POLITIE Met Wie??? Witsnuitdolfijn gestrand bij Ouddorp 0900-8844 bedrijvenpark Raad steunt werkwijze Van Es in kwestie Buitenhof Oecumenische gebedsdienst Start werkzaamheden Oostflakkee Burgemeester te gast in Koffie Radio Plus Geef nu uw nieuwe evenementen 2005 op bij VW Ouddorp aan Zee Jongenskoor gaat op twee niveaus verder Gemeenteavond Chr. Geref. Kerk Open Dag Doopsgezinde Gemeente Ouddorp 32^^ «5 chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en. zeeuwse eilanden Auto's open gebroken Controle verlichting Nieuws van de Wereldwinkel door Roeland van Moiirik MIDDELHARNIS - De gemeente raad steunt VVD-raadslid D.D.H, van Es in de kwestie Buitenhof. Het kppen van onroerend goed van de gemeente door Van Es is volledig transparant verlopen, vond de raad. Een initiatiefvoorstel van het ABB, bedoeld om de kwestie aan de orde te stellen,, haalde daarom geen meer derheid in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Uw woning of bedrijfspand verkopen? 'Oud vrouwtjeis inmiddels in Naturalis ontleed Groeiend aantal walvisachtigen langs kust van Goeree-Overflakkee Dinsdag 30 november 2004 77e jaargang nr. 7361 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal<kee OUDDORP -Zaterdagmiddag werd op de parkeerplaats Strand Vuurtoren de auto van een 23-jarige man uit Melissant opengebro ken. Toen de man terugkwam bij zijn auto bleek het voorportier te zijn geforceerd. Uit de auto werden kleding en cd's weggeno men. Op de parkeerplaats aan de Kabbelaarsbank bleek ook de auto van een vrouw uit Maas tricht te zijn opengebroken. De achterruit was vernield en uit de auto waren onder andere een tas met portemonnee en een mobiele telefoon weggenomen. DIRKSLAND - Politiepersoneel hield don derdagavond tussen zes en negen uur een verlichtingscontrole op diverse locaties in Dirksland, Middelhamis en Stellendam. In totaal kregen zes fietsers een bekeuring voor het niet voeren van verlichting. GOEREE OVtRFLAKKEF Voor een internationale Sinterklaasviering gaat men natuurlijk naar de Wereldwinkel! Wijn uit Zuid Afrika, in een glas uit Viet nam, snuisterijen uit India, houtsnijwerk uit Indonesië en nog heel veel meer. Uit alle delen van de wereld anders dan andere cadeau-artikelen. December aanbieding: Floris kerstkaarten, 10 stuks voor 6,50. Locatie: aan het Spui- plein achter de Winkeldiek in Middelhamis. Openingstijden: woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 14.00 uur tot 21.00 uur, en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Parkeerruimte genoeg, dus: tot ziens in de Wereldwinkel! De oecumenische werkgroep van Goeree Overflakkee waarin verschillende kerken/ gemeentes vertegenwoordigd zijn, nodigt u uit. Onze maatschappij is in toenemende mate aan het verhiu^den. De kloof tussen ver schillende culturen, allochtonen en autocht onen, gelovigen en ongelovigen, moslims en christenen lijkt alleen maar toe te nemen. Wij organiseren daarvoor een gebedsdienst op woensdag 1 december in de Remonst rantse kerk te Sommelsdijk, Voorstraat 35, aanvang: 21.30 tot 22.15 uur.Vlooienmarkt in Hellevoetsluis OUDE-TONGE - Na een lange voorbe reidingsperiode wordt zeer binnenkort gestart met de eerste uitvoeringswerk- zaamheden voor de totstandkoming van een regionaal bedrijventerrein in Oude- Tonge. Dit bedrijvenpark komt te liggen in het gebied dat ontsloten wordt door de Provinciale weg N498, de Blauwe- pannenweg, de Oudelandsedijk en de Rijksweg N59. Het bedrijvenpark wordt opgezet als een hoogwaardig regionaal bedrijventerrein met een zo breed mogelijk scala van bedrijven die een relatief hoge arbeidsintensiteit met zich meebrengen, een geringe miheube- lasting hebben en ruimtelijk goed inpasbaar zijn. Begin 2004 is het bestemmingsplan voor het regionaal bedrijvenpark goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. In de tussenliggende tijd zijn verschillende beleidsplannen ont wikkeld en vastgesteld, waaronder een beeldkwaliteitsplan en een bodembeheers plan. Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark is de gemeente Oostflakkee een samenwer kingsverband aangegaan met Ontwikke- lings- en Participatiebedrijf Publieke sector bv (OPP). Deze samenwerking heeft gere sulteerd in de oprichting van het Bedrijven park Oostflakkee Beheer bv. Na al deze noodzakelijke voorbereidingen is nu echter het moment aangebroken om met de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamhe- den te beginnen. In de eerste week van december (week 49) wordt gestart met het maken van een tijdelijke ontsluiting. Deze werkzaamheden zullen de gehele maand december in beslag nemen. Aansluitend zal men in de eerste drie maanden van 2005 bezig zijn met het aanbrengen van voorbe lasting, in de vorm van grond, voor de wegen in het gehele plangebied. Er is gekozen om een tijdelijke ontsluiting te maken zodat de aanleg van de definitieve ontsluiting in een zo vroeg mogelijk stadium kan plaatsvinden. Het tijdelijk ontsluitings- plan is in overleg met de verkeerspolitie tot stand gekomen. Daarbij is ruim aandacht besteed aan de verkeersveiligheid voor met name het langzaam verkeer (schoolgaande jeugd) en aan de doorstroming van het ver keer over de provinciale weg. Vanaf januari 2005 wordt actief gestart met de acquisitie van het bedrijvenpark. Bedrij ven die belangstelling hebben, kunnen zich echter nu reeds aanmelden bij de gemeente Oostflakkee, taakgebied Grond en Bedrijf. In juli jl, heeft Minister Donner aangegeven welke maatregelen hij neemt om knelpunten in de jeugdbescherming weg te werken. Maar wat zijn dan die knelpunten en waar houdt jeugdzorg zich mee bezig? Op dins dag 30 november zijn drie dames te gast in de studio van Radio Flakkee om dat uit te leggen. Dat zijn: teamleider Nettie Oomen en Remo Rodenhuis en Rita Biesheuvel, bei den maatschappelijk werker. Het gesprek wordt uitgezonden tussen 18.00 tot 19.(X) uur en de herhaling woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Uw vragen over jeugdzorg kunt u sturen naar: metwiezeelandnet.nl. Volgens het ABB is het onderdeel groen voorziening van het Buitenhof onderhands aan raadslid Van Es is verkocht. "Dit lijkt ons uit het oogpunt van transparantie van bestuur geen goede gang van zaken", stond in het initiatiefvoorstel te lezen. Het initia tiefvoorstel had als doel dat de gemeen schappelijke regeling van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee zodanig aan te pas sen dat het onroerend goed dat in bezit van de gemeente is, openbaar wordt aanbesteed. De beschuldiging aan raadslid Van Es, die in het initiatiefvoorstel te lezen was, ging het merendeel van de politieke partijen te ver. Fractievoorzitter J.R. Dillingh van het CDA vroeg het ABB om een onderbouwing van de stelling dat het onderdeel groenvoorzie ning van het Buitenhof onderhands aan raadslid Van Es is verkocht. "Waarop baseert het ABB onderhandse verkoop?" vroeg Dillingh zich af. ChristenUnie-fractievoorzitter R.A. de Rover begon het bij het lezen van het initia tiefvoorstel te duizelen. "Er worden te veel zijweggetjes bewandeld in het initiatiefvoor