Oraaan ter verspreidinq der Ghristeluke Beginselen in Zeeuwseh-Vlaanderen No. 92. Zaterdag 23 November 1918. Ie Jaargang. Uit de Schrift. Uit het Buitenland. Uit het Binnenland. 3 I ahVRRTENTIËN. Dit blad verschijnt DINSDAG- en VRIJDAGAVOND, uitgezonderd op Feestdagen, ï>g den Uitgever D. H. LITTOOIJ Az. te TER NEUZEN. - TELEFOON Nr. 20. ABONNEMENT: Per drie maanden bij bezorging f 1Franco per post voor Nederland 1.10. ADVERTENTIE N. Van 1—4 regels /'0.4Ü. Voor eiken regel meer 0.10. Handelsadvertentiën over twee kolom 8 cent per regel. Abonnementen per contract. Inzending van advertentiön tot 12 uur 's middags op de verschijndagen. LAAT AF, EN WEET, DAT IK GOI) BEN. Een woord Gods aan de volkeren. "Wat springt gij bergen trotsch omhoog, wat wilt g'u iii der volkeren oog, bij Sions berg verheffen De wereldmacht, zetelend in de we reldstad, kon 't niet verdragen, dat er nog een andere machtszetel op aarde was. Er was in 't oog der heidenen een re- belle stad, Jeruzalem, de stad Gods, die daarom moest vernietigd worden. De macht en de heerlijkheid van Jeruzalem stond de volkeren in den weg. De macht en de grootheid der wereld duldt geen andere macht. Verdwijnen moet daarom van de aarde de macht en de heerlijk heid, die in Jeruzalem zetelde. Zie nu Aösur in trots zich stellen tegen Jeruzalem. Hoor snoevend Rabsake uitroepen: 2 Kon. 18 35„Welke zijn ze onuer alle goden der landen, die hun land uit mijne hand gered hebben, dat de Heere Jeruzalem uit mijne hand red den zou Met een zwaar heir was hij gezonden door den koning van Assyriö naar Jeru zalem. Nu moest Jeruzalem bezwijken. De Ilcere laat nog waarschuwen „Laat ai', en weet, dat Ik God ben". 't Oog van den dwazen en verblinden mensch is gesloten voor Gods macht. Rabsake raast. Hizkia bidt. God zendt één engel. In één nacht wordt 't machtige, leger der Assyriërs verteerd Waar is Nineve, waar 't Assyrische rijk 't Is ondergegaan God alleen is groot Sinds Babéls torenbouw is 't. één pogen van den mensch, om zich sterk te maken tegen God. Alle volkeren onder één hoofd Eén wereldmacht. En die macht duldt niet de macht van God. De wereldstrijd der eeuwen gaat daarom tegen God en tegen den Gezalfde Gods, den Christus, het Lam Gods. Tegen Hem, die gezegd heeft„Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde „Door Mij regeeren de Konin- gen". Eenmaal aan het einde der dagen zal die strijd volle ernst wordenwanneer de koningen der aarde (Openb. 17 14) tegen het Lam zullen krijgen. Door alle eeuwen heen gaat 't woord Gods uit tot de volkeren „Laat af, en weet, dat Ik God ben". Vreezelijk zal 't zijn, wanneer met 't zwaard des Lams alle deze heirlegers ge dood zullen worden. (Openb. 19:1921). Dan is er 't eindgericlit. Maar niemand der menschen zal dan kunnen zeggen De Ileere heeft ons niet gewaarschuwd. De volken van alle eeuwen hadden gehoord, het woord: Weet, dat Ik God ben, laat af. Laat af, en weet, dat Ik God ben, dat is 't woord des Heeren ook tot de volken van deze eeuw, van onze dagen. Zullen de volkeren nu luisterenKr is een volkerenverdwazing. 't Gaat ook nu om de macht. De wereldoorlog die woedde, zal de machtszetel verplaatsen. Europa zal het afleggen voor d» nieuwe wereld. Strijdend om de macht zullen de volkeren van Europa 't moeten aan zien, dat de wereldmacht straks aan de overzij van den Oceaan zal zijn. En zie nu welke geest alom zich openbaart. Het is de geest der revolutie. Strijdend om de macht, strijden de volkeren tegen de macht, die uit God is. Europa ligt verbrokkeld, verarmd, ver woest te baden in 't bloed, terwijl in de nieuwe wereld als met ijzeren arm de nieuwe wereldmacht oprijst in betoove- rende gedaante. En hoewel men dit ziet, juicht men 't toe. De macht over zee 1 't is als doet 't de volkeren van Europa vrijer ademhalen. Verlost van het knel lend machtsjuk kunnen hier immers