Q[M niEuws HELP ËIIIUIDBI-tllEUIiia is het blad voor uw i PAGINA 14 VRUDAG 17 DECEMBER 2004 Giro 555 Den Haag GOEDEREEDE r GEMEENTE DIRKSLAND f^msmmm^m^m^^Mw^ffM m M ^mioieI)eMckten MENSEN IN NOOD/CORDAIO, NEDERLANDSE RODE KRUIS, KERKINACTIE.SIICHTING VLUCHTtUNG, TEAR FUND. TERRE DES 9m m^ iSSmbüit^a. '.riMrik' samenwerkende de slachtoffers in Darfur! £!i| HULPORGANISATIES S w\/vw. giro555.nl De hulporganisaties doen wat ze kunnen. Helpt u mee? Geef nul b GEMEENTE Sluiting gemeentehuis op 8 december 2004 voor: - het vergroten van de brandweerkazerne op het per ceel Deltastraat 1 te Stellendam; op 9 december 2004 voor: - het bouwen van een woning op het perceel Dijkstel weg 61 te Ouddorp; - het maken van een vluchtweg op het perceel Molen- tienden 74 te Ouddorp. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend. De avondopstelling op donderdag 23 december i 2004 komt te vervallen. Op vrijdag 24 december i 2004 is het gemeentehuis de gehele dag gesloten. I Donderdag 30 december 2004 komt de avondo-1 penstelling eveneens te vervallen en ook op vrij- I dag 31 december is het gemeentehuis de gehele Welstandscommissies dag gesloten. I Tevens is op 3 januari 2005 het gemeentehuis tot 13.00 uur gesloten. Vergaderdata De Gemeenteraad vergadert op 23 december 2004 om 15.00 uur. Ter Inzage De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken, gemeentehuis, Tramlijnweg 2 te Goedereede, waar eveneens een exemplaar van de agenda kan worden afgehaald.. Tevens liggen de stukken ook ter inzage in de bibliotheek. Hofdijksweg 20 te Ouddorp Spreekrecht Burgers Na de opening van de vergadering bestaat voor bur gers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde ondera/erpen. Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men wenst te spreken. Agenda De agenda staat vermeld op de gemeentelijke inter net pagina: www.goedereede.nl Bouwaanvragen Ingekomen bouwaanvragen: Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen op 3 december 2004 voor: - het plaatsen van een serre op het perceel Doorn- meet 10 te Goedereede; op 6 december 2004 voor: - het geheel vernieuwen van houten berging op Dog- gersbank 35 (Noordzeepark) te Ouddorp. Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen op 6 december 2004 voor: - het verbouwen van de woning op het perceel Dorps weg 24 te Ouddorp; - het vergroten van een paardenschuur op het perceel Hofdijkseweg 36a te Ouddorp; - het oprichten van showrooms en loodsen op het bedrijventerrein Korteweg te Stellendam; op 7 december 2004 voor: - het verbouwen van artsenpraktijk tot woonhuis op het perceel Oude Nieuwelandseweg 27 te Ouddorp; I«9É1 »»y»» Raadsvergadei'ing De Raadsvergadering vindt plaats op donderdag, 23 december 2004, om 19.00 uur Van deze vergadering is vijf dagen voor de vergader datum een exemplaar van de agenda te verkrijgen op het gemeentehuis. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering onder ver melding van naam, adres, telefoonnummer en onder werp, worden aangevraagd bij de griffier: s.kie- wiet@dirksland.nl of 0187 - 60 80 80. Bekendmakingen algemene wet bestuursrecht Reguliere bouwvergunning verleend aan: - Le Due Fine Food B.V. voor een tijdelijke uitbreiding (maximaal twee jaar) van het bedrijfspand op het perceel Oost Havendijk 8d, 3247 LD Dirksland (7-12- 2004). Sloopvergunning verleend aan: - Bogor Projectontwikkeling B.V. voor het slopen van een kerkgebouw met bijruimten op het perceel Step- hensonweg 14, Gorinchem (7-12-2004). N.B. Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuurs recht bij ons een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit aan u is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht u de beslissing op een eventueel bezwaar schrift niet kunnen afwachten, dan kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzienin- genrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht. Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd. Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende verga dering van de welstandscommissie (gemandateer de behandeling) plaatsvindt op 21 december 2004 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergadering is openbaar. De eerstvolgende openbare regionale welstands commissie is op 29 december 2004 in het gemeen tehuis te Oude Tonge. De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inza ge in het gemeentehuis te Goedereede. Afvalinzameling rond Kerst en Nieuwjaar Inzameling minicontainers De inzameling van groene containers (restafval) op maandag 27 december 2004 vindt normaal doorgang en wordt dus niet verplaatst. In verband met het schrikkeljaar worden ook op maan dag 3 januari 2005 de groene containers geleegd. Let op:op maandag 27 december 2004 en maandag 3 januari 2005 worden de groene containers geleegd. Ophalen grofvuil De inzamelroute voor grofvuil, oude metalen en groot wit- en bruingoed van woensdag 29 december komt te vervallen. Aangifte chemisch afval De afgifte van chemisch afval op woensdag 29 december 2004 komt te vervallen. Openingstijden afvaloverslag Damweg 1b te Stellendam. Tijdens de Kerstdagen en de jaara/isseling komen de navolgende openingstijden te vervallen: - vrijdag 24 december 2004 - zaterdag 25 december 2004 - vrijdag 31 december 2004 - zaterdag 1 januari 2005 De openingen op maandag 27 december 2004 en woensdag 29 december 2004 vinden normaal door gang. Inleveractie kerstbomen Inleveractie kerstbomen vindt plaats op woensdag 5 januari 2005. Tegen een bedrag van 0,50 kunnen de kerstbomen worden ingeleverd op de volgende plaatsen: - gemeentewerkplaats Ouddorp, Molenweg 3a; - gemeentewerkplaals Goedereede, Achterstraat 1 ingang Varkensmarkt; - gemeentewerkplaats Stellendam, Tuinstraat 2. Inlevertijden: 13.00 tot 16.00 uur. 3, Goetfefetóe;fell»^i8,:3i^:Z©^^ Internet: wvw.goed8reé(Jé!nl lèl.|ÓJ?|:;4S5:)ïflÓi^^ .E-fflOit:getiieenteWis%Qedereedê.tïtQpeftitigst^^ 12,00ér> 13.00- Vm>i,:. !:bJo' 19.00liW;; t,\-V"'S\::ï' Verzoeken om bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Dirksland maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is bin nengekomen van: - J. 't Jonk voor het wijzigen van een zijgevel op het perceel Spuikolk 4a, Dirksland; - P.J.D. Marcus voor het oprichten van een berging op het perceel Geldersedijk 45, Dirksland; - H.K. Haftka voor het oprichten van een hobbykas op een perceel aan de Bouwdijk (ongenummerd), Melis sant. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren. Tegen een ontvangen bouwaanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Kerstactie markt Dirksland Op de zaterdagmarkt in Dirksland wordt in g; december gedu- ,S;;: rende drie weken een kerstactie ¥g gehouden, waar- 11 bij schitterende Jx prijzen te winnen zijn. Deze actie duurt tot en met M 18 december a.s. Bezoekers van 0j de markt ontvangen bij iedere aankoop een Sji bon, waarop zij hun adresgegevens kunnen 'Ij invullen. Deze bonnen kunnen worden gede- ;j;J poneerd in een daarvoor bestemde bus. Elke IJ zaterdag wordt dan vervolgens, tussen 12.00 II? en 12.30 uur, een aantal winnaars getrokken. :S' De trekking vindt plaats voor het gemeentehuis. IS Voorsltoal 15, Poites 10, 3247 ZG Diiksland. Internet: www,d«islond,nl. Iel. (0187) 60 80 80 fox 60 37 99 /emoil: infoediiisland.nl Openingstijden: mo t/m vr 09.00 tot 12.00 en 13.30 tol 16.00 ow. GEMEENTE I D o E L H A R N I S Bekendmaking De burgemeester van Middelhamis heeft op grond van artikel 2.3.1.5 van de Algemene plaatselijke verorde ning Middelharnis besloten tot tijdelijke algehele slui ting van alle in de gemeente Middelharnis gevestigde horecabedrijven, met uitzondering van Recreatiecen trum de