Verzoekprogramma 'U zij de glorie' van RGL voorziet in een belioefte 1 Zoekt hut zelf mar uut! Eiaa)ndelijk nieuws Informatie 'U zij de glorie' en RGL j Damvereniging ENEO'52 Winkelruiten vernield in Ouddorp ilKi ''Op zoek naar mensen voor christelijke kinderprogramma Eigenaar looft beloning uit il Op zun oudurps èschreeve: EIIAIIDBI-niEUWS Recordregen voor De Stelle tijdens laatste Speedowed- strljd dit jaar 'Amicitia' start blokfluitlessen Ophalen oud papier Herkingen Jonge Schotejlllers blijven verrassen Schaakvereniging De Zwarte Pion Damvereniging Diricsiand Kerstfeestviering Oranje Nassauschool Een jaar geleden was het bij de start van het verzoekplatenprogranuna 'U zij de Glorie' op Radio Goeree Lokaal (RGL) nog ongewis of er wel voldoen de belangstelling zou zijn voor een programma waarbij op verzoek chris telijke muziek wordt verdraaid. Een jaar na de start, tijdens de 53e uitzen ding stapten we de studio binnen en spraken met de medewerkers over een jaar 'U zij de Glorie'. Kinderen Meditatie •'♦'T^--. ft Hans en Leni Hoek uit Ouddorp zijn best wel wat gewend als ze op maan dagochtend bij hun winkel arriveren. Het komt veelvuldig voor dat de reus achtige ramen van hun winkel besmeurd zijn met etensresten. En ook op de stoep van Vivante Hoek komen ze wel het een en ander tegen. Zoveel zelfs dat iedere dinsdagoch tend hun winkelpui door een schoon maakbedrijf moet worden gereinigd. Afgelopen maandag troffen ze iets aan waar ze best wel even van schrok ken: Bijna al de ramen van hun pand op de kruising Hofdijksweg/Broek weg in Ouddorp waren vernield! Schadepost Beloning PAGINA 15 VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 Tijdens onze binnenkomst in de studio van RGL aan de Hofdijksweg in Ouddorp blijkt dat 'U zij de glorie' ook na een jaar nog 'springlevend' is. Druk wordt er naar de pro grammamakers gebeld door mensen die hun verzoekje ook tijdens de uitzending nog door willen geven. De medewerkers van het verzoekplatenprogramma bevestigen 'dat het prima gaat' en ze verzekeren dat het pro gramma wel degelijk in een behoefte voor ziet. In het afgelopen jaar zijn de medewer kers van het programma iedere week in de studio aanwezig geweest om maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur het programma te verzorgen. Een groot deel van de verzoekjes komt van en voor mensen die het zorgcentrum De Vliedberg bewonen. Toch wijzen de mede werkers erop dat ook van buiten De Vlied- berg de verzoeken toenemen, ook vanuit de andere kernen van de gemeente Goedereede blijkt de belangstelling voor het programma te groeien. Toch zou het team van 'U zij de glorie' nog graag wat meer reacties krijgen vanuit Stellendam en Goedereede. Wel weten ze dat in meerdere plaatsen in de regio luisteraars van het programma zijn. Zelfs vanuit Schouwen-Duiveland en Vlaardingen krijgt men verzoekjes binnen omdat ook daar de zender van RGL goed is te ontvan gen. "En lang niet iedere luisteraar stuurt ook verzoekjes in", zo verzekeren de mede werkers. Sinds de start van het programma is er wei nig aan de programmering veranderd. Wel wordt er wat meer aandacht besteed aan de kinderen, zo is het eerste verzoek altijd een kinderliedje, zodat ook de jongste luisteraars eveneens bij het programma betrokken wor den. Hans van Splunder en Tim Hoek, respectievelijk voorzitter en programma