0900-8844 Ziekenliuis Dirksland start bijna uniek project in Nederland Einde zomertijd BP LITIE VERKOPING Cornells Grinwis wint publieksprijs Kunstpodium ■(/Mirmaard X Jb DoRROSTRUüK Een veranderende samenleving Verkoping Vrouwenvereniging Herkingen Nieuws van de werkgroep Uzon MAKELAARDIJ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hoUandse en zeeuwse eilanden Liever niet ienen.-.maar soms even noodzakelijk? www.opelnieuws.nl Open dag met pullingcars bij Autobedrijf Admiraal IMIUIEITSQENTRUJVL Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! station de Watertoren Spaar nu voor een gratis Viennetta üstaart of een V*atis wasbeurt no 4! ERA (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Autogordel controle Jongen bekeurd voor drinken op straat Brom- en snorfietscontrole Auto in de brand Bijna uniek, staat in de kop boven dit artikel. Want in sleclits één ander zie kenliuis in Nederland kent men het project dat nu ook van start gaat in hef Van Weel-Bethesdaziekenhuis in Dirksland: het verwenproject. Een project waarin vrijwilligers een team vormen dat oncologiepatiënten graag een poosje in de watten legt, verwent. Mensen die lijden aan kanker en daartegen behandelingen ondergaan, hebben nogal wat te verduren. Heel veel komt op hen af. Niet alleen omdat ze een ernstige ziekte in zich omdra gen, maar ook de gevolgen van de behandelingen, het moeten missen van lichaamsdelen, e.d., hebben een grote impact op de patiënt en op de kwaliteit van diens leven. Niet zelden verliest men daarbij ook het gevoel van eigenwaarde: 'wie ben ik nu eigenlijk nog?'. Om deze patiënten persoonlijke aandacht te geven, weer eens te laten voelen wat genieten bete kent, wat het is om zich weer wat ont spannen te voelen, is in het Van Weel- Bethesdaziekenhuis het verwenpro ject opgezet. Kortom dus: om het welbevinden van kankerpatiënten, die er recentelijk behandeld werden of binnenkort behandeld zullen worden, te verbeteren. te Middelharnis Snellieidscontroles 4"^ Visser Visser BARENDRECHT*TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS •TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Cornelis Grinwis uit Ouddorp heeft de publieksprijs gewonnen van het Kunstpodium Willemstad dat gedu rende drie weken werd georganiseerd in deze mooie Brabantse vestingstad. Vrijdag 29 oktober 2004 77e jaargang nr. 7352 Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Is als de vinger aan de pols. Het meet de hartslag van de samenleving. Het materiaal wat door dit onder zoeksbureau wordt geproduceerd, is in zekere zin veel gevoeliger dan van onderzoek uit de economische sector Het laatste geeft - grofweg geformuleerd - de welvaart weer, het SCP het welzijn. Anders geformuleerd: dit bureau beschrijft de leefwijze en de daarin voorkomen de veranderingen in de Nederlandse maat schappij. Het beschrijft hoe wij denken. Dat zijn processen die niet zo conjunctuur gevoelig zijn als de economische, zij verlopen min of meer langzaam maarzeker Volgens sommigen verkeert Nederland in een identiteitscrisis, volgens anderen Is het land nu eindelijk volwassen geworden. Wij houden het op het eerste. Uit het verleden week gepubli ceerde materiaal van het SCP blijkt zonneklaar dat onze samenleving zich in hoog tempo ont wikkelt tot een a-religieuze. Uit reacties op de verschijning van de nieuwe Bijbelvertaling blijkt dat ook, trouwens deze poging om Gods Woord in begrijpelijk Nederlands te brengen is op zich al een bewijs dat er iets grondig mis is. Wie niet meer weet wat de Bijbel is en Wie zich daarin openbaart, is losgeslagen van zijn wor tels. Hij kan de geschiedenis van ons land niet meer verstaan, hij herkent het zuurdesem dat onze samenleving smaak