LITIE Gemeente Oostflakkee en SWO openen vrijwilligerssteunpunt te Oude-Tonge 0900-8844 Enei^ieprojecten: uitvoering centraal Handtekeningenactie voor Wiilieiminabrug gaat niet door Geldgebrek noodzaakt heroverweging bodemsanering Installatie Deltaraad Natuurknutselen voor de jeugd Bingo P.V. De Zwaluw Dialectavond in Ouddorps museum Flakkeese middag op 55+kring Kerstworkshops in Stellendam chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden 'Dit is een stevige ambitie! Beperking tot meest urgente locaties Uw woning of bedrijfspand verkopen? Christenvrouw Dirksland 9.e-'P°''' 0187-609190 www.fotografieflakkee.nl Inbraak bij bedrijf Bromfietscontrole Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Dankzij hen kunnen talloze dingen plaatsvinden en voorzieningen in stand wor den gehouden, die anders - als betaaid werk - onmogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden of blijven; eenvoudigweg omdat het dan onbe taalbaar zou worden. Vrijwilligers worden daarom ook wel 'de olie' of 'het cement' van de samenleving genoemd. Ook de gemeente Oostflakkee weet daarvan mee te praten. Met zo'n 150 vrijwilligers, verdeeld over alle woonkernen van de gemeente, herbergt Oostflakkee een waar vrijwilli gerskorps. En dan zijn er ongetwijfeld nog wel vrijwilligers die (nog) niet direct in kaart zijn gebracht - degenen die zéker vrijwilligerswerk ver richten, maar van wie dat niet opvalt of die daar niet mee te koop lopen. De gemeente Oostflakkee becht eraan om goed voor baar vrijwilligers te zorgen. Dat kwam onder andere al naar voren door enkele jaren acbter- een een vrijwilligersavond te organiseren, maar nu óók door in Oude- Tonge een zogenaamd vrijwilligerssteunpunt te openen. Dat gebeurde afgelopen vrijdagmorgen aan de Kennedystraat, waar wetbouder P. de Vries van de gemeente Oostflakkee "t Punt' opende, daarmee een officië le start gevend aan dit vrijwilligersloket, dat vraag en aanbod van vrij willigerswerk bij elkaar wil brengen en van dienst wil zijn bij bet beant woorden van vragen over vrijwilligerswerk. Vraag en aanbod Informatie en advies Vrijwilligersbeleid SWO Folder Rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed Dinsdag 16 november 2004 77e jaargang nr. 7357 Het college van Gedeputeerde Staten heeft in het kader van de Nota Ener gie- en Klimaatbeleid 2000-2010 het uitvoeringsprogramma energie- en klimaatbeleid 2005 - 2006 vastgesteld. Vier uitvoeringsgerichte projecten staan daarbij centraal: Energietransi tie R3, Windenergie, Energie in de glastuinbouw en uitvoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Ook wordt in het program ma bijvoorbeeld aandacht besteed aan het ontwikkelen van aanvullend beleid voor koude/warmte opslag en verwerking van biomassa. Erik van Heijningen, verantwoordelijk gedeputeerde hierover: 'We willen in samenwerking met betrokken partijen bij dragen aan de realisatie van de nationale kli maatdoelstellingen. Daarvoor blijft energie besparing nodig bij eindgebruikers; bedrij ven en inwoners van de provincie. Wij willen ook duurzame energietoepassingen stimuleren. Er ligt voor alle partijen een ste vige ambitie. De doelen liegen er niet om!" Uiteindelijk moeten de verschillende activi teiten rond energiebesparing in 2010 leiden tot 6% reductie van uitstoot van broeigassen t.o.v. 1990. In 2030 zelfs tot 40-60%! Duur zame energietoepassingen moeten resulte ren in 5% duurzame energie in 2010 en 10% in 2020. Verder wordt gestreefd naar realisa tie van tenminste 250 MW windvermogen in 2010. Tenslotte wil de provincie Zuid-Hol land voor haar eigen gebruik haar energie verbruik minder vervuilend maken door inkoop op termijn van enkel groene stroom. Gedeputeerde Staten concentreren zich in de uitvoering op een beperkt aantal speerpun ten. In Rijnmond wordt meegewerkt aan de voorbereiding van het Warmtebedrijf Rot terdam. Dit bedrijf moet gaan zorgen voor levering van restwarmte uit de industrie