coördinator van RGL zouden graag zien dat er zich vrijwilligers melden, die speciaal voor de kinderen een christelijk radiopro gramma voor RGL wilden maken. "De ruimte in de programmering is er maar we zijn nog op zoek naar mensen die het zien zitten om een dergelijk programma te maken". Van de zenuwen die er vorig jaar bij de medewerkers van 'U zij de glorie' waren is nu niet zoveel meer te merken, want ze heb ben in het afgelopen jaar heel veel ervaring opgedaan. Ook is de voorraad cd's waaruit de medewerkers en luisteraars een keuze kunnen maken, behoorlijk gegroeid. "In het afgelopen jaar hebben we veel cd's gekre gen, niet alleen van particulieren, maar ook van koren die zelf een cd hebben opgenomen ontvangen we regelmatig een cd, en hier zijn we ze heel dankbaar voor", aldus de radio makers. Momenteel is het team in bezit van 238 cd's, zodat de keuze heel breed is. Zelfs hebben ze enkele Hazeu-liederen in voor raad voor de liefhebbers van deze speciale muziek. De medewerkers zijn druk bezig met de cd- voorraad te rubriceren, zodat het opzoeken van een nummer steeds sneller zal gaan. Een klein beetje hectiek is wel te bespeuren als er tijdens het eerste uur van de uitzending veel gebeld wordt met verzoekjes. "Juist tussen zeven en acht uur staat de telefoon rood gloeiend". Tijdens het tweede uur van de uit zending is het rustiger, zodat toch alle aan- Een deel van het team van 'U zij de gloriev.l.n.r.: Marjo Vlietland, Ko Tanis, Bram Klijn en Miep Tanis. vragers aan bod kunnen komen. In het afge lopen jaar heeft het team van 'U zij de glo rie' 1390 verzoekjes te verwerken gekregen. Toch heeft dit grote aantal niet tot proble men geleid want volgens de leiding van RGL hebben de medewerkers het "gigan tisch onder controle". Naast de verzoeknummers wordt er door de presentator of presentatrice ook een medita tie voorgelezen. "We hebben er wel eens aan gedacht om de meditatie te laten verzorgen door predikanten of ouderlingen uit de ker kelijke gemeenten, maar daar hebben we vanaf gezien, omdat we toch wel eens in ver band met de tijd moeten improviseren. Als we in tijdnood zitten, kiezen we voor een kortere meditatie. We kunnen moeilijk tegen een dominee of ouderling zeggen dat hij het iets korter moet doen." Rondom de Kerstdagen heeft 'U zij de glo rie' er nog extra zendtijd gekregen, zo zal er op Eerste Kerstdag een kerstprogramma zijn, wat door de medewerkers zelf wordt voorbereid. Dit programma zal worden uit gezonden tussen 14.00 en 16.00 uur. Ook op Tweede Kerstdag zal er een programma van 'U zij de glorie' arjn: Dit zal na de wekelijk se uitzending van de kerkdienst van de Doopsgezinde Gemeente zijn: van 20.00 tot 22.00 uur. Het team van medewerkers is inmiddels fors uitgebreid, momenteel zijn er tien vrijwilli gers actief, die bij toerbeurt hun diensten verlenen. Vier mensen voor de presentatie, vier voor het aannemen van de telefoon en het opzoeken van de liederen en de adminis tratie en twee technici. Blij zijn de medewerkers dat ze dit mooie, dankbare werk kunnen doen. Ze zijn ook de drie sponsors heel dankbaar die hun werk mogelijk maken, dit zijn de Bakker K. Akershoek, COAS en de Rabobank. Verder ontvangen ze ook giften voor hun program ma. RGL Niet alleen de mensen van 'U zij de glorie' zijn tevreden over de belangstelling voor hun programma. Ook Van Splunder en Hoek