Eerste Blad. Shüvsal AVON D Mflfl LWIJ N W. J. SIES Wed. P. ABRAHAMSE, Voor den St. Nicolaas St. Nicolaas-Geschenken ZUURKOOL TH. WIJTMAN7 St. Nicolaas-Cadeaux. IZMK B0« S ZONEN'S BANK H.V. Firma A. M. HOFMAN, St. Nicolaas-Cadeaux. PARFUMERIËN F. H. CQSI1N, Gravenstraat 1252, Middelburg. CHRISTOFLE-ZILVER ANTOINE MES. piiioxoBSniianimn RADIO. R, VOOR RECLAME! voor slechts f 1,50. Uitverkoop WATERLAHDER 4 DE STOPPELAAR Agentuur: Juwelier R. VERHOOG, Geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. de bekende TEKSTEN Fa Gebr. HILDERNISSE Meubelmagazijn „Crooswijk'" ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Kunstsmeedwerk (IJzer) UITGEVERS: LITTOOU OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Ingezonden Mededeelingen. Een oude schuld Moeders! Drogisterij L. JANSE, Noordstr. v h. Firma H. SPAAN, Grossierderij, Vlasmarkt L13. I. VERELST, Babbelaars Firma J. M VAN KEUSDEN. en PRIMA SNIJBOÖNEH. Meubel- en Beddenmagazijn Enorme sorteering in Luxe doozen Zeep. Zie onze Etalages, ook binnen. het beste dar Zil/er-Oplaagmetalen. Gortstraat Middelburg Prachtvolle Kandelaars Wandlusters Lantaarns voor electrisch licht, Boekensteuners Firma F. B. DEN BOER. ST. NICOLAAS-GESCHENKEN Vlasmarkt K150 - Middelburg Port a Port Santa Maura Samos Zoete Roode Mistella Bloedwijn Malaga Vitawin FRANS DAMMAN, J. M. BOONE Co. verlaagde prijzen SCHOODËTljirsr ACTE-, MUZIEK-, SCHOOLTASSCHEN. J. J. VERSTELLE, ->;V 34o JAARGANG 27 NOVEMBER 1929 PRIJS DER ADVERTENTIËN VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS Alweer inwrijven mei oplossing k Advertentiën. Ook VRIJ ENTREE zonder verplichting tot koopen. „In de Twaalf Ure n". (eigen inmaak) A. POUWELSE, Wagenaarstraat. Lange Delft A 100, Middelburg. Het Goedkoopste Adres voor Manufacturen, Dames en Hseren Lingerie, Schorten, Zakdoeken, Zeepen, Eau de Cologne, Parfums. ZIE ETALAGE. in onzen voorraad VACHTEN, VOETZAKKEN, TOCHT- x DEKENS, KUSSENS, KLEINE MEUBELEN enz. zeker iets naar wensch. Ruime sorteering aardige Fantasiestoelen LANGE NOORDSTRAAT L 134 - MIDDELBURG Wist U reeds dat wij de grootste sorteering hebben van geheel Walcheren. Merken zooals Boldoot 4711, Plver, Godet, Gheramy, Haubigant, Coty enz. enz. VRIJ ENTREE zonder verplichting tot koopen. Voortaan Is onze zaak den geheelen dag geopend. LET S.V.P. OP HET ADRES. Tafelcouvert f 4 55, Dessertcouvert f 4 20, Soeplepel f 11.20, Groentelepel f 6—, Sauslepel f 5.60, Aardappellepel f 6.—, Dienvork f 3 60 enz. PLATE Broodmanden, Bonbonmandjes, Theezeefjes, Lekbakjes, Portretlijsten, Kinderbekers, Servetbanden, Poederdoosjes, Toilet garnituren enz. LANGEDELFT B 138 - Telef 237 - MIDDELBURG. als: VIOLEN, MANDOLINES, enz. Prijscourant wordt op aanvraag toegezonden. Desgewenscht gemakkei Ij ke betallngscondlties PIANO's of ORGELS worden In ruil genomen. PARFUMERIE- EN TOILETARTIKELEN TH. A. SCHIPPERS, is het beste en goedkoopste adres voor per Literflesch f 1,00 per fleschf 0,75 per fleschf 1,00 per fleschf 1.00 per fleschf 1.00 per fleschf 1.25 per fleschf 1.30 Prima kwaliteit onversneden of gemengd. Maathoudende flesschen. Tot en met 5 December Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 - Middelburg contant. Boekhandel, Lange Noordstraat. Werktafels, Werkzakken, Theekasten, Bloementafels, Parapluiestandaards, enz. ZIE ETALAGE. LAGE PRIJZEN. NIEUWSTRAAT H 32. VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN ADVERTENTIEN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT die ondragelijke rugpijn, welke zich vooral bii, het opstaan doetj gevoelen. Hei beste is directJ Reukeloos en spaar zaam in het gebruik. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. DOOR C. JACOBSZ. III. De hofstede „Ter Linden". Antje Siereveldt liep gejaagd het erf op en neer, nu en dan pogend door de kleine ruitjes in het woonvertrek te zien. Er was een bezoeker gekomen dien mor gen, en bij diens binnentreden had zij zich uit bescheidenheid onmiddellijk verwijderd. Noodig was dit heengaan eigenlijk niet ge weest, want haar vader koesterde geen ge heimen voor zijn eenige dochter, die reeds jaren na den dood harer moeder de huis houding bestuurde. Zuiniger en vlijtiger huishoudstertje had Siereveldt bezwaarlijk kunnen vinden met eere nam Antje de plaats van haar gestor ven moeder in, acht jaren al. Thans telt Antje reeds acht en twintig jaren zoo heel jong is het meisje dus niet. Dezen zomer zou zij in het huwelijk zijn getreden met Simon van Ouddorp, een welgestelden landbouwerszoon van Serooskerke, maar een vrij langdurige ziekte van den jongen man dwong tot het uitstellen dezer plech tigheid. Sedert een paar weken is Simon heelemaal hersteld en weder aan den ar beid. Geen wonder dus, dat hij thans het huwelijk zoo spoedig mogelijk wil doen plaats vinden. Maar Antje, die eenige maanden te voren zoo vol gaarne bereid was, zijn vrouw te willen worden, zoekt thans allerlei redenen voor uitstel. Dit is toch wel vreemd. „Wat duurt het toch lang Reeds lan ger dan een uur toefde de bezoeker nu in het woonvertrek, en het aardige gezichtje van het meisje verried een groote mate van ongeduld. Juist besloten hebbende, de schuur maar eens binnen te gaan, hoorde zij het knarsen van de achterdeur, en zag zij haar vader een fatterig gekleed jong- mensch over het erf vergezellen. „Een wandelende modeprent", dacht het meis je, maar daar de naar den laatsten smaak gekleede jongeling met een hoofschen zwaai zijn steekje voor haar lichtte, was zij genoodzaakt dien groet te beantwoor den. Even daarna keerde Siereveldt terug. Niet de zestig jaren levens, maar de zor gen der laatste maanden hadden de hooge gestalte doen buigen en de kleur van het gelaat verbleeken. Antje trad gejaagd op haren vader toe. „De klerk van den notaris, vader?" „Ja, kind Een notarisklerk Zou men niet zeggen, dat deze saletjonker van adel lijken bloede is, en een fortuin het zijne noemen mag Maar laten we naar binnen gaan, Antje Ik heb wat met je te bespre ken. Goed nieuws is het niet." „Wat is het, Vader Beiden zitten nu in het eenvoudige woonvertrek tegenover elkander. Niet dadelijk volgt een ant woord in gedachten verzonken draait Sie reveldt aan een der knoopen van zijn wambuis. Dan eindelijk spreekt hij op moe- deloozen toon „We zullen hier niet lang meer wonen, kind „Maar VaderHevig hebben deze woorden het meisje doen ontstellen. „Hoe komt dat Wat is er toch gebeurd „Eigenlijk kun je het wel begrijpen, Antje. Je weet, dat ik, èn door den dief stal, èn door de tegenslagen van de laat ste twee jaren gedwongen werd, onze hof stede met een hypotheek te bezwaren. No taris Brouerius bracht dit in orde. En nu wil plotseling de man, wiens geld deze no taris beheert, en dat ik gedeeltelijk ont vangen heb, zijn heele vermogen zélf in handen hebben. Ik moet het geld dus te rugbetalen, en ik kan het niet, Antje!" „Maar, Vader dat is toch niet zoo erg! De notaris, die toch het geld van zoove- len beheert, kan u gemakkelijk een ande ren crediteur bezorgen." Hoopvol staarden de bruine oogen den vader aan. „Dat zou hij ook zeer wel kunnen, Ant je, maar zulks juist wil hij niet Brouerius is zeer voorzichtig hij weet precies, wat mij overkomen is hij kent den stand van mijn zaken, en daarom „Nu, ja Maar er wonen in Middelburg toch nog meer notarissen Zou een hun ner wellicht niet „Begrijpt nu toch eens goed Zal een notaris een collega afvallen Wat Broue rius tot groote omzichtigheid noopt, zal ook anderen weerhouden. En niet ten onrechte „Maar wat dan, Vader Wat dan „Ik dacht al aan een tweede hypotheek, Antje. Maar hieraan valt in'dezen tijd niet te denken. Neen kind Wil ik aan mijn verplichtingen voldoen, dan moet ik „Ter Linden" verkoopen. Zekerlijk zal ons dan nog geld overblijven, maar, onze hofstede, onze eigen, goede hofstede gaat over in de handen van anderen. Dat is hard, zeer hard, Antje En wwaarz zullen wwij dan bbblij ven Het is Siereveldt niet mogelijk zijn aan doening te beheerschen hij schreit, als voor meer dan een halve eeuw aan de borst zijner moeder. Dan, Antje's arm om vat hem. „Toe, Vader, toeNiet zoo mis moedig Er komt wellicht uitredding Zoo spreekt het goede meisje met haperen de stem, maar zij gelooft haar eigen woor den niet. Dienzelfden avond wandelden Antje en Simon voor de hofstede gearmd op en neer. 't Was den jongen man na lang aan houden eindelijk gelukt, te vernemen, waarom zijn meisje voortdurend hun hu welijk wilde uitstellen. Openhartig had Antje alles omtrent haar vaders moeilijk heden medegedeeld, en Simon had met de grootste aandacht geluisterd. „En nu, Si mon," besloot het meisje haar uiteenzet ting, „moet ik je nog iets mededeelen. Je weet nu, hoe de zaken staan. We hebben veel verloren, Simon en daardoor zijn wij verarmd. Misschien moet ik binnenkort wel als meid gaan dienen. Zou het nu niet het beste wezen, als weals we voor goedvanvan elkander gingen Er zijn hierhier rijker rijker meisjestete vinden. Een armarm meisje, zooals ik, kan kan toch „Antje, Antjevalt Simon uit. „Die woorden meen je niet Wil je van mij af Antjewe zouden al man en vrouw zijn geweest, als ik niet ziek geworden wasToe, sta eens stil Beiden houden hun schreden in. Een arm wordt rond Antje's hals geslagen dan vlijt zij het hoofd op Simons schouder, stil schreiend. „Wil je mij verlaten, Antje Ook Van Ouddorps stem trilt. „Och, maakmaak het mij niet niet zoo moeilijkSimonIkik wil je niet verlaten, verlaten. Maar het zal tochtoch moetenEen