stel." De Rover vond dat een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling een goede zaak is, maar daar moet los van de kwestie Buitenhof over worden gesproken. Fractievoorzitter C.J. van Dam van de SGP sloot zich daarbij aan. "We moeten de zaak tot normale proporties terugbrengen. De ver koop van het stuk grond aan Van Es is volle dig transparant verlopen. De gemeente heeft geen verplichting om de grond openbaar aan te besteden, dus de handelswijze was cor rect." Over het aanbestedingsbeleid van de gemeente in de toekomst moet volgens Van Dam een heldere discussie gevoerd worden, los van de kwestie Buitenhof. J. Lodder gaf namens het ABB aan dat zij groot voorstander zijn van openbare verkoop van onroerend goed van de gemeente. "Deze gedachte kwam bovenborrelen bij de kwes tie Buitenhof. Het initiatiefvoorstel is bedoeld om de zaken in de toekomst goed te regelen." Toch haalde het initiatiefvoorstel van het ABB het niet in de gemeenteraads vergadering. Behalve het ABB stemde alle politieke partijen tegen het initiatiefvoorstel. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/laxaleur. lid NVM OI87-476.'ï.'ï.'S Op zaterdag 4 december is Burg. Mw. De Vries-Hommes te gast in de studio van Radio Superstar bij het actualiteitenpro gramma Koffie Radio Plus. Mw. de Vries komt naar aanleiding van de programmabe groting 2005 van donderdag 2 december. Deze begroting wordt tevens live uitgezon den vanaf 14.00 uur. Koffie Radio Plus begint om 10.00 uur en wordt gepresenteerd door Jan van Dop. Radio Superstar is te beluisteren via 105.9 (kabel gem. Middel hamis), 107.3 FM (ether) en www.radiosu- perstar.nl. Wederom zal er vanaf mei 2005 een nieu we uitgave van de Blaeuwe Stapper ver schijnen. Om de evenementen in het nieu we seizoen een beetje te kunnen spreiden verzoekt het VVV u nu al om uw evene menten voor het nieuwe seizoen 2005 aan te geven. Dus heeft uw vereniging of u zelf al een evenement gepland voor 2005, laat het de VVV dan nu weten, aan de balie van het VVV Ouddorp aan Zee, Bos weg 2, of via mail: infovvv-ouddor- paanzee.nl of telefonisch 0187-681789. Alle evenementen worden met belangstel ling tegemoet gezien. Het jongenskoor naar Engels voor beeld gaat meer mogelijkheden geven voor verschillende niveaus: er is een beginnergroep voor jongens van onge veer 7 tot 9 jaar. En een groep voor jongens vanaf 9 a 10 jaar. Leiding geeft dirigent Sietse van Wijgerden. Reeds enkele maanden geleden is een groep jongens begonnen die ook zal meewerken met het zingen van carols bij enkele kerstconcerten. De groep jongens van 7 t/m 9 jaar zal bestaan uit 4 jongens. Wanneer er meer jon gens van deze leeftijd komen, worden zij weer ingedeeld in een andere groep van 4 jongens. Zij krijgen een basisopleiding van 40 minuten per week waarin ze veel zingen en tegelijk een toetsinstrument leren bespe len. Op deze manier leren ze de praktijk van het notenschrift op een zeer eenvoudige en speelse manier kennen en tevens toepassen met het bespelen van een toetsinstrument met behulp van een methode. Vooral voor deze groep zijn per direct nog jongens wel kom omdat nu gestart wordt met het begin van deze methode. Voordelen van deze aan pak is dat men voor een relatief laag lesgeld zowel de stem ontwikkelt als instrumentale lessen krijgt. Voorwaarde is wel dat men thuis een, zij het eenvoudig, toetsinstrument heeft en dat men daarop wil oefenen. Maar ook zijn er oudere jongens welkom voor de andere groep. Deze groep heeft een vaste oefentijd op de woensdagmiddag, van 