breed Je zegen strieke Herfst in Nieuwe Burg Vis op vrijersvoeten WONEN WENSEN BEURS grtis hoort est Scho dru ke vei "O-fpp rja 1 r rd< g.w. m..m iff vo r u zo kl nkt,1 -a d lar 0 1 ni 1 na r VANAF... WOENSDAG 20 OKTOBER 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 42 BÏBLIDfyg? M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Deze week Kijk voor meer informatie elders in deze krant Schoonenberg Hoortoestelfen door Jan Zwemer In de loop van de jaren heb ik al honderden Walcherse uitdrukkingen in dit hoekje de re vue laten passeren. Heel oud of typisch agra risch, bijzonder goed gevonden of een beetje op het randje van 'netjes'. Het lijkt me maar het beste om er gewoon weer eens een aantal aan u voor te stellen. Misschien kent u ze, mis schien ook niet. grenzeloos Internet telel'ree zeel andnet. nl http://telefreJszeeSWidnet.nl door Ellen de Dreu Vogel- en egelopvang De Mikke in Middel burg besteedt in de herfstvakantie extra aandacht aan roofvogels en uilen. Een fototen toonstelling belicht handel en wandel van de veelal ongeziene nachtdieren. Het opvangcen trum in Middelburg - één van de twaalf kust- asiels in Nederland - is de hele herfstvakantie tussen 14 en 16 uur geopend voor publiek. Vertroetelen Oehoe Mickey Het Arsenaal heeft vorige week woensdag congeraal Japie vrijgelaten in de Noordzee. Het dier was de afgelopen drie jaar te bezichti gen in het maritieme attractiecentrum en trok daar veel bekijks. Omdat Japie - geheel vol gens de gewoonte van zijn soort - stopte met eten wist huisbioloog Jan van der Veen van Het Arsenaal dat de grote vis toe was aan zijn laatste levensfase. En dat betekent bij conger- aals maar één ding: op zoek naar de paaigron den om daarna te sterven. 325Tg C En ontvang deze CD, (Zolang de voorraad strekt,) MIDDELBURG. Korte Geere 8, tel. (0118) 613 1x3. VlISSINGEN, Schutterijstfaat 28A. tel. (0118) 41 96 46. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Avond nieuwe inwoners Vergadering gemeenteraad Wij kta fels Ik ao d'r a een schreefje vor afgedae, dat je nog zoue kom- me! Zo wordt uitgedrukt dat de spreker of spreekster iets niet meer verwacht had. Een schreefje is natuurlijk een streepje dat uitgewist afge daewordt, op een (figuurlij ke) lei. Ei-je 't a g'oore? Willem ei z'n duumpje verspeeld Dat wil zeggen dat Willem moet gaan trouwen omdat er een kind op komst is. 't Verband met dat duumpjeEl, di vraeg je me wat\ Die liet 't ook an z'n gat dro ge Een wel erg plastische uit drukking voor iemand die het 'erbij laat zitten'. Die waggel nie van een (advertentie) wientje Een minstens zo dui delijke weergave van een door en door kalm persoon. Toe, striekt daer je zegen is over! Dat wil zeggen: kijk jij eens of het goed is. Met zegen wordt dus eigenlijk bedoeld: goedkeuring. Saomel is nog een keer 'ier wezen ete. 't Is zonde, de man liep a op z'n leste weitje. Ie kon nie vee mi binnen kriege, maer ie eit er toch nog vee van genote Met het leste weitje wordt be doeld dat Samuël niet lang meer te leven had. Een hele omzichtige, maar milde uit drukking en natuurlijk ook weer ontleend aan de agrari sche leefwereld. Een initiatief van Zee land Net ZLM verzekeringen Zeeuwse Rahobankcn/ NV DELTA Nutsbedrijven (0113)37 77 78 Congeraal Japie, hier nog in zijn aquarium in Het Arsenaal. advertentie Uilen en roofvogels in De Mikke [BASIC JEANS) De Kamer van Koophandel heeft een nieuwe website. Deze is niet alleen mooi, maar ook lekker overzichtelijk èn actueel. Het strand langs de Schouwse kustlijn is het decor voor de Dam tot Damtocht: een toertocht voor mountainbikerijders die zaterdag 30 oktober wordt gehouden op initiatief van de Stichting Wielersport Zierikzee. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon; (0118) 484 316 (01 18) 484 276 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes Triple B Computers uit Vlissingen is op zoek naar een pakkende slogan. Help mee en win een kleurenprinter ter waarde van ƒ699! In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en han dige van dag tot dag overzichten met het uit- gaansaanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. Johnny Depp is astronaut in de be klemmende thriller The Astronaut's Wife. Bij zijn laatste ruimtereis gaat er iets mis. Terug op aarde weten artsen hem te redden. Toch lijkt hij ineens zichzelf niet meer, zo merkt zijn zwangere vrouw op... Goes maakt zich op voor de Bluesroute: in twaalf café's is live-muziek te horen. Cartoonheid Inspector Gadget maakt nu faam op het witte doek. Coby Louwerse, beheerster van De Mikke: „Vooral uilen zie je niet zomaar: om die in het wild tegen te komen moet je er echt naar op zoek gaan. Omdat ze 's nachts of in de schemering leven kom je ze eigenlijk nooit toevallig tegen tijdens een wandeling". De maker van de foto's, Henk Walraven, is fervent vogellief hebber. Louwerse: „Hij is nu echt wat je noemt een voge laar. Hij kan echt met engelen geduld urenlang in de bosjes blijven wachten tot hij een uil of roofvogel ziet en er een fo to van kan maken. Thuis heeft hij albums vol met prachtige foto's van vogels, maar ja... Je kunt nu eenmaal niet alles op hangen". In De Mikke zijn regelmatig ui len en roofvogels te vinden. „Die komen hier meestal, net als de andere vogels, gewond aan, worden weer helemaal opgelapt om vervolgens weer terug te keren naar de na tuur", legt Louwerse uit.„Je kunt heel goed een band aan gaan met een vogel", weet Louwerse. „Maar het is dus niet de bedoeling dat dat hier gebeurt. Nee, die vogels moe ten terug de natuur in. Dus geven we ze geen naam, ver troetelen we ze absoluut niet en krijgen de vogels vooral ook geen lieve aaitjes over de kop. Anders raken ze te veel gewend aan mensen en kun nen ze nooit meer terug". Eén uitzondering is er wel: de grote oehoe Mickey. Louwer se: „Tsja, daar ben ik zelf hele maal vol van. Trouwens, veel bezoekers ook. Hij, of eigenlijk moet ik zeggen zij, want het is een vrouwtje, spreekt enorm tot de verbeelding: zo'n grote vogel met van die grote oran je ogen. Verschil met de ande re vogels is dat Mickey hier voorgoed is". Toen de oehoe in De Mikke kwam, was het wel de bedoe ling dat hij terug naar een meer natuurlijker plekje zou gaan, maar dat is niet gelukt. „Ik denk ook niet dat hij ooit een wilde vogel is geweest, maar eerder dat hij is ont snapt uit een particulier park. Hij is namelijk altijd benauwd geweest voor levend voedsel, wat kan betekenen dat hij al tijd vlees heeft gekregen". Toch is een poging gedaan het dier vrij te laten. „En dat mislukte. Hij zat alleen maar een beetje weg te kwijnen. De afspraak was dat als het niet zou gaan, hij terug zou ko- Coby Louwerse: „Vogels die hier komen moeten terug de natuur in. Dus geven we ze geen naam, vertroetelen we ze absoluut niet en krijgen de vogels vooral ook geen lieve aaitjes over de kop". Foto Jaap Wolterbeek men. Dat is dus ook gebeurd". Oehoe Mickey krijgt volgend jaar zijn definitieve onderko men: een grote volière, hele maal voor hem alleen. „Daar mag hij blijven wonen tot hij dood gaat", vertelt Coby Lou werse. Dat kan trouwens nog wel een poosje duren, want uilen kunnen in gunstige om standigheden wel zestig tot zeventig jaar oud worden. De vogel- en egelopvang is lid van de Kerkuilenwerkgroep. „Die proberen het aantal kerk uilen in Zeeland op peil te houden", legt Louwerse uit. „Kerkuilen zijn trouwe part ners. En als er één overreden wordt of op een andere