Reuma? Welke reuma? \Reumalijn Nederland bedankt! GEZOND WEL Kind en ziekenhuis A Vroege Cor Melissant PASFOTO'S Ouddorp Verzorgende C Kik bedrijfshygiëne V^"'^°nfi 30 uu -22,5% korting BELD H H H N H H H N H H H H H H N H H N H N H H H H N H H H H H N H H N H H N H H N H H H N H N N H N N H H H H N H N H N N N H H H NIAKDE M MOBILITEITSCENTRUM ^ïi 7 00 uu 20% korting f (1730uur-17,5%Korting Nieuw project Stichting China I ^^evsc/, ^- 0900-2030300 Vluchtelingenwerk Nederland be staat in oktober 25 jaar. In die tijd vonden bijna 200.000 vluchtelingen veiligheid in ons land. Zij zijn dank baar dat zij in Nederland een kans hebben gekregen. Zoals het gezin Akrami. Vijfjaar geleden ontvlucht ten zij Afghanistan. Najib Akranni; 'Pas toen we zeker wisten dat we in Nederland moch ten blijven, konden we beginnen een nieuw bestaan op te bouwen. In het asielzoekerscentrunn was dat onmogelijk. De onzekerheid was verschrikkelijk en je hebt er geen privacy. Nu hebben we een huis, helemaal voor ons alleen! Ik heb een eigen bedrijfje, mijn vrouw doet vrijwilligerswerk en de kinderen doen het goed op school. Onze toe komst ligt hier, in Nededand. Daar zijn wij heel dankbaar voor.' 25 Jaar Vluchtelingenwerk Neder land betekent 25 jaar inzet van betrokken burgers voor vluchtelin gen. Wilt u meer weten over ons werk? Bel met (020) 346 72 00 of kijk op www.vluchtelingenwerk.nl. POOTGOEDoa. M. W. EMAUS Verenigde Vergadering BEVALT BETER Schrijf nu in... ''A Vluchtelingenwerk Nederland Wij maken er werk van. Giro 123488, Annsterdam. Voor rJe inv/oners van doen wij graag een stapje e/tra. Hu we lijkskaarten gehoortekaartjes of juhileumkaarten Adverteren kost geld, niet adverteren kost meer! voorkomt onnodige angst Leejïijdgcrichle benadering Goed opgeleid personeel Kindvriendelijke omgeving Meer informatie met de Heftruck Centrale LA r N. A. van Kempen agrarische bedrijven en losse percelen op Goeree-Overflakkee Bestrijding van alle plaagdieren www.cormeiissant.nl CorIfMelissant ma en de meeste keus w-naf 08.30 uur Nijverheidsweg 4, Dirksland Tel. 0187 -6017 06 Een briljant gezet in uw trouwring vanaf 15^ Stichting China is gestart met vertaling van de Commentaren van Calvijn Ee.n noodzakelijk project! De Chinese huisgemeenten nu ook in de voetsporen van Cah'ijn, laat de Muur geen belemmering ziinT -^-■a Klaar Pen/i/JJI u wachP .reliek Abonneert U op Eilanden-Nieuws ORINWfl LlvJisli&liii^ Er zijn meer dan loo soorten reijma. Ze hebben allemaal met pijn en stijfheid in en rond ge- iwrichtjen te maken; vingers, pwl- sen, schouders, heupen, Irjiieën, tnMi. Daardoor kunnen mensen met reuma /aak heel ^^/one dingen niet ,rieer. Maar liefst 1 op de 10 mensen lijdt aan een vorm van reuma. Onttukingen aan gewrichten Een veel voorl'.orriende vorrn van reurna is RA, voluit reumatoïde artritis. Hierbij ontstaan hard nekkige ontstekingen aan de gewrichten. Die y/orden veroor zaakt door het eigen afweersys teem. Dat is bij RA een beetje de kluts kwijt en gaat zich vijandig gedragen tegenover het eigen lichaam. Met die ontstekingen als gevolg. Artrose is ook reuma Ook een veel voorkomende vorm van reuma is artrose. Bij artrose brokkeK Het kraakbeen van de ge/rficnten af Ce/oig; itijfheid en veel pijn bij het bewegen. Waardoor artrose ontstaat is nog altijd niet bekend. Deze soort reuma kan zich op elke leeftijd voordoen. Artrose hoeft dus niet altijd te maken te hebben met slijtage aan de gewrichten, zoals zeel mensen denken. Op elke leeftijd Vormen /an artritis treden soms al op bij kinderen. Dat noemen we jeugdreuma. Andere typen artritis hebben namen als ziekte van Bechtere// en het syndroom van Sjogren. Een vorm van reuma die vooral de v/eke delen rond de ge//richten treft is fibromyalgie. Daarbij doen vooral de spieren en pezen veel pijn. Die meer dan lOO soorten reuma hebben twee dingen gemeen: ze zijn nog altijd niet te genezen, en ze t'^;-'.' .'