gegeven heeft niet meer A-religiositeit betekent leven in het hier en nu, volgens waarden en normen die ons momenteel aanstaan. We ontlenen ze niet meer aan een 'externe' bron (de Bijbel), maar maken zelf wel uit wat goed en wat kwaad is. Onder tussen hebben we niet door - of we vinden het wel makkelijk - dat een selecte groep ons land moreel regeert. Daarbij horen zonder meer de smaakmakers van de media. Anti-religie roep emoties los. In een confrontatie worden levensbeschouvvlngen tegenover elkaar gezet. Men kent elkaar ook. Dat komt omdat men zich soms afzet tegen het eigen religieuze verleden, of dat men het verweer van de 'vijand' bestudeert om hem te bestrijden. Er wordt nog gesproken vanuit de zelfde begrippenkaders. Soms zelfs puttend uit de zelfde woordschat Soms is er respect, soms haat, soms bewogen heid, maar men staat ergens voor in. In een a-religieuze samenleving heeft religie als levensbeschouwing in het denken afgedaan. Op zijn best is er nog een gevoel dat er nog iets bui ten ons is. De a-religieuze begrijpt niets van de religieuze en al helemaal niet als deze dingen doet of laat vanwege zijn religie. Het wordt al helemaal vervelend als die godsdienstige het dan ook nog als norm in de maatschappij wil invoeren. Dat moet een halt worden toegeroe pen. Een ieder moet kunnen denken en doen wat goed is in eigen ogen, voorzover dat door de meerderheid wordt aanvaard. Wie wil afwijken van dit adagium, moet dat achter de voordeur doen - hoewel? Wie dat in het openbaar doet, discrimineert. De verwikkelingen bij de samen stelling van de nieuwe Europese Commissie deze week zijn een voorbeeld. In dit licht is ook het verzet te zien tegen het erkennen in de Europese Grondwet van de joods-christelijke Invloed op de cultuurgeschie denis van Europa. Een weigering die historisch gezien te zot is voor woorden. Wie nadenkt over de tendensen die het SCP naar buiten bracht, krijgt visioenen over niet begrij pen en niet begrepen worden. Dat zal gebeuren binnen de Nederlandse samenleving, maar ook binnen Europa. Degene die vrijheid proclameert heeft het daarbij altijd makkelijker dan degene die vrijheid in gebondenheid voorstaat Nog een voorbeeld. De afgelopen tijd waren we min of meer in de ban van de verkiezingen in Amenka. We hebben er zelfs een mening over Die is niet mals ais het de huidige president Bush betreft. Dat heeft weer alles te maken met zijn moreel leiderschap. Dat begrijpen we niet meer Dat lijkt van een andere planeet omdat het waarden betreft die Nederland achter zich heeft gelaten. Omdat religie heeft afgedaan. Het SCP onderzocht en deed verslag. Een kerk die niet werft, sterft. Het SCP presenteerde ook een rekening. MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning DoetinchemsestroQt 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187) 482606 8tj de Rabobank \A(eet Jgi direct waar je aan toe bent. i Bei ons nu via 0900-0907. Of vraag ernaar bij uw ïl^tvisgur, Rabobank Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel, AI 3b joQf de meest geliefde outo von Nederlond. www.opelnieuws.nl Morgen, zaterdag 30 oktober houdt Autobe drijf S.B. Admiraal uit Oude Tonge een open dag. Deze dag duur van 11.00 tot 18.00 uur. Autobedrijf S.B. Admiraal organiseert ter gelegenheid van het behaalde kampioen schap van 'CarpuUingteam Dr.Power' een opendag. Deze dag kunt u alles van het autobedrijf te weten komen, maar bovendien zijn er diver se specials pullingcars uit de autotrek orga nisatie aanwezig. Zoals: Bunk's Mystery, No-mercy, The Old Postman en Bad Habbit. En als speciale gast, The Challenger, een minipuller uit de A-divisie van de tractor- pulling. Deze dag is er een video te zien van het afge