de volkeren de revolutie-leuze aanheffen „noch God, noch Meester over ons". Wie zal bevredigd zijn, wanneer straks de wereldvrede zal geteekend zijn In Europa geen land en geen volk. Daarom de openbaring van den geest der revo lutie alom. In Amerika al evenmin. De machtsdorst wordt evenmin verzadigd als de gouddorst. En daarin boven ont waakt er een nieuwe wereldmacht in 't Oosteneen wereldmacht die wachten zal op 't gunstig oogenblik om den machts zetel nog eenmaal te verplaatsen. Machts dorst alzoo onder de volkeren, die nooit bevredigd, wordt. En onderwijl wordt vergeten, dat alle macht uit God is. en alle machten uit God zijnvergeten dat naarmate het goddelijk gezag verworpen wordt, het ijzeren juk der wereldmacht ons te knel- lender zal drukken. Wie de macht uit God afwerpt, plaatst zich onder de heer schappij des duivels. Vallen moet, wat afvalt van den Imogen God. De duivel zweept den mensch voort, om in zijn machtswoede zicli in te beelden, dat hij God is, en in den tempel Gods als een God te gaan zitten. Meer dan ooit mag daarom thans wel de stem des Heeren gehoord worden: „Laat af, en weet, dat Ik God ben". Strijdt, o volkeren, al strijdend niet tegen God. Gij zult het wereldgericht voorbereiden en verhaasten. En God laat niet met Zich spotten. De ure komt, waarop de gansclie we reld uit zal roepen God alleen is groot Laat af, en weet. dat Ik God ben. O, mocht er eer 't te laat is, een weer- keeren der volkeren tot God zijn. Christenen onder de volkeren, vlucht tot God. Bij Hem alleen zijn wij veilig. Juicht niet om 't instorten van aard- sclie machten. Weet dat de Heere God is. Hij roept al de volkeren der aarde tot verantwoording, ook ieder onzer persoon- ijk. De innerlijke motieven van eiken strijd in de wereld, ook om de wereldmacht, zijn onzen God bekend. Ilij verstaat van verre onze gedachten. Laat daarom geen christen ooit mee doen in den strijd tegen God. Geen arme en geen rijke, geen werkman en geen patroon, geen man en geen vrouw. Laat heel de Christenscliare op aarde tegenover derevolutie-leuze: „GeenGod en geen Meester", luide doen hooren het Woord des Heeren„Laat af, en weet dat Ik God ben". De strijd om de macht zal er blijven op aarde. Bij elk verplaatsen van de macht zal een doel der monschheid jui chen. Rust en vrede geeft 't echter met. Tevredenheid allerminst. Alleen 't ware geloof doet rustig zijn te midden der baren. Het einde van het wereldwoelen staat beschreven in onzen Bijbel. De laatste machtszetel zal het groote Babyion zijn. Het oogenblik zal komen, dat God zal zeggen „Gaat uit van haar mijn volk opdat gij aan hare zonde geen gemeen schap hebt en opdat gij van hare plagen niet ontvangt." „Want hare zonden zijn deeeneopde andere gevolgd tot den hemel toe en God is harer ongerechtigheid gedachtig geweest". Op één dag zullen dan de plagen ko men dood, rouw en hongermet vuur zal dan het groote Babyion verbrand worden. De gansclie wereld zal dan rouw be drijven bij de puinlioopen der aardsche heerlijkheid. En God alleen zal groot zijn O, christenscliare, die 't „Onze Vader dagelijks bidt, laat de gansclie wereld 't nu inzonderheid hooren uit uwen mond Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot iii eeuwigheid. En, o volken Buigt u dan in 't stof, En verheft met lof 't Heilig Opperwezen Wilt Het eeuwig vreezen. defileeren. Voor hém, Troelstra triom fator 1 Een oogenblik stond ons volk perplex, ontsteld, verbaasd. Maar toen bruiste met niet te keeren kracht de [vrijheidsliefde van ons volk, de sympathie 'voor 1 ..ingin Wilhelmina op. Wat? Troelstra zou aan 't hoofd van een minderheid, de meerderheid knevelen Dat nooit Oranje zou trouweloos en ondankbaar worden verbannen Dat nooit En van alle kanten snelden ze toe, de wakkere jonge mannen, om orde en rust te handhaven, om de aloude troon der Oranjes te schragen. In 's