.i' ''-'ii'- e- Ceen aanstellerrtis Mensen met reuma hebben vaak last van een zeurderig soort pijn die er altijd is. Ze voelen zich /aak ook erg moe. Als ze zich de ene dag hebben ingespannen moeten ze dat meestai ce s'Ce-e dag bezuren. Omdat mensen met reuma de ene keer meer aankunnen dan de andere //orden ze nog //el eens beticht van aanstelleritis of het hebben van kuren. Dat maakt dat ze het ook geestelijk wel eens moeilijk hebben. Bellen met de Heumalijn A -ze' c' e'-a'C /sn //ie u '■;,c:s5''e---s ,dt,danzitu vast /ie ee's -^et /ragen. Over de ziek^^ze* s*v/e'^e ^'5k*'s'-*-A ze/Oï^e'" '.*c^' '- wilt u oc/. /.e. ee'; ge/,'^i-, stoom ^\iT£n als uw reuma u te veel wordt. U kunt dan altijd bel len met de mensen van de P.eumalijn; 0900 - 20 30 300. Die //eten alles van reuma plus van de problemen er omheen. U kunt daar ook in contact komen met lotgenoten; mensen die uit eigen ervaring weten wat u voelt. Belt u gerust; ze zitten vijf dagen in de week voor u klaar. Of kijk op www.reumalijn.nl yoor al uw vragen over reuma maandag t/m vrijdag w -16 uur 0,10 pm) l>>ré, .N'icolit, Lfckkerlander, f rifeslander, Bintje, Biltstitr, Rfedstar, Eigenheimer, Première Bokweg 9 Tel. r0187j 681956- 6812 79 r06j 29 48 61 W "sao óeVisnd. <jzl sp .ic:ag 3 ciece^or 2'j~ r -fr. ■^.■?r.^yTzzrj-'J&- D/.'arsy/eg 4ö te y.'.óxT^ir' zt 103e 'j^j^-i^rt vergaoerrö ^ar; de VeierigpÉ Jesoizt- rrsg za y/0'(i£r gf^r^jxr,- Aanvang J 5.00 uur. i De /oSeïÊge age'cs er; -yt ':j;z.>=r-yr^zA "jo^sr .cje- icor eer, feSsr-, t^cjens ka--'-^jrer:, vt' -nzsse -^r w^erscr^sc. D/.^5i»/^ 40 ie ^A/yy^sr^z" U-Öjif^fiÊ,, 4 rwiemÉse 2004 de Waarden bevalt beter en c»Ttva^ een leuke attentie j 'wénxnWkv «f bet regriei ww hraamTg toe '■"•éescheïff^^'^ De modellenboeken voor worden bij u ttiuis gebracht, waar u In alle rust uw keus kunt maken. Gebr. de Waal Drukkerij Sommelsdijk Bel: (0187)47 10 20 en vraag naar Plony 3:: :3c::: (Ji'/oiitlht'ül en Wi'l/jjn op tie '/Midhollandxe eilanden lltt j^cziditje viui (Ie kleine Andreas s(aa( erji j^esijannen als de arts op de S|»()edeisende hulp hem vertelt dat hij een aantal da^^en in hel zieken huis moet hlijven. Al die mensen die hem tol n(»n toe geholpen hehhen mei de hehandelin}:; van zijn ^ehro- ken heen waren wel er^ vriendelijk, maar hlijven... Dat /iet hij niet zo zitten. Hoe moet dat dan, zo zonder mama en |)apa? Andreas weet nof» niet dal hij de rit zeker niet alleen hoel't te maken. I'.i-f] (i|)i]:iiiii- in n;n /ii-kciihiiis is inceshil een ciii|)]c|lijH- v.