Electro Bioscoop - Markt. De Groote Parade" Zoekt U een aardig ST. NICOLAAS-CADEAU J. C. VERMEER, Vlasmarkt L 9 aiiita Groote Verkooping HEEREN-, JONGEHEEREN en KBNDERKLEEDING Prachtvolle MANUFACTUREN, BEDDEN, STOFFEN, enz. enz. Mnsi Fa A. A. MES Gz. Prima Port en Madera DE FBANSGHB BAZAR. ALBERT W HEIJN Zoete Roode MISTELLA F.SANDIJCKJr. Werkmeisje. Een nette Slagersjongen NOTARISHUIS ABDIJ St. Nicolaas Cadeaux. GEEFT UW KIPPEN ALBERT HEIJN'S GEMENGD VOER 25 f 6,00 Port a Port Santa Maura AGENTEN gevraagd Een jongste KANTOORBEDIENDE Nette Meisjes is a. s. Dinsdag 26 November, Woensdag 27 November, Donderdag 28 November, Vrijdag 29 Nov. en Zaterdag 30 November MIDDELBURG. Distillateur Wijnhandelaar. Groote voorraad belegen WIJNEN. ADVOCAAT (zuiver uit dooiers). SIGARENMAGAZIJN MARKT L 5. RENÉE A00RÉ6, JOHN RILBERT en KARL OANE. Vlasmarkt K150 - Middelburg Schilletje, Mandarijntje, Bordeaux en Bourgogne Wijnen Zoete Wijnen en Gedistilleerd. Een nette Jongen nette Jongen Nette Jongen Fa. GEBR. HILQERNISSE Open Haardje KALENDERS J. VOLBEDA flinke Jongen. netten Loopjongen, Jongen gevraagd Een flinke Jongen nette Werkvrouw een MEISJE, nette Dienstbode, een Dienstbode, net Dagmeisje Een nette Dagdienstbode een Dienstbode net Meisje Een Meisje flink Dagmeisje, Een net Dagmeisje Dienstbode. een Dagmeisje. C. HUIJSMAN, Lange 6eere K 250 Vanaf VRIJDAG 22 NOVEMBER cn volgende avonden op verzoek van honderden en honderden EEN REPRISE VAN met op electrisch gebied IN DE NIEUWE ZAAK VAN vindt een groote sorteering o a.RADIO eigen fabrikaat 4-lamps toestellen in Salonkast vanaf f 200,Philips-en Erres Toestellen Ook gecombineerd met jUramaphoon, Luidspreker enz Verder electrische apparaten zooals Stofzuigers, Rolvegers, Kookplaten, Ketels, Straalbranders, Friseertangen, Haardrogers enz Wat U in de Etalage niet ziet vraagt dat in den winkel. N.B. Voor verlichting DE „Inca" Gloeilamp 3045 cent goed- kooper dan andere lampen. IN HET BETAALDAG 1 MAART 1930. Ziet a s. WOENSDAG nadere annonce. DAM G 29. MIDDELBURG. Luxe kistjes SIGAREN. Lux* doozen SIGARETTEN PRACHT SORTEERING PIJPEN. Aanbevelend, CL V OL jSk^üElJbii De film, die sprak tot de harten van millioenen men- schen, die een levendig document is geworden voor de ontwapenings-gedachten. Wij hebben voor ons theater een geheel nieuwe copie kunnen reserveeren, terwijl de geluidsimitaties dezelfde zullen zijn als bij de eerste opvoeringen ter plaatse. Wegens de te verwachten enorme belangstelling plaatsbespreking dringend aanbevolen. EEN voorstelling per avond, aanvangende 8 uur. Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld 4 POND voor PRACHT MELANGE van alle stof gezuiverd PER 100 POND CENT PRIMA OCHTENDVOER los per pond 810 cent Ochtendvoer extra kwaliteit per zakje van 5 pond 60 cent Inlandsche Zware Gerst 5 pond voor 30 cent Het adres voor alléén prima kwaliteit CALLENBAOH STAAT AAN DE SPITS WAT BETREFT DE UIT GAVE VAN KINDERLECTUUR". TIMOTHEUS. „CAL- LEN- BACH IS IN NEDER LAND IN DIT GENRE LEC TUUR NOG STEEDS ON- O VER- TROF FEN". DE VAAN DRA GER. „VOOR AL DAAR DOOR VER WIERF DE NAAM CAL LEN BACH EEN SCHIER WEER GA- LOOZE POPU LARI TEIT". DE ROTTER DAM MER. ,WIE ZOEKT NAAR GESCHIKTE LECTUUR TER UITDEELING KAN NERGENS ZOO GOED EN GOEDKOOP TERECHT. ALG. WEEKBL. V. CHRISTENDOM EN CULTUUR Hebt U reeds een proef ge nomen met onze heerlijke Roode of Witte van f 1,00 per Liter of met onze per flosch slechts i 0,75 of onze per flesch f 1,QO. Verder JE ADRES voor KORTE DELFT 1. ENORME SORTEERING: ST. NICOLAAS-CADEAUX. gevraagd, door Fa 0. DE JAGER Jr. Ijzerhandel - Langedelft. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. 33 U i -V.; m i - ■yrtii r. RUIME KEUZE Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. .v 'v V •-' ,'VV- 1®R761 Wij plaatsen in dit ons jubileumjaar de aan kondiging onzer nieuwe najaarsuitgaven als in EEN GOUDEN LIJST. Zie de gulden woorden der pers hierboven, hieronder, ter rechter- en ter linkerzijde Wij komen dit najaar weder met 45 nieuwe, welverzorgde uitgaven voor de jeugd. Onwillekeurig slaan Wij bij het 75-jarig be staan onzer firma een blik terug. We zien dan o.m. deze uitkomst In 1919 vermeldde onze catalogus 261 nummers In 1920-1929 verschenen nieuw 491 en kochten wij van andere uitgevers aan 46 zoodat de catalogus thans 798 nummers zou