Gravenhage werd een huldebe- tooging gehouden, als niemand van onze kalme volk had verwacht. Met beleid, maar eveneens krachtig trad de regeering op tegen de revolu tionairen. „Wie de orde wil verstoren, vindt de regeering op zijn weg", klonk het fier van de regeeringstafe!. Biyzonder dankbaar heeft ons volk ook te zijn de christelijke vakorganisatie, die zich als één man om de regeering schaar- den. „Als er gevochten moet worden, dan zullen wc op do barricades niet naast de roode arbeiders staan, maar tegen hen over", zoo sprak de christe lijke vakbeweging zich uit. Do socialisten zagen dan ook geen kans de revolutie met succes te ontke tenen. Daarom, endaarom alléén werd be sloten geen revolutie te beginnen. Als hun aanhang gróótör gebleken was, als de regeering zwak had gestaan, als de christelijke arbeiders't roode vaandel waren gevolgd, dan was in ons land t monster van burgerkrijg en broedermoord losgelaten. Dat gevaar is nu voorbij. Ons volk bleek Gode zij dank niet rijp mor een revolutie. Maar bedenk wel, dat de socialisten rusteloos zullen propageeren om ons volk er wol rijp voor te maken. En hoe zal over 10 of 20 jaar de toestand zijn? Neemt daartegen positie. Christelijke arbeiders vereenigt n. Laat geen uwer over aan zoogenaamde neu tralc of aan roode vakbonden. Christelijke patroons steunt de orga nisatie uwer christelijke werklieden. Or ganiseert u ook zelve bij Boaz. Christenen, werkgevers en nemers armen en rijken, gaat de revolutie be strijden. Nu. Geen uitstel. Als de vlammen uw hofsteden en huizen verteren als moord en plundering woedt, dan is 't te laat. Ge zijt even opgeschrokken. Slaapt niet in, nu 't gevaar minder nabij schijnt. De revolutiegeest vreet door wint in kracht en aan terrein. Steunt ons blad. Brengt abonnee's aan, wordt lid van de Persvereeniging plaats uw advertentie's in ons blad. 'tls nu nog tijd. 't Kan nu nog helpen. Laten alle Christusbelijders in Zeeuwsch Vlaanderen hun handen in elkaar slaan De tijden zijn ernstig; 't gevaar is groot. Versta daarom uw roeping. Rust niet, voor ons blad in ieder christelijk gezin aan deze kant der Schelde gelezen wordt. Dan bestrijdt ge de revolutie, die door de socialisten uitgesteld, maar r.iet af besteld is. het kaf dat verdwijnt voor den wind. Maar laat ons zijn en blijven in dez.e woelige tijden trouw aan God, Oranje en Nederland. Hopende, dat deze regelen zullen bijdragen tot bereiking van het gewensch- te doel, en dat andere bladen dit zullen overnemen, teeken ik met dank voor de plaatsing in uw veelgelezen blad, aEen Landbouwer uit de gemeente Zaamslag. Zonder eenige overdrijving is aan te nemen dat door dezen oorlog 25 millioen menschen gedood of verminkt zijn. Geschat wordt 8 millioen dooden, d.i. 1/3 gedeelte. Deze oorlog heeft dan viermaal zoo veel menschenlevens verwoest als alle oorlogen in de laatste halve eeuw vor derden. s De kosten van dezen oorlog worden geschat op minstens 500 milliard gulden. Uit Bazel wordt aan de „Hamb. Corr,' gemeld Daar de Zwitsersche bondsraad iu het belang van de veiligheid, rust en orde, besloten had de mobilisatie der troepen te handhaven, is door ligt Oltener co mité van actie voor Maaifdaa na 12 uur tijd aangekondigd. de algemeene staking voir onbepaaldcn V 't Gevaar dat dreigt. De vorige week schrok ons volk plot seling op. Niemand had er op gerekend, dat óók naar onze erve de revolutiebrand zou overslaan. Onlusten en relletjes, nu ja, ze lieten zich denken in onze groote steden. Maar een welbewuste, openlijko poging om de staatsmacht door geweld in handen te krijgen, daaraan hadden we niet gedacht. En zie daar, Troelstra, de leider der S. D. A. P. kondigde die aan. Arbeiders- en soldatenraden zouden de macht in handen nemen. De burgerlijke partijen zouden afgedaan hebben. Do bestaande maatschappij zou omgekeerd, de toe standen van nu radicaal gewijzigd wor den. En dan zou straks in de republiek Nederland Troelstra president zijn. De roode vlaggen zouden van de torens hem 't welkom tegenwuiver.'t volk zou hem als den onmisbaren tempels wijden van trouwde soldaten zouden voor hem In een proclamatie stelde het comité van actie het volgende program op le. Terstond nieuwe verkiezingen van den nationalen raad op evenredigen grondslag. 