WNi Kleurwedstrijd grandioos succes DOE HET ZELF MODEL VAN EEN BESTELWAGEN KNOV Cursussen voor ondernemers 'Ik doe in alles wat met glas te maken heeft' 'Vooral het kunnen bepalen van een eigen sfeer is belangrijk' Gratis huidadvies bij Luitwieler Starterscursus met subsidie Winkeliers Segeersstraat delen hartjes-zepen uit Workshop over arbeidscontracten HET GAAT VOORAL OM DE BETER SFEER Cruiseschip te kijk in Middelburg NIEUWE DANSSTUDIO VOOR JAZZDANSSCHOOL Woensdag 14 februari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER ONDERZOEK: ALCOHOLGEBRUIK NEEMT IETS AF. „Wat wil je drinken? Een pilsje, wijn of een glaasje jenever?" Drie jaar geleden vonden nog 11 van de 20 mensen dat je je bezoek beleefdheidshalve alcohol moest aanbieden. Nu vinden nog maar 9 van de 20 mensen dat het schenken van alcohol noodzake lijk is om het samen met je be zoek gezellig te maken. Althans dat blijkt uit een onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van WVC is uitgevoerd. Gekeken is onder meer of de campagne 'Drank maakt meer kapot dan je lief is' enig resultaat heeft opge leverd. De uitslag is positief te noemen. De afgelopen jaren zijn meer mensen, bewust minder gaan drinken. Drie jaar geleden dronk 87 procent van de Nederlanders regelmatig alcohol, nu is dat te ruggelopen naar 83 procent. Met name jongeren gaan bewuster met alcohol om. Was het vroeger normaal om je in het café 'vol te laten lopen', nu vinden de meeste jongeren 11 glazen bier toch echt de uiterste grens. Dat be aamt een medewerker van cafe Meccano in Middelburg. „Het is bij jongeren die in een groep bin nen komen, niet meer zo geac- De winaars voor Sprint Photo aan de Korte Delft. SPRINT PHOTO DOET HET GOED IN MIDDELBURG Bat was groot feest in Middel burg bij Sprint Photo. De prijs winnaars van de kleurenwedstrijd van deze zaak haalden onlangs hun prijzen op. De mogelijkheden en onmogelijk heden van een arbeidscontract wordt dinsdag 20 februari besproken tijdens een voorlich tingsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel in Middelburg. Directeur J. Swinkels is als inlei der uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden in Hotel Arnevil- le en begint om 13.30 uur. Wat J. Swinkels dinsdag vertelt dient als opmaat tot workshops, waarin behalve arbeidsovereen komsten ook ontslagprocedures bij het arbeidsbureau en ontslag regelingen volgens het burgerlijk wetboek worden uitgepluisd. De inleiders bij die workshops zijn: D. Madna, adviseur van De Klerk Adviesbureau in Middelburg, J. Vermeulen, directeur GAB Goes en J. Swinkels. vergezeld van vader of moeder. De wedstrijd was uitgeschreven ter gelegenheid van de opening van Sprint Photo enige tijd gele den. Het bedrijf is gespeciali seerd in het ontwikkelen en afdrukken van films binnen een uur. Kennelijk was de vogel die moest worden ingekleurd een uitermate grote inspiratiebron voor de crea tieve jongeren, stelde de heer Serré van Sprint Photo vast. Meer dan 300 inzendingen moest de jury beoordelen. Uitein delijk kwamen de volgende win naars uit de bus: leeftijdsgroep tot vijf jaar: 1 Harry Knook, 2 El- ma Francke en 3 Paul-Bas Bou- man, allen uit Middelburg. Vijf tot acht jaar: 1 Frank de Jonge uit Middelburg, 2 Melda Ruedisueli uit Vrouwenpolder en 3 Leonie Goedbloed uit Middelburg. Acht tot twaalf jaar: 1 Edwin Rhemreu uit Zoutelande, 2 Tessa Verbrug- ge uit St Laurens en 3 Stefan de Vries uit Koudekerke. Volgens Serré blijkt dat de nieu we zaak van Sprint Photo aan de Kleine Delft in een behoefte voor ziet. In korte tijd werd al een gro te klantenkring opgebouwd. Dit is een model van een bestelwagen zoals velen zich nog wel