van Radio Goeree Lokaal, verzekeren dat het met 'hun' omroep ook de goede kant uit gaat. "We hebben wel wat moeilijke jaren achter de rug, maar daar zijn we nu overheen en we krijgen ook steeds meer waardering I Het verzoekplatenprogramma 'U zij de glorie' met geestelijke liederen wordt iedere maandagavond uitgezonden van 19.00 uur tot 21.00 uur. RGL is te belui- j I stèren via de kabel op 105.9 Mhz. ¥M en via de ether: 105.6 Mhz FM. I J Opgave van verzoekjes kan op verschillende manieren: via de receptie van De J Vliedberg, telefonisch tijdens de uitzending: tel. 0187 682630 of per fax: 0187 i 68409 L Of per post: RGL t.a.v 'U zij de glorie', Postbus 157, 3253 ZJ Ouddorp. j Op dit adres kunt u zich ook opgeven voor donateur voor RGL. I Tijdens de Kerstdagen wordt er op Eerste Kerstdag, 's middags van 14.00 tot 16.00 uur en op Tweede Kerstdag van 20.00 tot 22.00 uur een speciaal kerstpro- I gramma verzorgd. Verder informatie via internet: WWW.rgl.nl. STELLENDAM - In Rozenburg werd afge lopen zaterdag de tweede Speedowedstrijd van dit seizoen gezwommen. De Stelle zwemmers verbroken 35 persoonlijke records en behaalden 23 ereplaatsen. In programma nummer 1 viel meteen de eer ste plaats voor Marco Akershoek (1.16.44). Op de lOOm schoolslag jongens minioren 3/4 was de tweede plaats voor Willem Jan Hoekman (1.52.37). Eveneens werd Willem Jan tweede op de lOOm wisselslag (1.43.77). Bij de meisjes minioren 3/4 werd op de lOOm schoolslag Sharon van Stelle tweede en Rosanna Wilmsen derde. Op de lOOm wisselslag werd Rosanna tweede (1.42.23). De allerkleinste minioren 1/2 jongens/meis jes werd op de 25m vlinderslag bij de jon gens Jorian Heerschap eerste (0.29.54) en bij de meisjes werd Dominiek van den Nieu- wendijk derde (0.34.29). Op de 50m vrij eslag minioren 3/4 was de eerste plaats voor Jeffrey Grinwis (0.43.68) en de tweede plaats voor Jamo Heerschap (0.44.36), bij de meisjes was de tweede plaats voor Samantha Borgdorff (0.47.07). Op de 25m vlinderslag minioren 3/4 vielen Jeffrey Grinwis en Jamo Heerschap weer in de prijzen, ze werden nu tweede en derde. Bij de meisjes was er weer een ereplaats voor Samantha Borgdorff, ze werd derde (0.27.54). Kees van den Doel, minioren 5, werd twee keer eerste, op de 50m vrijeslag en op de 25m vlinderslag. Leonie Vlasman, minioren 6, behaalde twee maal de tweede plaats, op de 50m vrije slag en de lOOm wisselslag. Óp de 200m wissel slag én de lOOm rugslag jongens, minioren 6, werd Marco Akershoek tweede; de derde plaats was voor Pieter Hoekman. Het laatste programma nummer dat werd gezwonmien was de lOOm vrijeslag mini oren. Bij de meisjes was de eerste plaats voor Rosanna Wilmsen (1.29.08). Bij de jongens werd Willem Jan Hoekman derde (1.37.22). Voor de zwemmers van De Stelle was het een zeer geslaagde middag. Zaterdag 8 januari zijn alle leden en famihe welkom op de nieuw jaarsreceptie, van 9.30 tot 11.00 uur in het zwembad. Eén van de technici van de 'U zij de glorie Arjan Tanis. uit de kring van luisteraars die nog steeds groeit". Ze erkennen dat juist programma's als 'U zij de glorie' hierin een grote bijdrage leveren. Financieel blijkt het niet mogelijk om een betrouwbaar luisteronderzoek te houden, dus een duidelijk beeld van het aan tal luisteraars is er niet. Toch horen ze steeds toenemende lovende reacties uit de gemeen schap en daar zijn