Amerikaansche Orgels in 30 soorten voorhanden. A. S. J. DEKKER, GOES. Lage prijzen. Deskundige garantie. Levering desverlangd op a/betaling. k D. UTTOOIJ Az. Grootste publiciteit hier ter stede! 3300 ex. worden wekelijks met zorg verspreid. Grootste Publiciteit. Heerenkleeding-Magazijn. GRAVENSTRAAT j GRAVENSTRAAT I 313. 1 313. No. 14. Woensdag 14 Januari 1903. Zevende Jaargang. Verschijnt eiken Woensdagavond, wordt door de geheele stad gratis verspreid 8panjaar dstr aat Prijs der Advert&ntièn NIEUWSTIJDINGEN. Een goed en goedkoop Kleedingstuk treft men aan, in het ran ouds gunstig bekend Prachtige sorteering Stoffen voor Kleeding naar maat. Soliede kwaliteit. Scherp concurreer ende prijzem Goed passend modellen. Burgerlijke Stand van Middelburg. HIDDELBDRGSCH ADVERTENTIEBLAD FAAM 1£ E T WOJUNGGIDS. mm UITGEVER van 1—8 regels 15 Cent, iedere regel meer 5 Oent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. By abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Het onderzoek in zake den dubbelen moord in de Czaar Peterstraat te Amsterdam wordt nog steeds door de justitie ijverig voortgezet. Nu heeft zy een spoor gevonden te Bussum. Daar was sedert eenigen tijd werkzaam een glazenwasscher die daar nog niet lang woonde en uit Amsterdam afkomstig was. Deze is in het begin van de week, terwijl hij bezig was de glazen schoon te maken van een villa, plot seling gearresteerd. Hij mocht niet van kleeding verwisselen maar moest in zijn glazenwasscbers pak mee. Op het Raadhuis werd hij verhoord en het gevolg is geweest dat hij in arrest ge houden en naar Amsterdam overgebracht is. Naar verluidt moet hij ook nog betrokken zijn by verschillende inbraken in den laatsten tjjd te Bussum gepleegd. Als glazen wasscher zou hij hét dus geweest zijn die eerst het terrein ver kende alvorens de slag geslagen werd. Uit Dinxperlo meldt men Het leek wel alsof er een troep roovers bij de Heurne huisde, zóó erg ging het er daar gisteravond toe. Rustige kerkgangers werden by het naar huis gaan aangerand. Twee land bouwers werden onverhoeds met knuppels af geranseld, waarby ze verwond werden. Opeen werd zelfs een schot gelost. De directeur der boterfabriek en diens broeder en twee vrouwen werden van de flets gesleurd en in de sloot ge worpen. Te Haarlem heeft de recherche zekeren C. die verdacht wordt van de inbraak bij den land bouwer Wolf te Schoten, aangehouden en wel aan de rechtbank, waar hy onder het publiek, geheel in een nieuw pak gestoken, de behan deling meemaakte van de zaak tegen zyn vriend Stiphout, die eveneens een splinternieuw pak droeg met een raglan erover. Ook S. wordt verdacht niet vreemd te zyn aan den Schoter-diefstal en zou eveneens door de recherche zyn aangehouden, indien niet reeds de rechtbank zijn dadelijke inhechtenisneming had gelast. Geiyk men weet was by dedoelde inbraak f185 gestolen en veel goud en zilver. Een paar dagen nu na deze inbraak ontving de bestolene per post een brief met vijf lakken, inhoudende, behalve ontvreemde papieren, geïllustreerde briefkaarten, waarop afbeeldingen van bank-en muntbiljetten, overeenkomende met het ont vreemde bedrag. Volgens een ingesloten schry- ven, geteekend „Robert en Bertram", zonden zy de gestolen som met interest terug, uit be leefdheid en ter vergoeding voor hun nachte ïyk bezoek. Een 2 jarig meisje te Hoom, dat een pot met kokende ryst meester werd de moeder was even afwezig kreeg den inhoud daarvan over zich heen. Het kind kreeg zulke hevige brandwonden, dat het aan de gevolgen is over leden. De gymnasiast Huizinga te Groningen die deze week sublimaat dronk in plaats van water zoo hy meende, is aan de gevolgen over leden. Te Ruinerwold is een driejarig knaapje in een sloot by huis te water geraakt en ver dronken. Woensdagmorgen vroeg, te 6 uur, zei een yverige 28 jarige bakkersknecht te Am sterdam, de rechterhand van zyn baas, tot dezen Baas, ik zal vast maar wat brood brengen op het stoomschip „Titan", dan is dat vast gedaan, al is 't ook nog wat vroeg. Hy bereikte over een lichter het schip, 't Was daar echter stik donker en alles scheen nog in diepe rust. Hij keerde dus onverrichter zake terug, doch ge raakte door de duisternis misleid te water. Twee werklieden van de stadsreiniging schoten ijlings op het angstig hulpgeroep toe, doch zij slaag den er niet in den ongelukkige te redden. Voor