POLITIE Eerste paal voor villabouw Bedreigde orchidee groeit massaal op Hompelvoet Vredesdienst Een minuut maar ■(/Minnaard Politiek prikbord op www,zuid-liolland,ni Krans maken met kinderkoor Kadosj Carel Kraayenhof bij De Welle IMMtROSTRUilK :^'iS7. a,B Ontdekking bekendgemaakt in radioprogramma Zaad overgewaaid uit Westduinen MAiCELAARDiJ Verkeerscontrole Diefstal boot met buitenboordmotor Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl wii^ mMJJmi J'fJ^^ P' Eilanden-Nieuws: een krant die G-E-L-E-Z-E-N wordt!! eo' m i^7 Visser Visser BARENDRECHT «TEL. 0180-642 III MIDDELHARNIS «TEL 0187-617300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD-TEL. 0342-405 140 door Gert van Engelen OUDDORP - Op het onbewoonde eiland Hompelvoet, vlak voor de kust van Goeree, zijn honderden exemplaren aangetroffen van de herfstschroeforchis. Deze plant ver liest in heel Europa terrein en staat op alle mogelijke 'rode lijsten' van bedreigde soorten. De onverwachte vondst is bekendgemaakt in het Yara-radioprogramma 'Vroege Vogels'. Plantenminnende bewo ners van Goeree-Overflakkee zijn vertrouwd met de herfstschroefor chis: de Westduinen bij Ouddorp is volgens het Nationaal Herbarium in Leiden de "grootste vindplaats" van de plant. Daar, met name langs de Klarebeekweg, groeien er jaarlijks honderden. Onopgemerkt ERA (0187)47 02 72 of (0187) 68 45 45 www.convelissant.nl lOBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! I Autobedrijf Cor Melissant I 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-601706 Vrijdag 17 september 2004 77e jaargang nr. 7340 Er zijn gebeurtenissen die een mens in zijn persoon lijk leven alleen maar tot zijn schade kan vergeten. Je moet de herinnering daaraan levend houden. Dat geldt ook voor groepen, voor een land, voor de wereld. Hoe verder het lelt zich in tijd, plaats en intensiteit van ons afspeelt, hoe moeilijker het is om het vast te hou den en er zich betrokken bij te voelen. Een voorbeeld van de laatste weken: de gijzeling in Beslan spreekt emotioneel meer aan dan de hon ger/oorlog/terreur in Dafur (Soedan). Toch zijn daér meer dan 100.000 mensen op de vlucht Toch is daar alleen al in de afgelopen drie maanden vijf procent van de kinderen onder de vijf jaar overleden aan ondervoeding. Wanneer nu niet daadkrachtig wordt ingegrepen, schat de VN dat er de komende negen maanden 350.000 doden zullen vallen. En dan heb ben we het nog niet eens over de slachtoffers van ruim twintig jaar burgeroorlog. Dafur op zich kan ons nog wel even bezighouden, zeker als er over bericht wordt en beelden van het leed worden voorgeschoteld. Een vrijwel permanente hongersituatie in zuidelijker Afrikaanse landen, ach zielig, maar je kunt niet alle leed van de wereld op je schouders nemen. Het voorbeeld spreekt van tijd en plaats. Bij tijd moet dan niet alleen aan de actualiteit gedacht worden, maar ook aan de duur De westerse mens, wij dus, wordt zo overvoerd met nieuws dat hij zich wel moet verweren door selectief te vergeten. De gebeurtenis sen die de media van over de hele wereld aan ons opdissen zijn zo ingrijpend dat het inderdaad de vraag moet zijn bij welke gebeurtenissen wij wel en bij wel ke we niet collectief stilstaan - hoe bizar die discus sie ook lijkt. Deze week was er op veel scholen een moment van stilte om te denken aan de terreuractie in Beslan. Geen kwaad woord daarover. Er waren ook scholen waar men het niet deed. Daarover ook geen kwaad woord, tenminste als er een goede motivering aan ten grondslag lag. Die luidde dan als volgt: Beslan is ver schrikkelijk. Dafur is erger Waarom dan wel voor Beslan en niet voor Dafur? Laat het een-minuut-stilte echt iets zeldzaams blijven. Overigens hebben wij er wel aandacht aan besteed. Voor die redenering is iets te zeggen. Ook dan blijft de vraag: welke gebeurtenis is zeldzaam - lees gruwe lijk, ingrijpend - genoeg om zich door het hele land op een zelfde tijd te bezinnen? Wie het weet, mag het zeggen. Het is goed dat jongelui