16.00 tot 17.00 uur, in Dirksland. Voor deze groep geldt dat men zelf met behulp van een computerprogramma thuis het notenschrift verder leert beheersen, naast de aandacht die men daarvoor op het kooruur krijgt. Niet voor niets hebben jongenskoren in lan den zoals Engeland een bloeiende en sterke traditie: men wordt als het ware spelender wijs ingeleid in de wereld van het zingen en in die van de klassieke muziek. Het is tevens een buitengewoon goede scholing: men leert op jonge leeftijd stapje voor stapje maar uit eindelijk grondig het notenschrift keimen. Heb je belangstelling? Kom gewoon een keer meedoen! Je moet alleen wel graag wil len zingen en voldoende hoogte hebben op je stembereik. Voor meer info kun je bellen naar: 0187-601605. Op dinsdag 7 dec. 2004 wordt er in de zaal achter de Chr. Geref. Kerk, Hoflaan 41, Middelhamis een gemeenteavond gehou den. Op deze avond wil Dr. A. Baars, oud predikant van Middelhamis en nu hoogle raar aan de Theologische Universiteit, iets vertellen over zijn studie en promotie tot doctor in de theologie en het schrijven van zijn dissertatie. Aanvang 19.30 uur. Belang stellenden hartelijk welkom. OUDDORP/LEIDEN - Op het strand bij Ouddorp is afgelopen week een witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier strandde levend, maar overleed korte tijd later. Inmiddels is de witsnuitdol fijn (Lagenorhynchus albirostris) in Naturalis, het nationaal natuurhisto risch museum in Leiden, ontleed. Van verschillende organen zijn daar mon sters genomen, voor onderzoek in het laboratorium. door Gert van Engelen De dolfijn werd donderdag 18 november op het strand aangetroffen. Volgens een woord voerder van Naturalis was het "een oud vrouwtje, dat er op het eerste oog sterk en gezond" uit zag. "Het is dan ook niet duide lijk wat precies de doodsoorzaak is." Het gestrande vrouwtje is al de vierde witsnuit dolfijn die dit jaar op de Nederlandse kust belandde, en de derde die Naturalis in 2004 voor onderzoek kreeg aangeboden. Nadat het dier was geborgen door de politie en medewerkers van het Dolfinarium Har derwijk, is het overgebracht naar Leiden. Daar werd het ontleed. Conservator Chris Smeenk van Naturalis en Marjan Addink, die er het dolfijnenonderzoek coördineren, verwachten dat het verse dier "veel informa tie zal geven over de gezondheidstoestand en de leeftijdsopbouw van de populatie wit- snuitdolfijnen in de Noordzee". De witsnuitdolfijn is na de bminvis de meest voorkomende walvisachtige in de Noordzee. Naturalis schat dat er momenteel zo'n zeven- tot achtduizend witsnuitdolfijnen leven. Elk jaar gaan er exemplaren dood en "iommige daarvan stranden op de kust, voor al na een storm. De witsnuitdolfijn dankt zijn naam aan de witgekleurde snuit, zijn opvallendste kenmerk. Zoals bij alle wit- snuiten is ook bij het gestrande vrouwtje de snuit niet hagelwit, maar voorzien van grijze vlekken. Fotoreportage De sectie is uitgevoerd door Niels van Elk, dierenarts van het Dolfinarium Harderwijk, Thijs Kuiken, veterinair deskundige van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en medewerkers van Naturalis. Eerst bestudeer den zij de buitenkant van het dier. Op de huid waren oude littekens te zien, die ver oorzaakt kunnen zijn door de tanden van soortgenoten. Ook is gekeken of er walvi- sluizen op de huid aanwezig waren. Die wer den niet aangetroffen. De huid toonde gezond: geen open wonden of aandoenin gen. Het gebit werd bekeken, want dit geeft infor matie over de leeftijd. Ook werd het aantal tanden