2e. Actief en passief vrouwenkiesrecht. 3e. Invoering van een algemeenen plicht om te arbeiden. te. Invoering van de 48-uren week in allo publieke en private instellingen. Ge. Reorganisatie van het leger in den zin van een volksleger. f>e. Zekerheid van de levensmiddelen voorziening iu overleg met de produ centen. 7e. Invalidenverzekering. 8e. Staatsmonopolie voor ireport en export en delging van de geheele staats schuld door de bezittende klasse. Laatste slachtoffer. Een der laatste slachtoffers van den duikbootoorlog is de Engelsche mijnveger Ascot, die 11 dezer aan de N. O. kust van Engeland jdoor een Duitsche duikboot is getorpedeerd. Zes officieren en 47 man, de lieele bemanning, kwamen er bij om. De vorsten der geallieerde landen te Parijs. De correspondent van de -N. R. Gt. te Parijs seint, dat de vorsten der ge allieerde landen zich naar Parijs zullen begeven voor den zegetocht der gealli eerde troepen onder den Are de Tri- omphe door en over de Champs Elvsées te Parijs. Men kondigt aan, dat daarvoor over zullen komen de koningen van Engeland, Italë, België, Servië en Alex ander van Griekenland. Van ecu landbouwer uit de gemeente Zaamslag ontvingen we het volgende schrijven, dat we gaarne plaatsen. Om der wille van de zaak zetten we het op de voorpagina. Mede-landbouwers en werkgevers Nu deze bloedige oorlog, naar wij hopen, ten einde is en ons land en volk door 's Heeren hand genadiglijk gespaard bleven, onze velden en akkers dit jaar een rijken oogst gaven, kom ik met het vriendelijk verzoek otn op do aanstaande dank- en biddag door onze regeering voorgesteld, onze arbeiders op dien dag het volle loon uit te betalen. Ten eerste uit dankbaarheid aan God, Die ous zoo rijk heeft- gezegend, en ten andere uit liefde tot onze naasten, die mot minder goederen bedeeld zijn. Waar onze regeering ons hierin voor gaat, zijn wij zedelijk verplicht om te volgen. Alles is duur: dp arbeider kan zijn loon niet missen. Als daarom iedere werkgever zijn ondergeschikten royaal behandeld, kan elke arbeider opgeruimd opgaan naar het bedehuis, om God te danken en te bidden voor de bewaring van volk, vorstin en regeering. Wie verre van den Heere staan, zal llij uitroeien; het goddeloozc volk is als BIDDAG TRAKTATEN. Om bij het Nederlandsche Volk de rechte stemming te bevorderen voor den aanstaanden Biddag, (28 November,) heeft de Uitgever J. N. Voorhoeve, Den Haag, vier traktaten (groot formaat) het licht doen zien, die voor deze gelegen heid zijn geschreven, en een opwekking bevatten ter verootmoediging en dank zegging. De prijzen, vanwege het belang der zaak door den Uitgever zonder winst berekend zijn: f 1.25 per 100 van elke soort- f 10.-per 1000 in vier soorten f 18.— per 2000 id vier soorten en f 40 per 5000 in vier soorten. Met het oog op den korten tijd, zal het raadzaam zijn, zijn te bestellen omgaand. De ver spreiding kan in den vroegen morgen van den dag zelf plaats vinden, of an ders den dag te voren. PROCLAMATIE VAN II. M. DE KONINGIN. Dankbetuiging aan Leger en Vloot. Hervormingen zullen ten uitvoer ge bracht worden met de snelheid die past bij den polsslag van dezen tijd. De Koningin heeft lieden de volgende proclamatie uitgevaardigd, welke in een buitengewone Staatscourant zal worden bekend gemaakt. Aan Mijn Volk Ik voel mij gedrongen, na hetgeen wij iu de bange ooilogsjareu en iu de laatste dagen met elkander hebben doorleefd, een woord tot U, Mijn Volk, tc spreken. De