op weg naar volwassenheid zich bezighouden met hqt leed van de ander. Dat zij leren dat niet overal alles zo vanzelfsprekend is als hier in Nederland. Het is goed dat zij hun eigen 'leed' (wat heet) leren relativeren. Problemen over de aan schaf van weer een CD, of merkkleding, of een kwar teuro meer zakgeld, liggen toch echt wel op een ander vlak dan honger, oorlog, geweld. OOLTGENSPLAAT - Politiemensen van het district De Eilanden hield woensdagoch tend een verkeerscontrole bij de verkeers lichten op de Schaapsweg, voor verkeer komend uit de richting van Achthuizen. Tus sen half zes en half zeven werden zeven automobilisten bekeurd voor het negeren van het rode verkeerslicht en niet volgen van de aangegeven rijrichting (voorsorteren voor linksaf/rechtdoor en vervolgens rechtsaf slaan). STAD AAN 'T HARINGVLIET - Maan dagmiddag deed een 62-jarige bewoner van Middelhamis aangifte van diefstal van een rubberboot met buitenboordmotor. Onbe kenden waren het afgelopen weekend door een hek van de jachthaven aan de Zeedijk te vernielen het terrein opgelopen en namen de boot mee. Het is goed dat de burger van morgen leert wat de zegeningen van een democratie als de onze zijn. Want, hoeveel er ook op aan te merken is op ons staatsbestel, de openheid, relatieve vrijheid en veilig heid, de mogelijkheid als kiezer de uitoefening van de 'macht' te beïnvloeden op onze manier, moet niet weggewuifd worden. We leven in een roerige wereld. Hoe gek het ook klinkt, de vroegere 'orde' van het - mogelijke - slachtveld is vervangen door de grillige regelmaat van terreurdaden. We leven in een 'kleine' wereld. We weten alles van elkaar, althans we weten wat de nieuwsgaarders vin den wat we moeten weten. We leven in een wereld, waarvan we belijden dat zij in Gods hand is. Wie dat schrijft, dient zich tegelijkertijd ie realiseren wat de (zondige) mens van zijn opdracht in de wereld terechtbrengt Een minuut stilte als het écht heel erg is? Wie zou er wat op tegen hebben? Maar beter is in opvoedings- en onderwijssituaties systematisch aandacht te besteden aan de wereld waarin we leven en waarin wij een verantwoordelijkheid hebben. Als we met onze jongeren nadenken over bewust burgerschap en over de economie van het genoeg. Als we het onder scheid welvaart-welzijn aansnijden. Als we bijbelse waarden en normenpatronen leggen over ons brod delwerk. Leven we eigenlijk wel bewust? -, Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. At 3b joorde meest geliefde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestrant 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187) 482606 BADCULTUUR 6. INSTALLATIETECHNIEK .-al UV/^ e^s Mja^ lOd STATIONSWEG 4 »S5 BLOUD£TONCE TEL. (0187)641426 FAX (0187) 642110 MIDDELHARNIS - Acht zeer grote villa's - modem van opzet, naar ontwerp van archi tectenbureau VHP te Rotterdam -zullen verrijzen op een perceel bouwgrond tussen de Koningin Julianaweg en Juliana van Stolberglaan in Middelhamis. Opdrachtgever voor dit project is Beheersmaatschappij Dijkers Middelhamis b.v., namens wie de heer en mevrouw Van Eek sr. afgelopen dinsdagmiddag de eerste paal sloegen, als officiële start van de bouw. Aan aannemer Heembouw uit Bergschenhoek is het nu de taak om het ontwerp, nu nog op papier, tot werkelijkheid te brengen. Voor de verkoop van de woningen hebben Mimiaard Makelaardij en Dörr Struijk Makelaardij, beide te Middelhamis, getekend. Provinciale Staten van Zuid-Holland willen graag maatschappelijke orga nisaties en inwoners van Zuid-Hol land actief betrekken bij de vergade ringen van de Statencommissies. Het Politiek Prikbord op www.zuid-hol- land.nl biedt de mogelijkheid om een reactie plaatsen op onderwerpen die op de agenda staan. Het gaat om een proefproject tot het einde van het jaar en omvat het werkgebied van de Sta tencommissie MobiUteit, Kennis en Economie. Het Politiek Prikbord staat vanaf 15 september op de website. De doelstelling van het project is om Staten leden voorafgaand aan een Statencommis sievergadering tijdig en gericht standpunten van maatschappelijke organisaties en bur gers te verstrekken door middel van deze online informatievoorziening. Dit draagt bij aan de versterking van de vertegenwoordi gende en controlerende functie van Provin ciale Staten. Donderdag 26 augustus zijn de repetities bij Chr. Kinderkoor Kadosj weer van start gegaan. De kinderen waren enthousiast aan het repeteren. Er ligt namelijk al weer een aantal uitvoeringen in het verschiet, waar voor natuurlijk hard gerepeteerd moet wor den. Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn van har te welkom om het koor te komen versterken. Kom gerust eens een keer kijken, luisteren en meezingen! Elke donderdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur wordt gerepeteerd in "De Ark' te Goedereede. Om de kas te spekken organiseert het koor op donderdag 30 september vanaf 20.00 uur voor alle ouders, familieleden en belangstel lenden een workshop 'krans maken' bij Tuincentrum Voogd te Ouddorp. De kosten hiervoor bedragen 12,50, inclusief een kopje koffie, thee of fris. Aanmelden kan tot uiterlijk 27 september bij Jolanda Schol, tel.: 0187- 493631. Men hoopt op veel belang stelling! REGISTER ACCOUNTANTS Dat de herfstschroeforchis (Spiranthes spira- üs) nu massaal voorkomt op Hompelvoet, hangt waarschijnlijk direct samen met de populatie in de Westduinen. Kees de Kraker, vogelwachter en eigenaar van een ecolo gisch adviesbureau in Burgh-Haamstede, denkt dat zaadjes uit het Ouddorpse duinge bied zijn overgewaaid naar Hompelvoet. "Zaadverspreiding ligt voor de hand, omdat de Westduinen hemelsbreed maar drie kilo meter van Hompelvoet vandaan liggen. Een nabije populatie is altijd gunstig." Kees de Kraker werd in 'Vroege Vogels' •.>pgevoerd als de ontdekker van de herfst schroeforchis. Van 1 april tot 1 augustus, en dat al 25 jaar, is hij immers als vogelwachter actief op Hompelvoet, een zandplaat die na de afsluiting van de GreveUngen begroeid is geraakt. Samen met een collega bewaakt hij in die periode als vrijwilliger het eiland, opdat de broedtijd van vooral de grote stem ongestoord kan verlopen. Maar De Kraker wil zoveel eer niet toegewezen krijgen. "De Vereniging voor Natuur en Landschapsbe- scherming Goeree-Overflakkee (VNGLO)", legt hij uit, "bestaat 25 jaar. Op zaterdag 14 augustus was er als onderdeel van het jubi leumprogramma een excursie naar Hompel voet. Tijdens deze door mij geleide excursie, zag één van de IVN-gidsen, Karin Noord- huis, een herfstschroeforchis staan. Toen wij om ons heen keken ontdekten wij er nog veel meer, wel zo'n driehonderd." Het verbaasde hem niet dat de plant werd herkend. "Omdat de herfstschroeforchis in de Westduinen voorkomt, kennen mensen van Goeree die plant." Later in de maand brachten medewerkers van het Nationaal Herbarium en de Stichting Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) samen met Kees de Kraker een bezoek aan Hompelvoet. Bij die gelegenheid werd bevestigd dat het zeker om de Spiranthes spirahs gaat. Afgelopen zondagochtend meldde het populaire radioprogramma de ontdekking. De reportage is via internet (www.vroegevogels.nl) nogmaals te belui steren. Heel snel Kees de Kraker vermoedt dat de herfst schroeforchis al veel langer op Hompelvoet voorkomt. Maar waarom is de plant dan nu pas waargenomen. "Nu pas?", reageert hij. Een wel zeer bijzonder concert vindt plaats in Middelharnis op vrijdag 29 October 2004. In Het Prieel van De Staver concerteert dan de bandoneo- nist Carel Kraayenhof. Deze musicus verwierf grote faam tijdens het huwelijk van onze kroonprins met Prin ses Maxima op 2 februari 2002. De meeste mensen zullen zich Maxima's tranen nog wel herinneren. Carel Kraayenhof treedt op met zijn "Sexteto Canyengue" bestaande uit zes musici (viool, altviool, gitaar, bas en piano). Het concert wordt georganiseerd door de Culturele Kring De Welle in samen werking met de Stichting Podium. Carel Kraayenhof is reeds lang actief op het