Staver, op: - 31 december 2004 van 20.00 uur tot 24.00 uur; -1 januari 2005 van 0.00 uur tot 9.00 uur. Register Kinderopvang Instelling Register Kinderopvang Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelharnis maakt conform artikel 45 van de Wet kinderopvang bekend dat het met ingang van 1 januari 2005 een Register Kinderopvang heeft inge steld. Opname in Register Kinderopvang Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelharnis maakt conform artikel 45 van de Wet kinderopvang bekend dat de Stichting Kinder opvangvoorzieningen is opgenomen in het Register Kinderopvang van de gemeente Middelharnis. Het register ligt ter inzage op het gemeentehuis en is te downloaden via de website www.middelharnis.nl. Beslissingen Algemene wet bestuursrecht verleende vergunningen/ontheffingen: - E. Boot, Ribesstraat 4, Nieuwerkerk - het uitbreiden van een woning op het perceel Koolmees 67 te Som- melsdijk (081204); - E.J. Korteweg, Prins Hendrikstraat 16, Middelharnis - het oprichten van een schuur (081204); - J. Tuinman, Dirk Bosstraat 6, Middelharnis - het ver nieuwen van een dakkapel (081204); - D.D.H, van Es, Langeweg 1, Nieuwe-Tonge - het slopen van een poterloods aan de Molenweg te Nieuwe-Tonge (101204); - Trendstar Reclame Groep, Molenweg 10a, Middel harnis - het plaatsen van maximaal 16 driehoeksre clameborden (101204); - Bizon Mediagroep, UIgersmaweg 26 c, Groningen - het plaatsen van maximaal 16 driehoeksreclame borden (101204); - Dhr. P.H. Dammers, Den Oudert la. Wijk en Aalburg - het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van kip c.q. kipspecialiteiten, kaas en zui velproducten te nieuwe Tonge (101204); - Dhr. W. Schot, Ten Anken/veg 86, Tholen - het inne men van een standplaats ten behoeve van de ver koop van vis te Nieuwe-Tonge (101204); - Dhr. J.G. den Haan, Oudbonaventurasedijk 58, Strij- en - het innemen van een standplaats voor de ver koop van aardappelen, groente en fruit in Sommels- dijk (101204); - Nationaal Epilepsie Fonds, Postbus 270, Houten - het houden van een openbare inzameling van gel den (101204). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekend making staat tussen haakjes achter de desbetreffen de beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1 3240 AA Middelharnis. Nadere informatie is verkrijg baar ter secretarie, tel. 0187 - 47 55 55. Ontvangen bouwplannen Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen van: - Van Pallandt B.V. voor het oprichten van een wind- meetmast op een perceel aan de Van Pallandtweg te Middelharnis (03-12-2004); - Gemeente Middelharnis voor het oprichten van een tijdelijke directie-/informatie-unit op het perceel Bene den Zandpad 7 te Middelharnis (06-12-2004); - B.H.M. Fabert voor het uitbreiden van een winkel en het oprichten van een woning op het perceel Zand pad 104 te Middelharnis (07-12-2004); - mvRO voor het wijzigen van de gevelindeling en de inrichting van een supermarkt op hel perceel Gedempt Kanaal 99 te Middelharnis (09-12-2004); - Schuitema Vastgoed b.v voor het plaatsen van een hekwerk op het perceel Dorpsweg 40 te Middelhar nis (09-12-2004). Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ontvangen van: - M. van der Wekke voor het wijzigen van een voor gevel op het perceel Westdijk 49 te Sommelsdijk (03- 12-2004); - H. Kievit voor het wijzigen van een voorgevel op het perceel Van Aerssenstraat 29 te Sommelsdijk (06-12- 2004); - Gemeente Middelharnis voor het oprichten van een tuinmuur op het perceel Dirk Bosstraat 31 te Middel harnis (07-12-2004). Deze publicaties hebben een informatief karakter. De vermelde bouwplannen zijn niet getoetst en zijn daar- Kapvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat kap vergunning is verleend voor het kappen van: om nog niet voor inzage beschikbaar. Voorgenomen