j PELTERIJEN, f Was® i ST.-NIOOLAAS-ÉTALAOE. i te i* C.A. Sprenger, Oe Chocolade-poedar, j« GMtad. Erwtensoep ST. NICOLA AS-ETALAGE BEKENDMAKING. MOFFEN, IP,A.DELIGNY. een PAKHUIS Rapid GRAANMOLENS. II! A. S. J. DBKKSK, Goes. Coiffeur, Middelburg, A. J. HENDRIKSE J. A. Bevier de Fouw. Amerikaansclie Orgels. A. S. J. DEKKER, Goes. .A.G-EisrT, Zeer vele kiezers. J SPECIALITEIT jCoIs, Kragen,! I MUTSEN. BOAS 5 H. J. ROSKES. Ik noteer heden vrijblijvend: P. JOOSSE, J. A. Bevier de Fouw. De Wonder-microscoop «rrLLEKIXESj! V o e t z a k k e n en I Haardkleeden. Weder ontvangen R00MKAASJES, P. Joosse, A. S. J. DEKKER, Goes. A. S. J. DEKKER, twee Woningen, LANDBOUWWERKTUIGEN Sta.lvoeclerinQ'-IMIaotLirLes. llosmolens en Borschmachines. Franken Goeinans, Goes. "Va.n a.f' hedenf h. J A N S E Bz. „De Nieuwe Bazar", Magdalenastraat. Antwerpen Ibh Noord-Amerika. K. L. E. van Heerde, OftTVANGEIM EEN GROOTE SORTEERING FOPPEN. Firma wed. ,1. F, i i DOES. bg A. Schrijver, vlasmarkt. Uit de hand te knop: Weiland, l'ouwland en Boomgaard, 353® Staats-Lotarij. vanaf a. s. WOENSDAG, In ea om de Keuken. Een welbeklante Grof-, Hoef- en Kachelsmederij Vele kiezers. Uitvoering Zang- en Muziekgezelschap eene nette BINNENMEID Klompeninakersknecht een Bcerenknechl Boerenmeid, eene bejaarde Huishoudster, is te ontbieden aanstaanden Woensdag 18 November »Hotel Zoutkeet". De Dirpctie der ONDERLINGE VEEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ „AL SI FLO" gevestigd te Almelo, maakt bij deze bekend dat zy tot baren agent voor GOES en omstreken heelt aan gesteld in plaats van J. VA1¥ DASISIE Cz. Goes, 16 Nov. 1896. BIJ V KBDIKX ST JE. Ieder, die in zjjn vrjjen tijd, zich een inkomen van ÏOOO Gulden per jaar wil verschaffen, wende zich met franco brieven onder letters J. T. a./h. I Alg. Advert. Bureau A. DE LA MAR j Azn., Amsterdam. De ONTVANGER-GRIFFIER tan het CALAMITEUSE WATERSCHAP EL- LEWOÜTSDIJK maakt bij deze bekend, dat op Woentidagden 85 Kerenber 189», en wel te Driewegen des voor middags van 10 tot 12 uren, en te Elle- woutsdijh des namiddags van 11/3 tot 3 uren, zal worden gevaceerd tot de ont vangst van Dijkgeschot over 1896/7. Do Ontvanger-Griffier van genoemd Waterschap, Weer eene aanbeveling. Oodergeteskende, die verleden we^k een ORGEL kocht bjj den heer A. S. J. DEKKER te Goes, verklaart gaarne dat dit orgel uitstekend voldoet en hjj er zeer over te vrede» is. Iederdie het komthooreD, roemt het zeer en zal het zeker zeer aanbevelen. P. J. SCHFFHd. Terneuzen, 11 November '96. GEVRAAGD een werkzaam goed geïntroduceerd by H.H. Bakkers, voor eene flinke Snipperfabriek. Aanbiedingen met referentiën en opgave welke plaatsen men bereist, onder letters Z P W, Algemeen Advertentia-Bureau Nijgh van Ditmar, Rotterdam. Met den meusten aandrang wordt voor lid van den Ge meenteraad van KLOETINGE aan bevolen de Burgemeester, de beer Grootste keuze: in Haas, Konijn, Naturel en B imitatie Bisam, Seal en Zil- I ver Bisam, Nutria Bibre, I Nertz, Steen- eu Edelmarter, JMoufflot, Caracul en Austra lische Geit EN w wpIItp ik Vftrlrnnn vnnr 20. 2ü fin 30 cent npr nns IH.G.1. welke ik verkoop voor 20, 25 en 30 cent per ons (H.G.), is bij scheikundig onderzoek gebleken te zijn onvervalscht en geen voor de gezondheid schadelijke bestanddeelen te bevatten. GOES, Ylasmarkt. r«v© Puike Koffie of -boonen per 1/2 K.G. 60 cent, bij 21/9 K.G. f 2,87 i/2. No. 2, ook een goed 60ort, 50 c. per 1/2 K.G., f2,37 1/2 bp 21/2 K-G. Theeën in soorten. Broodsuiker 24 c. per 1/2 K.G., f 1,15 bij 21/2 K.G. Ie qualit6it groene Zeep 10 c. per 1/2 K.G.» 45 c. bjj 21/2 K.G. Soda, fijn of grof, 3 e., 121/2 c- by 21/2 K G. Sunlight-zeep 28 e. per doos. Rijst 8, 10 en 12 c. per 1/3 K.G., 35, 45 en 55 c. bjj 21/2 K.G. Gewone Vermicelli 15 e., haai fijne Vermicelli 25 c., figuur Vermicelli 25 ct. Macaroni 25 c. por i/s K.G. Mazena 18 c. per pak. Griesmeel 15 c. per 1/2 K.G., bjj 21/2 K.G. 60 c. Vele soorten Biscuits in verschillende prijzen. Pepermunt, in vele soorten door elkander, 7 c. per H.G. Voorts 8, 10 en 12 e. Jujubes, in verschillende smaken, 14 c. per H G. Hollandsch St.