ma nier gewond raakt, is het van belang dat de uilen zo snel mogelijk weer bij elkaar wor den gebracht. Je hebt daar voor ongeveer acht weken, anders gaat de overgebleven helft op zoek naar een ander. Dat kan dan weer behoorlijk wat tijd in beslag nemen. En die tijd kunnen ze beter beste den aan het grootbrengen van een nest". Het is dan ook zaak om een eenmaal genezen kerkuil weer terug te brengen naar de plek waar hij werd ge vonden. „Dat is meestal niet ver uit de buurt van hun terri torium", weet Louwerse. „Zo weet je zeker dat je ze niet naar .het territorium van een andere uil brengt en dat het koppel weer samenkomt". Roofvogels doen het betrekke lijk goed in Zeeland. „Toren valken en buizerds kom je re gelmatig tegen. Zeldzamer is de kiekendief. En wat de kerk uil betreft: op Walcheren zijn er nu zo'n tien tot veertien broedparen. Dus op zich gaat het niet slecht. Maar we moe ten wel zorgen dat hier ook niet veel verdwijnt. Je hoort soms van mensen uit grotere steden dat je daar al nauwe lijks mussen meer ziet. En dan zeg ik: we moeten ervoor zor gen dat het hier gewoon goed blijft voor vogels". De herst is nu echt goed begonnen. Deze auto's aan de Kinderdijk in Middelburg worden bedekt door een laagje dorre bladeren. Foto Jaap Wolterbeek De ondernemers van de Nieu we Burg in Middelburg zijn al tijd in voor een feestje in hun straat. Donderdag, vrijdag en zaterdag (21, 22 en 23 okto ber) staat de winkelstraat dan ook in het teken van de herfst. Het complete programma is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat donderdag in het (advertentie) teken van oude ambachten staat. Vrijdag wordt de Nieu we Burg veranderd in een groot verkeersplein voor kin deren en zaterdag is gereser veerd voor activiteiten rond om het populaire kinderspeel goed Lego. Japie, bijna twee meter lang en vijfendertig kilo zwaar, be gon onlangs aan zijn laatste transformatie. Na tien jaar is hij gestopt met eten en vallen zijn tanden uit. Een gewoon verschijnsel bij congeraals: zodra ze de geslachtsrijpe leef tijd hebben bereikt worden de spijsverteringsorganen inge ruild voor een diep geworteld verlangen om zich voort te planten. De congeraal is een mysteri euze vis, waar nog lang niet alles over bekend is. Zo kan niet worden vastgesteld wat het geslacht van Japie is. Wel is duidelijk dat jonge dieren vanuit de Azoren naar de Eu ropese kustwateren zwem men, waar ze het grootste ge deelte van hun leven zullen verblijven. Na het stoppen van de spijsvertering keren vol wassen dieren terug naar de Azoren om te paren. De paai gronden bevinden zich op ex treme diepten (drie- tot vier duizend meter), wat bestude ring er niet gemakkelijker op maakt. Algemeen wordt aan genomen dat de volwassen dieren na het paren sterven: na verloop van tijd zwemmen alleen jonge, net geboren exemplaren uit de diepte weer terug in de richting van Euro pa. Van de volwassen dieren ontbreekt dan elk spoor. Japie zal tijdens zijn reis wei nig hinder ondervinden van zijn verblijf in Het Arsenaal. Hij beschikt over een goede neus waarmee hij zich oriënteert. Aan de waterkwaliteit van de Noordzee was hij al gewend: zijn aquarium werd altijd ver verst met Noordzeewater. Overigens heeft Japie een voor congeraals weinig ge bruikelijk leven achter de rug. Hij woonde eerst in de Zoo in Antwerpen, maar werd daar door soortgenoten herhaalde lijk aangevallen. Toen de die rentuin-directie drie jaar gele den besloot dat het zo echt niet langer ging, nam Het Ar senaal hem op. Het maritiem attractiecentrum had toen net Japie's voorganger Erik vrijge laten. Eriks nakomelingen zwemmen wellicht al rond in de Noordzee. (advertentie)

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1