een algemeen bindende regeling verkeert in een vergevorderd stadium van voorberei ding. Tegen eventueelc overtredingen zijn da,arbij maatregelen getroffen. Zware straffen tegen inlanders geëischt SOERABAJA, 31 Oct. (Aneta). Bij den aait vang van de behandeling van de zaak dei muiterij aan boord van de „De Zeven Pro vinciën" sprak de president van den zee krijgsraad een inleidend woord, waarna ver schillende verklaringen werden voorgelezen. Uit de verklaringen van den commandant van de „De Zeven Provinciën", kapitein- luitenant ter zee P. Eikenboom blijkt, dut de commandant der marine vóór het ver trek van de „De Zeven Provinciën" uit Soirabaja order heeft gegeven de geladen pistolen gereed te houden, aangezien de too stand aan boord van de „De Zeven Provin ciën" ernstig werd geacht. Uit deze verklaringen blijkt vervolgens, dat kapitein-luitenant ter «zee Eikenbooiu van een tegenovergestelde xneening was en dat hij van de orders van den commandant der marine is aigeweken. Uit een verklaring van den gezaghebber van de „Aldebaranblijkt, dat de luitenant ter zee le klasse Veis van de „De Zeven Provinciën" des avonds aan boord van dit stoomschip is gekomen en bij deze gelegen Jieid meldde, dat de muiterij op de „De Ze ven Provinciën" was uitgebroken. Luitenant Veis was bij deze gelegenheid zoo opge wonden, dat men hem zijn revolver heeft afgenomen, uit vrees dat hij daarmee zeJr- inoord zou plegen In de verklaring wordt voorts gezegd, dat de bemanning van de „Aldebaran" de „Do Zeven Provinciën" niet kon overrompelen, omdat de „Aldebaran" geen troepen aan boord had. De fiscaal eischte tegen de eerste groep van 19 beklaagden van de muiterij op do „Zeven Provinciën" straffen, die uiteenlie pen van zes tot achttien jaar, alles onder af trek van preventief, ontslag uit den militai ren dienst, ontzegging van de bevoegdheid om verder bij de gewapende macht te die nen. I De raadsman voor 17 beklaagden conclu deert tot vrijspraak van twee der beklaag den. In beide gevallen op grond van for- meele juridische bezwaren. Voorts vraagt n.*j vrijspraak voor vier anderen. In al deze ge vallen op grond van onstrafbaarheid in dun zin van Art 19 van het Wetb. van Strar- recht. Verder nog voor andere beklaagden op verschillende gronden. Vcrd. verzoekt de Krijgsraad om onder alle omstandigheden bij het toemeten var? de straf rekening met z't'n pleidooi te hou den. Uitspraak vermoedelijk over 8 dagen. Nadere bijzonderheden over het gebeurde. Uit Soerabaja seint Aneta ons nu nog het volgende: ln het requisitoir van don fiscaal wordt gezegd, dat van de vier ontwerpers van het plan om dc Zeven Provinciën te doen op- stoomen naar Soerabaja, er drie zijn over leden tengevolge van de bomontploffing, ter wijl de vierde gedurende den nacht van 4 Febr. te Kota-Radja aan den wal is geble ven. Het initiatief ie ulitsfluttend uitgegaan van de terechtstaande inlandsche schepelin gen, hoewol een groot deel van de Europee- sche schepelingen en vrijwel alle inland sche schepelingen kennis van de plannen hebben gedmgen Gebleken in, dat de inlar.dsche schepelin gen niet verzekerd waren van de medewer king hunnor Europeesche medeschepel in- gen, doch dat zij mochten vermoeden, dat zij geen tegenwerking van die zijde zouden ontmoeten bij het uitvoeren van hun plan nen, zulks in verband met de actie die van tevoren door de Europeesche schepelingen was gevoerd, ziende de demonstratie vve'.ke door de Europeanen op 26 Januari te Sibol- ga was gehouden, de vergadering van 28 Jan., die daarop was gevolgd