STRU K Auto rijdt woning binnen \\A- www.buijze.nl ■(/Minnaard #7i Verschijning laatste editie Eilanden- Nieuws 2004 STRUUK Inbraak auto's Ophalen huisvuil rond einde jaar Zilveren gemeentepenning voor langdurig bestuurslidmaatschap Ds. Willem Leonard Smelt (1948 - 2004) kievit warmte l\Q<.-^ 22 decem6^TN2004 ei-;vv7i4p jaargang ^367 chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden GOEDEREEDE 1. In Memoriam: jCST Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDEIHARNIS* TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD» TEL. 0342-405 140 Goeree-Overflakkee Wenst u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2005 en een •^oorspoetfig 2005 Automobielbedrijf Flakkee B.V. www.opelnieuws.nl ^g^ 2 beëdigde/gecertificeerde ITS PS? makelaars/taxateurs \uM Taxatie nodig? Bel onsl (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 www.cormelissant.nl JOyUUIIIISCËNIRUNL Nifverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres I voor al uw rijplezier! fcf^ Autobedrijf Cor Mellssant M 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Jweewielers 0187-6017 06 Uw woning of bedrijfspand verkopen? Bewoners recreatiewoningen ten onreclite gerustgesteld? actief in beeld en geluid GEMEENTE i Uitnodiging nieuwjaarsreceptie I Het jaar 2004 spoed zich ten einde en 2005 maakt zijn opwachting. I-let is een goede gewoonte van het gemeen- tebestuur om met elkaar stil te staan bij het oude en het nieuwe jaar. I Wij nodigen u daarom uit voor de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op maandagavond, 3 januari 2005. Vanaf half acht bent u van haile welkom in 't Haegse Huus, Haagsestraat 4a te Stellendam. De heren P. Westhoeve en P. Heerschap verzorgen tijdens deze receptie een intermezzo met als thema 'jaar- l wisseling'. Namens het gemeentebestuur van Goedereede, De secretaris, De burgemeester, i R.S.M. Heintjes. drs. J. de Prieêlle. Donderdag 21 oktober 1948 werd hij geboren, vrijdag 17 december 2004 overleed hij zeer plotseling. Dominee Willem Leonard Smelt, sinds 12 juli 1998 predikant van de hervormde gemeente te Stellendam, echtgenoot van Zwaantje Engels, is van zijn gemeente eervol ontheven. De Meester kent de Zijnen en zij worden eervol verhe ven. Zaterdagmorgen werd bekend dat vrijdagavond ds. W.L. Smelt was heengegaan: verbijsterend. Hoe onwer kelijk. Onbeschrijfelijk verdriet voor zijn geliefde vrouw, hun kinderen en kleinkinderen, een groot verlies voor de hervormde gemeente te Stellendam en voor de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk. Bijna twintig jaren was hij dienaar van het goddelijke Woord in de Vaderlandse Kerk. Willem Leonard Smelt behaalde zijn kandidaats op 12 oktober 1983 en hij werd op 11 januari 1984 tot predi kant van de hervormde gemeente Randwijk in de Betuwe bevestigd. Bij zijn intrede deed hij een beroep op de opmerkingsgave: 'Zie, het Lam Gods Dat de zonden der wereld wegneemt'. Met de volle hand verwees hij naar datzelfde Lam toen hij 'zijn eer ste liefde' aan zijn 'Grote Liefde' teruggaf. Hij nam namelijk op zondag 25 augustus 1991 afscheid met de Woordbediening uit Openbaring 5 vers 7. Op zondag 8 september 1991 bevestigde zijn vriend en leermeester drs. K. Exalto hem in de hervormde gemeente te Kockengen. Tijdens zijn intrededienst nam hij zijn 'twee de kudde' mee in de 'groene grazige weide' van het eerste hoofdstuk van de eerste Timotheüsbrief waarvan vers 15 het hart voor de prediking was. Als nieuwe herder en leraar wees hij op de goede weidegrond, op het getrouwe Woord dat ten eerste waardig was om aangenomen te worden, dat ten tweede machtig was om zalig te maken en dat ten derde een reden was om God groot te maken. In zijn persoonlijke toespraak vroeg hij de gemeente hem, als het nodig was, in liefde te vermanen maar ook hem met liefde te omringen. Bijna zeven jaren diende hij haar, op 28 juni 1998 nam hij afscheid met de tekst: 