lopen seizoen, om te zien hoe het bedrijf het afgelopen jaar is vergaan op het gebied van tractorpulling. Ook kunt u de toppers van tractorpulling op de video bekijken. De hele dag is er gelegenheid om aan de teams vragen te stellen of om wat te eten en te drinken. Natuurlijk is de showroom van het bedrijf open. En kan het ruime aanbod van occa sions bezichtigd worden. Aan de kinderen is er ook gedacht met een leuk springkussen en lekkere poffertjes. U bent van harte welkom, en uw vrienden, famiUe en kennissen ook. Autobedrijf S.B. Admiraal hoopt er een gezellige dag van te maken. Het adres is Boezemweg 17 in Oude Tonge. www.cormelissant.nl «ELISSANT Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedriif Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor MellssantTweewielers 0187-6017 06 Op vrijdag 5 november houdt de Hervormde vrouwenvereniging 'Niet in eigen kracht' haar jaarlijkse verkoping. De verkoping wordt gehouden in vereni gingsgebouw 'Ons Huis' aan de Kaaidijk van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Er worden veel zaken te koop aangeboden, zoals handwerken, bloemen, koekjes, jam, advocaat, slaatjes, boeken, spulletjes voor in de tuin en heel veel leuke oude spullen in de rommelkramen. Ook is er enveloppentrek- ken, sjoelen en natuurlijk een lekker kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Om ongeveer 18.30 uur worden er wat spul letjes uit grootmoeders tijd geveild. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw, verenigingsgebouw en de predikantsplaats van de Hervormde Gemeente van Herkingen. Iedereen is van harte welkom! Het is weer tijd voor de erwtensoepactie! De opbrengst komt geheel ten goede aan de winterhulp. Voor 3 per liter wordt deze goed gevulde soep op zaterdag 20 november a.s. bij u thuis bezorgd (in Oude-Tonge) in stevige bakken. U kunt bestellen tot en met 5 november. Op onderstaande adressen kunt u uw bestelling inleveren: C. Buscop, Mari niersweg 72, tel: 642131; Klem, Wilhelmi nastraat 10, tel: 641304; L. Meijer, Satumu- slaan 67, tel: 641502. Vast bedankt voor uw steun! De werkgroep Uzon van de Hervormde Gemeente te Oude-Tonge. In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober gaat de winter tijd weer in. Vergeet u niet de klok een uur terug te zetten? CARWASHCENTRUM Korteweede 75, Nrksland V^ tal. 0187-601122 y 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Makelaarskantoor Tamboer beëdiiid niakelaar/laxateur. lid NVM ()l87-4765.'i,5 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal(kee SOMMELSDIJK - Maandagmorgen werd tussen acht en tien over negen door politie personeel op de Dorpsweg in Sonmielsdijk een autogordel controle gehouden. In totaal werden 20 auto's gecontroleerd. Vier bestuurders kregen een bekeuring voor het niet dragen van de gordel. MIDDELHARNIS - Een 15-jarige jongen uit Dirksland kreeg maandagmiddag rond twaalf uur een bekeuring toen hij op het Ker kepad een biertje zat te drinken. De jongen, die een tussenuur had van school, dronk de alcohol op de openbare weg en ging hiervoor op de bon. Het geopende blikje werd door politiepersoneel leeggegoten. De overige blikjes werden teruggegeven aan de jongen. Dinsdagmorgen werd door politiepersoneel op diverse plaatsen op het eiland Goeree- Overflakkee een brom- en snorfietscontrole gehouden. Twintig bestuurders kregen een bekeuring voor o.a. het overschrijden van de constructiesnelheid, het niet hebben van een geel- of oranjeplaatje, het niet dragen van een helm en het onnodig claxonneren. OUDDORP - In de nacht van dinsdag op woensdag rond kwart voor twee vatte een auto die geparkeerd stond aan de Pretoriu- slaan vlam. De eigenaar van de auto, een 22- jarige Ouddorper, werd