te Sa bang het gepleegde overleg op 30 Jan. en ten slotte het weigeren tot het Iaden van kolen te Sa bang op 2 Februari. Uit het vervolg van het requisitoir blijkt, dat na het bekend worden van de dienst weigering van 400 Inlandsche schepelingen te Soerabaja het voornemen is ontstaan om het schip te overmeesteren en naar Soera baja terug te - aren om de vrijlating van deze dienstweigeraars te vragen. Deze poging tot bevrijding van de gearresteerde kamera den geeft het ernstig karakter van deze on derneming aan. Ook het doorzetten van het plan is uit deze doelstelling te verklaren. De daad is uitgevoerd door het laden van kanonnen in verband met de aanwezigheid van den stoomer der Gouvernementsmarine „Aldebaran" op de reede van Oleli-Leh; ver der door het richten van het kanon en het buiten boord baksen van kanonnen op de later in zicht komende „Aldebaran", die met de „Zeven Provinciën" meevoer; voorts door de weigering om het bevel over te ge- Mi, het niet voldoen aan dc sommatie van het vliegtuig en het uitseinen van het radio grafisch bericht„Ons niet hinderen.'. Het doorzetten van de daad is verder be wezen door het tijdens de vaart houden van de vergadering, waarin de korporaal Bos- schart om het vertrouwen der muitende sche pelingen te herwinnen zeide, dat, als de In landers zoo gaarne Soerabaja in elkaar wil len schieten, hij het eerste schot zou lossen Uitgaande van den grond regel van de leer van mede-daderschap, dat binnen de gren zen van gezamenlijk opzet mededaders aan- ssprakelijk zijn voor eikaars handelingen en de gevolgen daarvan, kan aan alle beklaag den primair het geheele gebeuren ten laste worden gelegd. DE SPANNING DUURT VOORT Uit Jeruzalem: De spanning in Palestina duurt voort. Het aantal dooden bij de on- lusten is gertegon tot 33, daar drie zwaai' ge- j wonden bezweken zijn. Alle poorten van Jeruzalem worden door I de politie, die niemand Iaat b nnenkomen of vertrekken, bewaakt. Engelsche onderda- nen zijn opgeroepen, om politiediensten te verrichten. Te Haifa is de opwinding onder de Ara bieren zeer groot: bij een straatbetooging werd Maandag, evenals in 1929 geroepen: „doodt de joden". Een deputatie van Arabische vrouwen is door den hoogen commissaris ontvangen. Zij hebben geprotesteerd tegen liet bloedverg.e- ten. De algemecne staking duurt nu reeds drie dagen onafgebroken voort. Alle Arabische winkels zijn nog steeds gesloten. Ook te Damascus, de hoofdstad van het Fransche mandaatgebied in Syrië, is zooals gemeld een algemecne staking geprocla meerd ton tee ken van sympathie niet de Palestijnsche Arabieren. In alle moskeeën te Damascus zijn de bij do onlusten gedoode Arabieren herdacht. De Fransche autor tei ten hebben alle Arabische bladen verboden. Het Deensche schip „Polnis", waarmede 900 Joodsche emigranten z ch naar Pales tina willen begeven, moest op last der Palestijnsche autoriteiten koers zetten naar Egypte. De Egyptische regeering zal den joden eqhter evenmin toestaan te landen Uit Londen: ln verhand met de onrust onder de Arabieren zijn dc feesten, die Dinsdag bij de opening van de nipuvve haven van Haifa gehouden zouden worden, afge last. Joden via Egypte naar het land der vaderen. Woensdag jl. werd nog nader gemeld: Zooals gemold, is doop den Jritschen hoo gen commissaris in Palestina de staat van beleg afgekondigd naar aanleiding van de Arabische agitatie tegen de immigratie der Joden. Sir Arthur Wauchope wordt hierdoor mot ver strekkende volmachten op schier elk gebied bekleed, zooals het recht tot verban