\v;\\\ng. I'ijn, iillwiiikclijk licid v;iii iiii(l(TC]i, vicciiidc iiiciiscii op de kaïnc-r, (iel is ,illciii.i,-il /o iindcrs :ils lliuis. Voor ('CM kiri<l is ccii o|)1kiimc zo mogelijk iio)' oiilliiilsi-iider. Alles w:il /.o gewoon en vcriioiiwd is v;dl ineens weg. De kMnlTellH-ieiien de eigen |)osIcrs aan de jjiiuir moeien wijken voor een /.iekenluiis- hed, onbekende appajalnur en een hele hoop mensen die anders zijn dan de ondeis. I^aaibij kiiiül nok <lal in vele gevallen srnige noodzakelijke behandelingen licsl pijnlijk knnnen zijn. Niel verwonderlijk dal kindeien die geen goede opvang, en behanileling kregen hij een opname ilaar jaicn later nog veel last van kninien hehhen. Kiiideien zijn anders dan volwassenen, lin daar moei hij een opname in hel zieken linis dan ook leidege irkening inc<- gclioii den wolden. De vereniging Kind en /ieki-nhnis heell lol doel hel welzijn van hel kind Ie hevor deren vo(')r, lijdens en na een ziekenlinis opname. /,i| sireeldaaihij om de zoig die hel kind moei kiijgeli oplimaal al'Ie slem men op de speeilieke helioellen, zowel op mediseh en veipleegknndig j'ehied als op hel klimaat dal het kind omgeel't. In hel door de vereniging Kind en Zieken linis opgesteld handvest zijn alle rechten van hel kind vastgelegd. De vereniging heelt inde algelopen decennia ook al vele zaken met belrekking op de zorg aan kin deren Icn goede kunnen veranderen. Ouders of verzorgers zijn helan>;rijke steun lien van de eersie rechten dat in het hand vest is opgenomen is dat kinderen het recht om hun ouders ol' verzorgers altijd bij zich te hebben. De meesie ziekenhuizen ondersteunen dit recht len volle. Daar waar overige afdelin gen soms mei strakke bezoektijden te maken hebben, worden ouders op de kin- deral'deling altijd toegelaten. Soms is er zelfs de mogelijkheid dat zij ook de nacht in hel ziekenhuis kunnen doorbrengen. Moet het kind een operatie ondergaan dan is hel voor de ouders mogelijk om bij het kind te blijven loldal deze onder narcose is. Voor kinderen is de aanwezigheid van een verlrouwd iemand een belangrijke bron van rusl. Uecht op inlormatie In de kindergeneeskunde is een goede informatie lussen patientje en behandelaar essentieel. Meestal worcit door de behan- ilelaar afwisselend gecoinmuniceeid met hel zieke kiiiil en met zijn of haar ouders. Praten met een kind over medische ingre pen vergt van de behandelaar specifieke kwaliteileii. Niet alleen om hel moeilijke medische jargon om Ie zeilen in een bc- giijpelijk verhaal, maarook om in te kun nen sehallen welke inlormalie op welk tijdstip voor het kind van belang is. De rol van de ouders is hierbij van grote waarde, /ij kunnen tie arts of behandelaar daarbij hel|)eii. Hoe de commuiiieatie met het zieke kind verloopt is natuurlijk zeer alliankelijk van de leeftijd van het kind. Bij heel jonge kin deren zal de behandelaar zich toch voor namelijk tot de ouders richten. Zij zijn het die uiteindelijk toe.stemming tot behande ling dienen te geven. En goed geïnfor meerde ouders zijn op zo'n ogenblik de beste voorlichter van het eigen kind. Zij zijn het meest aanwezig en worden door het kind het meest vertrouwd. Heel specifiek aan een kind is dat het op de meest verschillende ogenblikken vragen heeft over wat er allemaal gaat gebeuren. Ook wanneer de dokter al weer weg is eist het antwoorden op een vraag. Een reden te meer om de ouders vooraf steeds goed te informeren over wat de toekomst voor het kind gaat brengen. Schriftelijke informa tievoorziening kan daarbij ondersteunend werken. Niet alleen de behandelend arts van het kind dient bepaalde medische en sociale kwaliteiten te hebben. Ook het verpleeg kundig personeel op een kinderafdeling dient hiertoe speciaal opgeleid te zijn. Door een gerichte opleiding beschikken zij over de kennis en ervaring die nodig zijn om naast de medische zorg ook aan de emotionele eisen van het kind tegemoet te kunnen komen. In een kindvriendelijk zorgklimaat