'Mijn politieke club wordt onrecht aangedaan' 'Sakke de zee-ratte' geschenk in Week van het Zeeuwse boek Jubileum Blue Spirit voor cd en boek K ZONNEHEMELS de Klerk parketvloeren WOENSDAG 29 OKTOBER 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 44 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN INDISCHE AVOND Het afscheid van mr. B.J. van Putten als burge meester van de vroegere gemeente Mariekerke is al een tijdje voorbij, maar zolang zijn bunga low in Meliskerke nog niet is verkocht, komen hij en zijn vrouw nog zo af en toe even Zeeuw se lucht happen. Vorige week was hij er ook nog heel even. Net terug van Roemenië waar hij nog wat spullen had gebracht die de inwo ners van Meliskerke toch niet meer nodig had den. Dat even bijpraten in het zonnetje op een beschut terras achter het huis duurde toch wel wat langer dan gepland. „Ik ben hier achttien jaar burgemeester geweest", zegt'ie plotseling. „Toch wel wat lang hoor". Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg viert zaterdag 1 november zijn vijftiende ver jaardag. Dat gebeurt in de Stadsschouwburg in Middelburg met een avondvullend theater showprogramma. Een aantal bevriende colle gaverenigingen is uitgenodigd om mee te wer ken. Dardoor kunnen tijdens het showprogram ma in de schouwburg diverse muziekstijlen worden gecombineerd. De voorstelling begint om 20 uur. ...ik ben niet voor een gekozen burgemeester... ....dankzij neven functies kon ik zo af en toe eens over het muurtje kijken... ...toen we van de ronde terugkwa men, stonden de eerste dozen al op de stoep... ...toen ik zei dat ik burgemeester van Putten ben, vroeg ze naar mijn naam... PZC WEEKBLADEN ger Het is niet in een boekhandel of biblio theek, dat dit jaar de Week van het Zeeuw se boek wordt geo pend. Dat gebeurt op woensdagmorgen 29 oktober in Huize Em- maus in IJzendijke, want daar wonen de ouderen die door Kees Slager zijn geïnter viewd voor het ge schenk van dit jaar: 'Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw'. Slager signeert ook nog zijn boek in de Week van het Zeeuwse Boek. Dat gebeurt vooral vrijdag 31 oktober, onder meer bij Boehandel Fanoy in Middelburg tussen 10.30 en 12 uur. DE VRIES Cristina Branco, één van de grote Portugese fado-beloften voor de toekomst, treedt 13 november op in het Vlissingse Arsenaaltheater. „Het voelen van de pijn van de tekstdichter is al voldoende om een fado lied tot een goed einde te brengen", vertelt ze. Middelburgse modelbouwers kunnen weer lekker aan de slag. Vorige week werd in Gravenstraat namelijk speciaal voor hen een hobbyzaak geopend. Eigenaar John Visser: „Zelf heb ik er het geduld niet voor". Verder deze week: sixties herleven in café Rockdesert, 12 1/2 jaar Stichting Dansz, fotoboek Sint Laurens, praktische informatie van overheden en handige van dag tot dag overzichten. Nog meer 'aeneiers HEMEL v a ƒ499,- SUN SHINE seisplein \ia>4>a vf middelburg 01 18-62672 Het aanbod van huur- en koopwoningen voor de regio Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland vindt u vanaf 14 november wekelijks op de vrijdag/zaterdagmorgen in de Voor meer informatie: Tel. (0118) 484316 of (0113) 273020 Fax (0118) 484392 M SALOON - DINER Zaterdag 15 november a.e. Buffet met 11 gerechten live music Voor Info: Vlaemarkt 13 Middelburg 011&-S29445 Blue Spirit, de feestende muziekvereniging. Behalve Blue Spirit zelf en het jeugdkorps The Blue Spirit Cadets behoren ook Inter Scaldis Pipes Drums en het Middelburgs Muziekkoprs tot de optreders. Daarnaast ma ken de Tre4a's uit Vlissingen, Dansschool Joke Louwerse