J/ Procedure benoeming burgemeester Goedereede officieel van start gegaan VERKOPING CDA vraagt aandacht voor de N57 COV Laudando energiek aan het repeteren Verkoping vrouwenver. Zaterdagmiddagconcert in Nieuwe Kerl( Zierikzee Middelharnis winnaar van Eilandelijke Brandweerwedstrijden 0900-8844 Appélavond 16+ Vrouwenvereniging 3^<.2 A-^ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Uw woning of bedrijfspand verkopen? Snelheidscontroles Inbraak winkel Inbrekers aangehouden Snelheidscontroles Ambitieus Gezocht: netwerker en koersbepaler Protestants-christelijk is niet hetzelfde als reformatorisch" Koersbepaler De Christelijke Oratorium Vereni ging Laudando is al weer volop bezig met haar repetities in het nieuwe seizoen. ledere woensdag wordt er hard gewerkt en veel gezongen in de aula van de scho lengemeenschap Prins Maurits te Middelharnis. De repetities begin nen om 19.45 uur en zijn 22.00 uur afgelopen. Er is nog plaats voor een aantal alten, tenoren en bas sen; voor de sopranen is er een wachtlijst. Iedereen die belangstel ling heeft kan vrijblijvend een aan tal repetities bijwonen en voor vra gen of aanmeldingen kunt u terecht bij de voorzitter van het koor mevrouw Lettie Tiele, tele foon 0187-603604. Dinsdag 5 oktober 2004 77e jaargang nr. 7345 Den Haag - De CDA Statenfractie heeft woensdagavond in de commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van de provincie Zuid-Holland expliciet aandacht gevraagd voor de situatie op de N57. De CDA fractie heeft het Meerjarenprogramma Investeringen in Provinciale Infrastructuur aange grepen om haar bezorgdheid uit te spreken over de situatie op deze pro vinciale weg. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voome-Putten en Goeree-Overflakkee staat momenteel onder druk. De N57 kampt namelijk al tijden met grote problemen op het gebied van doorstroming en verkeersvei ligheid. Nu er momenteel ook nog eens werkzaamheden zijn aan de N59 blijkt eens te meer dat de N57 de stroom van verkeer niet goed aan kan. Hierdoor zal op termijn een verbreding van de weg noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft verkeersveiligheid op deze weg hoge prioriteit aangezien de N57 helaas ook wel bekend staat als een doden weg. De kwaliteit van het asfalt is niet op alle plaatsen optimaal waardoor zeker tij dens hevige regenbuien op de weg soms gevaarlijke situaties ontstaan zoals 'aquapla ning'. Verkeerswoordvoerder De Haas zegt hier over: "Het CDA heeft de N57weer op de provinciale kaart gezet. Een probleem met de N57 is dat er diverse partijen bij betrok ken zijn zoals de Stadsregio, Rijk, Water schap en de Provincie. Hierdoor kijken de diverse partijen soms wel eens iets teveel naar elkaar. Wij hebben het college van Gedeputeerde Staten dan ook gevraagd deze problematiek aan willen pakken." Over de verbreding zegt hij: "Het lijkt evident dat er een verbreding van deze weg moet komen. De provincie zal dan ook het initiatief moe ten nemen op tot een solide en deugdelijke financiering te komen, zodat voor de inwo ners van dit gedeelte van de provincie de problemen worden opgelost. Op korte ter mijn kan de verkeerssituatie worden verbe terd door een rijbaanscheiding aan te bren gen en een betere vormgeving van de aan sluitingen op deze weg. Momenteel wordt de situatie bij de Harmsenbrug en de aanslui tende wegvakken al aangepast om tot een betere doorstroming te komen", aldus de Haas. DIRKSLAND - Op donderdag 7 oktober a.s. hopen de vrouwenverenigingen 'Prisca' en 'Acti Agimus' van de Ger. Gem. te Dirks- land hun jaarlijkse verkoping te houden. Er zal weer van alles worden verkocht: mooie handwerken, ondergoed, boeken, (houten) speelgoed, bloemstukjes, cd- en tijdschrif- topbergboxen, hobbyartikelen, verbronsde schoentjes. Vindt u het leuk om de eerste schoentjes van uw kind te laten verbronzen? Breng ze dan mee. U krijgt ze later ver- bronsd terug. Natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht, want er zijn slaat jes, soep, oliebollen, pannenkoeken en heer lijke zelfgemaakte advocaat. En in de koffie- hoek kunt u gezellig een kopje koffie met gebak nuttigen. Verder is het zendingswin keltje aanwezig, en Clementijn verkoopt dames- en kinderkleding. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het zendingswerk. U bent van harte welkom van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00-16.30 uur in de zalen van het kerkgebouw aan de Mozartsingel. De Dirkslandse organist Hans Villerius geeft a.s. zaterdagmiddag 9 oktober een aantal kwartierconcerten op het Kam&Van der Meulen-orgel in de Nieuwe Kerk te Zierik zee, het wandelend en winkelend publiek mag in- en uitlopen, terwijl de organist om het kwartier een mini-concert geeft. Om 13.00 zal het eerste kleine concert beginnen met werken van Telemann en Walther, om 13.30 vervolgd met werken van Johann Sebastian Bach, om 14.00 uur volgt een keur aan componisten met als bekendste werk 'de Koekoek en de Nachtegaal' van G.F. Han del. Iets verder in de tijd zijn de werken uit de Rococo, die om 14.30 zullen klinken, waarna de reis door de muziekgeschiedenis wordt vervolgd met werken uit de orgelro- mantiek van F. Mendelssohn-Bartholdy. Om half vier volgt de uitsmijter met de Sortie in Es van L.J.A. Lefébure-Wély. De toegang tot deze concerten is gratis. Een beeld van het gecompliceerde o/iijt i al lijdens de Eilandelijke Brandweerwedstrijden in Den Bommel. De jaarlijkse Eilandelijke Brand weerwedstrijden werden dit jaar georganiseerd door de brandweer ploeg van Den Bommel en gespeeld bij Mol Agrocom. Ook nu weer was er een gecompliceerd ongeval in scène gezet: Een monteur was met een snijbrander aan de onderkant van een auto werkzaamheden aan het verrichten. De auto schoot van de krik en de snijbrander vloog daarop uit de handen van de monteur, waarnaar deze bekneld kwam te zitten onder de auto. De snijbrander was bij een stapel pallets terecht gekomen, waardoor brand ontstond. Een vrouw, die in de aangrenzen de ruimte op een ladder aan het werk was, hoorde geknetter en het geroep van de man en wilde hem vlug te hulp komen. Ze verloor hierbij echter haar evenwicht en maakte een val, waarbij ze een gebroken enkel op liep. Daar beide slachtoffers niet meer in staat waren om te lopen, waren ze niet in staat om alarm te slaan. Het automatisch brandmeld- systeem bleek nu voor beiden van groot belang. De deelnemende ploegen werden gealar meerd voor een automatisch brandalarm bij Mol Agrocom. Ter plaatse gekomen, bleek al vlug de ernst van de situatie en begon het zoeken naar de slachtoffers, het bevrijden van hen en het blussen van de brand. De wedstrijden hadden een goed verloop, mede dankzij de medewerking van de brandweerploeg van Bruinisse, die de wed strijd vrijdag tevoren al een keer had doorlo pen. Al meerdere keren heeft de brandweer van Oostflakkee een beroep op deze ploeg kunnen doen. Het blijkt nuttig te zijn dat een dergelijke wedstrijd tevoren al een keer gespeeld wordt. Eventuele knelpunten kun nen dan er alsnog uitgehaald worden. De Flakkeese ploegen hadden positieve reacties over de wedstrijd, die alle facetten van een 112-wedstrijd in zich had: hulpver lening en brand vanuit een automatisch brandalarm. Zoals bij vele wedstrijden ging het ook hier om oefening, nieuwe ervaringen opdoen en het contact met de andere ploe gen. Natuurlijk was er ook de competitie en deze leverde de volgende uitslag op: 1. Middelharnis1378 pnt. 2. Óude-Tonge1322 pnt. 3. Ouddorp1296 pnt. 4. Stad ah Haringvliet1220 pnt. 5. Dirksland1212 pnt 6. Sommelsdijk1202 pnt. 7. Nieuwe-Tonge1198 pnt. 8. Herkingen1198 pnt. 9. Goedereede1190 pnt. 10. Mehssant1176 pnt. 11. Stellendam1160 pnt. 12. Ooltgensplaat1114 pnt. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/laxaleur. lid NVM ()187-476.'>55 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE - Personeel van de Verkeerspolitie hield donderdagmid dag en -avond radarsnelheidscontroles op de Lieve Vrouwepoldersedijk in Stad aan 't Haringvliet, Bosweg in Ooltgensplaat, Plaatweg in Stellendam en op de Oudeland- sedijk in Middelharnis en op de Groene Kruisweg in Spijkenisse. Tussen halfdrie en kwart over vijf hielden op de Lieve Vrouwe poldersedijk 77 van de 820 de radarwagen passerende automobilisten het gaspedaal te diep ingedrukt. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 81 km/uur, terwijl '50' daar is toe gestaan. Op de Bosweg in Ooltgensplaat werd mssen kwart voor drie en vijf uur gecontroleerd. Hier hielden 55 van de 100 voorbij de radar- wagen rijdende weggebruikers zich niet aan de 60 kin-limiet. Hoogst gemeten overtre ding bedroeg maar liefst 173 km/uur. Tussen kwart voor drie en half zes werd gecontroleerd op de Plaatweg in Stellendam. Van de 920 passerende automobilisten over schreden 49 de daar toegestane maximum snelheid van 80 km/uur. Hoogst gemeten snelheid: 127 km/uur. Op de Oudelandsedijk in Middelharnis werd tussen drie uur en kwart over vijf gecontro leerd. Van de 980 langs de radarwagen rij dende automobilisten namen 29 het niet zo nauw met de daar toegestane '80'. Hoogst gemeten overtreding: 119 km/uur. Tussen half acht en kwart voor negen 's avonds flitste de snelheidsradar op de Groe ne Kruisweg in Spijkenisse 120 van de 784 langsrijdende weggebruikers. Hier bedroeg de hoogst gemeten snelheid 120 km/uur, ter wijl het maximum snelheid daar '80' is. MIDDELHARNIS - In de nacht van zondag op maandag werd ingebroken in een elektro- nicahandel aan het Spui. Onbekenden had den die nacht de toegangsdeur geforceerd, gingen vervolgens naar binnen en doorzoch ten het pand. Uit de winkel werden onder meer camera's, notebooks en een nog onbe kend geldbedrag weggenomen. STELLENDAM - Politiemensen van het district De Eilanden hielden vrijdagochtend drie mannen aan verdacht van een inbraak- poging in een bedrijfspand aan de Nijver- heidsweg. Surveillerende politiemensen controleerden omstreeks vier uur een auto die verdacht rondreed en kregen vrijwel tegelijkertijd een inbraakmelding binnen. Hierop werden de drie inzittenden, een 22- jarige man uit Lopik, een leeftijdsgenoot uit Utrecht en een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Door politiemensen van het district De Eilanden, de Technische Recherche en de diensthon- den Scooby, Thor en Rex wordt een nader onderzoek ingesteld. OOLTGENSPLAAT/DIRKSLAND/OUD- DORP - Personeel van de Verkeerspolitie hield vrijdagmorgen radarsnelheidscontro les op de Langeweg in Ooltgensplaat, Korte- weegje in Dirksland en in de Vissersstraat in Ouddorp. Tussen halfacht en halftien werd gecontroleerd op de Langeweg. Hier namen 7 van de 490 voorbij de radarwagen rijdende weggebruikers het niet zo nauw met de 80 km-limiet. Hoogst gemeten snelheid: 93 km/uur. Op het Korteweegje, waar tussen kwart voor acht en halftien een radarwagen stond,- hiel den 28 van de 670 langsrijdende automobi listen het gaspedaal te diep ingedrukt. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 71 km/uur in plaats van '50'In de Vissersstraat flitste de snelheidsradar tussen elf uur en kwart voor twaalf 30 van de 110 passerende weggebruikers. Hier bedroeg de hoogst gemeten snelheid 108 km/uur, terwijl daar '60' is toegestaan. Op zaterdag 9 oktober zal een +16 appèl- avond van het district Flakkee worden gehouden in het kerkgebouw van de Gere formeerde Gemeente van Middelharnis, Chr. de Vrieslaan 40. Deze avond begint om half 8. Ds. W. Silfhout zal spreken over: "Hoe word ik met God verzoend?" De Commissaris van de Koningin Franssen (midden) tijdens de behandeling van de profielschets voorde nieuwe burgemeester van Goedereede. Rechts mevr. Phajf, hoofd bureau kabinetszaken van de provincie en links burgemeester De Prieëlle. Als alles volgens plan verloopt zal de gemeente Goedereede in maart 2005 een nieuwe burgemeester hebben. De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen was donderdagavond te gast op de gemeenteraadsvergadering in Goede reede. Officieel kreeg hij uit handen van de nestor van de raad, de heer B.L. Noorthoek, de profielschets uit gereikt waaraan de nieuwe burge meester volgens de gemeenteraad dient te voldoen. De raadsfracties van Goedereede waren enkele malen bij elkaar geweest voor het opstellen van een profielschets. In de pro fielschets wordt in het kort de gemeente Goedereede beschreven en meer uitgebreid wordt er in gegaan aan welke kwaliteiten de toekomstige eerste burger van Goedereede dient te voldoen. In schets wordt gewezen op de achterliggen de affaire rond de afgifte van twee vermo gensverklaringen, waardoor burgemeester Sinke en wethouder Grinwis het veld hebben moeten ruimen. "Hierdoor zijn wonden ont staan die nog niet ten volle zijn geheeld", aldus het schrijven. Verder dient de aanstaande burgemeester veel kwaliteiten te bezitten en deze worden allemaal in de profielschets genoemd. Zo behoort de burgemeester een 'netwerker' en 'koersbepaler' te zijn en dient hij de nodige daadkracht bij het besturen van de gemeente te tonen. Goedereede is op zoek naar een burgemees ter die ambitieus is, maar de gemeente niet na één ambtsperiode voor gezien houdt, maar aan de andere kant mag hij of zij Goe dereede nu ook weer niet zien als een eind station. In ieder geval dient de burgemeester verbondenheid te tonen met de Goereese samenleving. Voor wat de levensbeschouwing betreft koos de Goereese gemeenteraad toch voor een burgemeester met een protestants-chris- telijke levensovertuiging en daarbij moet er respect getoond worden voor andersdenken den en graag zagen ze dat de nieuwe burge meester zo vlug mogelijk biimen de grenzen van de gemeente komt wonen. Toch nam de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen, de profielschets niet zó maar in ontvangst, want over enkele punten in de profielschets wilde hij toch nog wel eens van gedachten wisselen met de gemeenteraad. De Commissaris vroeg uitleg bij de nog niet geheelde 'wonden' die er bin nen de raad zouden zijn naar aanleiding van de affaire rond de vermogensverklaring. Hij vroeg zich af of het wel verstandig was om dit zo te noemen. Liever zag hij dat de raad wat concreter was in wat zij hierbij van de te benoemen burgemeester verwacht. Noorthoek verklaarde namens de overige raadsleden dat het belangrijk is dat sollici tanten tevoren van de affaire op de hoogte zijn. "Er kan dan later niet gezegd worden dat dit niet bekend was". De heer Franssen wees erop dat er een gevaar zit in het feit dat van de nieuwe bur gemeester gevraagd wordt dat deze een 'koersbepaler' dient te zijn. "Het zou kunnen zijn dat er dan een burgemeester zou kunnen komen die geheel zijn eigen gang gaat en waar raad en college maar slaafs heeft te vol gen". Over het geslacht van de aanstaande burge meester wordt in de profielschets niet gerept. En de Commissaris verzekerde dat het ook heel moeilijk te begrijpen zou zijn als er door de Goereese raad - waaronder sinds donderdag zich