bouwvergunningen Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan: - KPN Mobile The Netherlands BV voor het oprichten van een vakwerkmast t.b.v telecommunicatie op het perceel Molendijk 167 te Nieuwe-Tonge; en met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 51, lid 3 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen aan: - E.C, Vis voor het uitbreiden van een woning op het perceel Stationsweg 7 te Middelharnis. Deze bouwaanvragen liggen met ingang van 20 december 2004 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen de bouwplannen naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Inspraakronde Burgemeester en wethouders van de gemeente Mid delharnis verlenen inspraak over de volgende zaak: - de aanvraag om bouvifvergunning van C. Maliepaard voor hef oprichten van een opslagloods op het per ceel Molendijk 65 te Stad aan 't Haringvliet. Bovengenoemde aanvraag ligt met ingang van 20 december 2004 gedurende drie weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen zijn zienswijze naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Verkeersbestuit Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken bekend dat zij in hun vergadering van 7 december 2004 besloten hebben: 1tot het instellen van 30km/h zones in K/liddelharnls en Sommelsdijk, door op meerdere locaties de borden EIO(AI) en E11(A1) met het getal 30 te plaatsen. Het betreffen borden volgens het RVV 1990. 2. door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken streep, (RVV 1990) nabij de ingang van De Staver aan de Olympiaweg te Sommelsdijk een parkeerverbod in te stellen. 3. door middel van het aanbrengen van de verkeers borden C2 en C3 (RVV 1990)met onderborden 103 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) één richtingsverkeer in te stellen in: - de Weeshuisstraat in westelijke richting; - de A.J. de Graafstraat in noordelijke richting; - de Ds. Montijnstraat in noordelijke richting. 4. door plaatsing van het verkeersbord D4 (RW 1990) bij de afslag op de Dorpsweg naar de bevoorra dingsweg van de Cl 000 een verplichte rijrichting voor bevoorradingsverkeer te bepalen; 5. door plaatsing van de verkeersborden L02 (RVV 1990) op een tweetal wegvakken op de Langeweg (tegenover de huisnummers 44 en 50) én op de Koningin Julianaweg (tegenover-het gemeente huis) een voetgangersoversteekplaats aan te leg gen; 6. voor het regelen van de voorrangssituatie op de kruisingen met ongelijke rijsnelheid de verkeers borden B06 (ondersteund met haaientanden) in samenstel met de borden B01 en 802 of B03, B04 of B05 (RVV 1990), te plaatsen; 7. ter bevordering van de verkeersveiligheid voor fiet sers en bromfietsers, op de Dorpsweg vanaf de Staverseweg tot de Kon. Julianaweg en op de Kon. Julianaweg vanaf de Dorpsweg tot de Lan geweg, fietssuggestiestroken (met fietssymbool) aan te brengen. 8. ter verbetering van de verkeerscirculatie in de Schoolstraat, door middel van een gele onderro ken streep, op twee plaatsen aan de westzijde van deze straat een parkeerverbod in te stellen; 9. de voorrangssituatie op de kruising Chr. de Vrie- slaan/de Ruijterstraat/Wilhelminastraat op te hef fen zodat daar een gelijkwaardige kruising ont staat. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (de datum van bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbe treffende beslissing vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Mid delharnis, Postbus 13240 AA Middelharnis. Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretarie, tel. 0187-47 55 55. ',:.:-■:;, .I.lionaweg 45, Postbus 1, 3240 AA Middelhornis. loierns?' .'.