uit Middelburg, Jubal Drum Bugle Corps uit Dordrecht en Toneelvereniging 't Zand uit Middelburg de avond tot een mozaiek van muziek en bewe ging. Jubal en Blue Spirit tre den ook nog samen op in een dansact. Het programma duurt ongeveer twee en een half uur. Na afloop is er feest in de foyer van de Stads schouwburg. Het Westkappels Kwartet brengt een boek uit met oude liedjes en een eerste cd. Daarom gaat het viertal fees ten. dat gebeurt zaterdag 8 november in Westkapelle Her rijst, aanvang 14 uur. Adrie Quaak uit Kruiningen presenteert het programma. Van Putten (SGP) is alweer een behoorlijke tijd burge meester van het Veluwse Put ten. Algemeen werd eertijds aangenomen dat de nog rede lijk jonge burgervader (50) met een stevige bagage aan bestuurlijke ervaring en ken nis van de streek de ambtske ten van de nieuwe Walcherse plattelands gemeente Veere zou gaan dragen. Toen zijn naam niet werd genoemd voor Veere bleef de overtui ging zweven dat hij uit rancu ne naar Putten zou zijn ver trokken. „Allemaal onzin", herhaalt hij voor de zoveelste keer. „Eind oktober vorig jaar kwam de toenmalige commissaris van de koningin Jan Terlouw al met de voordracht om mij te benoemen. Ik was daar dus al rond, toen de burgemeester voor Veere nog moest worden benoemd". Toch heeft de benoeming van A.C. de Bruijn als burgemees ter van Veere een wat bittere nasmaak voor Van Putten en zijn partijgenoten. Het was de zoveelste CDA burgemeester in Zeeland. Het CDA - zo valt af te leiden uit woorden van Van Putten - was al oververte genwoordigd en er kwam weer eentje bij. Met de inlij ving van Arnemuiden door Middelburg en de samenvoe ging van de Walcherse platte lands gemeenten zijn de laat ste Zeeuwse burgemeesters uit de hoek van klein rechts eveneens vertrokken. „Mijn politieke club, de SGP, wordt onrecht aangedaan. Het kan toch niet zijn dat meer dan de helft van de burgemeesters in Zeeland uit CDA-kring ko men". Een optelsommetje levert ech ter voor Van Putten en zijn medestanders - „die ongetwij feld ook in andere politieke kringen zijn te vinden" - een nog schever beeld op. Maar liefst twaalf van de zeventien Zeeuwse burgemeesters heb ben thuis de lidmaatschaps kaart van het CDA. Daartegen over zijn ook de VVD met drie en de PvdA met twee burge meesters al net zo onderverte genwoordigd. Toch zou Van Putten als het volk had mogen kiezen niet kansloos zijn geweest. In het wegschap en waterschap, als ook in de Thuiszorg vervulde Van Putten Walcherse (ne venfuncties. Mensen die met hem werkten, wisten met een flegmatiek persoon de beslui ten te kunnen nemen. „Ik ben absoluut niet voor een geko zen burgemeester. Als ik het vergelijk met buitenlandse collega's die wel gekozen zijn, zie ik alleen maar voordelen voor ons systeem. Zo loopt er in de politiek in ieder geval nog eentje rond die zich niet geliefd hoeft te maken, ie mand die zonder rekening te houden met partij- en per soonlijke belangen beslissin gen kan nemen. Ik discus sieerde laatst nog met een Belgische collega. Ik gaf hem het voorbeeld dat als hij ie mand zou betrappen die ille gaal aan het bouwen was ge slagen. Wat zou hij dan doen. Hij antwoordde dat in zo'n ge val inderdaad telt of zo ie mand partijgenoot dan wel een overtuigd stemmer op die burgemeester zou zijn ge weest". Van Putten vervolgt: „Dankzij die nevenfuncties heb ik me ook die achttien jaar in Marie kerke staande kunnen hou den", legt hij uit. „Op die ma nier kon ik heel vaak over het muurtje van mijn eigen ge meente kijken. Daardoor roestte ik niet vast. Overigens komt de verhuizing naar