geteld, de aanwezige zowel als de ontbrekende tanden. De rugvin werd opge meten, en van de romp namen de artsen de lengte- en diktematen. De staart zag er De vrouwtjeswitsimitdolfijn die overleed op het .strand van Ouddorp, oogde op het eerste gezicht sterk en gezond, (foto 's: Naturalis) "puntgaaf' uit. Met vlijmscherpe slagers messen werden vervolgens inkepingen over het hele lijf gemaakt, te beginnen met een snede vlak achter de kop, om de twee centi meter dikke speklaag in moten te kunnen verwijderen. Van de ontleding in Naturalis is een fotore portage gemaakt, compleet met bloederige detailfoto's, te zien op de website van het museum: www.naturalis.nl. De foto's bij dit artikel zijn daaraan - met goedkeuring van Naturalis - ontleend. Scholen Witsnuitdolfijnen kunnen drie meter lang worden. Zij voeden zich met vissen die aan de oppervlakte leven en met dieren die in ondiep water voorkomen, aldus Ecomare, het Centrum voor de Wadden en Noordzee, dat is gevestigd op Texel. De maaginhoud van gestrande exemplaren bestond namelijk veeleer uit wijting, kabeljauw, schelvis, heek, haring, (hors)makreel en inktvis. Meestal blijven witsnuitdolfijnen ver van de kust. Het dier leeft in scholen van zes tot twintig exemplaren. "Het zijn onstuimige zwemmers die graag surfen op de boeggolf van schepen." De witsnuitdolfijn komt sinds ongeveer 1955 weer regelmatig voor in de Noordzee. Over het hele lijfu-onlen inkepingen gemaakt Volgens Ecomare is het gemiddeld aantal de .speklaag in moten te kunnen verwijderen. gestrande witsnuitdolfijnen sinds 1980 "enigszins opgelopen" tot ongeveer vier per betrof in de periode 1983-1992 witsnuitdol- jaar. Vierentachtig Procent van alle strandin- fijnen. "Vreemd genoeg stranden vrouwtjes gen van dolfijnachtigen in de Noordzee. dolfijnen vaker dan mannetjesdolfijnen." In Nederland en Denemarken is de verhouding ongeveer 2:1, terwijl in Duitsland zelfs bijna alleen maar vrouwtjes stranden. "Het lijkt er op dat de vrouwtjes aparte groepen vormen." Groeiend aantal Rond de Kop van Goeree wordt de laatste jaren een groeiend aantal walvisachtigen waargenomen. Enkele dagen vóór de vondst van de witsnuitdolfijn, meldde ene mevrouw Schroder dat zij op zondag 14 november bij de Brouwersdam een (overigens zeldzame) gestreepte dolfijn heeft gezien. Haar ontdek king is terecht gekomen in Nederlands enige gegevensbank voor waarnemingen van levende walvisachtigen, de "Marine Mam mal Database'. Binnenkort publiceert het Eilanden Nieuws een reportage over de verrassende, maar tevens onverklaarbare temgkeer van walvis achtigen bij Goeree-Overflakkee, in Zeeland en langs de rest van de Nederlandse kust. Op zaterdag 4 december houdt de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp van 10.00 tot 16.00 uur Open Dag. Op deze dag is iedereen welkom om de nieuwe aanbouw, die op 27 en 28 novem ber werd geopend, te bezichtigen. Loopt u gerust binnen, de koffie staat klaar. De handwerkgroep "Met hart en handen' biedt op vrijdag 3 december de oogst van het afgelopen seizoen aan, zoals gebor duurde kerstkleden, handdoeken, kerst kaarten, handgemaakte vogelkransen en - taarten. Voor de kinderen is er een speciaal hoekje met grabbelton. Verder worden er bloembollen, kamerplanten, boeken. CD's, antiek en curiosa aangeboden en u kunt weer eigengebakken cake's, banketstaven, speculaasstaven, koekjes, speculaas-koek- jes en echte 'Flakkeese Kruudplaetjes' kopen. Kom ook en maak er een gezellige (mid-)dag van!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1