ze best wel trots op, want het blijkt geen kleinigheid te zijn om een lokale omroep 'draaiende' te houden zo wordt ons verzekerd. Van Splunter wijst erop dat het bijeenverga- deren van voldoende financiële middelen altijd een probleem is voor de lokale omroe pen en dus ook voor RGL. "We houden ver schillende acties tijdens evenementen en dat brengt naaste de inkomsten van advertenties behoorlijk wat geld op. Graag zouden we nog wat subsidie van de gemeente zien. Van de overheid krijgen ze 1,07 euro per inwo ner voor het ondersteunen van een lokale omroep, maar dit geld is niet 'geoormerkt', zodat het vooralsnog in de algemene midde len verdwijnt". Toch hebben de mensen van RGL er wel moed op dat binnenkort ook van de gemeente subsidie zal worden verkregen. Graag zou RGL daarom ook nog meer dona teurs welkom heten binnen hun organisatie, die voor een financiële bijdrage zorgen. "Want als er apparatuur kapot gaat dan wor den wij in een keer voor enorme kosten geplaatst", aldus Van Splunder. DIRKSLAND - Muziekvereniging 'Amici- tia' te Dirksland is op zoek naar nieuwe blokfluitleerlingen. De lessen worden in groepsverband gegeven door de nieuwe docente mevrouw Selma van Praagh. Op 10 januari 2005 wordt er gestart met lesgeven aan de nieuwe groep blokfluitleerlingen. Dat gebeurt in openbare basisschool 'De Inkt vis'. De lessen worden gegeven op maan dagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur. De blok fluitleerlingen dienen zelf voor een blokfluit en een lessenaar te zorgen. De lesboeken worden door 'Amicitia' verzorgd. Er zal niet alleen worden geoefend in het bespelen van een blokfluit, maar ook noten lezen en alge mene muziekleer maken onderdeel uit van de lessen. Dit is nuttig als later besloten wordt om over te stappen op het bespelen van een ander instrument. De eerste maand zal gratis les worden gegeven. Daarna kost het 7 per maand aan lidmaatschap van 'Amicitia', daamaast dient 2 aan lesgeld betaald te worden. Bent u enthousiast geworden, neem dan contact op met mevrouw K. Lenstra, tel.: 0187-603920. Zij kan u nader informeren over de te volgen blokfluitlessen. Morgen, zaterdag 18 december, wordt in Herkingen het oud papier weer opgehaald voor de Hervormde kerk. Het ophalen begint om 9.00 uur. Wilt u het papier (geen plastics, drankenkartonnen, e.d.) tijdig en gebundeld aan de kant van de weg zetten? MELISSANT - Uitslagen van de partijen, gespeeld op maandag 13 december jl. Afdeling 1: J. Looij - C. Visbeen1-1 H. Visbeen - W. Doorduin 0-3 H. Zoon-A. Doom1-1 Afdeling 2: H. van Heukelen - T. de Geus3-0 A. Visbeen - T. Goedegebuur1-1 J. Non - H. de Geus3-0 J. Looij heeft deze avond zijn koppositie af moeten staan aan W. Doorduin. Looij kon tegen C. Visbeen niet verder komen dan remise. Ze waren beiden heel erg voorzich tig. Van doorbijten was geen sprake. Met een stand van acht om acht heten zij het voor wat het was. H. Visbeen heeft een lelijke deuk opgelopen door van de Briellenaar W. Doorduin te ver liezen. Door een slim offer wist Doorduin zijn tegenstander te verrassen, wat hem een schijf winst opleverde. Visbeen zette daarna de trukendoos nog wel wijd open maar de zwartspeler gaf geen krimp. Hij speelde de partij beheerst in zijn voordeel uit. Door deze winstpartij heeft Doorduin de leiding genomen in de eerste afdeling. H. Zoon heeft een verdiende remise