zullen herinneren uit de tijd toen het paard nog niet was verdrongen door de auto. Het model is ca. 14 cm lang (25 cm incl. bomen), bij 13 cm hoog en 9 cm breed. Achterin is, in het midden, een deur voor laden en lossen; de bak is verend op gehangen met ellipsveren aan de voorkant en bladveren aan de achterkant. Tussen de bomen kan des gewenst een porceleinen paard (verkrijgbaar bij Karweipost) worden ingespannen. De bestelwagen is er één uit onze serie modelwagens op schaal 1:20, die gemakkelijk zijn te maken met wat handgereed schap. De tekening is geheel op ware grootte, met duidelijke bouw- beschrijving en materiaallijst. Informatie over prefab wielen en messing lampen voor deze bestel wagen vindt u op de tekening. U kunt de tekening bestellen door f 8,75 over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleu ten, onder vermelding van bestelnr. 5535 F/VL. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u hem per omgaande toegestuurd. Wilt u meer weten over ons uitgebreide tekeningen programma (meer dan 300), bestel dan de katalogus door f 10,— over te maken op bovenge noemd rek.nr. onder vermelding van kat. '89. cepteerd om echt dronken te worden. We merken ook dat er, meer dan vroeger, rondjes fris besteld worden". De verkoop van alcoholvrij bier is ook nog steeds aan het stijgen. „Maar echt veel wordt dat nog niet verkocht". Gedaald Slijter W. Ouwerkerk van de ge lijknamige slijterij in Vlissingen bevestigt dat de verkoop van al cohol wat aan het dalen is. „Er zijn cijfers bekend dat de landelij ke omzet van slijters de afgelo pen jaren met een paar procent gedaald is". Ook de verkoop van sterk gedestilleerd is aan het da len. „Vroeger maakten de sterke dranken zo'n 40 50 procent van je omzet uit. Nu worden er steeds meer dranken verkocht waar wat minder alcohol inzit. Jongeren kopen bijvoorbeeld bij na geen jenever of vieux. Als ze dat wel doen, dan is het vaak omdat een ouder of opa op be zoek komt". De daling van de omzet bij de slijters hoeft nog niet te betekenen dat er inder daad ook minder gedronken wordt, want de mogelijkheid om bier en wijn bij bijvoorbeeld de supermarkt te kopen is steeds groter geworden. Vrouwen Door 35 procent van alle Neder landers wordt alcohol als een echt probleem van de samenle ving gezien. Onder jongeren is dat nog drie procent hoger. Daar naast geeft acht procent van alle ondervraagden aan, alcohol voor henzelf als een probleem te zien. Opvallend is dat vrouwen die een poging doen om te stoppen of minderen met alcohol eerder sla gen in hun poging dan mannen. Navraag bij jongeren in een café leverde verschillende reacties op. Sommigen beweerden nog even veel te drinken als vroeger. Ande ren zeiden inderdaad minder te drinken dan een aantal jaren gele den. Zich intensiever met sport bezig houden, was een veel ge hoorde reden om te minderen. De hoeveelheid calorieën in een pils je was voor één van de onder vraagden voldoende reden om minder te drinken. Een andere verhaal:„lk dronk op een gegeven moment zeker 12 biertjes op een avond. Het ergste was dat ik me daarna niet eens dronken voelde. Dat kan zo niet langer dacht ik. Toen ben ik maar overgestapt op wijn. Daar drink je minder van en bovendien heb je daar eerder ge noeg van. Dus eigenlijk drink ik minder nu". Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren die de slogans van de alcoholmatigingscampagne kennen, de alcoholproblematiek vaker inzien dan jongeren die nog nooit van deze actie gehoord hebben. m O 2 UJ a cc o O O Een echte disco is het niet, meent eigenaar Irvin Comijs. Meer een bar waar gedanst kan worden en gezellig gepraat aan de bar. Dat is zo'n beetje in de i notedop wat er met Misty is ge beurd aan het Damplein in Mid delburg. Deze bar heet nu Rio, na ook namen gedragen te hebben als Don Quichotte en La Folie. De zaak van Comijs is ogen schijnlijk niet echt veranderd. Al leen wat praktische dingen werden onder de hamer en nijp tang genomen, zodat er wat makkelijker gewerkt kan gaan worden. „Het gaat meer om de sfeer", verduidelijkt Comijs. Hij noemt daarbij vooral de verande ring van het personeel. Die moe ten een instelling hebben zodat jong en oud er zich lekker voelt. Want het is per slot van rekening Holle Bolle Gijs terug in Middelburg Aan de Langeviele in Middelburg kan de pannkoekenliefhebber zich weer rond en bol eten aan dit nog altijd geliefde Hollandse gerecht. Holle Bolle Gijs moest vijf jaar geleden plaats maken voor een Staekhou- se onder leiding van dezelfde uit baters. Nu is het eethuis aan de hoek van de Beddewijkstraat weer terug met ruimte voor zestig personen en een keuze niet alleen uit verschillende soor ten pannekoeken, maar ook met de mogelijkheid voor een warme lunch. Voor de kinderen is er een leuke speelhoek ingericht. Pannekoekhuis Holle Bolle Gijs, Langeviele 20-22, telefoon 01180-34605 in Middelburg is dagelijks geopend van 10 tot 24 uur. uit. En dat betekent 'zorgen ver geten'. „Klantvriendelijk en gene genheid voor de wensen van de klanten die een avondje uit zijn of na hun zakendiner nog wat ver tier zoeken". En wie voor deze aanpak kiest moet deskundige mensen achter de bar hebben staan. Dat bleek vorige week het geval donderdag toen Rio officieel open ging. De barbediendes wa ren tussen de aangeboden hap jes van het huis niet alleen vriendelijk, maar waren ook in Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 februari ligt de ms Clyde in de haven van Middelburg, nabij de watersportvereniging De Arne. Er wordt dan informatie gegeven over de cruises die met het schip zijn te maken. Op de foto is de stadsomroeper van Rochester te zien die met het schip meevaart en bij binnenkomst in de steden in eigen unieke stijl een aankondi ging doet. staat elke gewenste cocktail vak kundig te bereiden. „En zo hoort het", oordeelt Comijs. Een uitgebreide 'starterscursus' is de eerste scholing die de Ka mer van Koophandel en Fabrie ken in Midden- en Noord-Zeeland op het programma heeft staan. Op zes zaterdagen, begin 17 maart, wordt deze cursus gege ven. Dankzij een royale subsidie van het ministerie van Economi sche Zaken kan het inschrijfgeld relatief laag worden gehouden. KNOV-advies, onderdeel van de ondernemersorganisatie KNOV (Koninklijk Nederlands Onderne- mersverbond) verzorgt in het ko mend voorjaar weer een groot aantal verschillende cursussen in Middelburg. Ze zijn bestemd voor directeuren, ondernemers en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf. Cursusonderwer- pen zijn onder meer: Verkoop techniek, Algemeen Manage ment, PC-gebruik, Financieel Management (financieel in zicht), Reclame Promotie, Marktgericht Ondernemen (Mar keting), Werving Selectie van personeel, Kwaliteitszorg, Ar beidsrecht, Huurrecht, Klantge richt Denken Doen. Nieuw in het programma van KNOV-advies is de Verkooptrai ning Buitendienst. Deze training is speciaal ontwikkeld voor on dernemers en medewerkers die voor de verkoop van produkten of diensten zelf naar de klant toe gaan. De cursusduur varieert van twee tot acht dagdelen (meestal avonden). Belangrijkste aspect van de cursussen is dat het ge leerde direct in de praktijk kan worden toegepast. Daarom worden de cursussen gegeven door bedrijfsadviseurs/trainers die beschikken over een ruime ervaring in het MKB. De kleine cursusgroepen stellen de