'Ik sta nooit zo op m'n strepen' 'Een café gaat pas leven als het publiek er in meeleeft' 'Wie lief en aardig is mag binnenkomen' n n 'Hier komt dan ook een breed publiek' Laagdrempelig café zonder pretenties 'Muziek is sfeerbepalend en daarom heel belangrijk' S Organisatie: Atlanta, Astoria, Hoppit, Sjoerd, Soif en Frapo's Woensdag 13 september 1989 DE FAAM - DE VLISSINGER DE ACTIVITEITEN VAN FRAPO'S Toen er plannen voor het Sixties Festival moesten worden gemaakt deed café Frapo's onmiddellijk mee. Frapo's is namelijk een actief café. En niet al leen het café, maar ook het Frapo's publiek is ac tief. „Van voetbal en tennis en van jamsessies en risktoernooien tot evenementen als kerst en car naval, wij springen zo veel mogelijk in op vrijetijds besteding en evenementen", zegt bedrijfsleider Peter Nette. „Natuurlijk, hangen aan de bar mag ook, maar het liefst zien we hier actieve klanten. Geen specifiek publiek maar mensen die zich hier thuisvoelen en zich ook zo gedragen". Onder de actieve klant ver staat Peter overigens niet alleen het flitsende initia- tiefnemende type. De posters en de studentenfo to's aan de muren van het café bijvoorbeeld, werden spontaan door bezoekers afgestaan. „En ook de toe schouwer bij een door ons georganiseerde zwemma- rathon of racketnacht is actief. Zo heeft negentig procent van ons publiek wel eens bewust of onbe wust ergens aan meege daan". De inbreng en de wensen van de bezoekers zijn daarbij heel belangrijk. „Een café gaat pas leven als het publiek er in mee leeft. Daarom doen we ook mee aan het Sixties Festi val. Er is behoefte aan bij de mensen". Dat klinkt nou allemaal wel zo zakelijk, maar er komt voor Peter Nette ook een hoop lol bij de organisatie kijken. Hij had de jaren zestig namelijk heel graag zelf bewust meegemaakt. „De sixties hebben me al tijd gefascineerd. Er is in die tijd zo veel door de jeugd in beweging ge bracht. De meeste mensen beseffen niet hoe veel. Maar ik was in cJie tijd nog maar een kind. Toen ik eind jaren zeventig voor het eerst ging stappen zat ik midden in de discotijd. le dereen was verplicht 'cool'. Daar heb ik nog altijd een wrokkig gevoel over. Maar gelukkig is kan er nu weer veel meer. Lang of kort haar, Glenn Miller, The Pas- sadenas of klassiek van driehonderd jaar geleden, het is allemaal weer moge lijk". Het Sixties Festival begint in Frapo's al op donderdag avond. Dan treedt de En gelse coverband Fragment op. Vrijdag staat er een Sixties jamsessie met aller lei Zeeuwse grootheden op het programma, zaterdag is er een optreden van de Walcherse coverband Dezz. Het café en het ter ras worden voor deze gele genheid uiteraard helemaal in sixties-stijl aangekleed. Frapo's is van maandag tot en met donderdag van 16 tot 02 uur geopend. Van vrijdag tot en met zondag kan de bezoeker er van 14 tot 02 uur terecht. Tijdens het Sixties Festival zijn de deuren tot 04 uur open. FRAPO'S BELLAMYPARK 7 VLISSINGEN HET NACHTLEVEN IN ASTORIA Astoria is vooral bekend bij de fantiekere stappers. Het is namelijk het enige café in Vlissingen dat tot 04.00 uur 's nachts geopend is. „Het is geen café voor een speciaal soort publiek", zegt eigenaar Willem de Baat, die volgend jaar zijn vijfentwintig jarig jubileum als kroegbaas viert. „Alles en ieder een loopt hier door elkaar". Peter Nette: „We springen zo veel mogelijk in op vrijetijdsbesteding en evenementen". Dat verklaart volgens Wil lem ook het succes van Astoria, dat nog het meest doet denken aan een zee manscafé. „Bijna iedereen gaat wel eens langer door met stappen en omdat wij het langst open zijn komen ze dan bijna automatisch hier terecht. Hier kun je rustig en beschermd zit ten. Hoog of laag, arm of rijk, wie lief en aardig is mag binnenkomen". Het publiek van Astoria bestaat trouwens niet al