behaald tegen de niet ongevaarlijke A. Doom. Heel de partij werd uitgespeeld met een gelijk aantal schijven. Zoon werd op het laatst wel wat in het nauw gedrongen, maar dit loste hij (in grote tijdnood) nog prachtig op door het offeren van een randschijf. H. van Heukelen heeft zich bijzonder in moeten spannen om de punten van T. de Geus mee naar huis te kunnen nemen. Tot aan de 35e zet ging voor mevrouw De Geus alles nog naar wens. Toen liet ze een steekje vallen, waardoor Van Heukelen tot schijf voordeel kon komen en daarna de partij in winst omzette. Het winstbejag liet bij A. Visbeen alsook bij zijn tegenstander T. Goedegebuur nogal eens te wensen over. De anders zo strijdlus tige en gebekte Goedegebuur hield zich deze avond erg rustig. Al na 29 zetten voelde hij de drang om er maar mee te stoppen en bood hij zijn rivaal remise aan. Met nog voor bei den zeven schijven speelgenot werden de punten verdeeld. H. de Geus boekte, door een verkeerde afruil van zijn tegenstander J. Non, bij de 20e zet een schijf winst. Maar dit zegt nog niet alles. Zeker bij een ervaren dammer als Non is het steeds weer uitkijken geblazen. Dit moest De Geus aan den lijve ondervinden toen Non uithaalde en een fel begeerde dam in zijn bezit kon nemen. De pogingen die De Geus daarna nog in het werk stelde om aan een nederlaag te kunnen ontkomen, waren tever geefs. Zaterdag 11 december was z.c. De Schotejil actief op twee wedstrijden, namelijk op de Speedo jaargangwedstrijd te Rozenburg voor zwemmers tot 12 jaar en op de Junioren Limiet wedstrijd te Gorinchem voor leeftij den van 13 tot 15 jaar. Op beide wedstrijden werden weer clubrecords gezwommen. Mico Pavlovic (1996) zwom in Rozenburg maar liefst 3 clubrecords, namelijk op de lOOm schoolslag (1.52.93), de lOOm wissel slag (1.43.24) en op de lOOm vrij (1.35.66). Mico Pavlovic eindigde op deze nummers resp. op de 3e, Ie en de 2e plaats. In Gorin chem wist ook Esmee Koedoot (1992) twee clubrecords te realiseren, en wel op de 200m vrij (2.25.75) en de 200m vlinderslag (2.57.64). Sebastiaan Rosendaal (1991) zwom eveneens in Gorinchem een clubre- cord op 400m wisselslag (5.32.08), waarmee hij overigens de snelste was. Op de wedstrijd te Rozenburg was de Scho tejil met ca. 30 deelnemers vertegenwoor digd. Bij de meisjes van 1993 bereikte de Schotejil iedere keer wel een aantal ereplaat sen. De lOOm vrij werd gewonnen door Danica Koedoot in 1.09.32, gevolgd door Melanie v Gemert op de 2e plaats in 110.13 Op de 200m wisselslag werd Melanie van Gemert Ie in 2.59.94 en eindigde Danica Koedoot als 2e in 3.08.92. Op de lOOm rüg- slag was Melanie van Gemert wederom de snelste (1.23.66) en eindigde dit keer Nicole Nolet als 3e in 1.30.56. Bij de jongens van 1993 eindigde Timo Lambregts op de lOOm vrij en de 200m wisselslag twee keer op de 3e plaats. In jaargang 1994 werd Dermis Groen 3e op de 50m vlinderslag (47.15) en de Janiek de Boed eindigde op de Ie plaats op de lOOm schoolslag (1.44.05). Op de instroomnum- mers zwom Sophie Tillema resp. naar twee 2e plaatsen op de 50m vrij (43.71) en de 25m vlinderslag (22.86). Op de Juniorenwedstrijd te Gorinchem, ten slotte, bevestigde Mark Costeris (1991) nog eens zijn 200m vrij prestatie met een 2.25.09. MIDDELHARNIS - Overzicht voor ronde 14 in de huishoudelijke competitie, gespeeld op 14 december jl. Van Prooijen - Van den