deel nemers in de gelegenheid onder werpen uit de dagelijkse praktijk in te brengen. Het is mogelijk de cursussen en trainingen speciaal voor een groep van minimaal 10 deelne mers uit te voeren. Cursusplaats en cursustijden kunnen in dat geval in overleg worden vast gesteld. KNOV-advies beschikt over een ruime ervaring met speciale groepscursussen voor werknemers uit één bedrijf (be drijfsintern), ondernemersvere nigingen en commerciële organi saties. Valentijnsdag is in de ons omringende landen al veel meer ingeburgerd dan bij ons. Maar in Nederland begint men ook de leuke kanten van deze dag te zien. Vandaag woensdag 14 februari is de dag om iemand te laten we ten dat je van hem of haar houdt. Dit gebeurt steeds meer in de vorm van cadeautjes, attenties of brieven. De winkeliers van de Segeersstraat in Middelburg gre pen Valentijnsdag aan, om hun klanten te verwennen met een cadautjes: een zeepje in de vorm van een hart je. ledereen die vandaag iets kocht in één van de win kels in de Segeerstraat kreeg een klein zeepje, mooi verpakt in een rood papiertje en met een strik. Eén van de winkeliers: „We doen dit nu voor de vierde keer. Het is een extra attentie, waar we voorgaande jaren altijd leuke reacties op kregen". Wat de winkeliersvereniging van de Segeersstraat betreft, gaan ze voorlopig door met zulke verrassingen. En dan met name rond feestda gen. „Maar wat we allemaal nog meer van plan zijn, vertellen we natuurlijk nog niet. Dat blijft een verras sing". DE MIDDELBURGSE GLAZENIER IN GROTER PAND Voorzetramen, glas-in- loodvensters, gebrandschilderd glas, maar ook horren en scheepsramen zitten in het leve ringsprogramma van De Middel burgse Glazenier. Deze eenmanszaak van Kees Seybel verhuisde eind december van de Sint Janstraat naar de Zusterstraat 39, waar de glaze nier in een veel groter pand dan voorheen, meer ruimte kreeg om zijn creatieve vak uit te oefenen. „Als je me een kunstenaar noemt loop ik weg", zegt Seybel, terwijl hij uitlegt hoe een glas-in- loodraam via de tekentafel en passen en meten uiteindelijk ver vaardigd wordt. „Het glazeniers vak is een ambacht, dat ik mezelf door kijken, luisteren en proberen heb aangeleerd. Ik werkte enige tijd bij Noorderglas, waar ik veel ervaring opdeed voordat ik voor mezelf begon. Daarvoor was ik eigenlijk al afgekeurd vanwege een rugblessure, maar van thuis zitten ga je dood, dus ben ik ge woon door gegaan", zegt de gla zenier, die ook nog als machinist gevaren heeft en daarbij schip breuk leed. De Middelburgse Glazenier doet in alles wat met glas te maken heeft. Naast het vernieuwen van ruiten en het restaureren van an tiek glas, kan men er ook terecht voor zonwering en horren op maat. Brandschilderingen wor den naar een bepaald ontwerp bijvoorbeeld een familiewapen) in overleg met de klant gemaakt. „En verder ben ik de enige glas vakman die met een pot verf een venster komt vernieuwen. Want als de sponning eruit is gooi ik er altijd een laagje verf in. Alleen goed werk geeft mij voldoening", stelt Seybel resoluut. De werkplaats van De Middel burgse Glazenier aan de Zusterstraat 39 in Middelburg, telefoon 01180 - 33246, is dage lijks geopend van 8 tot 17 uur. Op zaterdag van 9 tot 15 uur. Jazz Dans Joke Louwerse in Oost-Souburg is in de regio Wal cheren langzaamaan een begrip geworden op het gebied van dansonderricht in allerlei vormen. Ooit begonnen als lerares bij de gymnastiekvereniging in Oost- Souburg begon Joke Louwerse (40) zo'n tien jaar geleden met haar eigen jazzdansschool. Zij geeft haar lessen in verschillende accommodaties die zij voor be paalde uren afhuurt. Dat laatste zal in de loop van dit jaar tot