aan het stedelijk gebied en de glastuinbouw. Voor windenergie gaat de provincie een 'makelaarsrol' spelen om projecten op de locaties uit de Nota Wervel te helpen reali seren. In glastuinbouwgebieden wordt inge zet op zowel warmteleveringsprojecten als nieuwe toepassingen, zoals ondergrondse koude/warmteopslag en gebruik van bio massa. Naast deze activiteiten blijft de pro vincie nieuwe duurzame energieprojecten ondersteunen en besteedt zij aandacht aan bijvoorbeeld duurzame bedrijventerreinen. Tegen het einde van 2006 zal via een tussen rapportage worden aangegeven of de realise ring van de ambitie op koers ligt. Door Roeland van Mourik SOMMELSDUK - De handtekenin genactie voor een monumentenstatus voor de Wilhelminabrug gaat toch niet door. Dat is het resultaat van het gesprek tussen wethouder Van der Kamp en Jaap van der Slik, voorzitter van de Stichting tot behoud van het Dorpsgezicht. Het gesprek vond vori ge week maandag plaats. In het gesprek kwam volgens Van der Slik duidelijk naar voren dat het college van bur gemeester en wethouders de Wilhelmina brug op de huidige plaats willen laten liggen. Deze status is ook vastgelegd in het bestem mingsplan beschermd dorpsgezicht. De stichting hoeft zich dus geen zorgen te maken over een eventuele verplaatsing van de brug. Het protest van de stichting door middel van een handtekeningenactie was puur geba seerd op een gevoel van argwaan ten opzich te van de gemeente, geeft Van der Slik toe. "Door eerdere besluiten van de gemeente waren wij bang dat het hele Spuikwartier op de schop zou gaan en dat de Wilhelminabrug zou worden verplaatst. Maar in het gesprek geeft de gemeente aan zoveel mogelijk reke ning te zullen houden met de historie van dit gebied, inclusief de Wilhelminabrug. Daar mee heeft de gemeente ons vertrouwen gewonnen." Wethouder Van der Kamp laat weten dat het gesprek "aardig is verlopen". Het is volgens hem belangrijk om als stichting en gemeen te samen op te trekken. "We hebben beiden hetzelfde standpunt, namelijk de Wilhelmi nabrug, behouden. De gemeente wil dat door de brug in het bestemmingsplan op te nemen als beeldbepalend monument, de stichting wil er een rijksmonument van maken. Dit nuanceverschil moeten we samen oppakken. Daar bereik je veel meer mee." Van der Slik is blij met het gesprek met wet houder Van der Kamp. "In het gesprek beloofde de wethouder dat hij de contacten met ons wil intensiveren. Daarmee kunnen rechtszaken in de toekomst vermeden wor den. Dat is voor beide partijen een voor deel." De stichting heeft al een plan gemaakt voor de aanpak van het Spuikwar tier, dat aan de gemeente is aangeboden. Verder heeft wethouder Van der Kamp, namens de gemeente, de stichting aangebo den om in de klankbordgroep aanpak Spui kwartier zitting te nemen. Het wordt weer winter. Een moeilijke tijd voor de vogels rond ons huis. Daarom orga niseert het IVN Goeree Overflakkee op zaterdag 20 november een middag voeder huisjes maken. Geen buitenactiviteit maar deze keer werken we binnen. Lijkt het je leuk ook iets te doen voor de vogels in jouw tuin? Geef je dan op bij de VVV Ouddorp, telefoon: 0187-681789. Het natuurknutselen wordt gehouden in: OBS Stellegors Schoolstraat 1 te Stellen- dam, op zaterdag 20 november 13.30 tot P.V. De Zwaluw organiseert op vrijdag 19 november weer een gezellige bingo met mooie prijzen, zoals: boodschappenmanen, vleesschotels, planten en vele andere prach tige prizjen. Iedereen van harte welkom op de Dorpsweg 2 in Ooltgensplaat, aanvang 20.00 uur, lokaal open om 19.30 uur. Koffie en thee gratis. 15.30 uur. Kosten: 3 per persoon, inclusief materiaal, natje en droogje. Inlichtingen: www.ivn-go.nl. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland beperken de uitvoering van bodemsaneringen in de periode 2005 tot en met 2009 tot de meest urgente locaties. Dat staat in het werkprogramma bodemsanering 2005 tot en met 2009. Gebrek aan vol doende geld van het rijk maakt dit noodzakelijk en mogelijk. Als gevolg van bezuinigingen op de rijksbe groting is de bijdrage aan bodemsanering van het Ministerie van VROM sterk gedaald. Om deze bezuinigingen op te vangen heeft het rijk de termijn waarbinnen alle bodem verontreiniging gesaneerd of beheerst moet zijn opgeschoven van 2023 naar 2030. In totaal is er voor het werkprogramma bodem sanering ongeveer 138 miljoen euro beschikbaar, terwijl er ruim 160 miljoen Euro nodig is. Dit tekort van 22 miljoen euro noodzaakt het college tot een heroverweging van haar ambities. Gedeputeerde Erik (F.D.) van Heijningen: "Wij worden gedwongen om onze ambities bij te stellen. We zullen ons nu meer richten op het beheer in plaats van uitvoering. Bij voorbeeld op het ontwikkelen van een brede bodemvisie, afstemming van bodemsane ringactiviteiten met andere uitvoerende instanties en het bevorderen van marktwer king. We vullen dat zoveel mogelijk gebiedsgericht in. De bodem wordt via de lagenbenadering, conform moderne ruimte lijk planvormingsprocessen, geïntegreerd in de ruimtelijke ontwikkeling." Uiteraard wordt in het werkprogramma rekening gehouden met de nog bestaande reguüere werkzaamheden. Zo worden de bodemsaneringactiviteiten uit het werkpro gramma 2002 tot en met 2004 afgerond en wordt het project HoUandsche Ussel voort gezet en grotendeels afgerond. Ook de uit voering van waterbodemsaneringen en de uitvoering en bemiddeling bij sanering van voormalige gasfabrieken behoren tot deze reguliere werkzaamheden. Gedeputeerde Staten hechten verder onder meer aan het verrichten van nazorg op diverse gesaneerde locaties en het verrichten van diverse onder zoeken. Waar sprake is van onacceptabele risico's zullen te allen tijde maatregelen worden genomen. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Woensdag 17 november hoopt de Christen vrouw weer bijeen te komen in Onder de Wiek. Aanvang 19.45 uur. Deze avond wil bakker Van Harberden uit Melissant iets laten maken van marsepein. Kosten 3 per persoon. Graag een mesje meebrengen. Gas ten en leden weer van harte welkom. Het bestuur. C^'''^ e.*- i' Nog vragen? Op donderdagavond 25 november a.s. wordt in het Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis weer een dialectavond gehouden. Pau Heerschap, deskundige op het gebied van de dialecten op Goeree-Overflakkee, zal een inleiding houden over die dialecten. Hij zal in het bijzonder ingaan op het dialect van Ouddorp. Na de pauze, waarin koffie geser veerd wordt, zal hij enkele nieuwe Ouddorp- se schetsen voordragen. Het belooft weer een interessante, boeiende en humoristische avond te worden. De aanvang is 20.00 uur. Kaartverkoop en reservering uitsluitend bij VVV-Ouddorp, tel. 0187-681789. In de zaal zijn géén kaarten meer verkrijgbaar. OOLTGENSPLAAT - Op donderdag 18 november komt de 55L+kring weer bijeen in 'Elthato', aanvang 14.300 uur. Voor de pau ze is er een meditatie en daarna worden de bezoekers verrast met een Flakkeese middag onder het thema: 'Ken uw eiland'. Vanzelf zijn ook nieuwe gasten hartelijke welkom. Voor vervoer aanmelden bij de familie Mans, telefoon: 631336. Op maandag 13 december nodigt het actie comité van de Gereformeerde Kerk te Stel lendam jong en oud uit voor een gezellige middag of avond. Samen met u zal dan een krans of stukje worden gemaakt voor de kerstdagen. De workshops worden gehou den in het Forum aan de Kerkhotlaan 2 te Stellendam, 's middags van 13.15 tot 15.00 uur en s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur. De deelnamekosten van de middag of avond bedragen 12,50, incl. koffie, thee of fris met iets lekkers. Neemt u een ondergrond, bakje of een krans zelf mee. Voor de overige materialen wordt gezorgd, terwijl ook Bloemtique Le Belle Fleur medewerking verleent. Wilt u meedoen? Geef u zich dan vóór 5 december op via telefoonnummer 0187-493166 of 0187-493071 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS - Zaterdagavond reed politiepersoneel van het district De Eilan den, naar aanleiding van een inbraakmel ding, naar een bedrijventerrein aan de Lorentz. Bij een bedrijf bleek ingebroken, nadat een deur was geforceerd. Politiemen sen troffen een vrachtwagen aan, die niet bij het bedrijf hoorde en die half afgeladen met spullen was. Een omstander verklaarde dat hij een man had zien weglopen na de inbraak. Hierop werd een onderzoek inge steld en werd even later de verdachte, een 32-jarige man uit Duiven, op signalement aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader verhoor ingesloten. De vrachtwagen werd voor nader onderzoek in beslag genomen. MIDDELHARNIS - In het kader van het ASO-project hield de wijkpolitie vrijdag in Middelhamis bromfietscontroles. Twaalf bromfietsers kregen een bekeuring omdat hun bromscooter teveel herrie produceerde. De meeste kwamen boven de 101 dBA uit. Negen personen werden geverbaUseerd omdat de bromfiets een te groot vermogen had. Verder werd er een gestolen bromfiets aangetroffen. Wethouder P. de Vries verwijdert een papier van voor het gevelbord, bij de entree van 't Punt, waarmee de opening een feil na.s. Verschillende vrijwilligers kijken toe. Vrijwilligers zijn er dus nogal wat in Oost flakkee. Maar je ziet ook dat er zijn die wel ergens aan beginnen, gewoon omdat ze graag vrijwilligerswerk doen, maar die er na verloop van tijd achterkomen dat het soort vrijwilligerswerk dat ze doen niet direct op hun lijf geschreven is. Ze doen dan teleur stellende ervaringen op en haken af, terwijl op zoveel andere terreinen werk op hen licht te wachten dat beter bij hen past. Zo is er enerzijds de altijd blijvende vraag naar vrij willigers en anderzijds het altijd (nog) aan wezige aanbod van vrijwilligers. En in de praktijk blijkt het moeilijk om de juiste vrij williger en het voor hem of haar juiste vrij willigerswerk bij elkaar te brengen. Ver schillende organisaties hebben moeite met het vinden van geschikte vrijwilligers, ter wijl enthousiaste potentiële vrijwilligers de weg naar de juiste organisatie niet weten te vinden. Wel, hierin voorziet nu "t Punt'. Maar dat niet alleen. Want 't Punt wordt officieel omschreven als 'Vrijwilligers steunpunt voor bemiddeling, informatie en advies'. En dat geeft al aan dat het méér omvat dan alleen een vrijwilligersbank. Zo wil het ook zorgen voor voldoende bekend heid van en waardering vóór vrijwilligers werk bij doelgroepen in de gemeente. Ook wil het informatie en advies geven aan klan ten van het steunpunt over bijvoorbeeld beleid, rechtspositie, e.d., én het wil ervoor zorgen dat vrijwilligers de benodigde des kundigheidsbevordering kunnen krijgen door het organiseren van cursussen of het doorverwijzen naar cursussen elders. Tijdens de gehouden vrijwilligersavonden in de achterliggende jaren bleek steeds dat op dit vlak heel veel vragen leven bij de vrij willigers, waarvan ze eigenlijk niet goed weten bij wie ze daarmee terecht kunnen. Ook werd duidelijk dat er feitelijk geen enkel overzicht bestond van hóeveel vrijwil ligers er in de gemeente zijn en op welk ter rein zij zich verdienstelijk maken. Zo kwam al duidelijker de behoefte aan een soort vrij- willigerscentrale naar voren. Juist tegelijkertijd bood de rijksoverheid aan gemeenten een stimuleringsregeling om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen of te ver sterken - de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligers. In Oostflakkee bestond hele maal nog geen vrijwilligersbeleid en het gemeentebestuur vond het nü de tijd om daar verandering in aan te brengen. Er werd een Nota Vrijwilligersbeleid ontwikkeld en, inspelend op de stimuleringssubsidie van de overheid en mét de ontstane behoefte aan een soort vrijwilligerscentrale, werd hier naar een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarvan het rapport bij de subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS werd gevoegd, die dit accordeerde. Voor de uitvoering van een vrijwilligerscen trale c.q. vrijwilligersloket dacht de gemeen te al vrij snel aan de Stichting Welzijnswerk Oostflakkee (SWO), en die kon zich daar geheel in vinden. Met de beschikbaar gestel de gelden ging de SWO aan de slag en reali seerde in de achterliggende tijd het vrijwilli gerssteunpunt "t Punt', dat vrijdagmorgen officieel kon worden geopend. Een speciaal woord van dank werd bij die gelegenheid geuit voor de vrijwilligers Car- la. Anneke en Koop, die zich zeer hebben ingezet bij de organisatie van 't Punt, én voor de medewerkster van de gemeente Oostflakkee Annelies van Es, die heel veel voor de realisatie van een vrijwilligerssteun punt in Oostflakkee heeft betekend. Inmiddels is er een prachtige folder gedrukt, waarin 't Punt zichzelf presenteert als 'voor jezelf en voor een ander". In 't kort legt de folder ook uit wat 't Punt wil zijn: 'Het vrij willigerssteunpunt is de plaats voor vrijwil ligers en voor organisaties die met vrijwilli gers werken. Het is de plaats waar vraag en aanbod samenkomen, om te kijken of er vacatures zijn, of om vacatures aan te mel den. Het is de plaats waar je alle vragen over vrijwilligerswerk kunt stellen. Omdat vrij willigerswerk leuk, uitdagend, nuttig en leerzaam is, zou er ook voor jou wel eens een leuke vrijwilligersbaan klaar kunnen liggen. Dus zoek je vrijwilligerswerk of heb je er vragen over? Is uw club of organisatie op zoek naar een vrijwilliger of wilt u weten wat er voor een vrijwilliger allemaal gere geld kan/moet worden? Voor deze vragen en nog veel meer staan we bij 't Punt voor u klaar, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan het behoud, de ontwikkeling en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.' Zoals gezegd, zijn binnen de gemeente Oost flakkee zo'n 150 vrijwilligers werkzaam. Bij elkaar waren die in 2003 goed voor 9000 gewerkte uren! Tegen een bruto uurloon van 20, als dit betaald werk had geweest, heb ben zij met elkaar dus 180.000 verdiend voor de samenleving! Als dat geen compli ment verdient...? Heeft ook u interesse of denkt u dat 't Punt en uzelf elkaar iets te bieden hebben? Dan kunt u terecht aan Kennedystraat 27, waar het vrijwilligerssteunpunt is gevestigd (ope ningstijden maandag-, woensdag- en vrij dagochtend van 9.00-12.00 uur), 6f% belt naar (0187) 640420, óf u e-maih naar info@tpunt.nl, óf u neemt een kijkje op web site www.tpunt.nl. OUDDORP - Zondagmorgen vond op de Oosterweg een éénzijdig ongeval plaats waarbij een 23-jarige inwoner uit Ouddorp betrokken was. De man reed met zijn auto op de Oosterweg tegen een lichtmast en vervolgens tegen twee verkeersborden. Na onderzoek aan het politiebureau bleek de man alcohol genuttigd te hebben. Zijn rijbe wijs werd ingevorderd en tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. De Deltawerken die na de watersnoodramp van 1953 zijn uitgevoerd hebben ook een keerzijde. Gebleken is dat de afgesloten zeegaten problemen veroorzaken m.b.t. de waterkwaliteit, ecologische achteruitgang, erosie van zandplaten en blauwalgengroei. Dit zorgt voor maatschappelijke overiast en economische schade, maar is bovendien in strijd met Europese regelgeving. Die regel geving stelt bepaalde normen ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een oplossing wordt gezocht in de zoge naamde 'estuariene' dynamiek, waarbij zoet-zout overgangen hersteld worden en getijdendynamiek ge(her)introduceerd wordt. Er lopen verschillende initiatieven om deze intentie te realiseren. Ten behoeve van de samenhang, communicatie en ter voorkoming dat er lacunes ontstaan in de verschillende processen in de Delta, is gekozen voor het creëren van een raad: de Deltaraad, die op 26 november a.s. geïnstal leerd zal worden. Gedeputeerde Lenie Dwarshuis zal namens de provincie Zuid- Holland zitting nemen in de Deltaraad.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1