-Nicolaas in soorten. Vjjgen 10 c. Gedroogde Abri kozen 45 c. Nieuwe Pruimen en Pruime- danten wachtende. Gedroogde Appelen 18 c. Schjjfjes voor moes 25 c. Aard appelmeel 4 c. per pak. Goudsehe kaarsen 18 cbjj 5 pak 85 c. Tevens Margarineboter, Keukenboter, wekeljjks versche Boter, zoete Roomboter. Eieren. Kaas in soorten, als Goudeche, Leidsche, DelftEche, Priesche, Edammer, Zwitserache en Parmazaansche Kaas. GelderBche Vleegchwarenals Ham, gekookt of ongekookt, Spek, vet of mager, gerookt of ongerookt, de echte Frank- forter Knakworst, Tongworst, Bloedworst, fijne Tafel worst, Boterham- en gedroogde Worst, Van Buuren's Haagsche Lever worst, Saueis de Bologao en Rookvleesch, alles gesneden ol per stuk. Voorts Siebels' en Liebig's VleeFchextract, Zalm, Kr-eft, SardinesAnsjovis, Paling in gelei, Soeptabletten,Ossesoep,Palingsopp, Schild padsoep, Macaronisoep, Japansche Soja, Gember, Uitjes, Augurkjes, Groenten iu blik, enz. enz. enz., bij iu do BOTERTON te Goes. De ondergetoekerde geeft bjj deze kennis aan belanghebbenden, dat op den tweeden en vierden lMnndaer van elke maand door ham z*l wordwn gevaceerd tot ontvangst van POLDERLASTEN, PACHTEN enz ten kanfcote van dm beer «I. Oeïe Hz., Linge Vorststraat to Goes. 3 November 1896. wuarvun op do wereldtonlponnt to Chii ugo (-ver de 2l/a milliren verkocht w ctden, is nu by ons voor do geringe l'vys van sleclits ft. I verkrygbaar. De voordeel en van dezen won«lor-inicr: zyn, dat men iedorvoei w erj> c.f.uümual vergroot zien kan, waardoor stolatomen en voor lier oog onzichtbare dieren als meikevers zoo grot schynen. Onontbeerlyk voor liet onderricht der planten en dierenkunde en een lang gewetifeeht huishoudelyk apparaat tot. onderzoeking aller voedingsmiddelen oji grond van vervalsclringen en liet vleesoh op grond van tri chinen. De in't water levende diertjes, die voor het bloote oog niet zicht baar zyn, zier men lustig o ui zwommen.Buitendien is het instrument met een •ïfjj loupe voor kortzichtigen. .jfl tot het lozen der kleinste letters voorzien. Gebruiks- uanw. wordt hygevoegd. Ver /end. tegen rembours 2 es honger. By vooruit betaling slechts lü ets voor j porto. Deze uitsteckende S omioemelyk ve» grootende verrekyker met 4 linsen on uittreksels, leveren wy voor den ongehoord lagen pry e ven «b rkts II. 'A,50. V ras o ml liul H vk 111"', Command;t Maatschappij G. Sclu.be t Co.. Amsterdam, N.Z. Voorburgw-uil 2fiS (ov. Nii «WK v d. Dl. DG F IJ NE] ZOGTG van circa SO cent per stuk. GOES. Fijn wit en Graniet Aardewerk. Altijd groote voorraad ook na de prijs- verhooging in dit artikel wordt getracht goed soort tot SGherpst concurreerenden prijs te leveren. Fijn Glaswerk en Kristal. Kristallen romers ontvangen (waarbij ook Champagne-en Rjjnwijnglas) zó fijn en zóo goedkoop dat het verbazing wekt. Advocaatkannen, Advocaatbowls, Water stellen Kaasstolpen, Wjjnkannen. Sor teering en prijzen laten niets te wenschen over. Hanglampen. Bjj ruime keuze, zeer concurreerende prjjzenBranders naar keuze en alle soorten Hanglampen voorhanden vau af 27 stuivers. Lampglazen in alle soorten voorhanden. Gasglazen, ook geschikt voor gasgloeilicht. Alle soort Lampkatoen. Wederverkoopers zullen goed doen onze prjjzen aan te vragen. Romers en Karaffen, daarin is, zooals algemeen bekend is, zoo'n groote sorteering, dat die haast niet te overtreffen is. Onze prijzen zijn