leen uit stappers. Ook mensen die er net een nachtdienst op hebben zit ten komen er vaak om een borrel voor het slapen Willem de Baat: „Alles en iedereen loopt hier gaan. „Gewoon om even boek uikwam en 'ie in één gezellig te praten. In een klap steenrijk werd... schit- relaxte sfeer waar ik al vie- terend", rentwintig jaar over waak". Net als zijn collega's signa- De jaren zestig noemt De leert ook hij een herople- Baat een gouden tijd. „Ik ving van de sixties. „Die zat toen in Amsterdam, muziek blijft natuurlijk Als je zag wat daar alle- steengoed. De jongeren maal gebeurde., de Flower vragen er ook weer naar. Power, de witte muizen. Kijk maar naar de hitpara- Vinkenoog met een gaatje de: Jerry Lee Lewis als in zijn hoofd, Jan Cremer alarmschijf en Diana Ross die van gekheid niet wist met de Supremes in de top wat ie moest doen tot z'n tien. De sfeer is heel be- door elkaar. langrijk. Hoewel je daar echt niet altijd de Stones voor hoeft op te zetten. Als ik op zaterdagavond 'Daar komt Swiebertje' draai, staan ze allemaal te sprin gen en te zingen. En ze roepen nog bis bis ook". Café Astoria is dagelijks vanaf 23 uur geopend. ASTORIA WALSTRAAT 3 VLISSINGEN Sjoerd Hanemaaijer: „Ik hou er niet van om streng op te treden". ALLES KAN BIJ SJOERD DE BETERE MUZIEK VAN CAFE ATLANTA Wie twee minuten met Chris Frank van Atlanta praat, heeft het meteen in de gaten. Het hart van deze man ligt in de jaren zestig. En dat merk je in zijn café aan de Walstraat, waar voornamelijk twintig plussers komen. Een vrolijk geel met blau we inrichting en aan de muren foto's van de Vlis- singse fotograaf Lex de Meester, maar verder geen poespas. „De sfeer, de muziek is hier ontzet tend belangrijk", zegt Chris Frank. „Wij kiezen voor het betere werk uit de oude en de heden- muziek". FOTO'S EDUARD ENGEL Bijna alles mag en bijna alles kan. Dat iis het motto van Sjoerd Hanemaaijer van café Sjoer d. En dat hij dat echt meent, blijkt wel uit de inrichting van het café. Die is nog het best te omschrijvem als solide. Het weinige wat er in het café staat, is verankerd, zodat er gewoon niks kapot kan gaan. „Ik sta niet zo op m'n stre pen. Ik hou er niet van om streng op te treden", zegt Sjoerd. „Als mensen uitge laten zijn, dan wil er wel eens een glas sneuvelen. Daar moet je niet moeilijk in zijn". Sjoerd begon ruim anderhalf jaar geleden een kroeg „omdat ik zelf zo'n verschrikkelijke ouwehoer ben". En de mensen luiste ren kennelijk graag naar hem. „Ik ben waanzinnig tevreden, het loopt hartstikke goed". Café Sjoerd is een echt studentencafé. „ledereen kent elkaar". Verlopen de weekeinden 'spetterend', doordeweeks is het wat rustiger. „Er wordt dan veel gekaart en gedobbeld. Typische kroegspelletjes dus". Als extra service aan zijn klanten organiseert Sjoerd regelmatig feesta vonden voor studenten. Tegen een gereduceerd ta rief uiteraard. „Studenten huizen zijn over het algemeen te klein voor echte feesten. Hier hebben ze de ruimte". Het Sixties Festival vindt hij 'prima'. „Vlissingen heeft veel promotie nodig. Zo'n festival trekt veel meer mensen naar de stad. Vorig jaar ook. Toen zaten de kroegen barstensvol. De contacten tussen de kroe gen zijn er trouwens ook veel beter door geworden". Van de jaren zestig kan Sjoerd zich weinig herinne ren. „Maar ik weet wel dat het de gezelligste tijd met de beste muziek was. Dat merk je nu nog steeds. In dit café draaien we alle mogelijke soorten muziek, maar wordt het 's avonds gezelliger, dan pak je toch naar de ouderwetse Motown-swingers. Al dat gedreun vani tegenwoordig schiet tensllotte ook niet op". Sjoerd is dagelijks van 16 tot 02 uur geopend. Tij dens het Sixties Festival treedt er zaterdag waar schijnlijk een band op. Het café is dan tot 04 uur open. SJOERD NIEUWSTRAAT 180 VLISSINGEN De