Adri Passenier ontvangt Koninklijke onderscheiding l Zorg moet kleinschaiiger opgezet worden iVlet Wie??? 0900-8844 www.buijze.nl Rezo-rapport gepresenteerd: kievit warmte Prikactie diabetes 'redelijk succesvol' Oliebollenactie Chr. Geref. Kerk IVlicIdelharnis Vogeltentoonstelling in Ouddorp chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Fietser rijdt tegen verkeersbord Arbeidsongeval op viskotter Verkeerscontrole Operatie Schoenendoos zoekt vrijwilligers Inbraak woning Algemene verkeerscontrole Expirerende lijfrentepolis? (]&rvl'\^^'g^ Nog vragen? ^e'po''' 0187-609190 www.fotografieflakkee.nl Themabijeenicomst CDA over 'Zoi% en sociale zelcerheid' door Roeland van Mourik OUDE-TONGE - Van grootschalige zorg in verzorgings- en verpleeghui zen, naar kleinschalige zorg bij bejaarden, zieken en gehandicapten thuis. Dat is wat mevrouw A.M. Rook als extern begeleider van het REZO-rapport Wonen, zorg en wel zijn bepleitte. Het rapport werd afgelopen vrijdag in zorgcentrum Ebbe en Vloed te Oude-Tonge gepresenteerd. Deelrapporten Luis in de pels actief in beeld en geluid Opening Jeugdzolder Doopsgezinde Gemeente Uw woning of bedrijfspand verkopen? Dinsdag 23 november 2004 77e jaargang nr. 7359 'ifll^ilgljsmii Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakl(ee STAD AAN 'T HARINGVLIET - Donder dagavond omstreeks kwart over zes raakte op de Vrouwtjesweg een twintigjarige man uit Stad aan 't Haringvliet gewond, nadat hij met zijn fiets tegen een verkeersbord aan was gereden. Het slachtoffer reed op het fietspad, waar langs het pad verkeersborden zijn geplaatst wegens wegwerkzaamheden. De man bemerkte te laat op dat een ver keersbord met zijn voetstuk op het fietspad lag en reed er tegen aan. Als gevolg van de aanrijding kwam het slachtoffer met zijn hoofd op de grond terecht. Hij werd door GGD-personeel vervoerd naar het zieken huis in Dirksland. STELLENDAM - Donderdagmiddag omstreeks half vier vond op een viskotter liggende in de Deltahaven een ongeval plaats, waarbij een twintigjarige man uit Tholen gewond raakte. Het slachtoffer was in zijn gezicht geraakt door een staalkabel, die door nog onbekende oorzaak was losge raakt. De man verloor hierdoor tijdelijk zijn bewustzijn. GGD-personeel vervoerde de 20-jarige Tholenaar, die een schedelbasis- fractuur opliep, naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De Arbeidsinspectie stelt een nader OOLTGENSPLAAT - Donderdagmorgen hield politiepersoneel van het district De Eilanden op de provincialeweg N59 een ver keerscontrole. Tussen half zes en zeven uur werden in totaal negen bekeuringen uitge schreven voor het overschrijden van een doorgetrokken streep, het niet juist volgen In het verwerkingscentrum van de 'Operatie Schoenendoos' in Zevenhuizen heerst deze dagen een enorme drukte. De aanvoer van schoenendozen, waaronder ook veel dozen uit deze regio is overweldigend. Daarom zoek 'Operatie Schoenendoos' een groot aantal vrijwilligers, die de handen uit de mouwen willen steken voor de verwer king van de schoenendozen, die momenteel uit geheel Nederland onderweg zijn. De organisatie vraagt daarom in de periode november en december vrijwilligers die de schoenen dozen controleren voor ze verzonden wor den naar ontwikkelingslanden. Mensen (vanaf 14 jaar) die deze taak zorgvuldig wil len uitvoeren, zijn van harte welkom. Er wordt een gezellige werksfeer geboden met flexibele werktijden van 9.00 tot 16.00 uur, of een gedeelte hiervan. Een ieder die meer informatie wil