wakker van een knal. Toen hij uit zijn slaapkamerraam keek zag hij dat zijn auto, die op de oprit stond, in brand stond. Samen met de brandweer werd de brand geblust. Door de Technische Recherche werd een nader sporenonderzoek ingesteld. Brandstichting wordt niet uitge sloten. Hiermee is het Dirkslandse ziekenhuis het tweede in Nederland dat zo'n project kent, en zowel directie als de vrijwilligers van het verwenproject zijn er heel trots op dat dit nu ook hier gerealiseerd kon worden. Dit dank zij sponsoring door de Ladie's Circle Goe- ree-Overflakkee en de Total Body Club, die hiervoor geld beschikbaar stelden. Aan het verwenproject wordt invulling gegeven door vrijwilligers die dagelijks hun beroep/specialiteit uitoefenen, maar tijdens de verwenavonden belangeloos aan het pro ject meewerken. Bijvoorbeeld fysiothera peuten, voetreflexzónetherapeuten, schoon heidsspecialistes, nagelstylistes, kapsters, lotgenoten, maar ook is tijdens deze avonden altijd één van de oncologieverpleegkundi- gen aanwezig. ?n er zijn vrijwilligers die voor koffie en thee zorgen en zonodig zelfs het vervoer naar en van het ziekenhuis ver zorgen. Door middel van een enquête/ inschrijfformulier, dat in het ziekenhuis ligt of tijdens de chemotherapiebehandeling wordt uitgereikt, kunnen patiënten hun 'ver wen wen's' opgeven. Er verandert veel in het leven, als blijkt dat men kanker heeft. Niet in de plaatste plaats door de therapieën die moeten worden ondergaan. Door een behandeling met chemotherapie kan de huid behoorlijk verslappen doordat het aan elasticiteit verliest. Jonge vrouwen kunnen er vervroegd door in de overgang raken. Men kan ook meer last van puistjes krijgen. Nagels kuimen dun en slap worden. Het hoofdhaar valt af. Baardgroei raakt ver stoord. Men ervaart dat soms sterk moet worden ingeleverd op het uiterlijke aanzien. Bovendien kan men zich na behandeling lichamelijk nóg zieker voelen. Ook door behandeling met radiotherapie/bestraling kan de huid erg dun worden. En dan is het belangrijk en prettig om te ondervinden dat de huid extra goed wordt verzorgd door een professional. De schoonheidsspecialisten van het verwenproject hebben vaker mensen met deze aandoening behandeld en kunnen daarom goede aanwijzingen geven hoe men zuinig kunt moet zijn op de huid. Doordat mensen die kanker hebben veel te verwerken krijgen, kunnen ze last hebben van gespan nen spieren. Dan is er met het verwenproject de mogelijkheid om een ontspannende mas sage te krijgen; door de spieren wat losser te maken, ontstaat een ontspannen gevoel. Maar ook is er de mogelijkheid om de spie ren een beetje te trainen op de toestellen van de fysiotherapie. Want het is erg belangrijk dat mensen die zware behandelingen krij gen, vaak bewegen. Door vaker te bewegen wordt men gezond vermoeid en krijgt men meer energie omdat men beter slaapt. Ook door regelmatig te bewegen worden de gewrichten in conditie gehouden. De fysio therapeuten kunnen de mensen hierin bij staan en aanwijzingen of nadere informatie bij geven. Dus zowel door de ziekte zelf als door de behandelingen daartegen kunnen patiënten ervaren dat al het aangename in het leven voorbij lijkt. En daarop wil het verwenpro ject inspelen, teneinde het welbevinden van deze mensen te verbeteren. Het gaat er in het ziekenhuis dus niet langer alleen om deze patiënten specialistisch, vaktechnisch te behandelen, maar het gaat er nu ook om dat aandacht gegeven wordt aan de menselijke kant van het patiënt zijn. Patiënten kunnen en mogen tijdens de verwenavonden dan ook geheel zichzelf zijn. De oncologiever- pleegkundige is dan bijvoorbeeld aanwezig, niet allereerst als beroepsuitoefenaar in het witte uniform, maar vooral