ning, berechting van burgers door krijgsra den, dwang tot diensten, onteigening of ver niotiging van eigendom enz. Reeds is een strenge censuur afgekondigd op de peis. Te Jeruzalem duurt de staking dor win keliers en dor chauffeurs voort. Gistermorgen lagen de straten met spij kers bezaaid, blijkbaar om het transport on mogelijk te maken. Gisternacht zijn er nu en dan schoten ge lost op bet lecperinGTsburoau. Dc politie be antwoordde liet vuur. De nieuw? haven van Haifa is gisteroch tend door den hoogen commissaris officieel doch zonder de voorgenomen feestelijk heden geopend. Rij* die gelegenheid heeft de secretaris van koloniën liet Palestijnsche volk ernstig gewaarschuwd, dat de mandataire verplich tingen ten aanzien van de Joden en Arabie ren streng zullen worden nageleefd, zonder vrees, zonder begunstiging ook van deze of gene partij. De plicht van den staats-man dataris om de orde te handhaven zal even eens stipt worden nagekomen. Het nieuwe, havencomplex van Haifa, welks aanleg in het geheel 1*4 millioen pond sterling hoeft gekost, beslaat een op pervlakte van niet minder dan 160Ü H.A. Schepen tot 30.000 ton toe kunnen in deze haven voor anker gaan. De haven zal hij zonder groote beteekenis voor de Engelsche vloot krijgen, aangezien dc pijpleidingen voor olie, die van Bagdad uit loopen, hier zullen uitmonden. Da Joden in Egypte toegelaten. De Egyptische regeering heeft toegestaan, dat dc Joden, die zich aan boord bevinden van de „Polonia" te Port Said landen, na dat de regeering van Palestina baar de ver zekering had gegeven, dat deze Joden in Palestina zullen worden toegelaten. De emi gre's zullen nu over land Palestina binnen trekken. FRANSCHE VLIEGER VERONGELUKT Tegen een groote vogel aangevlogen De Fransche vlieger Verneilh is Maan dag bij Dyon met een driemotorig vlieg tuig in den mist tegen een vogel opgevlo gen met het gevolg, dat het vliegtuig neer stortte. Verneilh is gedood, de radio-tele grafist gewond. Hoewel ongelukken met vliegtuigen door het aanvliegen van zeer groote alpenvogels tot de zeldzaamheden behooren, is het niet uitgesloten, dat bij een dergelijke botsing de schroef en de motor van een vliegtuig worden vernield. Tot nu was dat evenwel nog slechts het geval met lichte sportvlicg- tuigen. PER ZEILJACHT OVER DEN OCEAAN Uit Londen: Captain Rees is op Nassau (Ba hama eilanden) aangekomen. Met zijn (acht van acht ton was Rees alleen van Falmouth via de Azoren gezeild. De reis van de Azoren af heeft 64 dagen geduurd. Tijdens den oorlog heeft Rees zich onderscheiden als vlieger. Hij is drager van het Victoriakruis. GROOTE WINST VOOR LABOUR-PARTIJ LONDEN. 2 November. In ruim 300 gemeenten buiten Londen zijn gister verkiezingen voor de gemeenteraden gehouden, die een groote overwin ning hebben gebracht voor de Labour Partij. Blijkens uitslagen van vanmorgen vroeg uit onge veer 115 gemeenten ha de Arbeiderspartij 871 zetels, 206 gewonnen en 9 verloren. De meeste zetels werden veroverd op conservatieven die 142 zetels verloren en slechts 11 gewonnen hebben. Tot nog toe heeft de Labour Partij behalve in de 15 gemeenten waar zij reeds de meerderheid heeft, in 10 andere gemeenten de meerderheid veroverd, o.a. te Sheffield en Norwick. De liberalen hebben vijf zetels gewonnen en 33 verloren, de onafhanke- lijken 10 gewonnen en 52 verloren. „M A AS"-N Y MP HEN, GEORGANISEERD. Toen ik, bij een simp'le kaarsvlam, Voor'ge week mijn liedje schreef, Wist ik nog niet wie die storing In het lichtnet wel bedreef. Later hoord' ik dat een muisje 't