zal door al het personeel dan ook rekening gehouden worden met andere leefstijlen, gewoontes en denkwijzen, niet alleen van het kind maar ook van het gezin waarin het kind opgroeit. Ook in niet dagelijkse omstandigheden is het van groot belang dat een kind zich vei lig en prettig voelt. Een speciale, vrolijk vormgegeven kinderafdeling is meestal niet voldoende om het kind zich ontspan nen te laten voelen. Ook in het ziekenhuis is het nodig dat een kind kan spelen en leren. Tussen de behandelingen door zal daar dus voldoende tijd voor gevonden moeten worden. Meer informatie over de Vereniging Kind en Ziekenhuis kunt u vinden op www.kin derziekenhuis.nl. De speciale site Ja dok ter Nee dokter die u via ditzelfde adres kunt vinden vertelt aan kinderen van ver schillende leeftijden wat ze van een opna me in hel ziekenhuis kunnen verwachten. aken doen op hoo^ n.iv& 1,5 - 8 ton Spuikolk 14a 3247 LK Dirk.sland Telefoon 0187 605952 Telefax 0187 605663 Mobiel 0651 423097 specialist <;j IX Sen/iceflat Vroonlande is een luxe v^oonvoorziening met 101 appartementen waar 105 bewoners comfortabel gehuisvest zijn. Door uitbreiding van werkzaamheden is op korte termijn een vacature van Part-time voor minimaal 40 uur per maand. Functie-eisen: - Diploma bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende MDGO-VZ verzorgende 3. - Beschikbaarheid voor ochtend, middag, avond en slaapdiensten. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg. Inlichtingen zijn telefonisch te verkrijgen bij de Serviceflat 'Vroonlande', mevrouw P. A. L, Reijnoudt, hoofd interne dienst/secretariaat, elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur, telefoon (0187) 602001. Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad aan Serviceflat 'Vroonlande', t.a.v. de heer L. J. Verwijs, directeur, Staakweg 5, 3247 BV Dirksland. makelaar o.z.. beëdigd taxateur Gespecialiseerd in: woning- en bedrijfstaxaties Agrarische taxaties en bemiddeling Onteigening en advies Ter bemiddeling gezocht: Noorddijk 12a, Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 Fax (0187) 60 39 04 (wespen, muizen) Houtwormbestrijding Tel. (0187) 64 26 52 (06) 51 70 61 32 -■-t. ^}!^lZ^------—rZZZ^^oor de korting. inclusief zellcosten Goudsmid Juwelier Briljantzetter Marius Swemmer Straatdijk 10 Dirksland f0187) 605999 Steun de ver\-olgde ke^ in C:, maak een eifcï^r op JJ «w^^TPostbus 1150 3900 BD Vaaietidaal te!. 0318-510320 -• e-mail mföSsflthtfngi.-hina.n] **1 Giio;i206ö6 tn.v. Stichting Chir.2 - 1 mnv.sHciitingchin2.nl JSIVAL sïfiSFjf Sespecialisserd In hout. kunststof en aluminium: binnendeuren buitendeuren draallflep raamkozijnen schuifpuien garagedeuren schuifdeurkasten Regiodealer Novoferm garagedeuren en Parador meubelen. Provincialeweg 10a Industrieterrein Westerloo 3252 LR Goedereede info@grinwisdeurenkasten.nl Tel. (0187)49 28 00 Fax (0187) 49 26 22 www.grinwis-deuren.nl Uw eigen architect mee nemen, of f oni de tafel met die van ons? U be paalt tiet bij Livingstone. Uw wensen staan nameli'ilt eemraaJ, tot in de laatste detail Startpunt voor uw bouwplannen is vaak de Huizotheek met meer dan 50 inspirerende §tijh(oorfjeetden. Bestet gratis de Huizotheek via 0900 899 «150. Of kiift op www.buizotheek.nl Showroom Breda, Konijnenberg 88, Industrieterrein 3555 Showroom Almere Stad West, Redactiestraat 2. 26 JAAR VtlLABOUW AanneiAJngsbsdrijf Macklost 5,\'Oadc Tanga

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 16