of zich wil aanmelden kan terecht bij: Kees Klaassen uit Ouddorp, hij is telefonisch te bereiken onder nummer: 06 50 68 74 80. van het voorsorteervak, verlopen apk, onver zekerd rijden en het overschrijden van de maximum snelheid. GOEDEREEDE - In de Oostenrijksestraat is vrijdagavond ingebroken. Om binnen te komen heeft men een achterdeur geforceerd. Het gehele huis is doorzocht, waarbij men een muntenverzameling heeft ontvreemd. MIDDELHARNIS - De politie van het dis trict De Eilanden heeft vrijdagavond op de Provincialeweg N215 een verkeerscontrole gehouden. Het accent lag op rijden onder invloed, verlichting en dragen van de gordel. In totaal hebben 47 verkeersdeelnemers een blaastest afgelegd, 1 automobilist kreeg een proces-verbaal. Verder zijn er bekeuringen uitgeschreven voor het niet dragen van de gordel en voor onjuiste of geen verlichting. DIRKSLAND - Adri Passenier ont ving op vrijdag 19 november in de Schakel uit handen van burgemeester Stoop de Koninklijke onderscheiding voor lid in de orde van de Oranje Nas sau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de branderweer Dirksland. De uitreiking vond plaats op de jaarlijkse korpsavond van het brandweerkorps, waar bij alle blusgroepen, raadsleden en het colle ge van B. en W. van de gemeente Dirksland bij elkaar waren gekomen. De korpsavond werd gehouden in verenigingsgebouw De Schakel. Commandant D.J. Bestman gaf een terugblik van het afgelopen jaar en er wer den certificaten en diploma's uitgereikt. Crisisbeheer Burgemeester Stoop greep deze bijeenkomst aan om de nadruk te leggen op het actuele onderwerp crisisbeheer en rampenbestrij ding. "Brandweer en politie zijn het hart van crisisbeheer en rampenbestrijding", aldus Stoop. De regelgeving zal strenger worden. In 2005 zal de eilandelijke samenwerking meer gestalte krijgen en hij verwacht dat er concrete beslissingen genomen worden over de samenwerking. "In de toekomst zal er één brandweer op Goeree-Overflakkee zijn", zei Stoop. "Samenwerking is belangrijk, omdat de gemeenten financieel onder druk staan en zeker in het kader van de bezuinigingen moet er ook op veiligheid worden bezuinigd. De brandweer moet echter wel haar taken kunnen uitvoeren. Maar de molens in bestuurlijk Nederland malen wat langzaam dus geduld is geboden! Het komt er nu op De scheidend bevelvoerder van de blusgroep Dirksland, Adri Passenier. aan om goed gefundeerde besluiten te maken en de visie van brandweer gemeente Dirksland duidelijk te maken", zo verzeker de Stoop. Op 10 september 1975 kwam Passenier bij de vrijwillige brandweer. Nu 28 jaar later neemt hij afscheid in de functie van eerste bevelvoerder. Het was voor hem meer dan alleen een hobby. Door zijn gedrevenheid en groot verantwoordelijkheidsgevoel kwam hij over als een beroeps brandweer man. "Door uw inzet hebben we een uitste kende bluseenheid bij de brandweer Dirks land", vertelde Stoop. Naast zijn drukke baan als ondernemer met een eigen wit- en bruingoedbedrij f nam Passenier op 7 maart 1988 plaats in de ondernemersvereniging waar hij later voorzitter van werd. "Dit gecombineerd met het werk voor de brand weer verdient toch wel bijzondere waarde ring", aldus Stoop. "Ook wil ik zijn familie bedanken, want zonder steun van de achter ban is dit werk bij de brandweer haast niet mogelijk!" Voor Passenier kwam de onderscheiding als een verrassing. "Na 28 jaar is het een keer de laatste keer en ik wil zeker mijn vrouw en vooral de kinderen bedanken voor hun begrip al