ruim 25 jaar vertrokken de gebroe ders Huizing van Bellingwolde en DeVrieze van Vriezeloo (Gron.) als arme boerenknechts met geleend geld naar Noord-Amerika. Voor een maand kwamen de lui terug, om hunne familie een bezoek te brengen. Zy logeerden in het hotel „Wis3emann" te Winschoten en bezoch ten van daar uit dagelyks de familie. Gister morgen hebben ze de reis naar 't verre Westen weer aanvaard. Het zijn thans welgestelde land bouwers. Een hunner deponeerde bijv. by zijn verblijf in Groningen nog f40.000. Ofschoon de toestand er niet meer zóó rooskleurig was, als voor 20 jaar, was er toch zoo verklaarde het drietal voor flinke boerenknechts nog wel fortuin te maken. Deze verdienden er thans f120 per maand, zooveel dus, als in het Old- ambt een flinke knecht in een jaar verdient. Een nieuwe werkstaking. Zekere S., voer man in dienst van de firma van Gend &Loos te Rotterdam, werd een paar dagen geleden door een politieagent bekeurd omdat hij, bij overtreding, weigerde zijn naam op te geven. De heer J. de Nooy, directeur der firma, hier van kennis gekregen hebbende, besloot een onderzoek in te stellen. Inmiddels werd voer man S. tijdelijk buiten dienst gesteld, doch deze nam hiermede geen genoegen en nam zijn ontslag, dat dadeiyk verleend werd. Van de overige werklieden werkzaam in de stal in de Jacob Loysstraat, staakten er daarop 29, omdat zy van meening zyn, dat hun kameraad S. gelijk heeft; twee bleven er aan het werk. De voerlieden zijn aangesloten by de Slee pers- en Voerlieden vereeniging, die de leiding van de zaak op zich heeft genomen. Deze ver eeniging is aangesloten bij den Rotterdams^he Bestuurdersbond. De eischen der stakers zijn nu: le. Intrekking ontslag van den gezel, 2e. af schaffing van de meelvoedering der paar den op Zondag3e. schrifteiyk bewijsdat de firma bereid is om grieven en geschillen te behandelen met de Rotterdamsche Sleepers- en Voerlieden Vereeniging. Door deze plotselinge staking zat de firma gisteren in den loop van den voormiddag nogal onthand met het bezorgen der vrachtgoederen. Fluks nam de directeur evenwel de noodige maatregelen en 's middag kon alweer met zes wagens gereden worden. Vier voerlieden waren van het kantoor der firma te 's Gravenhage en twee uit Leiden gezonden om de behulp zame hand te biedeD, zoodat van een totalen stilstand geen sprake was. In sommige bestelwagens van de firma re den gisteravond politieagenten mede, ter voor koming van onaangenaamheden onderweg van de zyde der stakers. De firma tracht nieuwe werklieden te kry- gen ter vervanging van hen, die gisterochtend staakten. De Boerengeneraals besloten in een by- eenkomst te Pretoria een verzoekschrift bij Chamberlain in te dienen waarbij gevraagd werd algemeene amnestie, vergunning tot te rugkeer naar het vaderland voor allen, die hebben meegevochten, verhooging van het be drag dat beschikbaar wordt gesteld voor het geven van voorschotten en afschaffing van de Zuid-Afrikaansche politie. Alzoo geschiedde, en in antwoord op het verzoekschrift, zeide Cham berlain dat hij liever gezien had, dat het ge schrift niet alleen vragen had ingehouden, maar ook een erkenning van hetgeen de Engelsche regeering reeds voor hen gedaan had. Wat het verzoek om amnestie voor de re bellen betreft, zeide hij dat de voorwaarden van Vereeniging door de hoofdmannen der Boeren zonder voorbehoud waren aangenomen en dat deze voorwaarden geen gewag maakten van zulk een amnestie. Voordat zy amnestie voor de opstandelingen vroegen moesten zy maar eerst de mannen van hun eigen volk vergiffenis schenken, die zich hadden overge geven en die de Eugelschen geholpen hadden. De verbannen burgers zouden geen vergunning krygen terug te keeren tenzij zij de voorwaarden der Vereeniging aanvaardden. Komende op de burgers die in Europa ver toeven, zeide hij, dat het de plicht was van de regeering den vrede te handhaven. Elk ge val zou afzonderlijk worden overwogen. Zy moes ten hun loyale gezindheid maar toonen door het geld af te rekenen, dat zij naar Europa hadden meegenomen. De toevoeging van Vrij heid te Utrecht by Natal was onherroepelijk, maar Chamberlain vestigde er de aandacht op, dat de bewoners onmiddeiyk hetzelfde burger recht deelachtig zouden worden als de andere bewoners van Natal. In de taalkwestie zou de regeering de vredesvoorwaarden op onbekrom pen wijze