'En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde' (Mattheüs 28:18). In deze doorboorde handen gaf hij de gemeente over. Zondag 12 juli 1998 werd collega Smelt aan de hervormde gemeente te Stellendam ver bonden. Na in de morgendienst wederom bevestigd te zijn door drs. K. Exalto, nu met Filippenzen 3 vers 17, deed ds. W.L. Smelt intrede met de woorden van Jozua 1:5. Hij onderstreepte daarbij de vastheid van Gods beloften en benadrukte evenzeer het werk zaam zijn met de beloften. Tot vrijdag 17 december 2004 verrichtte hij plaatselijk en landelijk getrouw zijn amb telijke dienst op aarde. Hij deed dat op zijn wijze en met de hem geschonken gaven. Hoe trouw kon hij zijn kudde nalopen! Wat heeft hij de eenheid van de gemeente gezocht. Nu is hij volkomen ontlast van zijn moeitevolle arbeid. Hij leed aan de kerk. Hij had ver driet. Met al zijn kracht zocht hij de eenheid van de gemeente en wilde die bewaren. Wat was hij blij dat de gemeente na 1 mei één gemeente bleef. Hoe dankbaar was hij voor de afspraken die gemaakt waren. Hoe gebroken dat afspraken niet werden gehouden. Wat deed het hem ontzettend zeer en hoe diep raakte het zijn hart toen er zich uiteindelijk toch een scheuring voltrok. Onbeschrijflijk innerlijk. In stilte heeft hij eraan geleden - God weet het! -soms gaf hij er iets van prijs. Hij zou de vertrouwde oude Stellendamse dorpskerk met pijn moeten verlaten, hij zou de pastorie moeten ontruimen. Die pijn bleef hem bespaard. Naar een woning hoeft hij niet meer te zoeken. Dienaren van het Woord worden ook geoordeeld. Zalig de dienaren die zelf van het Woord gegeten heb ben en door het bloed gewassen zijn. Het gepredikte Lam bereidt de woningen voor de Zijnen. De kosten daarvan zijn door het Lam voldaan. Wanneer een dienstknecht wor stelend het Lam omhelst, dan is zijn lichaam bewaakt, dan wordt hij uit zijn pastorie en uit zijn kerk eervol gedragen, van alle zorgen ontslagen. Dat geldt al de Zijnen. Ere wie ere toekomt! Het Lam uit de Kerstmeditatie zegt: 'Ik zal u rust geven'. De Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk kon dominee Smelt - ik spreek naar de mens - niet missen, nog minder kon de Nederlandse Hervormde Gemeente in Hersteld Ver band te Stellendam hem missen, zijn lieve vrouw kon haar man en hun (klein)kinderen konden vader en opa nog véél minder en allerminst missen. Wat heeft ieder het nodig: 'Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld'. REGISTERACCOUNTANTS MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraot 32-34, 3241 AA Mlddelhornis Tel. (0187)482606 Directie en medewerkers danken u voor de prettige samenwerking n het afgelopen jaar en wensen u Dorpsweg 28, 3245 VC Sommelsdijk, Tel. (0187) 48 44 66 -cp, www.toyotaflakkee.nl '^ayiOYOJi Woensdag 29 december verschijnt de laatste krant \san 2004. Voor opgave van familieberichten gelden gewij zigde sluitingstijden. Deze kunnen dinsdag 28 december tot 16.00 uur ingeleverd worden. De eerste krant in 2005 komt uit op dinsdag 4 januari. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Op«l. AI 35 joor de meest geliefde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl INKOMENS- EN VERMOGENSPIANNING Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.; (0187) 482609 E-mail: lnfo@kieYitwarmte.nl www.kievitwarmte.nl NVM ELISSANT Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 MIDDELHARNIS - Terwijl vrijdagmorgen de bewoner in zijn huisje rustig achter de computer zat, in een apart vertrek, moet hij wel zeer zijn opgeschrikt toen rond kwart over elf met donderend geraas de woonka mer van zijn huis in één klap in een chaos veranderde.'t Was aan de Spuistraat, waar een automobilist niet de bocht vanaf de haven naar de Waterweg volgde, maar recht door een woning binnenreed en in 't begin van de woonkamer tot stilstand kwam. De voorgevel van de woning had nog niet eens zó lang geleden een restauratiebeurt onder gaan.Hoewel de klap groot was, deed zich geen noemenswaardig