Put ten ook wel op het juiste mo ment. Onze jongste dochter is gaan studeren in Leiden. Zij was de laatste die nog thuis woonde. We maken nu een nieuwe start". Ondanks die nieuwe start blijft de liefde voor Walcheren. „Nu ik in Putten woon, begrijp ik pas wat kunstenaars bedoelen met het Zeeuwse licht. Ik heb me laten uitleggen dat het iets te maken heeft met de lage luchtvochtigheid. Vreemd is dat eigenlijk. In Putten woon ik in het bos Daar schijnt een heel andere luchtvochtigheid te heersen en is de lucht wat troebeler. Terwijl we hier toch de zee om ons heen hebben. Kijk", wijst hij naar de weilanden en ak kers achter zijn tuin. „zo'n uit zicht krijg ik nooit meer..." Drie weken geleden vertrok van Putten voor de laatste keer met een vracht kleding en allerlei andere zaken naar Roemenië om er kinderen de winter door te helpen. Al sinds 1993 doet hij dat. Mede door zijn uitstekende contac ten in onder meer de bouw wereld kreeg hij makkelijk sponsors voor de tocht, aan nemers die een vrachtwagen tje beschikbaar stelden. Mooi werk, vindt hij dat. Hij kwam tot dit initiatief nadat een dochter op schoolreis was ge gaan naar Roemenië en vast stelde dat kinderen in tehui zen daar wel wat meer dar\ modale hulp kunnen gebrui ken. ,Mijn vrouw en ik hebben dat idee meteen overgenomen en zijn brieven gaan verspreiden in het dorp. Dat hebben we overigens gewoon zelf ge daan. We gingen er vanuit dat een kinderrijk dorp als Melis kerke nog wel eens wat kledij over heeft en af wil staan. We stonden perplex. Toen we die eerste keer terugkwamen van die ronde stonden de eerste dozen al op de stoep. Sinds dien heeft mijn auto niet meer in de garage gestaan. Ook in de gang en in de slaapkamer stond het vol. Op gegeven moment hadden we niet meer genoeg aan een vrachtwagen tje en moest een aanhanger mee". Dat is nu allemaal voorbij. De hulp aan de Roemeense kin deren is ondergebracht in een stichting die het werk ver volgt. In Putten wacht een zware taak. „Als burgemees ter heb ik daar meer porte feuilles dan hier in Marieker ke. Bovendien moet ik alle repre sentatieve werk doen. Doet zich zoiets op, dan wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat de burgemeester het doet. Putten heeft ook meer ambte naren in dienst, zo'n honderd veertig". Het Veluwse plaatste is vergelijkbaar met het nieu we Veere, alleen qua opper vlakte groter. „Het is een heel andere gemeente. Heel kerke lijk. Maar in de politieke sa menstelling van de gemeente raad zijn zo goed als alles smaken vertegenwoordigd. Putten is eigenlijk gewoon een stad. Tachtig tot negentig procent van de bevolking woont in het dorp". Van Putten naar Putten. Daar zal dus wel eens een naams grapje over worden gemaakt. „Sterker nog", besluit de eer ste burger. „Er is regelmatig sprake van naamsverwarring. Zo had ik laatst een telefo nisch onderhoud met iemand van de Vereniging Nederland se Gemeenten. "U bent dus burgemeester Van Putten', vroeg ze. Dat ben ik dus en ik antwoordde met 'ja'. 'En hoe heet u dan?' Ik zei daarop dat ik Van Putten heet. Dat wist ze en ze vroeg me toen hoe ik heet. Op zo'n moment heb je veel uit te leggen. Maar ja. Dat los eigenlijk ook wel leuk". De oud-burgemeester laadt een fiets voor Roemenië. FOTO JAAP WOLTER BE EK Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- hulsbladen In Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. In de Week van het Zeeuwse boek staan dit jaar de ouderen centraal, wat ze hebben mee gemaakt en waar ze over vroeger weten te vertellen. Voor Kees Slager, die reeds een groot aantal boeken