moeten bevatten. Het zijn er echter 339 zoodat in die periode met minder dan 459 nummers werden uitverkocht. Wat wordt hierdoor bewezen Dat deze uitgaven den tijd niet hebben om oud te worden, en alle leveranties daardoor het kenmerk G. F. C. Goet-Frisch-Claer blijven dragen. Onze feestcatalogus, dit jaar verlucht met het portret van den stichter onzer firma, is versche nen en alom gratis verkrijgbaar. Wij maakten dit jaar ook nog eene overeen komst met onzen vakgenoot W. ten Have te Amsterdam, waardoor de wijd en zijd beroemde, artistieke wandspreuken .van Nelly ten Have op precies dezelfde voorwaarden bij ons ver krijgbaar zijn als bij den uitgever. NIJKERK. G. F. CALLENBACH. gevraagd, goed kunnende fietsen. Adres D. J. Dronkers 6 Zn., Vlasmarkt. Direct kan geplaatst worden een voor lichte werkzaamheden. Adres bureau van dit blad.. GEVRAAGD ter opleiding in het vak. Adres Bakkerij Coumou, Vlasmarkt. Prima Ham gekookt 30 cent per ons Prima Ham rauw 20 cent per ons Runder Rookvleesch 25 cent per ons Kalfsrollade 20 cent per ons bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat. Boekhandel Lange Noordstraat. Jongens- en Meisjesboeken, Kleur- en Prentenboeken. WIE RUILT voor Vul- of Emmerkachel. Genegen bij te betalen. Brieven onder No. 5 bureau van dit blad. TE KOOP nog eenige OVERJASSEN, COSTUUMS EN TWEE GOUDEN HEEREN HOR LOGES, zoo goed als nieuw. V.S. BANK VAN LEENING Wagenaarstraat 11. Vlissingen. JONGENS- en MEISJESBOEKEN LUXE DOOZEN POSTPAPIER FOTO- en BRIEFKAART - ALBUMS PRACHTIGE COLLECTIE PLATEN IN LIJST ZEER GESCHIKTE ALLES AAN LAGE PRIJZEN. Voorhanden Versche Varkenskoppen en Pooten, Runderlappen 60 ct., Kalfslappen 60 ct. per 5 ons, Kalfskrippen 35 ct., Scha- penvleesch 40 ct. per 5 ons, Varkenshoofd- kaas 10 ct., Bakhloedworst 8 ct. per ons, H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat Telefoon 455. KOMT ZIEN EN OVERTUIGT U VAN DE KWALITEIT. Prima Runderlappen 60 cent per pond bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat 247 voor den verkoop van le kwaliteit TUIN-, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN, ZAAIGRANEN, GRAS- EN KLAVER ZADEN, FRIESCHE KLEI-POOT AARDAPPELEN en alle soorten BOOM- KWEEKERIJ-GEWASSEN. Door de concurreerende prijzen zijn active personen verzekerd van een mooie bijverdienste. Verzoeke voorwaarden aan te vragen bij TELEF. 45. DRACHTEN. Gevraagd op Kantoor een Eigenhandig geschreven brieven onder letter K bureau van dit blad. S. WIENER Co. vragen voor direct een om later in het vak te worden opgeleid. bij C. J. Kooman, Vlissingschestraat, Lood gieter. gevraagd voor de Bakkerij. Adres Van Dijk, Wal. Voor den Vrijdag een GEVRAAGD Adres Bogardstraat D 53. GASTHUIS MIDDELBURG. Gevraagd een GEVRAAGD zelfstandig kunnende werken. Loon ƒ4, per week. Geen wasch. Geen winkelwerk. Adres Mevr. Thieme, Langedelft A 94. Mevr. Kaan, Langedelft, vraagt een liefst boven de 20 jaar voor dag of dag en nacht. Zich aan te melden tusschen 7 en 9 uur 's avonds. Mevrouw Hoogstra, Markt, Middelburg, vraagt voor dag en nacht, kunnende koken. Gevraagd een NET DAGMEISJE, niet beneden de 16 jaar. Zondags vrij. Adres A. C. J. v. Bijlevelt, Klein Vlaande ren 'M 151. Gevraagd een in klein gezin. Adres Noordweg B 156. gevraagd, niet beneden 16 jaar. Adres Pottenmarkt K 174. Mevrouw Sprenger, Gortstraat K 23, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige voor keuken- en huiswerk. Gevraagd een voor dag of voor dag en nacht. Adres Mevr. de Jong, Lange Burg B 10. gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Adres bureau van dit blad. Er kan terstond geplaatst worden een van 8 tot 5 uur. (Zondags vrij.) Adres bureau van dit blad. gevraagd als Tweede Meisje, 's Zondags vrij. Adres Melksalon ,,De Landbouw", Markt I 9. Mevrouw Wit, Singelstraat 174, vraagt met 1 Dec. of later een flinke Mevr. Luteijn, Korte Delft F 25, vraagt gevraagd, eenigszins bekend met het vak. Adres P. de Hamer, Gravenstraat. HEDEN ONTVANGEN BLIKGROENTEN, PRUIMEN. Prima Port f 1.— en f 1.30 p, Literflesch Schilletje f 1.— per flesch'. Potjes Zure Haring en Mosselen. Busjes Zalm, Busjes Leverpastei. TABAK, SIGAREN EN SlGARETiTEN Spliterwten, Kookerwten, Kogelboonen, WIT EN BRUIN SPECULAAS. Bruinkolen, Turf, Kachelhout. Alle soorten KLOMPEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4