persoonlijk letsel voor. Wel kwamen brandweer, ambulance en de traumaheli ter plekke en werd de bestuurder ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. De materiële schade daarentegen was groot. Over de oor zaak van het ongeval zijn geen officiële mededelingen gedaan. OOSTFLAKKEE - In ons verslag van de raadsvergadering van Oostflakkee - in de krant van dinsdag 14 december, waarin het ging over de permanente bewoning van recreatiewoningen - stelden wij de bewo ners daarvan gerust door te stellen dat er voorlopig in de praktijk niet veel zal veran deren voor de bewoners van de recreatiepar ken. Een vertegenwoordiger van deze bewo ners liet ons echter weten dat er helemaal geen reden is om aan te nemen dat ze rustig - permanent - in hun recreatiewoningen kunnen verblijven. Over de juistheid van onze conclusie hopen we binnenkort terug te komen, nadat we in Eilanden Nieuws met de verschillende partijen - bewoners en bestuurders - wat dieper op de zaken zijn ingegaan. SOMMELSDIJK - Bij een inbraak in een auto die geparkeerd stond aan de Nachte gaalstraat werden in de nacht van zondag op maandag een autoradio, cd's en een verster ker weggenomen. Onbekenden hadden het slot geforceerd. De twintigjarige eigenaar deed maandagavond aangifte. Maandagmorgen ontdekte een 23-jarige man uit Oude-Tonge dat in zijn auto was ingebroken. Onbekenden hadden in de nach telijke uren een slot geforceerd. Uit de auto, die stond geparkeerd in de Zwaluwstraat, werd den radio/cd-speler gestolen. In de oneven weken wordt op Goeree-Over- flakkee het restafval uit de groene minicon tainer ingezameld en in de even weken het GFT-afval uit de bruine minicontainer. Het jaar 2004 is een schrikkeljaar en heeft een extra week: week 53. Hierdoor ontstaan, samen met week 1 van 2005, twee oneven weken achter elkaar. In verband hiermee zal het huisvuil als volgt worden opgehaald: - week 53 (van 27 t/m 31 december 2004): de groene container; - week I (van 3 t/m 7 januari 2005): de groene container. En daarna weer: in de even weken de bruine Veertig jaar bestuurslidmaatschap: goed voor een zilveren gemeentepenning. Wethouder Van der Valk (1.) reikte hemjl. vrijdag uit aan M. Donkersloot (m.) uit Ooltgensplaat. (Foto Pershuro Flakkee) OOLTGENSPLAAT - Aan diegenen die zich in bijzondere mate hebben ingezet voor de samenleving, worden zo hier en daar en op gezette tijden Koninklijke Onderschei ding uitgereikt, hetzij in de loop van het jaar, maar in ieder geval vlak vóór Koninginne dag, tijdens de 'lintjesregen'. De gemeente Oostflakkee kent daarnaast echter nóg een onderscheidingsvorm, óók voor mensen die zich op enigerlei wijze bijzonder voor de gemeenschap hebben ingezet, maar natuur- Ujk alleen voor inwoners van de eigen gemeente. Ook dit jaar, nu dit zo goed als ten einde is, is er in Oostflakkee een burger die in posi tieve zin opviel, en wel vanwege zijn bijzon der lange bestuurslidmaatschap van één van de plaatselijke verenigingen: de heer M. Donkersloot uit Ooltgensplaat. Al sinds 1964 is hij bestuurslid van de Plaatse IJsver eniging 'Voorwaarts'. En van die veertig jaar is hij maar liefst 38 jaar penningmeester. Daarnaast is hij, sinds 1995. voorzitter van de Coöperatieve Pootaardappel Bewaar plaats, ook in Ooltgensplaat. Donkersloots bijzonder lange bestuurslidmaatschap is voor de gemeente Oostflakkee aanleiding geweest om hem te onderscheiden met de zilveren gemeentepenning van Oostflakkee, een decoratie die hij afgelopen vrijdag avond, tijdens de jaarvergadering van de ijs- vereniging in verenigingsgebouw 't Cen trum, kreeg uitgereikt door wethouder G.J. van der Valk container erf in de oneven weken de groene container. Tevens zal in week 53 geen grofvuil, oud ijzer en wit- en bruingoed worden ingeza meld. Ook worden in deze week geen mini containers omgeruild. COMBI OUDDOSP- WBiKïnMt 35 M101171 UWl Fax 6S3734

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1