goedkoop onze glassoorten zyn goed. Spiegels. Terwijl voor ongeveer twee jaar pas voor het eerst spiegels werden ontvangen, zyn nu geregeld ongeveer 20 a 25 soor ten in voorraad, en bewjjst de groote omzet ook in dit artikel, dat onze spie gels goed en goadkoop zyn. Theeserviezen en Eetserviezen in flinke keuze voorhanden. De prjjzen daarvan zijn niet verhoogd, en kunnen onze mooie Theeserviezen nog tot de be kende lage prijzen worden afgeleverd. Japansche Artikelen. Japansche bladen, Naaidoozen, Hand- schoen- Zbkdoekdoozan, Kelken- en F1 s- scbenbakjes. Voel uitzoek; ook in Vuur schermen. Lederwaren. Portemonnaies, Portefeuilles, Sigaren kokers in zeer groot aantal voorradig lot uiterst billijke prijzen. Pijpen. Meerschuim m on Houten Tabtka- en Si garen pij pen zek^r iu wel 200 soor ten, in alle kwaliteiten en prijzen voor handen. Wie daar keuze in wenscht zrl zeker slagen. Kopjes en Schoteltjes om cadeau te geven ook Déjeucés (Bord, Kop en Schotel) in zeer groote verschei denheid. Vroeger berichtte ik dat er wol 200 soorten waren. Maar nu zyn er al j veel meer. bij de Kade, «OHS. ANNEX waarin 6inds vele jaren met veel succes handel in Hraadstoffen, Hloein en Veevoeder is gedreven. Brieven lett. B uitgever van het Gratis Advertentieblad te Goes. LEVEKIIG F8AKCO. PRIJZËX ZEER BIIXIJK. Bij MARTINÜS NLJHOFF te s-Graven- hage is verschenen 1>E DilUluUluu I Li 111 DOO It C E. VAN KOETSVELD. Een deel, 6 en 172 bladz. 870. Frijs f I,5«. Link IJN. R»; 1» és» OODE ®TER Koninklijk Belgische Post-Stoouivaart tussclien De vloot dezer lijn bestaat uit elf Postbooten van eerste klasse, zooals de Kensington» Southward, Fries land Westerniand, Berlin,Woord- land enz. Kostelooze inlichtingen worden op aan vraag verstrekt door Generaal-Passage-Agent voor Nederland, Haringvliet 85, Rotterdam, of zijne Agenten, wier adressen op de op- hangkaarten der Eed Star Ia Ine ver meld zijn. Heden versche t ut t'V O H8CTUIGS zeer gunstig a-n du kom van pon dorp gelogen, nu in 't groot verpacht, jiarlijks reeds gevondo luim f3'>0 zniver revenu. Deels in, deele uit. do de pacht. Adres Notaris J. L'E VOS, Hou I kade H 112, Middelburg. Ti-11 Jtaiilo»*® vara .4. Jt.dSöES, Örade Viüchiiiirltt Go»»#, nijn 1,9 verStri.Jfïe». en ^«deeHeii vuta S.ot»m wtr dg ilrt kantoor is geopend van IO tot 2 en avond-» van tó tot S uur, uitgeKoiiderd ünandagavoud. Maandelijks verschijnt bij J. NOORDUYN ZOON te Goriaehem Orgaan van de Huishond* cn Kookscholen. Onder Redactie van Mevr. A. S. TYDEMANVerschoor. Directrice v. d. Haagsche Kook- en Huis houdschool en met medewerking van Mej. S. G. F. MEYBOOM. Directrice v. d. Amsterdamsche Huis houdschool en Mej. BETSY MAAS. PRIJS PER JAAR 1,90. De Derde Jaargang is met November 1896 begonnen. wordt door verandering uit de hand te koop aangeboden. Brieven franco onder letter G. te zenden aan het bureau van dit blad. Als lid voor den Gemeente raad hevelen wij ten zeerste aan lüll door het van NEERBOSCH, waarby de HH. ds. C. v. KOETSVELD, ds. C. R. v. LELYVELD eu JAC. van 't LINDENHOUT als sprekers zullen oplred°n. Op Dinsdag 17 Nov. 1896, 's avonds te 8 ure precies in de Prins van Oranje" te Goes. Toegangsbewijzen (Tekstboekjes) a #5 en 50 verkrijgbaar bij de boek handelaars A. A. W. BOLLAND en J. J. VISSER en deB avonds aan de zaal. Aanbiedingen voor logies worden nog ingewacht bij J. J. VISSER. Terstond bemoedigd. Te bevragen by de uitgevers dezer. EEN benoodigd om dadelijk in dienst te treden. Adres hulpkantoor te }8-IIeerenkoek. Terstond gevraagd EN bij JAN DE JA >ER, K a p e 11 e. Terstond gevraagd by J. VAN DE PAS, Seisplein Q 326, te Middelburg. Loon f 6,— per maand. Druk F. Kfeouwens Zoon. Goes.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1896 | | pagina 4