gebied van de Argentijnse tango. Reeds in 1985 richtte hij zijn eerste tango-orkest op. Hij kreeg onderscheidingen in binnen- en buitenland en hij trad diverse malen op met gerenommeerde orkesten als het Brabants Orkest en het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Jaap van Zweden. Ver schillende CD's werden opgenomen, onder meer met muziek van Astor Piazzola. Maar het meest bekend werd Kraayenhof toch met het fameuze optreden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ter gelegenheid van het prinse lijk huwelijk. Ook hierna volgden projecten Bloeiende herfstschroeforchis. Bewoners van Goiree-Overflakkee zijn al jaren vertrouwd met deze plant, die overvloedig groeit in de Westduinen, vo oral langs de Klarebeekweg. (Foto C.A.J. Kreutz) "eigenlijk is dit nog heel snel. Het Grevelin- genmeer is in 1971 afgesloten met de Brou- wersdam. Wij hadden nooit verwacht dat de plant al binnen 33 jaar na de afsluiting op Hompelvoet zou gaan groeien. Zo'n zaadje doet er verschrikkelijk lang over om tot bloem uit te groeien, zo'n tien tot vijftien jaar, en voordat de zaadjes van dié bloem zich verspreiden, ben je nóg een tijd verder." Terugrekenend schat hij dat de herfstschroe forchis wellicht al vóór 1993 op Hompelvoet terecht is gekomen. Blijft de vraag waarom de vogelwachters hem dan niet eerder hebben gezien? Daar is een eenvoudige verklaring voor, zegt De Kraker. "De herfstschroeforchis is een laat- bloeier. Zo tussen half augustus en begin september heeft hij bloemetjes. Maar in die tijd komen wij niet meer op het eiland, althans heel weinig, want de broedtijd is voorbij. En dan zie je ze dus niet. Bovendien is het geen orchidee die je al van veraf ziet staan, met grote kleurige bloemen, maar een onopvallende plant, die je gemakkelijk over het hoofd ziet Op woensdag 22 september aanstaande houdt de Oecumenische Werkgroep Goe ree-Overflakkee een vredesdienst in de Rooms-Katholieke Kerk te Oude Tonge. De dienst begint om 19.00 uur. We worden overspoeld met berichten van oorlogen en aanslagen. De werkgroep probeert met deze dienst vorm te geven aan de vredes- gedachte. Het belooft een heel bijzondere dienst te worden, met onder andere het kinderkoor 'Eigenwijs'. "Kom en laat zien dat we de moed niet laten zakken en dat we stappen kunnen zetten naar Vrede". met onder meer Quirine Viersen en Marco Borsato. De muziek van het ensemble is vooral Argentijns en Latijns-Amerikaans: dat bete kent veel tango-muziek, muziek van Astor Piazzola, vaak ook muziek die tendeert naar klassieke muziek, vooral gekenmerkt door emotionele en opwindende klanken. Het belooft een schitterende avond te wor den met Kraayenhofs ensemble. Aanvang 20.15 uur, toegang 15,-De techniek is in handen van Ad van der Valk's Happy Music. Sponsors zijn Aannemersbedrijf Kroon BV, Den Hollander Advocaten, Ter Braak en Schuring Notarissen en Brilcen- trum Keuvelaar. Baudewijn Odé, directeur van de Stichting Floron, was samen met dr. Ruud van der Meijden van het Nationaal Herbarium op Hompelvoet. Ook hij denkt dat de planten die er nu zo overvloedig blijken te groeien, er al vele jaren onopgemerkt hebben gestaan. Het kan al lang duren voordat de herfstschroeforchis gaat bloeien, zegt ook hij, "en zonder de bloemetjes, waar de plant z'n naam aan te danken heeft, herken je hem zeer moeilijk. Dan is het alleen een klein rozetje." Odé heeft op het eiland één vierkante meter onderzocht. "En daar staan behalve één bloeiende plant een tiental nog niet bloeien de exemplaren. We denken dan ook dat er mogelijk duizend exemplaren op Hompel voet groeien. Voor een zo bedreigde plant is dat echt heel bijzonder, een onverwacht suc ces. In Europa verdwijnen namelijk alleen maar bloeiplaatsen van deze soort." In Nederland zijn slechts twee andere vind plaatsen van de herfstschroeforchis. Behalve in de Westduinen is dat in Zuid-Limburg. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM iUiSANL

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1