schreef op basis van monde linge overlevering of 'oral his tory', vormen de ouderen een belangrijke en inspirerende bron van geschiedenis. De 88-jarige 'Sakke' - de Zeeuwse benaming van Izak - is één van de tien geïnter viewden. Hij groeide op in een buurtschap dichtbij de zee. De mensen die er woonden leef den van jutten en stropen en er werd weieens gesmokkeld. In de verderop gelegen dor pen waren ze een beetje bang van die aan de zeekant woon den. Ze werden er van achter de gordijnen nagekeken en Sakke hoorde ze denken: „Daar heb je weer zo'n zee- ratte..'. Maar hij vertelt vol vuur: „Ik heb een prachtige jeugd gehad. Ik geloof niet dat ze tegenwoordig zo'n jeugd nog meemaken. Nee, dat weet ik zéker". Hij liep geregeld van school weg, om naar de zeekant te gaan en lag er de rest van de dag in het helmgras naar de zee en naar de schepen op de Schelde te kijken: „Veel sche pen voeren toen nog op de zeilen. Een prachtig gezicht was dat". Oude mensen vertellen volgens de auteur van het Zeeuwse boekenweekgeschenk orale histo rie. FOTO JAAP WOLTER BEEK Communicatie Centrum minisihvici WA In de vorige aflevering van Walchers Plat noemde ik het woord 'vromstomper' als Er- remuus voor terugtraprem. Het blijkt, dat ze het daar westelijk Zuid-Beveland niet mee eens zijn. Daar geldt 'o- 'ouwer (ho-houder) al als on vervalst Arnemuids voor een terugtraprem. Van 'vrom- stompers' hebben ze er nog nooit gehoord. Of het moet op 's-Heerenhoek zijn, waar ieder jaar de carnavalsversie van de Souburgse muziekver eniging Vlijt en Volharding onder die naam de optocht van Paeregat komt opluiste ren. Het sterkste staaltje van wat een vorige keer 'aeneiers is gedoopt, is wel het volgende: in Goes geldt rienkelaer als prachtig, oud Arnemuids voor fietsbel. Maar in Vlissingen beweren ze dat ze daar in het vissersdorp rienkelbusse voor gebruiken. En daar zijn ze het in de kop van Schouwen vast niet mee eens. Daar is een rienkelbusse Westkappels (ja wel!) voor collectebus. Zo zie je maar weer. Iets heel anders zijn de nieu we dialectwoorden, die spon taan ontstonden wanneer men vroeger iets nieuws voor het eerst zag. Minstens drie Walcherse dorpen claimen de alom bekende anekdote dat èrrebeiers op het land bij het passeren van de eerste auto bij het dorp verschrokken uit riepen: „Een koesse zonder paeren! Een koesse zonder paerenl". Ongeveer eenzelfde situatie deed zich voor toen aan het begin van de Tweede Wereld oorlog ergens in de provincie parachutisten neerdaalden. Een boerenvrouwtje zag het spektakel aan, snelde naar de buren en riep uit: „Bure, bure, moe je noe 's kieke; d'r vaolle pèrrepluwuppertjes uut d'n 'emeli". Parapluwippertjes dus. Net als de 'koesse zonder paeren' een prachtige vinding, maar niet bestand tegen het standaard-Nederlandse equi valent. Datzelfde geldt voor het prachtige woord zwaoier, dat bij het begin van de ruil verkaveling op Walcheren even in gebruik schijnt te zijn geweest voor het goed-Neder- landse woord dragline. Op Westkappel maken nieuwe woorden meer kans dan el ders om de status van een dagsvlieg te ontstijgen. Zo heet de grote, witte radarpaal met rode kop er de zwamme (lucifer). En met moeilijke, nieuwermooise straatnamen maken ze op Westkappel ook korte metten. Zo heet de spl internieuwe Eva Besnyöstraat er simpelweg Eva Bessen-Vi- euxstraat. Proost. Marco Evenhuis Aanbieding: Ook voor verhuur J.A. v.d. Goeskade 49, Goes Tel. 0113-227107 Open: do. 13.00-21.00 u., vr. 13.00- 18.00 u.,za. 10.00-17.00 u. (géén PIN) Ac tP*A44*t lil

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 1