platencollectie van At- festival ook opeens alle- lanta is inderdaad indruk- maal in je café". Logisch wekkend, maar Chris dus dat Chris Frank bij de Frank is dan ook een mu- organisatie van het Sixties ziekfanaat. Thunderbirds en Roy Orbinson, maar ook Crowded House en The Fine Young Canibals. „Muziek is sfeerbepalend", legt Chris uit. „In een vol café kun je met muziek de mensen laten doen wat je wilt. Doordeweeks draaien we over het algemeen wat rustigere muziek, zodat de klanten gewoon gezellig kunnen praten. In het week einde is het allemaal veel swingender. Als je dan rustige muziek draait, komt het publiek niet los". Zijn liefde voor de muziek stamt - uiteraard - uit de ja ren zestig. „Er blijft veel hangen uit de periode waar je in opgroeit. De mu ziek, die toch de basis voor de tegenwoordige pop vormt, maar ook de sfeer, het afzetten tegen de ge vestigde orde en alle om wentelingen die daar uit voortkwamen. Dat ver nieuwende, dat is er niet meer. Je ziet de jongeren daarom ook teruggrijpen naar toen. Niet alleen de jongeren trouwens, maar ook de dertigers en de veertigers die die tijd be wust mee hebben ge maakt. Die zie je na zo'n Festival het muziekpro gramma voor rekening nam. „Ik zou me ook in spannen voor een ander festival, maar ik ben toch blij dat Vlissingen juist de sixties heeft". Café Atlanta is dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 14 tot 02 uur geopend. Op za terdag is het café tot 03 uur open, tijdens het Six ties Festival tot 04 uur. ATLANTA WALSTRAAT 33 VLISSINGEN Chris Frank: Hart voor de sixties. DE MODERNE INRICHTING VAN SOIF DE GEZELLIGHEID VAN DE HOPPIT Eén van de café's aan het Bellamypark in Vlissin gen staat: bekend als 'dat café met die schitte rende piano, maar een boze buurman. Oh ja, en een sigarettenautomaat die het nooit doet'. „Maar dat mag de pret niet drukken", vindt Wil lem Houtman, eigenaar van café Soif dorst). Samen met vriendin Jannie Scholte en Pjotr runt hij dit modern ingerichte café. De klanten kun nen er dagelijks (behalve dinsdag) terecht van twaalf uur 's middags tot twee uur 's nachts. De vrijwel witte muren en plafond in café Soif con trasteren goed bij het meubilair van tafels met een wijnrood blad en zwarte stoelen met donker grijze bekleding, waarin ook het wijnrood weer te rug komt. Houtman besteedt duidelijk veel aandacht aan het inte rieur. „Een café moet een afspiegeling van de sa menleving zijn. Dat houdt in dat allerlei mensen zich daar thuis moeten voelen. Hier komt dan ook een breed publiek. Niet echt jong overigens. Maar je ziet hier zowel kunste naars en politici als vis sers". Aan de muziek wordt al even veel aandacht be steed als aan het interieur. „Die varieert van jazz en Franse chansons tot klas sieke muziek van compo nisten als Chopin en Paganinni. De muziek staat ook nooit hard. De mensen moeten elkaar goed kunnen verstaan. Een en ander zal vast en zeker wel een aantal men sen buiten de deur hou den, maar dat vind ik niet Willem Houtman: „Ik wil een café zoals ik dat leuk vind". erg. Ik wil een café zoals ik dat leuk vind en wie dat niet bevalt hoort klaarblij kelijk niet bij mijn publiek. Zo simpel ligt dat". De bezoeker die in meer zaken geïnteresseerd is dan alleen z'n pilsje, zit ook goed bij café Soif. Met vier verschillende kranten en zo ongeveer al le belangrijke opinieweek bladen valt er voldoende nieuws te vergaren in het café. „Daarnaast hebben we iedere zes weken een expositie", vervolgt Hout man. „Dat kunnen schil derijen zijn, maar ook foto's, zeefdrukken, ge dichten of tekeningen. Soms neemt een kunste naar zelf initiatieven, wat dan ook weer tot bijzonde re toestanden kan leiden". Het assortiment dranken - het gaat hier tenslotte om een café - is zonder meer groot te noemen. „We hebben bijvoorbeeld vijf