Ouden 1-0 Hennekes - Mourik1/2-1/2 Dupree - Bom1/2-1/2 Moedt - Boeter 1/2-1/2 Van der Waal - Tieleman1-0 Peeman - De Jager0-1 Van der Staaij - C. Smit1/2-1/2 Struik - Markwat1/2-1/2 A. Visser - Lesuis1-0 Noordijk - Loosjes0-1 M. Lagendijk - Meiaard1-0 Mulder - H. SmitI - O I. Lagendijk - Verolme0-1 Neleman - De Haan 0-1 S^^^^^i -- ^^^^s i 1 Hans Hoek wijst naar de barsten in de ramen van zijn winkel. Vrijwel al het glaswerk in de winkelpui is zwaar beschadigd: tientallen barsten in het glas wijzen er op dat de ramen in het week end met een scherp voorwerp zijn behan deld. "In eerste instantie ga ik er vanuit dat er op de ramen is geschoten, maar het zou ook kunnen zijn dat er met een scherp voor werp flinke klappen op de ruiten zijn gege ven". Volgens Hoek zijn er bij de politie meer klachten binnengekomen over het schieten op ramen van burgers in de omge ving. Waimeer het precies is gebeurd kan de fami lie Hoek niet zeggen. In ieder geval moeten de vemielingen zijn aangericht tussen zater dagavond en maandagochtend. De vemielingen blijken een grote schade post voor de Ouddorpse ondernemer te zijn want een eerste ruwe schatting leert dat de schade minstens 11.500,- bedraagt. Er zal ongeveer 35 m2 glas vernieuwd moeten worden. Hoek heeft geen idee wie de veroorzakers zijn van de schade aan de winkel, maar toch zou hij graag met de daders in contact komen om hen voor de kosten op te laten draaien. "Als de dader zich nog dit jaar aan meldt, de schade zal betalen én berouw toont zullen wij van strafrechtelijke vervolging afzien". De ondernemer looft zelfs een beloning uit voor diegene die informatie kan verstrekken die leidt tot aanhouding van de dader(s). De tip zal worden beloond met 500,-. Inmiddels heeft de politie de zaak in onder zoek. Een ieder die meer inlichtingen kan ver strekken over de vemielingen die bij Vivan te Hoek zijn aangericht kan contact opne men met Hans Hoek, Hofdijksweg 18, 3252 KB Ouddorp, telefoon: 06-53124080. De uitslagen van maandag 13 december van Damvereniging Dirksland. Afdeling 1: Joh. Wolfert-D. Wolfert l-I C. V. Prooijen-M. v. 't Geloof3-0 Jac. Wolfert-J. Knöps1-1 Afdeling 2: H. de Munck-W. Stolk I-l A. Jelier-J. v.d. Groef3-0 M. Poortvliet-W. Knöps0-3 C. v.d. Kroon-A. Los 0-3 NIEUWE TONGE - Op donderdag 23 december aanstaande houdt de Oranje Nas sauschool de jaarlijkse kerstfeestviering met ouders, kinderen, bestuur, familie en belang stellenden. Het team van de school nodigt u allen uit om hierbij aanwezig te zijn. Alle groepen laten tijdens deze bijeenkomst iets van zich horen. Daamaast zijn er de Bij belvertelling en een vrije vertelling. De avond begint om 18.45 uuur. Na afloop is er voor iedereen gelegenheid om in de school een kopje koffie te drinken. De kinderen en leerkrachten hopen u te ont moeten! Dankzij Prinsjesdag is hut draegen van un hoewd deur de vrouwlukke menisters, sta- etssikkertaoressen in kaemerleeden wêêr hieelemaele in èwoore. Dun ieenen nog groeoter in moeojer dan dun aoren, zoeodat de mieeste meansen (vrouwen) op dien dor den diensdag in september mêêr oagen hew- we voor de hoewen, in zeeker die van Keu- negin Beatrix in Prinses Maxima, dan voor hutgeen dien dag eigeluk an de orde èsteld woordt mit hut voorleezen van de troeonree- de deur Keunegin Beatrix. Hierin woordt hut beleid van de regering voor hut kommende jaer uut