Zaakje „kort" ge sloten had In de transformator-ruimte Aan den Piersiveg, onder Stad. Met z'n leven had dit diertje Die stoutmoedigheid betaald Maar, al is 't vermeldenswaardig 'k Zou 't niet hebben opgehaald Als dit ongewone, voorval Me niet tevens had geleerd Dat de storingsdienst der E.M.G.O. Fijn is georganiseerd. Als wij 's avonds, automatisch, Draaien aan den schakelaar En de lamp gaat dan maar branden Is voor ons het zaakje klaar. Maar als er een storing intreedt Dan verliezen w' ons geduld En dan schuiven we gemakk'lijk Op de E.M.G.O. maar de schuld. 't Lijkt me daarom goed en nuttig Dat eens wordt bekend gemaakt Hoe men daar in Middelharnis Dag en nacht het net bewaakt: Als er plots een storing invalt 't Geeft niet wat of hoe of waar Staat dc ecrste-hulp-brigade In een ommezientje klaar. Want men heeft bij d' ambtenaren Een alarmschei aangebracht Als die overgaat weet ieder Wat voor storingstaak hem wacht. D' een zorgt daad'lijk voor gereedschap D' ander brengt de auto voor 'n Derde gaat naar 't magazijn toe En een vierde naar 't kantoor. Op 't kantoor is een vernuftig Lichtsein-appa raat gesteld Dat terstond en heel nauwkeurig Aard en plaats der storing meldt. Door dit eminente stelsel Door de E.M.G.O. uitgedacht Hebben wij, verleden Dinsdag, Slechts één uur op licht gewacht! (Nadruk verboden.) HAKATE. De belangstelling voor de verkiezingen was niet bijzonder groot, door nog geen 50 van het kiezerscorps werd er aan deelgenomen. Onder de verslagen condid.iten bevindt zich o.a. de echtge- noote van den M.nister van Buitenlandsche Zaken Sir John Simon Lady Simon was candidate voor de liberale partij te Manchester. Kritiek op Engelands buitenlandsche politiek. In verband met de komende ontwapeningsdebat- ten in het Lager Huis en de Engelsche Gemeente raadsverkiezingen bespreekt de „Times" in een hoofdartikel de bezwaren der oppositie tegen de ontwapeningspolitiCK der regeering. Slechts door den middenkoers te houden, waardoor men zich iso leert. zou de vrede zoowel voor Engeland als voor. de geheele wereld gehandhaafd kunnen blijven. De conservatieve ..Morning Post" bevat een hoofdartikel in denzelfden geest en schrijft, dat het feit, dat Duitschland uit den Volkenbond is ge treden het Locarno-verdrag ongeldig maakt. De „Daily Mail" van Lord Rothermede eischt van de regeering meer overleg bij de behandeling van kwesties op het gebied der buitenlandsche politiek. Het noodelooze aarzelen der regeering heeft Engeland in een volkomen onnoodige tegen stelling gebracht tot de Mohammedanen, tot Japan en tot Duitschland. AMERIKAANSCH MILLIONNAIR ONTVOERD Uit Marshal (Michigan): De millionnair- manufactur er Louis Brooks, die Dinsdag door bandieten ontvoerd is, werd gister op zijn landgoed aangetroffen. Hij weigerde iets over zijn ontvoering mede te deelen, voordat hij zijn advocaat gesproken had. Uit verklaringen van anderen is komen vast te staan, dat de millionnair door twee mannen en een vrouw in zijn eigen auto werd ontvoerd uit zijn fabriek. De bandieten hadden eerst den bewaker der fabriek gebonden. VIJF EN TWINTIG HONDERD PAARTJES TEGELIJK GETROUWD In Itailiië ie het feest van het huwelijk' gevoerd, waarbij 2500 paartjes te Rome ailleen 700 in den echt verbonden zijn, dio elk van M'ussoliim een huwelijksgift van 300 lire hebben ontvangen. Onder leiding van jaqermeeiter jhr Mlchiels van Kessenich vertrekt de Utrechter,» i verceniqinq uit Zeist voor een St. Hubertusjacht, Utiechtsche Jacht

Krantenbank Zeeland

Maas- en Scheldebode | 1933 | | pagina 3