oorlog spoedt ten eindeonze onafhankelijkheid is bewaard. Ik breng Mijnen hartelijken dank aan de mannen van leger en vloot,'die onvermoeid dé wacht hebben betrokken en hun krachten en tijd hebben ton offer gebracht, en niet minder aan U allen, mannen en vrouwen, die met geduld en volharding de ontbering, door den krijg veroorzaakt, hebt gedragen. De toon van dank voor ons behoud verstomde korten tijd. Want ouder den indruk van de ge weldige beroeringen in de volken van Europa is ook in Ons Vaderland de Staatsorde een oogenblik bedreigd. Het antwoord door U met overwel digende meerderheid gegeven, heeft op Mij een diepen indruk gemaakt. Ik dank U daarvoor uit den grond vou Mijn hart. Getrouw aan de traditie van Mijne Voor vaderen, heb ik nooit anders gewild dan Mijn Volk te dienen door handhaving van het recht jen bevestiging zijner vrijheden, door verzekering van ieders rechtmatige aanspraken op geestelijk en stoffelijk gebied. Gedragen door Uwe liefde en trouw, zie ik Mij in die roeping bevestigd. Het grondwettig gewaarborgd recht van het Volk om langs wettigen wrg, niet onder den druk van dreigement, zijn verlangen over zijn lot te doen kennen, is gehandhaafd en het parle mentair overleg kan worden voortgezet. Het is Mijn verlangen de voorgenomen hervormingen door te zetten en aan te vullen met de snelheid, die past bij den polsslag van dezen tijd. Reactie zij uitgeslotenwij moeten vooruit. j Het is Mijn begeerte, dat de nood van het volk in al zijn diepte worde gepeild, en naar de mate van do macht der Overheid door deze worde bestreden. Het is Mijn wil om steeds in nauwe aanraking te zijn met den volksgeest en om le regeeren in overleg met de vertegenwoordiging van het geheele volk. Ik heb verstaan, dat Gij Mij daarin steunt en met liefde en vertrouwen tegemoet treedt. Met liefde en vertrouwen aanvaard Ik dien steun. God zegene en behoede ons dierbaar Vaderland IIET AFSPANNEN VAN DE PAARDEN VAN IIET KONINKLIJK RIJTUIG. „Oude Hagenaar" schrijft aan do „Haag^- sche Courant" Hetgeen ik heb gezien de paarden afspannen van het koninklijk rijtuig heb ik slechts éénmaal in mijn leven gezien. Het was in 1861, in de maand Januari, toen koning Willem III met zijn broeder Hendrik terugkeerde van hettooneel van den watersnood in Bommelerwaard en het land van Maas en Waal. De turf- dragers hebben toen aan het Holland- sclie Spoor de paarden van 's Konings rijtuig gespannen. Bij mijn weten is 't daarna nimmer meer geschied. DE VRIJWILLIGE LANDSTORM BLIJFT PARAAT. De Regeering heeft het voornemen bij Kon. Besluit een regeling te treffen, krachtens welke de bestaande landstorm korpsen en afdeelingeu voorloopig en nagenoeg ongewijzigd kunnen blijven voortbestaan onder den naam van weer baarheidskorpsen en -afdeelingen. Van deze wecrbaarheidsafdeelingen wordt tevens verwacht, dat zij een kern zullen vormen van een gewapende macht, te allen tijde bereid om het wettig gezag te steunen en waarbij zich alle welge- zinden kunnen aansluiten. TWEEDE KAMER. Den Haag. Van den Tempel wei gerde antwoord te geven op Nolen's vraag of de S. D. A. P. tegen revolutie is, dan wel het juiste oogenblik afwacht. Ze heeft echter geen staatsgreep gewild, geen dictatuur van het proletariaat. PETROLEUM VOOR DE LICIITLOOZE GEZINNEN. Ieder lichtloos gezin krijgt vier liter petroleum voor eenmaal. Zoodra er weer petroleum aangevoerd wordt, zal met een geregelde distributie worden begon- nen. De maximum kleinhandelprijs bedraagt 44 cent per Liter. INTREKKING DER SCHOENEN BONS. De Minister van Landbouw heeft de distributieregeling van reparatieleder en schoenen ingetrokken. Thans zullen derhalve weder voor ver- Laat af, en weet. dat Ik God ben. Psalm 46 11a. S. Groenevei.d. 25000000 slachtoffers. Nieuwe staking in Zwitserland. Hllic v mi uonv n

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1