het verleden behoren. Begin maart wordt namelijk de eerste paal geslagen voor een eigen dansstudio aan de Amnestylaan in de nog nieuwe Erasmuswijk in Middelburg-Zuid. „Op dit moment worden de les sen nog gegeven in accommoda ties die niet specifiek voor dans zijn ingericht, zoals sporthallen en kleinere zaalruimten waar doorgaans vergaderingen in ge houden worden", legt Joke Lou werse uit. „Vooral als je les geeft aan jonge kinderen zijn bijvoor beeld sporthallen veel te groot. Kinderen hebben de neiging over al heen te lopen en zijn zodoende moeilijk in de hand te houden. Daarbij komt dat het vaak koud is in een sporthal. Verder is het zo dat ouders die op hun kind willen wachten daarvoor veelal in een kale ongezellige kleedkamer moe ten gaan zitten. Kortom, allemaal zaken waar een specifieke dansstudio beter op ingericht is. Vooral het kunnen bepalen van een eigen sfeer vindt ik heel be langrijk. Daarvoor is een eigen speciaal ingerichte ruimte onont beerlijk". Workshopgroep Joke Louwerse heeft een volle dagtaak aan het lesgeven. Verder heeft ze de beschikking over een vaste workshopgroep basisscho len, bestaande uit tien medewer kers. Zij zijn vooral actief bij de organisatie en uitvoering van dansprojecten op basisscholen. Joke Louwerse aan het werk met een groep dansers in de sporthal aan het Koopmansvoetpad in Oost-Souburg. „Dit zijn dus vrijwilligers die dit werk overigens met buitenge woon veel plezier doen", legt Louwerse uit. „Vooral voor het werken met grote groepen kinde ren is dit noodzakelijk. Dat zou ik nooit alleen kunnen. Aan de an dere kant kan ik daar onmogelijk tien man voor in vaste dienst ne men. Dat zou niet alleen voor mezelf, maar ook voor de scholen niet meer te betalen zijn". Momenteel krijgen een kleine 320 mensen les bij Jazz Dans Jo ke Louwerse. Dat varieert van kleuters van vier tot volwasse nen. Vele stijldansvormen wor den er onderwezen. Voor deze eigen leerlingen worden straks regelmatig studio-avonden ge houden, waarop de leerlingen een dans- en theatershow bren gen, compleet met speciale kle ding, belichting en make-up. Iets dergelijks gebeurt hu al om de twee jaar in de Stadsschouw burg in Middelburg. Daar wordt dan een grote avondvullende voorstelling gegeven. Dit jaar ge beurt dat op zaterdag 10 en zon dag 11 maart. Niet minder dan 240 kinderen en volwassenen to nen dan hun danskunsten voor een groter publiek. Glazenier Kees Seybel in zijn nieuwe werkplaats Wie een gratis huidadvies wil, kan donderdag 22 februari te recht in drogisterij-parfumerie- schoonheidssalon Luitwieler aan de Lange Zelke in Vlissingen. Het huidadvies wordt gegeven aan de hand van een bio-analyse. Een specialist van Biotherm komt daarvoor naar Vlissingen. Met bio-analyse is het mogelijk om de huid te onderscheiden naar typen. Bijvoorbeeld nor maal, vochtarm of vet. Ook de problemen om onzichtbare puist jes zichtbaar te maken komen daarbij aan het licht. Daardoor kan een zeer nauwkeurige analy se worden gemaakt. De werking van de bio-analyseur berust op de eigenschap van de huid om een bepaald fluoresce rend licht dat erop schijnt zicht baar te maken. De bio-analyseur is uitgerust met een 'lamp van wood', waardoor - simpel gezegd - verkleuringen zichtbaar worden. UIT HET ZAKENHART 'Geef mij maar een lekker glaasje fris' LU Misty heet nu Rio De heer Korstanje van de Kamer van Koophandel in Middelburg (01180-35536) geeft geïnteresseer den alle informatie. Voor nadere informatie: Postbus 379, 2280 AJ Rijswijk. Telefo nisch: 015 - 600260; drs. E.T. Bar- tels of 015 - 600261; drs. A.H.V. Meeles.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1990 | | pagina 9