vijf vrouwelijke leden bevinden - speciaal zou worden gevraagd naar een mannelijke burgemees ter. Verder bereidde Franssen de raadsleden er op voor dat een protestants-christelijke ach tergrond niet hetzelfde is als een reformato rische en dat gezien de kerkelijke verschei denheid de nieuwe burgemeester ook best wel eens in een naburige gemeente ter kerke zou kunnen gaan. Enige soepelheid vroeg de commissaris ook met betrekking tot de eis van de gemeente raad dat de burgemeester binnen de gemeen tegrenzen dient te gaan wonen, omdat het nog niet zeker is of er in 2006 wettelijk een gekozen burgemeester dient te zijn. "Men kan dan niet van iemand verlangen dat hij zich voor korte tijd binnen de gemeente grenzen vestigt", aldus Franssen. Nadat er wat kleine wijzigingen waren aan gebracht in de profielschets vertrok Franssen naar Den Haag, en gaat men driftig op zoek naar een nieuwe burgemeester voor Goede reede. Vandaag staat de advertentie in de Staatscourant en volgend jaar maart zal de benoeming een feit kunnen zijn. De COV Laudando werd in 1961 opgericht. Het koor bestaat uit een ongeveer 60 zangers en valt op door de redelijk jonge samenstel ling. De koorleden zijn afkomstig uit de regio Goeree-Overflakkee en daarbuiten. \'oor het repertoire wordt geput uit de rijke schat van de kerkmuziek van alle stijlperio den met een lichte nadruk op de Barok. Ter illustratie: in 2003 voerde het koor ten bate van hospice Calando de Johannes Passion van J.S. Bach uit, eveneens in 2003 werd meegewerkt aan de nationale herdenking van de watersnoodramp te Oude-Tonge met een voor de gelegenheid gecomponeerd werk van Arie J. Keijzer en in januari 2004 werd in Dirksland samen met het Randste delijk Begeleidings Orkest een bijzonder Handel-concert gegeven met o.a. het zelden uitgevoerde "Dettingen Te Deum". Vanaf 1979 is Rinus Verhage dirigent van het koor. Op dit moment studeert het koor een van de grote romantische werken in. Op 20 novem ber aanstaande hoopt het koor in Dirksland (in een samenwerkingsverband met het vocaal ensemble "Magnificat") het indruk wekkende "Ein deutsches Requiem" van Johannes Brahms uit te voeren. Een compo sitie die uitgevoerd wordt in een versie met twee vleugels en vocale solisten. Medewer king verienen Wieke Ubels (sopraan), Wiard Witholt (bas), Wim Diepenhorst (Piano/orgel) en Wim Soeters (piano). In het voorprogramma zingen de koren Bachkora- len, zijn er instrumentale bijdragen en leest Pau Heerschap gedichten. Het concert vindt plaats in het kader van een project over fune raire kunst dat georganiseerd wordt door de Stichting Podium Goeree-Overflakkee; een OOLTGENSPLAAT - Op woensdag 6 oktober zal de vrouwenvereniging van de Gereformeerde Gemeente haar jaarlijkse verkoping houden. Er is weer van alles te koop, zoals leuke creatieve dingen, hand werken, kaarten, speelgoed, babyborn- kleertjes, ondergoed, handdoeken, pyja ma's, en nog veel meer. Ook zijn er oliebollen, eierkoeken, appel- flappen en bolussen van de bakker. Als u uit gekeken bent, kunt u koffie, thee of limona de drinken, met zelfgebakken cake of kruid- koek erbij. U bent van harte welkom tussen 14.00 en 19.30 uur in de zaal van de kerk,van Weel- straat 1. project waaraan ook de Stichting Beeldend Dirksland haar medewerking zal verle- nen.Met name de compositie van Brahms vraagt een grote inzet van iedereen, maar geeft aan alle betrokkenen ook gelijk enorm veel schoonheid terug. Ook voor 2005 heeft het koor weer diverse activiteiten gepland waarbij opnieuw prachtige (kerk)muziek ingestudeerd en uitgevoerd zal worden. Wanneer u het in een koor zingen mee wilt beleven kunt u altijd eens keimis te komen maken!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1