die jaren. Zeker de kinderen heb ben vaak hun vader moeten missen", vertelt Passenier. "Dan werd er weer gezegd: 'Pa ga je vanavond weer naar de brandweer?". Passenier gaat zeker niet in een gat vallen nu hij stopt met zijn werkzaamheden voor de brandweer. "Ik heb alweer een nieuwe ;Heeft u een lijftfentepotis mi wilt u deze polis binnenkort doofschuiven, schenken of (aten uitkeren? Kom dan naar de Rabobank, want wi|: hebiJen een aantrekkelijk aanbod voor u. Onze ad\*i- jiftej fc tlii vpot delMbobfinki Rabobank Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail: info@kievltwarmte.nl www.kievrtwarmte.nl INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Hans Pijl van de Diabetes Informatie Post Goeree-Overflakkee, laat weten dat de gehouden prikactie op Goeree-Overflakkee een redelijk succes is geworden. De opkomst in enkele dorpen viel wat tegen. Maar in totaal zijn er toch vierhon derd mensen gecontroleerd. Van dit aantal zijn er 32 doorverwezen voor na-controle door de huisarts. Ook waren er enkele tientallen die op de grens zaten, deze mensen hebben het advies mee gekregen het gebruik van zoetigheid te minderen, op hun voeding te letten en over een jaar nog eens te laten meten. Op zaterdag 27 november a.s. hoopt de Christelijke Gereformeerde Kerk te Mid- delhamis haar jaarlijkse oliebollenactie te houden. De opbrengst daarvan is deze keer bestemd: 50% voor de bouwkas van de Chr. Geref. Kerk en 50% voor 'Calando'. Als u in Middelhamis of Sommelsdijk woont, komen de verkopers bij u langs met de overheerlijke oliebollen. En: voor de prijs hoeft u het niet te laten. Stel hen dus niet teleur, zodat na afloop van de oliebol lenactie een mooi bedrag kan worden over gemaakt naar deze goede doelen! Dinsdag 30 november is er in 'Het Diekhuus'te Middelhamis een thema bijeenkomst van het CDA. De aan vang is 19.30 uur. Grote demonstraties in Amsterdam over VUT, pré-pensioen, levensloopregeling en medische zorg in de toekomst. Is de Neder landse staat nog wel een zorgstaat of alleen een bezorgde staat? Is de sociale zekerheid sociale onzekerheid geworden? En hoe zit het met de zorg, kraamzorg, jeugdzorg, bejaardenzorg? Weer een nieuwe wet, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteu ning) wat houdt deze in, welke veranderin gen staan ons nu weer te wachten? Vragen die ons de laatste tijd bezighouden en soms toch ook tot onzekerheid kunnen leiden. Het CDA is niet van plan mensen in de kou te laten die het het meest nodig hebben. Veelmeer wil het CDA de sociale zekerheid en de zorg veiUg stellen voor de toekomst. 30 november is de mogelijkheid om uitvoe rig op interactieve wijze te discussiëren met Mr. Drs. Jan de Vries, lid van de Tweede Kamer en zo tot opheldering van vele lopen de zaken te komen. hobby en dat is spinnen op de fiets." Voor Passenier is het deze avond de laatste keer dat hij op de korpsavond aanwezig is."De jeugd doet het heel goed en alle collega's wens ik allemaal het allerbeste toe en hoop jullie nog te zien als ik op de kazerne langs kom. Jongens allemaal het allerbeste!" "Het aantal ouderen neemt op het hele eiland toe", gaf Rook aan. "Dat betekent dat er goed over de toekomst van het zorgbeleid moet worden nagedacht. De behoefte van de ouderen zelf moet daarbij centraal staan." Uit een eerder visiedocument van het Regio naal Zorg Overleg Goeree-Overflakkee (REZO) blijkt dat vijf procent van de oude ren op het eiland graag zelfstandig wil blij ven wonen, maar wel zorg nodig heeft. Dat betekent volgens Rook dat er zorgwoningen gecreëerd moeten worden. "Er moet goed gekeken worden of een woning aangepast moet worden, vanwege een rollator die gebruikt wordt. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk thuis wonen en hoeven ze niet direct naar een verzorgingstehuis." Uit het REZO-rapport blijkt verder dat, om het langer thuiswonen voor ouderen moge lijk te maken, een 24-uurs zorgservice aan huis opgezet moet worden, de welzijnsorga nisaties in de verschillende gemeenten op Goeree-Overflakkee geprofessionaliseerd moeten worden en een eilandelijk systeem voor aangepast vervoer geïntroduceerd moet worden. Het rapport werd aangeboden aan burge meester De Vries-Hommes, die tevens voor zitter is van Intergemeentelijk Samenwer kingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO). Ook burgemeester De Vries gaf aan dat er goed over de toekomst van ouderen nage dacht moet worden. Een blik in de zaal, waar vooral ouderen aanwezig waren, deed de burgemeester vermoeden dat het "onze eigen toekomst is waar we naar kijken." Het ISGO wil de aanbevelingen uit het REZO- rapport up de politieke agenda \an de porte feuillehouders Welzijn van de vier gemeen ten op Goeree-Overflakkee plaatsen. Samenwerking tussen deze vier gemeenten op het gebied van zorgaanbod is volgens De Vries erg belangrijk. "Door langs elkaar heen te leven, gaat er alleen maar tijd en geld verloren en dat is zonde". Het rapport dat burgmeester de Vries kreeg overhandigd was een zogenaamd overallrap port. Daarin werden de aanbevelingen voor het hele eiland gepresenteerd. Daarnaast waren er ook aanbevelingen voor de ver schillende gemeenten op Goeree-Overflak kee, die in aparte rapporten werden gepre senteerd. Deze presentatie werd verzorgd door de voorzitters van de werkgroepen die aan de afzonderlijke rapporten hadden gewerkt. Daarna werden de rapporten aan geboden aan de wethouders Welzijn van de verschillende gemeenten. De heer L.J. Verwijs beet namens Dirksland de spits af. "Er moet in onze gemeente nog veel ontwikkeld worden", zo gaf hij aan. Zo moeten er in Herkingen, Melissant en Dirks land woonzorgzones van de grond komen en moet er een welzijnsinstelling in het leven worden geroepen. Verder is het vervoer van ouderen over het eiland volgens Verwijs een probleem dat aangepakt moet worden. Wet houder J. Sandee nam het deelrapport in ont vangst. Hij beloofde dat het rapport niet in een la van het gemeentehuis zou verdwijnen. Namens de werkgroep-Goedereede voerde de heer H.P. Godrie het woord. Zowel in Goedereede als in Stellendam zullen er vol doende zorgwoningen gebouwd moeten worden, stelde Godrie. Verder moet Goede reede, evenals Dirksland, een welzijnsinstel ling krijgen. De aanzet daarvoor is volgens Godrie al gegeven. "Er gloort hoop aan de horizon", gaf hij daarbij aan. Uniek is het zorgloket dat samen met onder andere de VVV en de Rabobank in een gebouw wordt ondergebracht. Bij dit loket kunnen ouderen met vragen over zorg en welzijn terecht. Wethouder A.C. Lokker gaf bij de overhan diging van het rapport aan dat hij de werk groep erg erkentelijk is voor het geleverde werk en beloofde dat de aanbevelingen in het rapport "binnen vijfjaar uitgevoerd wor den". Het Rezo-rappoi\unl vrijdagmiddag gepresen teerd in zorgcentrum Ebbe en Vloed. Mevrouw P.C. van Eijk gaf namens de werk- groep-Middelhamis aan dat er in die gemeente al veel zorgaanbod is. De behoef te aan andere woonvormen moet volgens Van Eijk gemeten worden om te kijken of er