èstippeld, in anègeeve hoe of dat we dur in uus land op dit oagenblik voorstóó. Noe ligt hut ur mar net an wêêr of je as bur gers biehoeort. Hoeor je bie de rieke tak, dan zit je wel goewd, want die leevere mar zoeo weinug in dat ze hut eigeluk gèènieens mear- ke an dur portemenee. Mar hoeor je bie de doeodgeweune meansen (zoeo van dortien in un dezien), dan meark je hut wel deegeluk dat je zal motte inleevere. Zeeker degeenen die van dur AOW of un uutkieering motte leeve. Dan zal je toch echt motte goó bezuunege op datgeene wêêr eigeluk toch al op bezuunugd wier. Dat is dan oak niejt uut te leaggen an de regenten in Dun Haege. Die snappe dur echt hieelemaele lüks van wat de doeodgeweune meansen bezighoudt. Neem noe de ziektekostenverzeekering, om mar us wat te noemen, bie de kop. Die begin ne zachies an oak haest onbetaelbaer te wooren. Dat flapoeoren of gezakte oaglee- den, hangbuuken of oare lichaemelukke res- toroasies niejt mèèr op kosten van de gemie- enschap uutèvoerd kunne woore, zal je eige luk weinug maensen ooverhoeore. Mar dat ur un eige risico in un no-claim korting komt, is op zun zochts èzeid toch wel earg kortzichtug, dienke joele niejt? Dat is de ziektekosten allieene mar voor je uut- schuuve. Want te laete naer dun dokter góö mit un kwaele of un ziekte, zou toch laeter weilus un hoap ellende voor de pasiënt kun ne beteekene in un hoap ekstra geld voor de verzeekeraer kunne góö koste. Wannéér je ieerder naer dun dokter ègoö hao, was vrie- wel zeeker earger voorkomme kunne woore. Mar ja, noe binne wiele allemaele mondege meansen die zelf wel opzoek góó naer de goewdkoapste zieketekosteverzeekeraer. Want dur komt concurentie, in dat zou de premie weilus kunne drukke! Groeoter kwats bestóót ur niejt ,want uuteindeluk is hut ieen pot nat. Wat zou dat noe op un jaar an priemie schille, dun ieen of oaren ziekte- koste verzeekeraer, in wat krieg je bie dun ieen wél vergoewd in bie dun oaren wêêr niejt? Om dêêrachter te kommen, mot je ieerst un dieel offertes anvraege in die dan mit meka- ore góó zitte vergelieke. Nae vurloap van tied kom je dur dan achter dat je bie ziekte- kosteverzeekeraer A €90 voor un bril ver goewd kriegt om de twiee jaer, in bie ziekte- kosteverzeekeraer B krieg je 97,50, mar je mot dan wel dertug maenden mit je bril doe- we. Rekent hut noe zelf mar uut! Uuteindeluk bin je daegen bezug om uut te zoeken wat de vurschillen binne. In of dat je noe van de hond of de katte èbeete woordt, èbeete woore we toch wel, dêêr ontkom je niejt an. As je hut goewd bekeeke heit, bliekt dat je eigeluk amper un Euro in un weeke heid kunne bespaere, dus van die concuren tie is dan eigeluk oak gêên spraeke meer. Trouwens je mot oak niejt al te veel mekee- re of ouwd weeze, wannéér je van de ieene ziektekosteverzeekeraer naer dun oaren wil ooversteppe. Want dan motte ze je gêênie- ens. Noe ja, in 2006 zulle meschien al deeze prebleemen wel opèlost woore want dan kriegen mun allemaele un baazesverzekee- ring. We zulle hut dan wel wéér ofwachte hoe of dat zun eige zal ontwikkele, want alle veranderingen binne soms gêên verbeeterin- gen. Mar ja. Keesje Bok zou zeage: "moewd houwe, ouwste!" Hellevoewdsluus, winter 2004 De groewten mit de beste weansen in gezondheid voor hut kommende jaer 2005, van Job in Gerda Padmos.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 15