als medemens aanwezig, in gewone kleding. Voor oncolo giepatiënten is het immers van groot belang medemenselijkheid te ervaren, te weten dat ze 'er gewoon mogen zijn' en zelfs nog fijne dingen kunnen (gaan) doen. Namens de ziekenhuisdirectie gaf dr. P.C. van der Velden en namens de oncologiever- pleegkundigen Jolijn Kamphuis afgelopen woensdagavond de aftrap voor een try-out van het verwenproject, dus om te zien of alles goed verloopt en of alles wat voor het project nodig is daadwerkelijk 'in huis' is. Vrijwilligers van het verwenproject 'oefen den' deze avond bij elkaar. Maar ook gaven dr. Van der Velden en Jolijn Kamphuis tekst en uitleg bij het totstandko men van het project. "Opnieuw ben ik reuze trots", zo gaf Van der Velden aan, "dat dit in ons ziekenhuis tot stand gekomen is. Als klein ziekenhuis willen we uitmunten in patiëntvriendelijkheid, en daar past het ver wenproject prima in." Verscheidene van de professionals die aan het project meedoen, zijn overdag buiten het ziekenhuis werkzaam. En dat het verwenproject financieel mogelijk werd gemaakt, komt ook door ondersteuning van buiten het ziekenhuis. "Opnieuw een bewijs van de interactie tussen het Dirksland se ziekenhuis en zijn omgeving", aldus een verheugde dr. Van der Velden. Inderdaad, zonder ondersteuning van de sponsors had het verwenproject niet gestart kunnen worden. Maar om het project ook in de toekomst gaande te kunnen houden, is blijvende financiële ondersteuning nodig. Wie hieraan graag zijn of haar steentje wil bijdragen, kan hiervoor bellen naar de recep tie van het ziekenhuis, tel. (0187) 607300, en vragen naar Ina Smit, vrijwilligster van het verwenproject. D.V. vrijdag 29 oktober van 19.30 tot 21.00 uur en zaterdag 30 oktober van 9.30 tot 13.00 uur is er verkoping in de zaal achter de Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan te Middel harnis. Deze verkoping wordt georganiseerd door de vrouwenvereniging 'Bid en Werk' en de activiteitencommissie, ten bate van de bouwkas. Stichting Friedenstimme en voor de Spaans Evangelische Zending, r kunt bij ons terecht voor handwerk, boe ken, bloemen, kaarten, vis, koek, advocaat, slaatjes en hartige hapjes enz. Gezellig kof fie drinken, soep eten met een broodje. \'oor de kinderen is er speelgoed, een snoep- kraam en zijn er verrassingsdozen. Van har te welkom! t)OLTGENSPLAAT - De politie hield woensdagmorgen op de Bosweg in Oolt- gensplaat snelheidscontrole. Daar reden tus sen half acht en kwart voor negen 31 van de in totaal 58 gecontroleerde autobestuurders harder dan '60'. Hoogst gemeten overtre ding bedroeg 126 km/uur. REGISTERACCOUNTANTS Op de foto Icunstenaar Cornells Gnimii (rechts) met zijn winnende schilderij en de tevreden koper. Het schilderij met de dubbele koe werd bekroond met een certificaat en een plaquet te. Uit de 138 inzendingen werd het schilde rij gekozen tot groot genoegen van de kun stenaar. Het Kunstpodium Willemstad gaf geduren de drie weekenden ruimte aan 12 ateliers om hun mooiste werken te laten zien. De ate- Uers, waar kunstenaars met een verstandelij ke handicap werken, kwamen uit het hele land en gaven een prachtige demonstratie van hun werken bestaande uit schilderijen en keramiek. Het Mauritshuis en het Arsenaal waren voor deze gelegenheid veranderd in een echte en vooral statige galerie waar veel belangstel lenden voor kwamen'kijken. Alle aanwezi gen konden hun voorkeur uitspreken voor een publieksprijs. Het winnende schilderij werd tijdens de ope ning van de expositie al verkocht. Cornelis werkt in het atelier Impasto te Sommelsdijk. Impasto is een onderdeel van het Gemiva- activiteitencentrum d'n Duyt. i K

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1