■.rniddefharnis.nl. Tel. (0187) 47 55 55 fox 47 55 47 «laii: info§niid.deltiarnis,nl Qgeningstijden: mo t/m vr 08.30 lol 12^ en 13,00 iQi 16.30 uor. - negentien populieren op het perceel Kranendijk 4a te Den Bommel; - een strook bosplantsoen aan de Steigerdijk te Oolt- gensplaat; - drie coniferen en een strook bosplantsoen aan de Oostdijk te Oude-Tonge. Deze besluiten zijn verzonden op 23 november 2004. - Twee coniferen op het perceel Roode Kruislaan 20 te Ooitgensplaat; - drie Oostenrijkse dennen, zes stuks Prunus en een Berk op het perceel Roode Kruislaan 10 te Ooit gensplaat, Deze besluiten zijn verzonden op 8 december 2004. Bij genoemd besluit kunnen belangen van anderen dan de direct belanghebbenden betrokken zijn. De derden-belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken volgende op de dag van verzending van de besluiten (dit betreft dus niet de datum van publicatie) daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee. Voorts bestaat nog de mogelijkheid vooriopige voor ziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, Indien onvera/ijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat nood-zakelijk maakt. Als u over dit besluit en over de wettelijke mogelijkhe den informatie wenst, kunt u die verkrijgen bij het taak gebied Nieuwe Werken en Onderhoud van de gemeente Oostflakkee. Aangevraagde vergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning én monu mentenvergunning is onWangen voor: - het plaatsen van een antenne-installatie op het bouwwerk op het adres Nieuwstraat 8 te Oude-Ton- ge(ontvangen op 29 november 2004). Krachtens het gestelde in het tweede lid van artikel 12 van de monumentenwet bestaat de mogelijkheid om binnen een termijn van veertien dagen bij burge meester en wethouders zienswijzen omtrent het voor nemen naar voren te brengen. Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ont vangen voor: - het plaatsen van units met een tijdelijke instandhou dingstermijn aan de Julianastraat te Ooitgensplaat, kadastraal bekend gemeente Ooitgensplaat, sectie A, nummer 2699 (ontvangen op 26 november 2004); - het uitbreiden van een schoolgebouw en het plaat sen van een berging op het adres Nassaustraat 22 te Den Bommel (ontvangen op 6 december 2004). Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen voor: - het venvijderen van asbesthoudende dakbedekking van de bergingen op de adressen Polderstraat 2, 4 en 6 te Achthuizen en Marijkestraat 47, 49,51,53 en 55 te Ooitgensplaat (ontvangen op 7 december 2004); - het slopen van de woning en bijgebouwen op het adres Oudelandsedijk 16 te Oude-Tonge (ontvangen op 7 december 2004). Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouwvergunning, sloopvergunning en monumentenvergunning, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kun nen géén bezwaarschriften worden ingediend. Mededeling - namens burgemeester en wethouders van de hier genoemde gemeenten - van het dagelijks bestuur van het ISGO. Wet milieubeheer Melding ex. artikel 8.40 Wm 1Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Ghoe- ree-Overflakkee, Dwarsweg 40 te Middelharnis (besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer). De melding ligt ter inzage vanaf 20 december 2004 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur op het gemeente kantoor van Middelharnis (nr. 1). Degene die niet in de gelegenheid is om de stukken overdag in te zien, kan dit doen tijdens genoemde termijn op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Hiervoor moet een telefoni sche afspraak worden gemaakt met het ISGO. Melding ex. artikel 8.19, lid 2 Wm Op 15 december 2004 (verzonden d.d. 16 december 2004) is het besluit genomen de volgende melding te accepteren: 2. Maatschap Oosterlee-Meijer, Veem/eg 1 te Ooit gensplaat; de melding heeft betrekking op het bij bouwen van een rundveestal. Wij zijn van mening dat voornoemde verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichtingen ingevolge de ver leende vergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken en niet leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. Het besluit en de bijbehorende melding liggen ter inza ge vanaf 20 december 2004 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur op het gemeentekantoor van Oostflakkee te Oude- Tonge (nr. 2). Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou- Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een reguliere bouwvergunning is verieend voor: - het bouwen van een kap op de bestaande berging bij de woning op het adres Emmastraat 14 te Den Bommel (besluit verzonden op 8 december 2004). Dat met toepassing van hoofdstuk 6 van de gemeen telijke Bouwverordening een gebruiksvergunning is verleend voor: - een horecagebouw (café Overbeeke) aan de Boven Oostdijk 3 te Den Bommel (besluit verzonden 6 december 2004). Nadere informatie over de verleende lichte bouvmer- gunningen, reguliere bouwvergunningen (Ie 2e fase), geaccepteerde meldingen sloopvoornemen, sloopvergunningen, aanlegvergunningen, reclame vergunningen en gebruiksvergunningen, is op te vra gen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen 6 weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burge meester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningen- rechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaar schrift schorst namelijk niet de werking van het bes treden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee, Welstand Ten aanzien van de eerstvolgende vergaderingen van de welstandscommissie Dorp, Stad Land (DSL), delen wij u het volgende mee. Welstandszitting (gemandateerde behandeling) Datum 21 december 2004 Tijdstip locatie 9:00 uur gemeente huis Oostflakkee, Welstandszitting (commissievergadering) Datum 29 december 2004 Tijdstip S locatie :13,30-17.00 uur gemeente(huis) Oost- tlakkee le Oude-Tonge Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met de heer J,Stelloo, J.Pieterman of de heer M.Hamelink. 'p^-i;^;,; te,, -647199/ e-moit: infcë'ooïifiaK!c6e,r'iOpe.-'i'^qstijdeii. mo t,,'m vr 06,00 tot 12,00 en 13.00 lot 17.00 uur, elke eerste en derde dinsdag van de maand ,;ï^,ovonds geopend van 18,00 tof 19,30 uur. ders van Oostflakkee, p/a postbus 313, 3240 AH te' Middelharnis. Daarnaast kan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, worden verzocht een vooriopige voorziening te treffen. Zo'n verzoek kan overigens alleen worden gedaan als tevens een bezwaarschrift is ingediend. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling), kan contact opgenomen worden met het ISGO (tel. 0187-48 8111). Regionaal Overslagstation, Joh. Polderse- weg 19,3241 LZ Middelharnis. Gewijzigde openingstijden in verband met de komende feestdagen jaar 2004 datum vrijdag 24 december openingstijden 8.30 -11.45 uur en 13.00 -15.00 uur zaterdag 25 december 1'Kerstdag gesloten zondag 26 december 2" Kerstdag gesloten 2005 maandag 27 december 8.30 11.45 uuren 13.00 -16.45 uur dinsdag 28 december 8.30 -11.45 uur en 13.00 -16.45 uur woensdag 29 december 8.30 -11.45 uur en 13.00 -16.45 uur donderdag 30 december 8.30 -11.45 uur en 13.00 -16.45 uur vrijdag 31 december 8.30 -11.45 uur, 's middags gesloten zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag gesloten zondag 2 januari gesloten maandag 3 januari 10.00-11.45 uuren 13.00-16.45 uur dinsdag 4 januari 8.30 -11.45 uur en 13.00 -16.45 uur Voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar het Regio naal Overslagstafion, 48 68 50. tongeweo 74. Postbus 3133240 AH ttiddsllwmis. Tel. (0187) 48 81 11/ fc-' - .-,-,5-5,nl/Grafïutij»(0187)48 7711 Mi!;eL,.,.:-;!':■ ^■c', 31 olmilisBkfactilen®sgo.nl Openingstijden: mo l/m vr 08,30 tol 12 00 en 13.00 lot 16.30 uur. Orerslagslolion: johonoespoldersweg 19, Wddefemis, tel,(018;) 48 68 50 j:mat/oiw08.30-11.4Jec 13.00-16,45, 20 10,00-12,00, Z

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 14