ook behoefte aan is. Verder moet de gemeente meer aandacht aan mantelzorgers besteden. "Die zijn in de kleinschalige zorg erg belangrijk." In Stad aan 't Haringvliet en in Nieuwe-Tonge blijkt nu al behoefte te zijn aan zorgwoningen. "Die moeten er snel komen", gaf Van Eijk aan, "evenals zorglo- ketten in de vier dorpen die onder de gemeente Middelhamis vallen". Daarbij moet samenwerking tussen de vier dorpen niet uit het oog verloren worden en moet de gemeente Middelhamis de regiefunctie krij gen. Wethouder G. de Jong kreeg het rapport uitgereikt. Hij gaf aan dat een regiefunctie ook betekent dat de gemeente met geld moet komen. En dat is nou juist het probleem. "Want", vroeg De Jong zich hardop af, "wie gaat die extra zorgwoningen in Stad aan 't Haringvliet en in Nieuwe-Tonge betalen?" Als laatste deed de heer W.L.C. Nattekaas de plannen van de werkgroep-Oostflakkee uit de doeken. Deze werkgroep gaat al enke lejaren als Platform Wonen, zorg en welzijn Oostflakkee door het leven en bestaat dus langer dan de andere werkgroepen. "Daar door is er al veel gerealiseerd", gaf Natte kaas aan. "Maar nog niet alles loopt op rol letjes. We hebben er echter alle vertrouwen in dat onze plannen tot verbetering op de politieke agenda worden geplaatst." Dat werd bevestigt door wethouder P. de Vries. "Het rapport is een goed handvat voor de gemeente en we zullen gezamenlijk onze mouwen opstropen om de aanbevelingen te realiseren." Voorzitter A.C. van Wijk van het REZO toonde zich na afloop van de presentatie tevreden. "Op een enkele kritische kantteke ning na, moet ik constateren dat de rapporten door de vier gemeenten goed zijn ontvan gen." De werkgroepen worden niet opgehe ven, gaf Van Wijk aan. "De werkgroepen zullen namens het REZO als stimulator, katalysator en als het moet als luis in de pels blijven functioneren." 'VV De Putter' in Ouddorp organiseert een tentoonstelling in 'Dorpstienden'. Op de show zijn 360 vogels te zien, waaronder een groot aantal kanaries, tropen en parkieten. Er vallen voor het publiek ook nog prij zen te winnen, zoals een boodschappen- mand en bij het Rad van Avontuur. Ook kan er geraden worden op het gewicht van één meter brood. Verder is er nog een verkoop klasse aan wezig. De openingstijden van de ten toonstelling zijn, vrijdag 26 november van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 27 november van 14.00 tot 21.30 uur. De toegang is gratis.' COMBI OUDDOV-WeitflnMl 31M (0117) 611611 fax i8J7}4 Zaterdagavond 27 november is er een ope ning van de nieuw jeugdzolder van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp. Met flashbacks, previews, muziek en nog veel meer. Om 20.00 uur gaan de deuren open en om 20.30 uur gaat deze fantastische avond beginnen. Alle jongeren vanaf 12 jaar wor den uitgenodigd om te komen kijken. Het wordt erg gezellig met een hapje en een drankje. Is het onduidelijk? Kom dan kij ken 1 In het programma 'Met Wie' op Radio Flak- kee praat Carla Hersbach op dinsdag 23 november tussen 18.00 en 19.00 uur over het belangrijke apparaat Proteomics. Sandra Wigmore is daarvoor natuurlijk weer te gast in de studio, samen met professor dr. Wolter Oosterhuis. Ook de bekende zanger Lee Towers zal aanwezig zijn. Deze mensen weten heel veel van dit apparaat, waarom het zo belangrijk is en wat men er allemaal mee kan doen. De herhaling is woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaar/laxateur, lid NVM 0187-476555

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1