meisje, datdat niets meemeebrengt Je vader zalzal dat nooitnooit. goedgoedvinden. Enik, ik kan je.niet, niet mismissen, Simon..." De lieve bekentenis wentelt als bij too- verslag een centenaarslast van des jonge- lings hart. Vaster klemt hij het geliefde meisje aan zijn borst. „Kun jij mij niet missen, Antje Nu ik kan ook niet zonder je Voor geen hon derd Zeeuwsche rijksdaalders zou ik die woorden willen missen Maar weet je wel, lieveling, dat je eigenlijk een dom gansje bent Kijk eens, Antjewaren wij getrouwd, dan zou ik je vader, mijn schoonvader dus, helpen. Nu zal mijn eigen vader dat doen. Je mag niet zoo lee- lijk over hem denken, hij is heusch geen molik, hoorNeen, bij is de beste man van de wereld Van avond nog spreek ik met hem. Alle bange zorgen zullen ver dwijnen. Heerlijk, hé, Antje Oolijkerd Dat geeft mij zoo maar den raad, een an der meisje te zoeken, terwijl ze mij toch eigenlijk niet missen wil 1" (Wordt vervolgd) Hebt U voor Uw kinderen Levertraan noodig, gebruikt dan de beste en fijnste LOFEDINSCHE TRAAN VAN TEN DOESCHATE, ZWOLLE. Deze is billijk in prijs, heeft weinig onaan genaams in den smaak en wordt aanbevo len door Proff. Wevers Bettink te Utrecht en vele Doctoren. Verkrijgbaar speciaal voor dit doel geschikte gegaran deerd geheel zuivere belegen Natuurwijn. Door ons geïmporteerd van de Firma Lorenzo te Tarragona. Van oudsher leve ranciers van dezen Wijn aan verschillende Kerkbesturen in Zeeland. Prijs per flesch 1,50. MIDDELBURG, KUIPERSPOORT. Oudste Wijnfirma in Zeeland. Opgericht Anno 1765. Vraagt volledige Wijnprijzen. Levering franco. Het van ouds bekend adres GRAVENSTR. I 279, MIDDELBURG. Wij hebben dit jaar een enormen voor raad SPEELGOEDEREN tegen spotgoed- koope prijzen. Huishoudelijke en Luxe artikelen. Een prachtsorteering Lederwa ren, Portefeuilles, Sigarenkokers, Porte» monnaies, Damestasschen, de nieuwste modellen en nog veel meer. Te veel om op te noemen. Men wordt beleefd verzocht eens een kijkje te nemen voor een ST. NICOLAAS-CADEAU. RUIM GESORTEERD IN: Luxe Aardewerk, Huishoudelijke Artikelen, Toiletzeepen, Eau de Cologne enz. Ook voorradig een ruime sorteering KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN Beleefd aanbevelend. vindt U bij ons Moderne Halscolliers, Sierspelden, Dia- deems, Git-Haargarnituren, Nieuwste Kap- doozen, Complete Scheerdoozen, Eau de Cologne's, Odeur en Zeep der le klasse huizen, Gecombineerde Doozen ZEEP, ODEUR, TANDMIDDELEN. Voordeelige prijzen bij DAMES- EN HEERENKAPPER, MIDDELBURG, POTTENMARKT 192. EEN PROEF VAN ONZE ZAL U DE OVERTUIGING GEVEN DAT DEZE DE ECHTE ZEEUWSCHE ZIJN. Aanbevelend, DirectieA. W. JANSEN J. T. v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN, VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO: met 1 dag opzegging3J^ pCt. met 1 maand opzegging3% pCt. met 3 maanden opzegging4 pCt. met 1 jaar opzegging 4J^ pCt. Ruims keuze nieuws en gebruikte ZEER VOORDEELIG IN Lange Noordstraat 28, TELEFOON 400. DAMES- EN HEERENKAPPER. van NELLY TEN HATE van f 1,90 TEGEN n. i GROOTE SORTEERING van kleine Luxe Meubelen,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1