bieren van 't vat en daar naast twintig soorten bier uit de fles", vertelt Hout man niet zonder trots. „De presentatie vindt ik ook belangrijk. Zo hebben we voor iedere biersoort het juiste glas". Niet minder dan dertien soorten whis ky en acht merken cognac staan op de planken. Ver der zijn er uitstekende wij nen te krijgen bij café Soif, waaronder Muscadet en Cöte du Rhöne en diverse soorten port. Voor de hon gerige klant is een zelfge bakken broodje met ouwe Leidse kaas ook niet te versmaden. „We gaan bin nenkort ook kleine maaltij den verkopen", laat Willem Houtman weten. „Maar het wordt geen eet café". Het Sixties festival ziet Willem Houtman wel zit ten. „Zelf heb ik de sixties heel bewust meegemaakt. Dan kun je natuurlijk spre ken van nostalgie, maar dat is het toch niet alleen. De muzikanten hadden in die tijd echt iets te vertel len. De muziek was over het algemeen ook beter dan tegenwoordig. Maar daarnaast moet je niet vergeten dat in de jaren zestig een complete sociaal-culturele omwen teling plaatsvond. De acti viteiten van allerlei bewegingen uit die tijd, milieu, rooie vrouwen, vre desbeweging en noem maar op, hebben nu nog hun weerslag op onze maatschappij". SOÏF BELLAMYPARK 14 VLISSINGEN „Welkom in het gezelligste café van Vlissingen", zegt de barman van café De Hoppit lachend. Het gezelligste café van Vlissingen? „Tja. Dat zeg je eigenlijk niet zo snel van jezelf", zegt eigenaar Henk Hut. „Maar het publiek dat hier toevallig bin nen komt lopen, blijft toch minstens twee, drie uur zitten. Dat zegt toch wel wat. Dit is een laag drempelig café zonder pretenties, waar je je ge woon op je gemak voelt". Een verkooppraatje? „Wel nee", vindt Chris, al negen jaar stamgast van De Hop pit. „De klanten zijn in al die jaren eigenlijk één grote familie geworden. Dat wil trouwens niet zeggen dat Henk Hut: „Voor je het weet zit je met iedereen te praten' nieuwe mensen niet wel kom zijn. Je wordt altijd geaccepteerd. Voor je het weet zit je met iedereen te praten". Henk Hut nam De Hoppit zeventien jaar geleden over. „Daarvoor werkte ik bij de Holland Amerika Lijn als chef de rang op de Nieuw Amsterdam". Het café kreeg in de loop der tijd de naam een drugs kroeg te zijn, maar die tijd is voorbij. „Toen ik hier kwam had ik nog nooit van drugs gehoord", zegt Henk. „Door schade en schande ben ik wijzer ge worden. Een drugskroeg zijn we al lang niet meer. De hard drug gebruikers zijn op subtiele wijze ver wijderd en er wordt hier geen enkele drug (op siga retten en drank na) meer verkocht. Van drug-café naar druk café dus". Hoewel er in het weekein de veel jeugd te vinden is, ligt de gemiddelde leeftijd van de bezoekers toch ver over de twintig, waarbij ie dereen elkaar inderdaad kent. Dat komt niet in de laatste plaats doordat er in De Hoppit regelmatig spe ciale avonden worden ge organiseerd. Soms is dat een mossel- of barbeque- avond, maar ook voor een uitgebreid Indonesisch of Surinaams buffet draait Henk - met behulp van de stamgasten - zijn hand niet om. „Daarnaast is er regelma tig live-muziek, want tot de stamgasten behoren veel lokale bandjes. Verder heb ben we onder meer een voetbalelftal, een schaak team, een dartteam en een backgammonteam. En dat we geduchte tegenstan ders zijn kun je wel zien aan de enorme bekers op de plank boven de bar". Net als buurman Chris Frank van Atlanta vindt Hut de muziek in zijn café erg belangrijk. „Je zult hier geen Tante Leen muziek horen. Wel de betere luistermuziek van bijvoor beeld Van Morrison en Dire Straits". De Hoppit is elke dag van 14 tot 02 uur geopend. Tij dens het Sixties Festival is het café tot 04 uur open. Zaterdag is er om 01 uur een optreden van Armand. DE HOPPIT WALSTRAAT 35 VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1989 | | pagina 21