nakomen. Op klachten over dat onder werp zou aanstonds acht worden geslagen. De inboorlingen moesten gedwongen worden hun verplichtingen na te komen. Chamberlain nam de uitnoodiging aan som mige landelijke districten te komen bezoeken, wat in het verzoekschrift werd gevraagd. In de beide vroegere Bóeren-republieken moeten volgens een te Pretoria opgemaakte sta tistiek, 2000 weduwen en 44,000 weezen zyn, die man of vader door den oorlog hebben ver loren. De vrouwenmoordenaar Vidal heeft gratie gekregen. President Loubet heeft de doodstraf veranderd in levenslangen dwangarbeid. Men is nog al verbaasd over deze daad des presi denten, daar pas gistermorgen een ander moor denaar, de 24 jarige Bouche, te Ryssel terecht gesteld is. Bouche had een enkele vrouw ver moord, terwyi Vidal een tiental moorden op zyn geweten had. Donderdag aan den vooravond van de terechtstelling heeft een vergadering van jonge menschen uit Rijssel een motie aan genomen, waarin zy haar afkeuring uitspreekt over de handelwijze van een beschaafde maat- schappy die den eenen moord beantwoordt met een anderen moord. Zekere Feito, een te vroeg ontslagen krankzinnige, heeft te Madrid, beproevende een aanslag op den Koning van Spanje, terwfll deze met zyn gevolg uit de kerk kwam en naar het paleis terug reed, een pistoolschot gelost op een der ry tuigen van het gevolg, zonder echter iemand te raken. Gegrepen in verhoor genomenverklaarde hyhet niet op den Koning gemunt gehad te hebben, maar op den opper kamerheer dien hy als de oorzaak van zyn ongeluk beschouwt. Toen de Koning het schot hoorde stak hy het hoofd buiten het rijtuig doch de Koningin trok hem terug. In het bezit van den moordenaar werden gevonden een kaartje van den burgemeester van Madrid benevens ontvangbewyzen van de post voor aangeteekende brieven gericht aan president Rooseveldt, den Koning van Engeland, den Keizer van Duitschland, den Tsaar en den President van het Hooggerechtshof iD Mexico. De laatste verhooren hebben bevestigd dat Feito aan vervolgingswaanzin ïydt. PARIJSCHE KUSMODE. Bij de Parysche dames geldt de kus als de eenige begroetingsvorm. Wanneer twee even oude dames elkaar ontmoeten, zoo drukt de eene de andere een zachten kus toe op den rechter wang. Is het verschil in leeftijd tusschen beiden zeer groot, dan moet de jongste aan de oudere dame haar lippen aanbieden en deze legt dan haar rechterwang er tegen. Wil een oude dame een jong meisje of een jonggehuwde vrouw een bewys van genegenheid geven, dan drukt ze na den ontvangen kus heel zacht haar lippen op den wang van de jongere. Heel comme il faut is het wanneer de oudere dame aan de jongere beide wangen om te kussen aanbiedt. In geen geval mag de jongere dame zich het eerst laten zoenen. Het kussen op straat is in ieder geval mauvais genre. Een vlug gegeven kus wordt ala een beleediging beschouwd. GROENTEN WASSCHEN. Wie dat vlug en goed wil doen, menge wat zout in het water. Rupsjes, slakken en verder ongedierte worden daardoor gedood en komen naar boven dry ven. VRUCHTEN VLEKKEN IN LINNENGOED. Deze kan men wegkrygen door de vlek aan beide kanten met gele zeep in te wry ven, dan wat houtasch in de stof te doen en deze goed in kokend water te doopen. Later legt men het gevlekte gedeelte in de zon, totdat de vlek ver dwenen is en herhaalt de behandeling, zoo het noodig mocht zyn. HOE MEN VLEKKEN VAN WAGENSMEER VERWIJDERT. Men bevochtigt eerst de vlek met verdund zoutzuur of by gekleurde stoffen met azyn en wryft deze daarmede zoodanig, dat het zoutzuur of de azyn zich vermengt met het wagensmeer. Hierna laat men de plek opdrogen, waarna men haar flink met benzine, daarna met zeep of verdunden geest van salmoniak uit wryft. Van 6 12. Jan. BEVALLENM. L. Boogaert, geb. Van der Swalme, z. M. Dodmond, geb. Hengstmengel, z. en d. (tweel.) T. P. van Deutekom, geb. Van Meerendonk, z. E. Keersemaker, geb. Holthuy- zen, z. T. Boom, geb. Schout, d. M. Sonius, geb. Hollestelle, d. C. Burrink, geb. Poortvliet, z. P. Gabriëlse, geb. Roelse, z. J. Griep, geb. Tolhoek, z. A. J. Buys, geb. Zoons, z. J. Ver- swyveren, geb. Beukelaer z. OVERLEDENM. de Poorte, d. 4 m. M. A. van Varik, man van M. Lameyn, 72 j. J.Jobse, man van J. Klap, 67 j. P. J. van Drongelen wed. van J» L, Guistj 80 j. 5, Yo?» dj 8 w%

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1903 | | pagina 1